AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL İktisadi Büyüme Vize-Final Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
AÖF İKTİSAT

İKTİSADİ BÜYÜME VİZE-FİNAL DERS NOTU


1.Mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli çıktı bileşimlerini gösteren eğriye üretim imkanları eğrisi denir

2.Milli gelirin bütün kişilere eşit bir şekilde dağıtıldığı hane halklarının nüfus içindeki yüzde paylarının gelirden aldıkları yüzde paylara eşit olduğu noktalardan oluşan doğruya mutlak eşitlik eğrisi denir

3.Bir malın daha fazla üretilmesi için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçilmesine artan fırsat maliyeti denir

4.Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın bugünkü kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine sürdürülebilir kalkınma denir

5.Nüfusun prensipleri üzerine bir deneme adlı eser thomas malthusa aittir

6.Bir malın değerinin harcanan emek miktarı ile belirlendiğini savunan teori emek değer teorisi

7.J.M.Keynese göre toplam talebin artması tam istihdama geçiş sürecini başlatır

8.Harrod büyüme modeline göre planlanan yatırım kararları gelirdeki artışlara göre belirlenir

2014 VİZE İKTİSADİ BÜYÜME

1.Hızı gittikçe artan büyüme türü üstel büyüme

2.Ekonominin fiili hasılası ile mevcut kaynakların tam istihdam edilmesiyle üretilebilecek olan hasıla arasındaki farka üretim açığı denir

3.Oldukça sınırlı doğal kaynağa sahip olmasına rağmen, son elli yılda çok büyük bir iktisadi büyüme performansı gösteren ülke Japonya

4.Rostowa göre bir ülkenin olgunluk aşamasından sonra ulaştığı aşama kitle tüketim

5.Ekonomik büyümenin çevre üzerinde oluşturduğu pozitif etkiye bileşim etkisi denir

6.Rostowa göre bir ülke kalkış döneminin sona ermesinden 40 yıl sonra olgunluk aşamasına ulaşır

7.Smithe göre işbölümünü sınırlayan faktör piyasa büyüklüğü

8.Artı değer teorisine göre yedek sanayi ordusu ücret oranının yükselmesini engellemektedir

9.Emek değer teorisini savunan teorisyen K.Marx

10.Harrod büyüme modeline göre doğal büyüme hızı nüfus artışı ve teknolojik gelişmeye bağlıdır

11.Harrod büyüme modelinde planlanan yatırım kararları gelirdeki artışlara göre belirlenir

12.Harrod büyüme modeline göre nüfus artış oranı yüzde 1 ve teknolojik gelişme oranı yüzde 3 ise doğal büyüme hızı yüzde 4

İKTİSADİ BÜYÜME 2015 VİZE

1.En önemli özelliği sektörler arasındaki karşılıklı bağımlılık olan büyüme türü dengeli büyüme

2.Rostowa göre kalkışa hazırlık aşamasında asıl değişme siyasal alanda ortaya çıkmaktadır

3.İşgücü iktisadi büyümenin temel kaynakları arasında yer alır

4.Ekonomik büyümenin çevre üzerinde oluşturduğu pozitif etkiye bileşim etkisi denir

5.Rostowa göre Türkiye için yaklaşık kalkış tarihi 1937

6.Marxa göre yedek sanayi ordusu iş arayanların oluşturduğu istihdam edilmeyen emek arzını ifade eder

7.Adam smithe göre toplumların zenginleşmesinin kökeninde yatan mübadele bireysel çıkar

8.Ekonomideki gelir ve istihdamı belirleyen faktörlerin arzla ilgili faktörler değil taleple ilgili faktörler olduğunu ileri süren iktisatçı keynes

9.Büyümenin ulaşabileceği en üst sınır olan büyüme ve zenginliğin değişmediği durağan durum düzeyine tam zenginlik aşaması denir

10.Arz domar büyüme modelinde yatırımların kapasite artırıcı etkisidir

11.Yatırım harrod büyüme modelinin temel unsurlarından biridir

2015 DENEME

1.Fiyat değişmelerinin etkisi giderildikten sonraki artış oranına reel artış denir

2.Belirli bir ülkede belirli bir dönemde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerlerinin toplamına gayri safi milli hasıla denir

3.Malthus iktisadi büyümenin sınırlı olması gerektiğini savunan ilk düşünürlerden biridir

4.Sürdürülebilir kalkınma olgusu ilk kez dünya çevre ve kalkınma komisyonu raporunda dile getirilmiştir

5.Politik iktisadın ve vergilendirmenin prensipleri adlı eser ricardoya aittir

6.Üretim sonunda elde edilen kar ile üretim yapmak için gerekli her türlü fiziki üretim alet ve araçlarına yapılan ödemeler ve işgücüne yapılan ücret ödemeleri arasındaki ilişkiye artı değer denir

7.Schumptere göre yenilikleri uygulayan ve bu amaçla yatırımlar yapan ve yatırım riskinide üstlenen kişilere girişimci denir

8.Para faiz ve istihdamın genel teorisi adlı eser keynese aittir

9.Bir ekonomide biri birim üretim için ne kadar sermaye gerekli olduğunu gösteren kavram sermaye hasıla katsayısıva

2016 VİZE

1.Kültürel kimlik kaybının yaşandığı büyüme türü köksüz büyüme

2.Ekonomik büyümenin çevre üzerinde oluşturduğu etkiye ölçek etkisi denir

3.Rostova göre Çin için kalkış tarihi yaklaşık olarak 1952 yılıdır

4.Rostova göre bir ülke kalkış döneminin sona ermesinden 40 yıl sonra olgunluk aşamasına ulaşır

5.Harrod büyüme modelinde bıçak sırtı denge kavramı dengenin her an bozulabilecek olmasını ifade eder

6.Nüfusun prensipleri üzerine bir deneme adlı eser T.Malthusa aittir

7.Tasarruf harrod büyüme modelinin temel unsurlarından biridir

8.Harrod Domar büyüme modeline yapılan en önemli eleştiri modelin gelişmiş ülkelerin büyüme deneyimlerini açıklamakta yetersiz kalması

9.Büyümenin ulaşabileceği en üst sınır olan büyüme ve zenginliğin değişmediği durağan durum düzeyine tam zenginlik aşaması denir

10.Domar büyüme modelinde yatırımların gelir artırıcı etkisi ekonominin talep yönüyle ilgilidir

11.Harrod büyüme modelinde nüfus artış oranı %3 ve teknolojik gelişme oranı %2 ise doğal büyüme hızı yüzde 5tir

12.Artı değer teorisine göre yedek sanayi ordusu ücret oranının yükselmesini engellemektedir

2017 VİZE

1.Bir kg koyun etinin fiyatı Türkiyede 35 tl, Abd’de 40 Abd doları ise koyun eti için 1 ABD dolarının satınalma gücü paritesi 0,87

2.Çevresel Kuznets Hipotezinin ters U biçiminde olmasının nedeni çevserel bozulmanın gelirdeki artış nedeniyle önce artması sonra azalması

3.Üretim imkanları eğrisi kıtlığın sonuçlarını gösterir

4.Yeniliklerin, eski dengeyi bozmada ve yenisini kurmada ana faktör olduğunu ileri süren kişi Schumpeter

5.Bir ülkenin genellikle bir yıl içinde üretim kapasitesinde yada reel gayri safi yurtiçi hasılasında görülen ve sayısal olarak ölçülebilen reel artışlara iktisadi büyüme denir

6.Marx’a göre a=s/v artı değer oranını ifade eder

7.Harrod büyüme modelinde planlanan yatırım düzeyinin belirlenmesinde kullanılan katsayı hızlandıran katsayısı

8.19.yy başlarında İngilterede yürürlüğe giren Corn Lawsın tahıl yasası amacı yerli buğday üreticilerini korumak için yüksek gümrük tarifeleri uygulayarak buğday ithalatını önlemek

9.Keynesin toplam talep ve istihdamla ilgili analizlerinin ortaya çıkmasında 1929 dünya bunalımı etkili olmuştur

2017 ÜNİTE 1-2 VİZE İKTİSADİ BÜYÜME

1.Hasıladaki fiyat artışlarının etkisini gidererek gerçek veya fiziki üretimdeki dönemler arası değişmeleri görmeye sağlayan kavram reel gsmh

2.Toplumun sahip olduğu sınırlı kaynakların miktarının zaman içerisinde artması kaynakların niteliklerinin zaman içerisinde iyileşmesi ve teknolojinin gelişmesi sonucunda üretim imkanları eğrisi sağa kayar

3.İnsani gelişme indeksi eğitim ve sağlığa ilişkin göstergeleri dikkate alarak ölçmeyi hedeflemektedir

4.İktisadi büyümenin çevre üzerinde yarattığı negatif etkiye ölçek etkisi denir

2017 ÜNİTE 3-4 VİZE İKTİSADİ BÜYÜME

1.A.Smihtin iktisadi büyümeyi açıklarken kullandığı en önemli faktör iş bölümü ve uzmanlaşma

2.Keynese göre ekonomilerdeki gelir ve istihdamı belirleyen faktör talep ile ilgili faktör

3.Keynesin piyasadaki eksik istihdam teorisini ortaya artmasında 1929 büyük dünya bunalımı etkili olmuştur

4.Bir ülke zenginleştikçe çevresel bozulmanın artacağını, ancak belli bir gelir düzeyine ulaşıldıktan sonra gelirdeki artışın çevre kalitesine olumlu katkıda bulunacağını ifade eden kavram çevresel kuznets eğrisi hipotezi

5.Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmasızın bugünkü kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine sürdürülebilir kalkınma denir

6.Harrod büyüme modelinde dengenin özelliği bıçak sırtında denge

7.Bir birim üretim için ne kadarlık sermaye gerekli olduğunu gösteren katsayı ortalama sermaye hasıla katsayısı

8.Harrod büyüme modelinde planlanan yatırım düzeyinin belirlenmesinde etkili olan katsayı hızlandıran katsayısı

9.A.Smithe göre işbölümü emeğin verimliliğini artırması sonucunda aynı işçinin ürettiği üretim miktarıda artmaktadır

10.Malthusa göre gelir arttıkça nüfus artışı olumlu yönde etkilenir

11.Harrod domar modeline yapılan en önemli eleştiri model gelişmiş ülkelerin büyüme deneyimlerini açıklamakta yetersizdir

İKTİSADİ BÜYÜME 2018 VİZE

1.Bir kg koyun etinin fiyatı Türkiyede 34 tl, ABD’de 40 ABD doları ise koyun eti için 1 ABD dolarının satınalma gücü paritesi 0,85

2.Büyüme sürecinde demokratik iyileşmenin sağlanamadığı bireysel hak ve özgürlüklerin kötüleştiği büyüme türü sessiz büyüme

3.Büyüme hızı devam ederse yerkürede kaynakların tükeneceğini ilk kez açık biçimde ortaya koyan rapor Meadows Raporu

4.Ricardoya göre rant geliri doğanın cimriliğinden kaynaklanmaktadır

5.G=s/k fiili büyüme hızını ifade eder

6.Domar büyüme modelinde yatırımların gelir artırıcı etkisi ekonominin talep yönüyle ilgilidir

2013 FİNAL İKTİSADİ BÜYÜME

1.İktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma yada iktisadi gelişme arasındaki farkı en tutarlı şekilde ortaya koyan iktisatçı Alfred Amonn

2.Adam Smithe göre toplumların zenginleşmesinin kökeninde yatan mübadele eğiliminin nedeni bireysel çıkar

3.Neoklasik modele göre ekonomi durağan durumda iken çıktı artar, işgücü başına çıktının büyüme hızı sıfır olur

4.Yakınsama hipotezi uzun dönemde ülkelerin kişi başına gelir düzeylerinin yakınlaşacağını ifade eder

5.Romerin içsel büyüme modelinde büyümenin temel dinamiği teknolojik gelişme

6.Dış ticaretin getirdiği imkanlardan yararlanan arge sektörünün ülke ekonomisine karşılaştırmalı üstünlük kazandırarak büyümenin itici gücü olduğunu ileri sren içsel büyüme modeli grossman ve helpman modeli

7.Büyümenin kaynağını rekabetçi arge sektöründe gerçekleşen dikey teknolojik yeniliklerin oluşturduğunu ileri süren içsel büyüme modeli aghion ve howitt modeli

8.19.yy küreselleşmenin zirveye ulaştığı dönem 1870-1913

9.Tek fiyat kanunu uluslararası ticaretin tamamen serbest olduğu ortamlarda aynı malların fiyatlarının birbirine eşitleneceğini ifade eder

10.Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satınalma güçlerini eşitleyen değişim oranına satınalma gücü paritesi denir

11.Türkiyede planlı kalkınmanın başladığı dönem 1960lı yıllar

2014 FİNAL İKTİSADİ BÜYÜME

1.Ekonomik büyümenin çevre üzerinde oluşturduğu negatif etkiye ölçek etkisi denir

2.Büyümenin ulaşabileceği en üst sınır olan büyüme ve zenginliğin değişmediği durağan durum düzeyine tam zenginlik aşaması denir

3.Harrod büyüme modelinde bıçak sırtı denge kavramı dengenin her an bozulabilecek olmasını ifade eder

4.Neoklasik büyüme modelinde işgücü başına düşen sermaye ile sermayenin genişlemesi arasındaki farka sermayenin derinleşmesi denir

5.Ak modelinde ekonominin sürekli olarak daha hızlı büyümesine neden olan faktör tasarruf oranının artması

6.Romera göre arge sektöründen aldığı tasarımları kullanarak nihai sektörün kullanabileceği dayanıklı girdiler üreten sektör ara mallar sektörü

7.Yaparak Öğrenmenin Ekonomik Çıkarımları adlı makalesinde yaparak öğrenme kavramıyla iktisadi büyüme teorisine öenmli katkıda bulunan kişi Arrow

8.Dışa açık kalkınma modellerinin tümünün dayandığı iktisadi teori karşılaştırmalı üstünlükler teorisi

9.Birçok uluslu şirketin yabancı aktiflerinin toplam aktiflerine oranı üretimin küreselleşmesinin göstergesidir

10.Ülkeler arasında aynı mal ve hizmetlerin ortalam fiyatları arasındaki farkın azalmasına yol açan işlem arbitraj

11.TÜİK verilerine göre Türkiyede 1998-2012 döneminde ekonomik büyümenin talep kaynaklarından öze tüketim harcamalarının büyümeye katkısı en çoktur

2015 FİNAL İKTİSADİ BÜYÜME

1.Üretim faktörlerinin kendiliğinden harekete geçmesiyle belli bir oranda bir büyümenin sağlandığı ve devletin ekonomiye müdahalesinin asgari düzeyde olduğu büyüme türü spontane büyüme

2.Harrok büyüme modelinde s/k oranı fiili büyüme hızını ifade eder

3.Neoklasik büyüme modelinde işgücü başına düşen sermaye ile sermayenin genişlemesi araaındaki farka sermayenin derinleşmesi denir

4.İçsel büyüme modelinde bir firmanın bilgi seviyesi artarsa toplumdaki bilgi seviyeside artacaktır ifadesini vurgulayan iktisatçı Romer

5.Yaparak öğrenme içsel büyüme modelinde Kenneth J.Arowun geliştirdiği bir kavramdır

6.İhracata dönük sanayileşme stratejileri küreselleşme derecesini artırıcı faktörlerden biridr

7.Tek fiyat kanunu ticaretin tamamen serbest olduğu ortamlarda aynı malların fiyatının birbirine eşitleneceğini ifade eder

8.Türkiye ekonomisinde 1988-2007 döneminde büyümenin temel belirleyicisi sermaye birikimi olmuştur

2020 FİNAL DENEME İKTİSADİ BÜYÜME

1.Fiyat değişmelerinin etkisi giderildikten sonraki artış oranına reel artış denir

2.Harcamalardaki bir değişikliğin GSMH üzerinde yaratacağı etkileri ortaya koyan mekanizma çarpan mekanizması

3.Tasarrufların uzun dönemde sadece işgücü başına çıktı ve sermaye düzeyini artırdığı işgücü başına çıktı ve sermaye düzeyi üzerinde ise büyüme üzerinde etkisine yol açmadığı duruma solow paradoksu denir

4.Türkiyede ilk devalüasyon 1946 yılında yapılmıştır

İKTİSADİ BÜYÜME 2016 FİNAL

1.Emek değer teorisini savunan teorisyen K.Marx

2.Milli gelir artış hızı ile nüfus artış hızı birbirine eşit olduğu için kişi başına gelir artış hızının sıfır olduğu büyüme türü durgun büyüme

3.Bir firmanın bilgi seviyesi artarsa toplumdaki bilgi seviyesinin de artacağını öne süren iktisatçı Römer

4.Yakınsama hipotezi uzun dönemde ülkelerin kişi başına gelir düzeylerinin yakınlaşacağını ifade eder

5.Nüfusun yüzdesi olarak göçmen stoku işgücünün küreselleşmesinin sonucudur

İKTİSADİ BÜYÜME 2017 FİNAL ÜNİTE 5-6

1.Neoklasik modele göre bir ülkede yıllık sermayenin aşınma oranı %3, nüfus artış hızı %1,5 ve işgücü başına düşen yıllık sermaye miktarı 2 birim ise işgücü başına sermaye miktarının değişmediği durumda tasarruf oranı %9

2.Nüfus artışının sıfır olduğu, tasarruf oranının %20, aşınma oranının %5 ve işgücü başına çıktı değerinin 2 birim olduğu bir ülkede işgücü başına düşen durağan durum sermaye stoku 8 birimdir

3.Altın kural tasarruf oranı tüketimi maksimize eden tasarruf oranıdır

4.Ekonomi durağa durumda iken çıktı artarken işgücü başına çıktının büyüme hızı sıfır olur

5.Toplam faktör verimliliğindeki artış solow artığını ifade eder

6.Sermaye birikiminin altın kuralının gerçekleştiği noktadaki tüketim düzeyi maksimumdur

7.Dışsallıkların iktisadi büyümede önemli bir faktör olduğu fikri 1986 yılında Romer tarafından ortaya atılmıştır

8.Lucasa göre ölçeğe göre artan getiri dışsallıklar söz konusu olduğunda geçerli olur

9.Yaparak öğrenme içsel büyüme modelinin temel aldığı Arrowun görüşlerinden biridir

10.Büyümenin kaynağını dikey teknolojik gelişmelerin oluşturduğunu açıklayan argeye dayalı model Aghion ve Howitt modeli

11.Bir birey tüm zamanını çalışmaya ayırırsa Lucasa göre o bireyin beşeri sermaye birikimi sıfır olur

İKTİSADİ BÜYÜME ÜNİTE 7-8 FİNAL

1.Genel kabul gören görüşe göre dünya üzerinde gerçekleşen 2 küreselleşme dalgası vardır

2.İhracatın GSYH’ye oranı ticari küreselleşmenin göstergelerinden biridir

3.Adam Smithin serbest ticaret ve uluslar arası uzmanlaşmanın yararlarını açıkladığı teorisi Mutlak Üstünlük Teorisi

4.Dış ticareti uzmanlaşmayı sağladığı için büyümenin motoru olarak gören teorik yaklaşım klasik büyüme teorisi

5.Türkiyede iktisadi büyüme oranının negatif olduğu başka deyişle küçülmenin yaşandığı yıllar 2004

6.1980-2006 döneminde reel olarak ortalama yıllık %4.4 büyüyen Türkiyede milli gelir yaklaşık 16 yıl sonra ikiye katlanır

7.Türkiyenin uzun vadeli gelişme stratejisi 2001-2023

8.Wagner yasasına göre iktisadi büyüme ile birlikte kamu harcamaları artar

9.2001-2010 döneminde sermaye stoku üretim faktörünün büyümeye katkısı en fazladır

10.Türkiyenin GSYH’sına en yüksek katkıyı hizmetler sektörü yapmaktadır

İKTİSADİ BÜYÜME 2015 ÜÇ DERS SINAVI

1.En önemli özelliği sektörler arasındaki karşılıklı bağımlılık olan büyüme türü dengeli büyüme

2.Rostowa göre Türkiye için yaklaşık kalkış tarihi 1937

3.Ekonomideki gelir ve istihdamı belirleyen faktörlerin arzla ilgili fakörler değil taleple ilgili faktörler olduğunu ileri süren iktisatçı Keynes

4.Ak Modelinde ekonominin sürekli olarak daha hızlı büyümesine neden olan faktör tasarruf oranının artması

5.İçsel büyüme modelinde bir firmanın bilgi seviyesi artarsa toplumdaki bilgi seviyeside artacaktır ifadesini vurgulayan iktisatçı Romer

6.Ülkeler arasında aynı mal ve hizmetlerin ortalama fiyatları arasındaki farkın azalmasına yol açan işlem Arbitraj
 
Üst