AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL AÖF Bina Yönetim Sistemleri Çalışma Soruları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
Bina Yönetim Sistemleri

Maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu eylem planının bir parçası değildir?

a) Çalışanı isten çıkarmak
b) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek
c) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek
d) İş yeri, iş yeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak.
e) Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.

Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya katı hâldeki patlayıcı maddelerin çok büyük bir hızla, hacminden çok daha büyük bir hacmi olan gazlara dönüşmesi ile ortaya çıkan patlama türüdür?
a) Kimyasal patlama
b) Gaz patlaması
c) Toz patlaması
d) Mekanik patlama
e) Elektrik ark patlaması

Ürünlerin zamana bağlı taleplere uygun bir şekilde boşaltma ve yükleme işlemleri arasındaki zamanda bekletildikleri yere ………. denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) depo
b) taşımacılık
c) depolama
d) istif
e) istifleme

Elektrik lambalarının ışık verebilmesi için gerekli enerjinin aktarımını sağlayan yuvalara ne ad verilir?
a) Butoniyer
b) Priz
c) Anahtar
d) Duy
e) Komütatör

Binalarda mekanik sistemlerde gürültü kontrolü kuralları “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” Ek 8’de verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gürültü kontrolleri yapılması gereken elemanlar arasında yer almaz?
a) Havalandırma kanalları
b) Raylı sistemler
c) Fanlar
d) Kombi cihazları
e) Akustik Panjurlar

Parçacık çapı 0,002 ile 100 μm arasında değişen, havada asılı hâlde bulunan kimyasal bileşimi katı veya sıvı olabilen taneciklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kil
b) Toz
c) Mist
d) Aerosol
e) Partikül madde

Kullanımdan doğan hasarlar hariç, yapının fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen ve yapının kullanımını engelleyen veya yapıda değer kaybı oluşturan her türlü hasara ………………… denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) yapı hasarı
b) maddi hasar
c) ekonomik hasar
d) kişisel hasar
e) kurumsal hasar

Aşağıdakilerden hangisi gürültüye hassas olmayan binalar içerisinde yer almaz?
a) Otoparklar
b) Garajlar
c) Eğlence yerleri
d) Sanayi tesisleri
e) Eğitim kurumları

Aşağıdakilerden hangisi pnömokonyoza neden olan en yoğun iş yeri tozlarından sayılmaz?
a) Kömür tozu
b) Asbest
c) Slika
d) Berilyum
e) Kaya tuzu

Radyonüklitler ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
a) Yer kabuğundaki bütün maddeler radyonüklit içermektedir.
b) Uranyum, toryum ve potasyumun radyoaktif izotoplarının bozunması sonucu radyonüklitler açığa çıkmaktadır.
c) Radyonüklitler yapay radyasyon kaynaklarındandır.
d) Radyonüklit; proton ve nötron sayıları ve çekirdeğin enerji durumuyla tanımlanan, radyoaktif olan atom çeşididir.
e) Yerküreden gelen gama ışınları radyonüklit kaynağıdır.

Aşağıdakilerden kablo türlerinden hangisi bilgisayar ve haberleşme ağlarında veri transferi yapmak amacı ile kullanılır?
a) Cat5
b) NYM
c) NYFAZ
d) CCTV
e) LIYY

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel büyüklükleri elektriksel sinyallere dönüştüren devre elemanıdır?
a) Sensör
b) Dimmer
c) Kaçak akım koruma rölesi
d) Sigorta
e) Buşon

Saniyede belirli bir sayısı olanveses dalgaları gibi tekrarlayan dalgalar aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Gürültü
b) Ses
c) Frekans
d) Titreşim
e) Radyasyon

Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde, kadın ve erkek çalışanlar için ………. olmak üzere, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak nitelikte yeterli sayıda tuvalet, lavabolar tesis edilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) ayrı
b) aynı
c) kullanılır
d) birlikte
e) konforlu

Aşağıdakilerden hangisi ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere ince, dayanıklı ipliklere ayrılabilen lif demetleri olarak çevrede doğal olarak bulunan minerale verilen addır?
a) Slika
b) Asbest
c) Kömür tozu
d) Jips
e) Kalker

Aşağıdakilerden hangisi depolarda malzeme taşıma ve istifleme taşıt tiplerinden biri değildir?
a) Taşıyıcı bant
b) Palet
c) Vinç
d) Kaldırıcı/taşıyıcı araç
e) Otomatik yönlendirmeli araçlar

Aşağıdakilerden hangisi yangın yönetimi kapsamına dâhil değildir?
a) Binalarda alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirler
b) Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek
c) Gerekli olan işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim aşamalarındaki hazırlıklar
d) Gerekli olan işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim aşamalarında alınacak önlemler
e) Yanma olayı gerçekleşmiş ise yangının sönmesinin beklenmesi

Aşağıdakilerden hangisi plastik endüstrisinin en çok kullanılan kimyasal maddedir?
a) Polivinil klorür (PVC)
b) Poliviniliden Klorür (PVDC)
c) Klorosülfonlanmış polietilen (CSPE)
d) Kısa Zincir Klorlu Parafinler (SCCP)
e) Perfluorinated Bileşikler (PFC)

Saniyede belirli bir sayısı olanveses dalgaları gibi tekrarlayan dalgalar aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Gürültü
b) Ses
c) Frekans
d) Titreşim
e) Radyasyon

Aşağıdakilerden hangisi radon kaynaklarından biri değildir?
a) Tıbbi X ışınları
b) Uranyum içeren kayalar
c) Bina yapımında kullanılan yapı malzemeleri
d) Doğalgaz
e) Toryum içeren kayalar

I.Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır. II.Önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.
III. Herhangi bir tehlike durumunda, bütün kişilerin iş yerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerini mümkün kılacak şekilde tesisi sağlanır.
IV. Gerekli durumlarda bu konuyla ilgili planlar hazırlanarak düzenli tatbikatlar yapılır.

Yukarıda verilen İSG kuralları hangi durum için geçerlidir?

a) Bina atık sulara drenaj kanalı için uyulması gereken İSG kuralları
b) Bina Korkuluklarında Uyulması Gereken İSG kuralları
c) Bina Koridor ve Geçişlerinde Uyulması Gereken İSG kuralları
d) Bina acil çıkış yolları ve kapılarında uyulması gereken İSG kuralları
e) Bina kapılar ve girişlerinde uyulması gereken İSG kuralları

Aşağıdakilerden hangisi organik uçucular sınıfında yer almaz?
a) Çok uçucu bileşikler
b) Uçucu organik bileşikler
c) Buharlaşma sıcaklığı çok yüksek olan maddeler
d) Yarı uçucu organik bileşikler
e) Parçacık maddelerle birleşmiş organik bileşikler

Bir lamba veya lamba grubunu iki farklı noktadan yakıp söndürmek için kullanılan anahtarlara ne ad verilir?
a) Adi anahtar
b) Dimmer anahtar
c) Komütatör anahtar
d) Akkor flamanlı anahtar
e) Vaviyen anahtar

Aşağıdakilerden hangisi kullanımı çok büyük zararlara neden olmuş olan kimyasal maddedir?
a) Fitalatlar
b) Heksavalent krom
c) Asbest
d) Halojenli alev geciktiriciler (FR)
e) Kloroflorokarbonlar

Radyonüklitler ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
a) Yer kabuğundaki bütün maddeler radyonüklit içermektedir.
b) Uranyum, toryum ve potasyumun radyoaktif izotoplarının bozunması sonucu radyonüklitler açığa çıkmaktadır.
c) Radyonüklitler yapay radyasyon kaynaklarındandır.
d) Radyonüklit; protonve nötronsayıları ve çekirdeğin enerji durumuyla tanımlanan, radyoaktif olanatom çeşididir.
e) Yerküreden gelen gama ışınları radyonüklit kaynağıdır.

Aşağıdakilerden hangisi can güvenliğini koruma amaçlı yangın alarm sistemlerinden biri değildir?
a) L1
b) M
c) P1
d) L2
e) L3

Aşağıdakilerdenhangisitehlikelialansınıflandırmalarındakullanılanstandartlarınanamantıklarından biri değildir?
a) Patlayıcı alandaki kimyasalların yanıcılık düzeyleri
b) Boşalma kaynakları
c) Yayılma hızları
d) Kullanılan yangın söndürme sistemi
e) Bu alandaki havalandırma koşullarına göre patlayıcı alan sınıflandırması yapmak

Aşağıdakilerden hangisi pnömokonyoza neden olan en yoğun iş yeri tozlarından sayılmaz?
a) Kömür tozu
b) Asbest
c) Slika
d) Berilyum
e) Kaya tuzu

Yararlanmak amacıyla yakılan ateş dışında, denetlenemeyen ve istenmeyen yanma olayına ne ad verilir?
a) Patlama
b) Yangın
c) Yanma
d) Parlama
e) Gaz sıkışması

Aşağıdakilerden hangisi sistemde bulunan filtre kâğıdının ölçüm öncesi ve sonrası tartım ağırlıkları dikkate alınarak yapılan Partikül Madde analiz metodudur?
a) Gravimetrik metod
b) Reflektometrik metod
c) Nefelometrik metod
d) Elektrostatik metod
e) Kantitatif metod

Aşağıdakilerden hangisinde yangın risklerini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan kaçak akım rölesinin açma sınırı doğru olarak verilmiştir?
a) 30 mA
b) 300 mA
c) 30 A
d) 300 A
e) 3000 mA

Aşağıdakilerden hangisi depolarda malzeme taşıma ve istifleme taşıt tiplerinden biri değildir?
a) Taşıyıcı bant
b) Palet
c) Vinç
d) Kaldırıcı/taşıyıcı araç
e) Otomatik yönlendirmeli araçlar

Aşağıdakilerden hangisi bina içerisinde iç ortam hava kalitesinin önemli unsurlarından olmasına rağmen iç ortam hava kalitesinin temel unsurları arasında yer almaz?
a) PM10
b) Sıcaklık
c) Bağıl nem
d) Gürültü
e) PM2,5

Aşağıdakilerden hangisi bütün vücut titreşiminde titreşimin vücuda en önemli giriş yollarından biri değildir?
a) Ayaklar
b) Kalça
c) Kol
d) Sırt
e) Başın arka tarafı

Aşağıdakilerden hangisi kapalı iş yerlerinin havalandırılması için uyulması gereken İSG kurallarından biri değildir?
a) Kapalı iş yerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır.
b) Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır.
c) Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır.
d) Suni havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması sağlanır.
e) Suni havalandırma sistemlerinde ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturacak şekilde olması sağlanır.

Yürüyen merdiven ve bantlarında kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil ………. tertibatı bulundurulur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) söndürme
b) kurtarma
c) durdurma
d) yardım
e) ikaz

Aşağıdakilerden hangisi bina elektrik tesisatlarında kullanılan hatlardan biri değildir?
a) Ana kolon hattı
b) Havai hat
c) Linye hattı
d) Sorti hattı
e) Kolon hattı

Aşağıdakilerden hangisi ortam havasında bulunduğunda, hacimsel olarak patlama oluşturabilecek en az miktarı tanımlamaktadır?
a) Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon (MAK)
b) Alt Patlama Sınırı(APL) (=Lower Explosion Limit-LEL)
c) Mekanik patlama sınırı
d) Üst Patlama Sınırı(ÜPL) (=Upper Explosion Limit-UEL)
e) CSAT(Cana veya Sağlığa dair Ani Tehlike Sınırı)(=Immediately Dangerous to Life or Health/ IDLH)

Aşağıdakilerden hangisi yükleme yerleri ve rampalarda alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir?
a) Çalışanların düşmesini önleyecek korkuluk olmalı
b) Taşınacak yükün boyutlarına uygun olmalı
c) Çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olmalı
d) Bu yerlerde en az bir çıkış yeri bulunmalı
e) Yüzeyler cilalı ve pürüzsüz malzemelerden imal edilmeli

Sonometre cihazı hangi amaçla kullanılmaktadır?
a) Radyasyon etki mesafesini ölçmek
b) Radyasyon miktarını ölçmek
c) Titreşim etkisini ölçmek
d) Sesin şiddetini ölçmek
e) Gürültü mesafesini ölçmek

……….; lojistik tesislerde, ürünlerin yerinin değiştirilmesi, paket yapısının bozulup yeniden oluşturulması, kap boyutlarının değiştirilmesi, kontrol edilmesi, etiketleme, streçleme gibi işlemlerin tamamı için kullanılan genel bir ifadedir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Elleçleme
b) Lojistik
c) Depolama
d) Taşıma
e) İstifleme

Yapı işlerinde depolar ………., ........... ve ………. depolar olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) sürekli-geçici-gezici
b) sürekli-büyük-küçük
c) sürekli-büyük-gezici
d) sürekli-geçici-büyük
e) sürekli-küçük-gezici

Her çeşit ürünün yapıldığı fabrika ve işleme, montaj, karıştırma, temizleme, yıkama, paketleme, depolama, dağıtım ve onarım gibi işlemlere mahsus yapılara ………. yapılar denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) kurumsal
b) endüstriyel
c) büro
d) ticari amaçlı
e) tehlikeli

I.Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
II.TS 500 Standardı
III. Bina taban, duvarlar, tavan ve çatı da uyulması gereken İSG kuralları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde yararlanılacak kaynaklarlardır?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II veIII

Aşağıdakilerden hangisi zararlı kimyasalların insan vücuduna alınmasına neden olmaz?
a) Solunum
b) Deri
c) Sindirim
d) Göz
e) Saçlar

Kimyasal maddeler hakkında bilgi almak için kullanılan bilgi kartların kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) WOH
b) VOC
c) CR
d) MSDS
e) SVOC

I- Çalışma yöntemi
II- Çalışan sayısı
III-Çalışanların yaptıkları iş
Kapalı iş yerlerinin havalandırılması için uyulması gereken İSG kuralları gereği yukarıda verilenler hangi durumun tespitinde kullanılır?

a) Yeterli iş gücü tespitinde
b) Yeterli çalışma alanının tespitinde
c) Yeterli hava hacminin tespitinde
d) Yeterli çalışma yüksekliğinin tespitinde
e) Yeterli çalışan tespitinde

Aşağıdakilerden hangisi duşlar ve lavabolar için uyulması gereken İSG kurallarından biri değildir?
a) Duşlar ve lavaboların her zaman çalışanların kullanımına hazır hâlde olması sağlanır.
b) Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da olan, lavabolar bulunmaz.
c) Duşlar, çalışanların rahatça yıkanabilecekleri genişlikte, dışarıdan içerisi görünmeyecek şekilde yapılır.
d) Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay bağlantı sağlanır.
e) Duşlarda aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak şekilde yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi ultrasound ses kaynaklarına örnek olarak verilebilir?
a) Değişken hava hacmine sahip binalarda havalandırma sistemleri
b) Petrol ve gaz brülörleri
c) Endüstri cihazları
d) Dizel lokomotifler
e) Kamyon ve araba kabinleri

Aşağıdakilerden hangisi intercom sistem elemanlarından biri değildir?
a) Ana sistem santrali
b) Ekranı dörde bölme (quad) ünitesi
c) Konuşma üniteleri
d) Dış kapı paneli
e) Kablolar

11 μm ve yukarısı partikül madde solunum sisteminde nasıl davranır?
a) Solunum sistemine giremez.
b) Burun içinde tutulur.
c) Boğazda (yutak) tutulur.
d) Orta kısımdaki broşlarda tutulur.
e) Akciğer alveollerinde tutulur.

Partikül madde konsantrasyonu, ofislerde ve endüstriyel temiz iç ortamlarda aşağıdaki birimlerden hangisiyle ifade edilir?
a) adet/m3
b) mg/L
c) mg/m3
d) μg/m3
e) mL/mg

Aşağıdakilerden hangisi sıva altı tesis edilen elektrik tesisatlarında anahtar ve prizlerin duvara sabitlenmesi amacı ile kullanılır?
a) Buton
b) Kasa
c) Buat
d) Kablo
e) Transformatör

I.Çalışanların fiziksel durumunu
II.Çalışanların psikolojik durumunu
III.Çalışanların ekonomik durumunu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımı, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturacak şekilde yapılması hâlinde çalışanları etkiler?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I ve III

Resmi kurumlar, hastaneler, oteller, bakımevleri, okullar ve kütüphaneler gibi sessizliğe ihtiyaç duyulan binalarda kullanılan çağırma tesisatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Butoniyer
b) Diyafon
c) ReThontak
d) Megafon
e) Sayaç

Aşağıdakilerden hangisi Kaldırma - Taşıma Araçlarının Kullanımında Alınacak Güvenlik Tedbirlerinden biri değildir?
a) Araçlar ait olduğu işlerde kullanılacaktır.
b) Araçların taşıma kapasitelerine uyulacaktır.
c) Araçlar hız sınırlarına uygun kullanılacaktır.
d) Araçlar kullanılmadan önce kontrol edilecektir.
e) Araçların taşıma kapasitesine uyulmayacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik kökenli partikül madde kaynağı değildir?
a) polen
b) virüs
c) asbest
d) bakteri
e) mantar

Bir uranyum ya da plütonyum çekirdeğinin bölünmesi sonucu oluşan ve vücudun dışında olduğunda da insan vücudunun doku ve organlarına nüfuz edebilen radyasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alfa
b) Beta
c) Gama
d) X-Işını
e) Nötron

Aşağıdakilerden hangisi kapalı ortamda bulunan organik maddelerin sınıflandırılma kriterlerindendir?
a) Fiyatı
b) Fiziksel özellikleri
c) Bulunduğu ortam
d) Markası
e) Miktarı

Aşağıdakilerden hangisi depo ihtiyacının ortaya çıkması durumunda dikkate alınmaz?
a) Deponun yeri
b) Deponun şekli
c) Deponun uzaklığı
d) Depolanacak malzemelerin boyutları
e) Depolanacak malzemelerin temin edildiği firma

Depo içerisinde eşyaların güvenli bir şekilde istiflenmesi, birbirlerinden ayrı olarak düzenli bir şekilde konumlandırılması ve muhafaza edilmesi amacıyla depolarda ………. sistemleri temel yardımcı araçlar olarak kullanılmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Depo
b) Taşımacılık
c) Depolama
d) Raf
e) İstifleme

Silika tozuna maruz kaldıktan sonra silikoz belirtileri ne kadar sürede ortaya çıkabilir?
a) Birkaç gün sonra
b) Birkaç hafta sonra
c) 6 ay sonra
d) 1 yıl sonra
e) 10 yıl sonra
*************************************
Aşağıdakilerden hangisi Bireysel Risk Faktörleri arasında yer alır?
a) Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olması
b) Uygun olmayan giysi kullanmaması
c) Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olması
d) Uygun olmayan ayakkabı kullanmaması
e) Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması

Aşağıdakilerden hangisi elleçleme ekipmanlarından biri değildir?
a) El arabası
b) Çekici
c) Vinç
d) Transpalet
e) Foklift

Aşağıdakilerden hangisi kullanımı çok büyük zararlara neden olmuş olan kimyasal maddedir?
a) Fitalatlar
b) Heksavalent krom
c) Asbest
d) Halojenli alev geciktiriciler (FR)
e) Kloroflorokarbonlar

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik kökenli partikül madde kaynağı değildir?
a) polen
b) virüs
c) asbest
d) bakteri
e) mantar

Aşağıdakilerden hangisi düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2 ’den büyük olmayan yerler sınıfına girmektedir?
a) Düşük tehlikeli yerler
b) Orta tehlikeli yerler
c) Yüksek tehlikeli yerler
d) Tehlikeli yerler
e) Tehlikesiz yerlerDEĞERLENDİRME SORULARI
1. Kullanımdan doğan hasarlar hariç, yapının fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen ve yapının kullanımını engelleyen veya yapıda değer kaybı oluşturan her türlü hasara ………………… denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) yapı hasarı
b) maddi hasar
c) ekonomik hasar
d) kişisel hasar
e) kurumsal hasar


2. Aşağıdakilerden hangisi kapalı iş yerlerinin havalandırılması için uyulması gereken İSG kurallarından biri değildir?
a) Kapalı iş yerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır.
b) Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır.
c) Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır.
d) Suni havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması sağlanır.
e) Suni havalandırma sistemlerinde ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturacak şekilde olması sağlanır.

3. Aşağıdakilerden hangisi duşlar ve lavabolar için uyulması gereken İSG kurallarından biri değildir?
a) Duşlar ve lavaboların her zaman çalışanların kullanımına hazır hâlde olması sağlanır.
b) Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da olan, lavabolar bulunmaz.
c) Duşlar, çalışanların rahatça yıkanabilecekleri genişlikte, dışarıdan içerisi görünmeyecek şekilde yapılır.
d) Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay bağlantı sağlanır.
e) Duşlarda aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak şekilde yapılır.4. Her çeşit ürünün yapıldığı fabrika ve işleme, montaj, karıştırma, temizleme, yıkama, paketleme, depolama, dağıtım ve onarım gibi işlemlere mahsus yapılara ………. yapılar denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) kurumsal
b) endüstriyel
c) büro
d) ticari amaçlı
e) tehlikeli
5. I.Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır. II.Önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.
III. Herhangi bir tehlike durumunda, bütün kişilerin iş yerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerini mümkün kılacak şekilde tesisi sağlanır. IV.Gerekli durumlarda bu konuyla ilgili planlar hazırlanarak düzenli tatbikatlar yapılır.
Yukarıda verilen İSG kuralları hangi durum için geçerlidir?
a) Bina atık sulara drenaj kanalı için uyulması gereken İSG kuralları
b) Bina Korkuluklarında Uyulması Gereken İSG kuralları
c) Bina Koridor ve Geçişlerinde Uyulması Gereken İSG kuralları
d) Bina acil çıkış yolları ve kapılarında uyulması gereken İSG kuralları
e) Bina kapılar ve girişlerinde uyulması gereken İSG kuralları
6. I.Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik II.TS 500 Standardı
III. Bina taban, duvarlar, tavan ve çatı da uyulması gereken İSG kuralları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde yararlanılacak kaynaklarlardır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II veIII7. Yürüyen merdiven ve bantlarında kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil
………. tertibatı bulundurulur.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) söndürme
b) kurtarma
c) durdurma
d) yardım
e) ikaz
8. I- Çalışma yöntemi II- Çalışan sayısı
III- Çalışanların yaptıkları iş
Kapalı iş yerlerinin havalandırılması için uyulması gereken İSG kuralları gereği yukarıda verilenler hangi durumun tespitinde kullanılır?
a) Yeterli iş gücü tespitinde
b) Yeterli çalışma alanının tespitinde
c) Yeterli hava hacminin tespitinde
d) Yeterli çalışma yüksekliğinin tespitinde
e) Yeterli çalışan tespitinde


9. Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde, kadın ve erkek çalışanlar için ………. olmak üzere, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak nitelikte yeterli sayıda tuvalet, lavabolar tesis edilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) ayrı
b) aynı
c) kullanılır
d) birlikte
e) konforlu

10. I.Çalışanların fiziksel durumunu II.Çalışanların psikolojik durumunu III.Çalışanların ekonomik durumunu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımı, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturacak şekilde yapılması hâlinde çalışanları etkiler?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I ve III

Cevap Anahtarı
1.a, 2.e, 3.b, 4.b, 5.d, 6.d, 7.c, 8.c, 9.a, 10.d.DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi gürültüye hassas olmayan binalar içerisinde yer
almaz?
a) Otoparklar
b) Garajlar
c) Eğlence yerleri
d) Sanayi tesisleri
e) Eğitim kurumları

2. Aşağıdakilerden hangisi ultrasound ses kaynaklarına örnek olarak verilebilir?
a) Değişken hava hacmine sahip binalarda havalandırma sistemleri
b) Petrol ve gaz brülörleri
c) Endüstri cihazları
d) Dizel lokomotifler
e) Kamyon ve araba kabinleri

3. Sonometre cihazı hangi amaçla kullanılmaktadır?
a) Radyasyon etki mesafesini ölçmek
b) Radyasyon miktarını ölçmek
c) Titreşim etkisini ölçmek
d) Sesin şiddetini ölçmek
e) Gürültü mesafesini ölçmek

4. Aşağıdakilerden hangisi bütün vücut titreşiminde titreşimin vücuda en önemli giriş yollarından biri değildir?
a) Ayaklar
b) Kalça
c) Kol
d) Sırt
e) Başın arka tarafı

5. Maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu eylem planının bir parçası değildir?
a) Çalışanı isten çıkarmak
b) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek
c) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek
d) İş yeri, iş yeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak.e) Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.

6. Binalarda mekanik sistemlerde gürültü kontrolü kuralları “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” Ek 8’de verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gürültü kontrolleri yapılması gereken elemanlar arasında yer almaz?
a) Havalandırma kanalları
b) Raylı sistemler
c) Fanlar
d) Kombi cihazları
e) Akustik Panjurlar

7. Radyonüklitler ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
a) Yer kabuğundaki bütün maddeler radyonüklit içermektedir.
b) Uranyum, toryum ve potasyumun radyoaktif izotoplarının bozunması sonucu radyonüklitler açığa çıkmaktadır.
c) Radyonüklitler yapay radyasyon kaynaklarındandır.
d) Radyonüklit; proton ve nötron sayıları ve çekirdeğin enerji durumuyla tanımlanan, radyoaktif olan atom çeşididir.
e) Yerküreden gelen gama ışınları radyonüklit kaynağıdır.

8. Saniyede belirli bir sayısı olan ve ses dalgaları gibi tekrarlayan dalgalar aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Gürültü
b) Ses
c) Frekans
d) Titreşim
e) Radyasyon

9. Aşağıdakilerden hangisi radon kaynaklarından biri değildir?
a) Tıbbi X ışınları
b) Uranyum içeren kayalar
c) Bina yapımında kullanılan yapı malzemeleri
d) Doğalgaz
e) Toryum içeren kayalar
10. Bir uranyum ya da plütonyum çekirdeğinin bölünmesi sonucu oluşan ve vücudun dışında olduğunda da insan vücudunun doku ve organlarına nüfuz edebilen radyasyon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alfa
b) Beta
c) Gama
d) X-Işını
e) Nötron
Cevap Anahtarı
1.e, 2.c, 3.d, 4.c, 5.a, 6.b, 7.c, 8.d, 9.a, 10.e
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi zararlı kimyasal salınımına neden olmaz?
a) Yün halılar
b) Yer döşemeleri
c) Duvar boyaları
d) Kapalı ortamlarda bulunan mobilyalar
e) PVC cam ve kapı çerçeveleri


2. Aşağıdakilerden hangisi organik uçucular sınıfında yer almaz?
a) Çok uçucu bileşikler
b) Uçucu organik bileşikler
c) Buharlaşma sıcaklığı çok yüksek olan maddeler
d) Yarı uçucu organik bileşikler
e) Parçacık maddelerle birleşmiş organik bileşikler

3. Aşağıdakilerden hangisi zararlı kimyasalların insan vücuduna alınmasına neden olmaz?
a) Solunum
b) Deri
c) Sindirim
d) Göz
e) Saçlar


4. Aşağıdakilerden hangisi yer kaplama ürünlerinden ortama salınan zararlı kimyasal maddedir?
a) Etil Alkol
b) Formaldehit
c) Hidrojenperoksit
d) Sülfürik Asit
e) Hidroklorik Asit


5. Aşağıdakilerden hangisi binalarda en çok kullanılan kimyasal maddedir?
a) Polivinil klorür (PVC)
b) Poliviniliden Klorür (PVDC)
c) Klorosülfonlanmış polietilen (CSPE)
d) Kısa Zincir Klorlu Parafinler (SCCP)
e) Perfluorinated Bileşikler (PFC)
6. Aşağıdakilerden hangisi kapalı ortamda bulunan organik maddelerin sınıflandırılma kriterlerindendir?
a) Fiyatı
b) Fiziksel özellikleri
c) Bulunduğu ortam
d) Markası
e) Miktarı

7. Aşağıdakilerden hangisi kullanımı çok büyük zararlara neden olmuş olan kimyasal maddedir?
a) Fitalatlar
b) Heksavalent krom
c) Asbest
d) Halojenli alev geciktiriciler (FR)
e) Kloroflorokarbonlar

8. Aşağıdakilerden hangisi zararlı salınım yapmayan yapı malzemelerindendir?
a) Su bazlı boyalar
b) Laminant parkeler
c) Organik çözücülü boyalar
d) Mobilyalar
e) Elektrik kabloları
9. Kimyasal maddeler hakkında bilgi almak için kullanılan bilgi kartların kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) WOH
b) VOC
c) CR
d) MSDS
e) SVOC
10. Uçucu bir organik maddeleri kapalı ortamdan uzaklaştırmak için ne yapmak gerekir?
a) Ortamı havalandırmak
b) Ortam sıcaklığını düşük tutmak
c) Ortam basıncını azaltmak
d) Eşyaları ortamdan uzaklaştırmak
e) Ortamın hava alamsını engellemek

Cevap Anahtarı
1.a, 2.c, 3.e,4.b,5.a,6.b,7.c,8.a,9.d,10.aDEĞERLENDİRME SORULARI
1. Partikül madde konsantrasyonu, ofislerde ve endüstriyel temiz iç ortamlarda aşağıdaki birimlerden hangisiyle ifade edilir?
a) adet/m3
b) mg/L
c) mg/m3
d) μg/m3
e) mL/mg


2. Aşağıdakilerden hangisi ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere ince, dayanıklı ipliklere ayrılabilen lif demetleri olarak çevrede doğal olarak bulunan minerale verilen addır?
a) Slika
b) Asbest
c) Kömür tozu
d) Jips
e) Kalker


3. Aşağıdakilerden hangisi pnömokonyoza neden olan en yoğun iş yeri tozlarından sayılmaz?
a) Kömür tozu
b) Asbest
c) Slika
d) Berilyum
e) Kaya tuzu


4. Silika tozuna maruz kaldıktan sonra silikoz belirtileri ne kadar sürede ortaya çıkabilir?
a) Birkaç gün sonra
b) Birkaç hafta sonra
c) 6 ay sonra
d) 1 yıl sonra
e) 10 yıl sonra


5. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik kökenli partikül madde kaynağı değildir?
a) polen
b) virüs
c) asbest
d) bakteri
e) mantar6. Aşağıdakilerden hangisi bina içerisinde iç ortam hava kalitesinin önemli unsurlarından olmasına rağmen iç ortam hava kalitesinin temel unsurları arasında yer almaz?
a) PM10
b) Sıcaklık
c) Bağıl nem
d) Gürültü
e) PM2,5

7. 11 μm ve yukarısı partikül madde solunum sisteminde nasıl davranır?
a) Solunum sistemine giremez.
b) Burun içinde tutulur.
c) Boğazda (yutak) tutulur.
d) Orta kısımdaki broşlarda tutulur.
e) Akciğer alveollerinde tutulur.

8. Aşağıdakilerden hangisi sistemde bulunan filtre kâğıdının ölçüm öncesi ve sonrası tartım ağırlıkları dikkate alınarak yapılan Partikül Madde analiz metodudur?
a) Gravimetrik metod
b) Reflektometrik metod
c) Nefelometrik metod
d) Elektrostatik metod
e) Kantitatif metod


9. Aşağıdakilerden hangisi toz örneklerinin alınması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
a) Toz örnekleri en çok üretim yapılan günlerde alınmalıdır.
b) Tüm vardiyayı temsil edecek sürede alınmalıdır.
c) Hava akımının girdap yapmadığı düzgün kesitli yerlerden alınmalıdır.
d) Örnekler işçilerin nefes aldıkları yükseklikten alınmalıdır.
e) Örnekler tozun bulunduğu ortamda en yüksek noktadan alınmalıdır.


10. Parçacık çapı 0,002 ile 100 μm arasında değişen, havada asılı hâlde bulunan kimyasal bileşimi katı veya sıvı olabilen taneciklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kil
b) Toz
c) Mist
d) Aerosol
e) Partikül madde
Cevap Anahtarı
1.a, 2.b, 3.d, 4.b, 5.c, 6.d, 7.a, 8.a, 9.e, 10.e


DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden kablo türlerinden hangisi bilgisayar ve haberleşme ağlarında veri transferi yapmak amacı ile kullanılır?
a) Cat5
b) NYM
c) NYFAZ
d) CCTV
e) LIYY
2. Aşağıdakilerden hangisi sıva altı tesis edilen elektrik tesisatlarında anahtar ve prizlerin duvara sabitlenmesi amacı ile kullanılır?
a) Buton
b) Kasa
c) Buat
d) Kablo
e) Transformatör
3. Resmi kurumlar, hastaneler, oteller, bakımevleri, okullar ve kütüphaneler gibi sessizliğe ihtiyaç duyulan binalarda kullanılan çağırma tesisatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Butoniyer
b) Diyafon
c) Refkontak
d) Megafon
e) Sayaç
4. Aşağıdakilerden hangisi intercom sistem elemanlarından biri değildir?
a) Ana sistem santrali
b) Ekranı dörde bölme (quad) ünitesi
c) Konuşma üniteleri
d) Dış kapı paneli
e) Kablolar
5. Elektrik lambalarının ışık verebilmesi için gerekli enerjinin aktarımını sağlayan yuvalara ne ad verilir?
a) Butoniyer
b) Priz
c) Anahtar
d) Duy
e) Komütatör
6. Bir lamba veya lamba grubunu iki farklı noktadan yakıp söndürmek için kullanılan anahtarlara ne ad verilir?
a) Adi anahtar
b) Dimmer anahtar
c) Komütatör anahtar
d) Akkor flamanlı anahtar
e) Vaviyen anahtar


7. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel büyüklükleri elektriksel sinyallere dönüştüren devre elemanıdır?
a) Sensör
b) Dimmer
c) Kaçak akım koruma rölesi
d) Sigorta
e) Buşon
8. Aşağıdakilerden hangisinde yangın risklerini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan kaçak akım rölesinin açma sınırı doğru olarak verilmiştir?
a) 30 mA
b) 300 mA
c) 30 A
d) 300 A
e) 3000 mA
9. Aşağıdakilerden hangisi bina elektrik tesisatlarında kullanılan hatlardan
biri değildir?
a) Ana kolon hattı
b) Havai hat
c) Linye hattı
d) Sorti hattı
e) Kolon hattı
10. Aşağıdakilerden hangisi can güvenliğini koruma amaçlı yangın alarm
sistemlerinden biri değildir?
a) L1
b) M
c) P1
d) L2
e) L3

Cevap Anahtarı
1.a, 2.b, 3.c, 4.b, 5.d, 6.e,7.a, 8.b, 9.b, 10.cDEĞERLENDİRME SORULARI
1. Ürünlerin zamana bağlı taleplere uygun bir şekilde boşaltma ve yükleme işlemleri arasındaki zamanda bekletildikleri yere ………. denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) depo
b) taşımacılık
c) depolama
d) istif
e) istifleme

2. Aşağıdakilerden hangisi depolarda malzeme taşıma ve istifleme taşıt
tiplerinden biri değildir?
a) Taşıyıcı bant
b) Palet
c) Vinç
d) Kaldırıcı/taşıyıcı araç
e) Otomatik yönlendirmeli araçlar

3. Aşağıdakilerden hangisi elleçleme ekipmanlarından biri değildir?
a) El arabası
b) Çekici
c) Vinç
d) Transpalet
e) Foklift

4. Depo içerisinde eşyaların güvenli bir şekilde istiflenmesi, birbirlerinden ayrı olarak düzenli bir şekilde konumlandırılması ve muhafaza edilmesi amacıyla depolarda ………. sistemleri temel yardımcı araçlar olarak kullanılmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Depo
b) Taşımacılık
c) Depolama
d) Raf
e) İstifleme

5. Aşağıdakilerden hangisi Kaldırma - Taşıma Araçlarının Kullanımında Alınacak Güvenlik Tedbirlerinden biri değildir?
a) Araçlar ait olduğu işlerde kullanılacaktır.
b) Araçların taşıma kapasitelerine uyulacaktır.
c) Araçlar hız sınırlarına uygun kullanılacaktır.
d) Araçlar kullanılmadan önce kontrol edilecektir.
e) Araçların taşıma kapasitesine uyulmayacaktır.6. Yapı işlerinde depolar ………., geçici ve ………. depolar olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
a) sürekli-geçici-gezici
b) sürekli-büyük-küçük
c) sürekli-büyük-gezici
d) sürekli-geçici-büyük
e) sürekli-küçük-gezici

7. Aşağıdakilerden hangisi Bireysel Risk Faktörleri arasında yer alır?
a) Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olması
b) Uygun olmayan giysi kullanmaması
c) Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olması
d) Uygun olmayan ayakkabı kullanmaması
e) Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması

8. Aşağıdakilerden hangisi depo ihtiyacının ortaya çıkması durumunda dikkate alınmaz?
a) Deponun yeri
b) Deponun şekli
c) Deponun uzaklığı
d) Depolanacak malzemelerin boyutları
e) Depolanacak malzemelerin temin edildiği firma

9. Aşağıdakilerden hangisi yükleme yerleri ve rampalarda alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir?
a) Çalışanların düşmesini önleyecek korkuluk olmalı
b) Taşınacak yükün boyutlarına uygun olmalı
c) Çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olmalı
d) Bu yerlerde en az bir çıkış yeri bulunmalı
e) Yüzeyler cilalı ve pürüzsüz malzemelerden imal edilmeli
10. ……….; lojistik tesislerde, ürünlerin yerinin değiştirilmesi, paket yapısının bozulup yeniden oluşturulması, kap boyutlarının değiştirilmesi, kontrol edilmesi, etiketleme, streçleme gibi işlemlerin tamamı için kullanılan genel bir ifadedir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Elleçleme
b) Lojistik
c) Depolama
d) Taşıma
e) İstifleme Cevap Anahtarı
1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.e, 6.a, 7.e, 8.e, 9.e, ,10.a.DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi ortam havasında bulunduğunda, hacimsel olarak patlama oluşturabilecek en az miktarı tanımlamaktadır?
a) Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon (MAK)
b) Alt Patlama Sınırı(APL) (=Lower Explosion Limit-LEL)
c) Mekanik patlama
d) Üst Patlama Sınırı(ÜPL) (=Upper Explosion Limit-UEL)
e) CSAT(Cana veya Sağlığa dair Ani Tehlike Sınırı)(=Immediately Dangerous to Life or Health/IDLH)
2. Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya katı hâldeki patlayıcı maddelerin çok büyük bir hızla, hacminden çok daha büyük bir hacmi olan gazlara dönüşmesi ile ortaya çıkan patlama türüdür?
a) Kimyasal patlama
b) Gaz patlaması
c) Toz patlaması
d) Mekanik patlama
e) Elektrik ark patlaması
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi önem sırasına göre daha az etkisi olan ateşleme kaynağı olarak kabul edilmektedir?
a) Elektrik ark ve kıvılcım
b) Sıcak yüzeyler (statik ısı ile patlama)
c) Mekanik sürtünme ile çıkan kıvılcım
d) Her çeşit statik elektriklenme
e) Her türlü canlı teması
4. Aşağıdakilerden hangisi karada ve suda, daimi veya muvakkat (geçici), resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesislerin tanımıdır?
a) Bina
b) Konut
c) İş yeri
d) Yapı
e) İbadethane
5. Aşağıdakilerden hangisi düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2 ’den büyük olmayan yerler sınıfına girmektedir?
a) Düşük tehlikeli yerler
b) Orta tehlikeli yerler
c) Yüksek tehlikeli yerler
d) Tehlikeli yerler
e) Tehlikesiz yerler
6. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli alan sınıflandırmalarında kullanılan standartların ana mantıklarından biri değildir?
a) Patlayıcı alandaki kimyasalların yanıcılık düzeylerib) Boşalma kaynakları
c) Yayılma hızları
d) Kullanılan yangın söndürme sistemi
e) Bu alandaki havalandırma koşullarına göre patlayıcı alan sınıflandırması yapmak
7. Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama meydana getirmeyecekleri yapılacak
araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler ……………………. olarak kabul edilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler
b) Kıvılcım
c) Ateşleme kaynağı
d) Tehlikesiz madde
e) Boşalma kaynağı
8. Yanıcı maddelerin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan kimyasal olaya ne denir?
a) Patlama
b) Parlama
c) Yanma
d) Yangın
e) Gaz sıkışması
9. Yararlanmak amacıyla yakılan ateş dışında, denetlenemeyen ve istenmeyen yanma olayına ne ad verilir?
a) Patlama
b) Yangın
c) Yanma
d) Parlama
e) Gaz sıkışması
10. Aşağıdakilerden hangisi yangın yönetimi kapsamına dâhil değildir?
a) Binalarda alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirler
b) Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek
c) Gerekli olan işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim aşamalarındaki hazırlıklar
d) Gerekli olan işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim aşamalarında alınacak önlemler
e) Yanma olayı gerçekleşmiş ise yangının sönmesinin beklenmesi

Cevap Anahtarı
1.b, 2.a, 3.e, 4.d,5.a, 6.d, 7.a, 8.c, 9.b, 10.e
 
Üst