AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!
Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
SUÇ SOSYOLOJİSİ ÜNİTE 1 DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bireylerin, birbirlerinin davranışlarına yönelik etki ve tepkiler göstermesine ne denir?

a) Toplumsal eylem b) Sosyal etkileşim c) Sosyal değişme d) Sosyal hareketlilik e) Sosyal paylaşım

2. Toplumun tüm üyelerinin davranışlarının ---------------- --------- içinde bir anlam kazanmaktadır. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) sosyal yapı b) sosyal değişme c) alt kültür d) sosyal sınıf e) sosyal tabaka

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal prestij kavramını açıklar?

a) Kişinin doğum sonrası kazandığı statülerdir.

b) Kişinin statüsüne uygun rolleri yerine getirmesi sonucu elde ettiği saygınlıktır.

c) Kişinin aynı anda birçok statüye sahip olmasıdır.

d) Kişilerin aynı tabaka içinde yer değiştirmesidir.

e) Kişinin statüsünden memnun olmamasıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi kazanılan statüye örnek değildir?

a) Öğretmen b) Öğrenci c) Anne d) Cinsiyet e) İl emniyet müdürü

5. Bireylerin statülerine göre oynadıkları rolün net olmamasına ne denir?

a) Rol karmaşası b) Rol çatışması c) Rol değerlendirmesi d) Rol zenginliği e) Rol farkı

Cevap Anahtarı: 1. b 2.a 3.b 4.d 5.a

SUÇ SOSYOLOJİSİ ÜNİTE 2 DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyalleşmenin işlevlerinden değildir?

a) Bireyin kişiliğinin oluşmasını sağlar. b) Doğru ve yanlışlar hakkında toplumsal uzlaşma sağlar.

c) Bireylere rollerinin öğretilmesini sağlar. d) Toplumun sürekliliğini sağlar. e) Bireylerin tasarruf eğilimini sınırlar.

2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal normların özelliklerinden değildir?

a) Aynı toplumda zaman içinde değişebilir. b) Toplumdan topluma değişebilir.

c) Bütün sosyal normlar devletin yetkili organlarınca belirlenir. d) Bazı normlar yaptırım gücüyle desteklenebilir.

e) Sosyal normlara çoğu kez otomatik olarak uyarız

3. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden değildir?

a) Kültür öğrenme yoluyla sonradan kazanılır. b) Kültürel ögeler aynı toplumda değişme göstermeden varlıklarını sürdürürler. c) Kültürel ögeler karşılıklı etkileşim hâlindedir.

d) Kültür insanların toplu hâlde yaşamasından ortaya çıkar. e) Kültür toplumsal yaşamı inşa eder

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal normların özelliği değildir?

a) Bireyler arası ilişkileri düzenleme b) Sosyal düzeni sağlama c) Toplumdan topluma değişme

d) Az gelişmiş toplumlara özgü olma e) Toplumsal yaşamın devamını sağlama

5. Aşağıdakilerden hangisi benlik çeşitlerinden değildir?

a) Fiziksel benlik b) Aktif benlik c) Sosyal benlik d) Psikolojik benlik e) Güçlü benlik

Cevap Anahtarı: 1. e 2.c 3.b 4.d 5.e

SUÇ SOSYOLOJİSİ ÜNİTE 3 DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bireylerin, birbirlerinin davranışlarına yönelik etki ve tepkiler göstermesine ne denir?

a) Toplumsal eylem b) Sosyal etkileşim c) Sosyal değişme d) Sosyal hareketlilik e) Sosyal paylaşım

2. Toplumun tüm üyelerinin davranışlarının ---------------- --------- içinde bir anlam kazanmaktadır. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) sosyal yapı b) sosyal değişme c) alt kültür d) sosyal sınıf e) sosyal tabaka

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal prestij kavramını açıklar?

a) Kişinin doğum sonrası kazandığı statülerdir.

b) Kişinin statüsüne uygun rolleri yerine getirmesi sonucu elde ettiği saygınlıktır.

c) Kişinin aynı anda birçok statüye sahip olmasıdır.

d) Kişilerin aynı tabaka içinde yer değiştirmesidir.

e) Kişinin statüsünden memnun olmamasıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi kazanılan statüye örnek değildir?

a) Öğretmen b) Öğrenci c) Anne d) Cinsiyet e) İl emniyet müdürü

5. Bireylerin statülerine göre oynadıkları rolün net olmamasına ne denir?

a) Rol karmaşası b) Rol çatışması c) Rol değerlendirmesi d) Rol zenginliği e) Rol farkı

Cevap Anahtarı: 1. b 2.a 3.b 4.d 5.a

SUÇ SOSYOLOJİSİ ÜNİTE 4DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Birbirlerini tanıyan ve karşılıklı etkileşim içinde bulunan iki veya daha fazla kişiden oluşan yapılara ne denir?

a) İnteraktif grup b) Çift c) Sosyal grup d) Kalabalık e) Küme

2. Aynı statüye sahip üniversite öğrencilerinin oluşturduğu yapılara ne denir?

a) Kalabalık b) Kategori c) Nüfus d) Küme e) Grup

3. Aşağıdakilerden hangisi tüm toplumların en önemli birincil grubudur?

a) Hükûmet b) Oyun grupları c) Aile d) Eğitim kurumu e) Parlamento

4. Aşağıdakilerin hangisi ikincil grupların özelliklerinden değildir?

a) Enformel ve duygusal ilişkiler vardır. b) Üyelerinin sınırlı bir zamanda birtakım hedefleri vardır.

c) İkincil ilişkiler egemendir. d) Üyeler arasındaki etkileşim kişisel değildir.

e) Üyeler arasındaki ilişkileri, üyelerin grup içindeki rolleri ve sorumlulukları belirler.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Grupların değerlerimiz, tutumlarımız ve davranışlarımız üzerinde önemli etkileri vardır.

b) Grup üyeliklerinin devam edebilmesi için üyelerin birbirlerinin isteklerine göre davranışlar sergilemesi gerekmektedir.

c) Gruba uyum, davranışların devam etmesi veya değiştirilmesi anlamına gelmektedir.

d) Grup üyeleri, toplum, alt kültür veya diğerleri tarafından oluşturulan normlara uymak zorunda değildir.

e) Birincil ve ikincil gruplar, insan topluluklarının daha iyi anlaşılabilmesi için bize kesin olmayan temel bir çerçeve sunmaktadır.

Cevap Anahtarı: 1. c 2.b 3.c 4.a 5.d

SUÇ SOSYOLOJİSİ ÜNİTE 5DEĞERLENDİRME SORULARI


1. Aşağıdakilerden hangisi iki veya daha fazla “gerçek” arasındaki ilişkiyi açıklayan bir ifadedir?

a) Paradigma b) Bakış açısı c) Teori d) Düşünce e) Değer

2. Sembolik etkileşimcilere göre insanlar anlam oluşturmak, dünya görüşlerini geliştirmek ve birbirleriyle haberleşmek için ne kullanırlar?

a) İşaret b) Söz c) Telefon d) Yazı e) Sembol

3. Emile Durkheim’a göre toplumun bütün parçaları kendi fonksiyonlarını ifa ettikleri takdirde toplum nasıl bir durumdadır?

a) Patolojik b) Anomik c) Mükemmel d) Normal e) Anormal

4. Karl Marks’a göre, sanayi toplumlarında üretim araçlarına hâkim olmak için yürütülen mücadele hangi iki grup arasındadır?

a) Zengin – fakir b) İşveren – işçi c) Yöneten – yönetilen

d) Burjuvazi – proletarya e) Ev sahibi – kiracı

5. Aşağıdakilerden hangisi modernitenin ne zaman sona erip, postmodernitenin ne zaman başladığı hakkındaki iddialardan biri değildir?

a) Modernite, 20. yüzyılın sonlarında sona ermiş ve yerine postmodernite gelmiştir.

b) Modernite, İngiltere’de 1901 yılında Viktorya döneminin sona ermesiyle birlikte bitmiştir.

c) Postmodernitenin ilk safhası, 1950’li yıllarda başlayıp “Soğuk Savaş”ın bitmesiyle birlikte sona ermiştir.

d) Postmodernitenin ikinci safhası, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle beraber başlamış olup hâlen devam etmektedir.

e) Postmodernite, 1970’li yıllarda bilgisayarın evlere girmesiyle başlamış olup, hâlen devam etmektedir.

Cevap Anahtarı: 1. c 2.e 3.d 4.d 5.e
 
Üst