AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Türkiyenin Toplumsal Yapısı (1-4.Ünite) Ders Notları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
1.ÜNİTE


1. Toplumsal yapının kurucu öğeleri nüfus, çevre ve yerleşim, ekonomi, toplumsal sınıflar, eğitim,
siyaset, hukuk, aile ve dindir.
2. Yapısal fonksiyonalizmin temel kavramları; yapı, fonksiyon, toplumsal yapı, kültürel yapı,
sistem, sosyal sistem, statü, rol, değer, norm, düzen, yapısal farklılaşma, dinamik denge ve
konsensustur
3. Spencer’in toplumu yaşayan bir organizma olarak görmesi tartışması;
a. Toplum ve yaşayan organizma her ikisi de büyüme eğilimi gösterirler.
b. “Toplumsal bünyeler” (social bodies) ve “canlı bünyeler” (living bodies) her ikisi de hacimce
büyürlerken yapıca da büyürler.
c. Canlı bünyeler ve toplumsal bünyelerde her bir parça bir fonksiyon veya amaca hizmet eder.
d. Hem canlı hem de toplumsal sistemlerde parçaların birinde meydana gelen bir değişme diğer
parçaları ve sonunda bütünü etkilemektedir.
e. Parçalar birbirine bağımlı olmakla beraber bağımsız olarak incelenebilirler
4. Comte ile başlayıp Spencer ile devam eden fonksiyonalist düşüncenin temel varsayımı,
birbirlerine bağımlı parçalardan oluşmuş bir sistem olarak toplumun görüntülenebileceğidir
5. Durkheim modern toplumu kendine ait bir gerçekliğe sahip organik bir bütün olarak görür.
6. Samimi ilişkilerdeki alışveriş ile karmaşık toplumsal örgütlerde gözlemlenen alışveriş arasında
önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan bazıları;
a. Yüz yüze ilişkilerde, ilişkiler doğrudandır; büyük topluluklarda toplumsal değerler karmaşık
yapıların bir araya gelmesinde önemli bir rol oynarlar.
b. Karmaşık yapılar kısmen kurumlaştırılır; “bu kalıcı kurumsal öğeler topluluk yaşantısının diğer
öğeleri üzerinde geleneksel zorlamalar sarf ederler”. Yüz yüze ilişkiler böyle süre giden zorlayıcı
bir güce sahip değildir.
c. Yüz yüze ilişkiler bireylerden oluşur; büyük toplumsal yapıların bileşenleri ise yine toplumsal
yapılardır.
7. Homans kendi insan modelinin, kaynaklarını üstünlüğü için kullanan yeni “ekonomik insan”
modeli olduğunu söyler. Homans’ın insan imajı birçok eleştiriye maruz kalmıştır.
8. İnsanların doğasını hayvan doğasından çok az farklı bulan daraltılmış bir Skinnerci “davranışçı
psikolojiye” dayanır.
9. Bir toplumun üst yapısını oluşturan politika, eğitim, hukuk, din, aile ve evlilik ise bu alt yapıya
bağlı olarak değişir veya ondan temellenir.
10. Marx’a göre modern toplumlarda ikili bir sınıf yapısı vardır. Bunlardan birincisi güce, mal ve
mülke sahip olan burjuvazi, diğeri ise güçsüz ve üyelerinin mal ve mülk sahipliği olmadığı
proletaryadır.
11. Çatışma yaklaşımı içinde en bilineni olan Marx’ın yaklaşımına yöneltilen en büyük eleştiri,
Marx’ın toplumsal yapının belirleyici unsuru olarak alt yapıya (ekonomik ilişkileri) esas önemi
vermesi, siyasal, hukuksal, felsefi, dinsel ve edebi alanları içine alan üst yapıyı ihmal etmesidir.
12. Marx, en büyük eleştiriyi “ekonomik determinizm” anlayışından almaktadır.
13. Lenski, kendini düşünen bir insan görüşünü kabul etmektedir.
14. Lenski insanlık tarihi boyunca toplumsal yapının başlıca belirleyenlerini şöyle tanımlamıştır:
a. İnsanın kalıtsal mirası (yani, organik evrim süreciyle edindiği araçlar ve davranışsal eğilimler),
b. Bu mirası arttırmak için yavaş yavaş şekillendirdiği teknolojiler,
c. İnsan etkinliği ve teknolojik gelişmesine çevresel engeller, özellikle diğer toplumlardan bilgi
akışını engelleyen çevreler,
d. Arazi kaynak tabanlarını koruma mücadelesi veren toplumlar arasındaki ölümcül yarış.
15. Türkiye’de en fazla okunan sosyolog olma unvanını elinde bulunduran Ziya Gökalp
16. Ziya Gökalp Çalışmalarında saltanat, hilafet, Batılılaşma, halkçılık, demokrasi, siyasi ve
ekonomik bağımsızlık, laiklik, eski Türk medeniyeti gibi Cumhuriyet’in başat konularını,
Cumhuriyet öncesinde ele almış bir sosyologdur.
17. Gökalp’in sosyoloji anlayışının temelini kültür uygarlık, evrensel sosyoloji-millî sosyoloji, ilkel
toplumlar-uygar toplumlar gibi ikili ayrımlar oluşturur.
18. Prens Sabahattin’e göre sosyal sorunların ana nedeni “yapı sorunu ”dur.
19. Türkiye’nin toplumsal yapısı üzerinde çalışan bir diğer sosyolog İbrahim Yasa toplumsal yapı
ile kültür ilişkilerini incelemiş ve bu konudaki öne sürülebilecek iki görüşü ifade etmiştir.
20. Edinilmiş statü; Bireyin doğrudan bir çabası olmadan, kendi dışındaki etmenlerce sağlanan
statüdür. Örneğin genç olmak, yaşlı olmak, uzun boylu olmak vs.
21. Türkiye’nin toplumsal yapısı ve temel sorunları isimli eserinde çağdaş Türkiye’nin toplumsal
yapısı ve temel özelliklerini izleyen kuramcı İbrahim yasa
22. G. Homans’ın toplumsal yapıyı açıklarken yararlandığı kuramcı Spencer
23. İlişkinin taraflardan daha önemli olduğunu görüşünü savunan yaklaşım “Yapısalcılık”
24. Toplumsal kurumlara örnek olarak
a. Aile
b. Din
c. Ekonomi
d. Eğitim
25. Çatışma kuramına yöneltilen eleştirileri destekleyen gelişmeler
a. İşçilerin orta sınıf değerlere yönelmeleri
b. İşçi sınıfının zamanla burjuvalaşması
c. Toplumsal hizmetlerin genişlemesi
d. Sınıf bilincinin beklenenin aksine zayıflaması
26. H. Spancer’in canlı ve toplumsal bünyelerle ilgili görüşleri;
a. Parçaların birbirine bağımlı olması, fakat bağımsız olarak incelenebilmesi
b. Her bir parçanın bir amaca hizmet vermesi
c. Büyüme eğilimi göstermeleri
d. Parçaların birbirinde meydana gelen değişmenin, diğer parçaları ve bütünü etkilemesi
27. Toplumsal yapıyı açıklayan kuramlardan biride “evrimci sentez kuramıdır.”
28. Yapısal fonksiyonalist yaklaşımının temsilcileri;
a. W.ogburn
b. T. Parsons
c. W. Buckley
d. R.K. metron
29. Birincil grup; yüz yüze ilişkilerin yoğun olduğu, duygusal bağlar içeren gruplardır. (aile,
akraba, arkadaşlar gibi )
30. Toplumsal yapının parçaları;
a. Toplumsal rol
b. Toplumsal statü
c. Kültür
d. Toplumsal sınıf
31. Toplumsal yapıyı oluşturan parçalar;
a. Toplumsal statü
b. Toplumsal grup
c. Statü
d. Toplumsal grup
32. İnsanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünü olarak tanımlanan kavram; Toplum dur.
33. Toplumda belirli bir statüyü işgal eden kişiden beklenen davranış “Rol”dür.
34. Türkiye’de toplumsal yapı çalışmalarına katkıda bulunan bazı araştırmacılar;
a. Mübeccel B. Kıray
b. Emre Kongar
c. İbrahim Yasa
d. Nihat Tirun
35. Yapısal fonksiyonalist kuramının temel kavramları;
a. Toplumsal bütünleşme
b. Değer
c. Norm
d. Düzen
36. Lenski’nin evrimci sentez kuramı “çatışma-fonksiyonalist” kuramlarının sentezleridir.
37. Toplumsal yapı kavramı ilk kez H. Spencer tarafından kullanılmıştır.
38. Z. Gökalp’in çalışmalarında üzerinde durduğu konular;
a. Batılılaşma
b. Demokrasi
c. Laiklik
d. Üretim biçimi
39. Markisist yaklaşıma göre üst yapının parçaları;
a. Aile
b. Din
c. Siyaset
d. Hukuk
40. Pozitivist sosyolojinin temel ilkelerini Türkiye ye aktaran sosyolojik anlayışında kültür uygarlık
evrensel-milli sosyoloji ilkel-uygar toplumlar gibi ikili ayrımlara yer veren sosyolog Ziya Gökalp
41. Gurvicth in sosyal yapı anlayışından büyük oranda etkilenen sosyolog Ö. Bozkurt
42. Pozitivist sosyolojinin temel ilkelerini ülkemize aktarırken çalışmalarında saltanat, hilafet,
batılılaşma, halkçılık, demokrasi ve laiklik gibi konuları Ziya Gökalp ele almıştır.
43. Lenski ye göre toplumsal yapının belirleyicileri;
a. Toplumlar arası rekabet
b. Çevresel engeller
c. Teknoloji
d. İnsanın kalıtsal mirası
44. Arkan gruplar birincil gruplara örnektir.
45. Biyolojik ve toplumsal sistemler arasındaki farklılık ve benzerlikleri H.Spencer ele almıştır.
46. İnsanların toplumsal ve ekonomik pozisyonlarına göre bu pozisyonun bilincinde olsun ya da
olmasın bölünmeleri “Toplumsal Sınıf” ı oluşturur.
2. ÜNİTE


1. Murdock kültürün özelliklerini;
a. Kültür öğrenilir
b. Kültür tarihidir ve süreklidir
c. Kültür toplumsaldır
d. Kültür, ideal ya da idealleştirilmiş kurallar sistemidir
e. Kültür, ihtiyaçları karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır
f. Kültür değişir
g. Kültür bütünleştiricidir
h. Kültür bir soyutlamadır
2. Kültürün öğeleri; normlar, değerler, inançlar, semboller ve dildir.
3. Değerler, amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış
olduğunu söyleyen standartlardır. Norm ve değerler arasındaki en temel farklılık, değerlerin soyut
ve genel kavramlardan oluşması, normların ise belirgin ve yol gösterici olmasından
kaynaklanmaktadır.
4. Türk kültürünün ana kaynağının Orta Asya olduğu bilinmektedir. Bu özgün kültürün Çin ve
Hindistan gibi komşu ülkelerin kültürlerinden de etkilendiğini kabul etmek gerekir
5. Belirli bir toplumun alt kültürlerinden ya da farklı toplumlardan kopup gelen birey ve gruplarım
buluşması ve bir etkileşim sonunda asıl kültür ve alt kültürlerde bulunmayan yeni bir bileşime
ulaşılmasına “ Kültürlenme” denir.
6. G.Hofstede’in kültür araştırması sonucuna göre belirsizlikten kaçınmanın en yüksek düzeyde
yaşandığı toplumlardan biri de “Yunanistan” dır.
7. G. Hofstede’in kültür araştırması sonuçlarına göre kadınsı (dişil) toplumlardaki temel davranış
özellikleri;
a. Zayıflığın sempati ile karşılanması
b. Çalışmaların çözümlenmesinde uzlaşma ve pazarlığın öne çıkması
c. Yaşamak için çalışmak gerektiği görüşünün benimsenmesi
d. Toplumdaki temel değerlerin şefkat ve korumaya yönelik olması
8. Sembollerle ilgili yargılar;
a. Sembolün belirli bir durum ya da olayı anlamlandırdığı
b. Sembollerin anlamını bireylerin kendi deneyim süzgecinden geçirdiği
c. Kültürel sembollerin zamanla değiştiği
d. Sembollerin bireye anlam yaratma kapasitesi sağladığı
9. G. P. Murdock’a göre kültürün özellikleri;
a. Bütünleyici olma
b. Toplumsal olma
c. Bir soyutlama olma
d. Öğrenilme
10. Diller arasındaki gerçek ayrımın seslerde ve göstergelerde değil dünya görüşleri arasındaki
ayrımda olduğunu savunan kuramcı “Humbolt”
11. Hofstede kültür araştırmasında ortaya çıkardığı boyutlar;
a. Toplulukçuluk
b. Erkeksi değerler
c. Belirsizlikten kaçınma
d. Güç mesafesi
12. G.Hofstade kültür araştırmasında kadınsı (dişil) kültür grubunda yer alan ülkeler;
a. İsrail
b. İran
c. Brezilya
d. İspanya
e. Tayland
f. Tayvan
g. Fransa
h. Peru
i. Şili
13. Kültürü toplumdaki geçmiş davranışların biriktirilerek aktarılan sonuçları olarak tanımlayan
kuramcı “Carr”
14. Dünya değerleri araştırmasının tekrar edildiği yıllar; 1981-1991-2996-2001-2007-2011
15. Kültürün maddi ve biyolojik alanlarda kullanılan anlamları;
a. Yetiştirme
b. Tarım
c. Çoğalma
d. Üretme
16. Hofstede kültür araştırmasına ortaya çıkardığı boyutlar;
a. Güç mesafesi
b. Belirsizlikten kaçınma
c. Toplulukçuluk
d. Bireycilik
17. Murdock a göre kültürün özellikleri;
a. Değişme
b. Bütünleyici olma
c. Tarihsel olma
d. Sürekli olma
18. Bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek kendine benzetmesi “Kültürel
özümseme” ye karşılık gelir.
19. Emre kongar’ın Osmanlı-Türk kültür gelişim çizgisinde saptadığı 4 temel öğe;
a. Toplumsa İslam kültürünün egemenliği
b. Seçkinlerle halk arasında kültür ikiliği
c. Toprak gelişmesinin durmasıyla birlikte manevi kültür öğelerinin dışarıdan alınması
d. Suçlamaların da çözümlerinde manevi kültür alanıyla ilgili olması
20. Türkiye kültürünü etkileyen uygarlıklar;
a. Orta Asya kültürü
b. Anadolu yerli kültürleri
c. İslam kültürü
d. Batı kültürü
21. Hofstede kültür araştırmasına Türkiye’de ulaştığı sonuçlar;
a. Toplulukçu değerlerin baskınlığı
b. Kadınsı değerlerin ön planda olması
c. Belirsizlikten kaçınmanın fazla olması
d. Zaman ufkunun kısa erimli olması
22. Türkiye’den 1960 yılı ortalarından itibaren Avrupa’ya göç eden Türklerin yeni kültüre uyum
yapmakta karşılaştıkları güçlükler sıkıntı ve bunalımlar ve gösterdikleri tepkiler “Kültür Şoku” na
örnektir.
23. Toplumda yaptırımı olan kurallar bütününe “Norm” denir.
24. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler;
a. Göktürk alfabesi
b. Uygur alfabesi
c. Arap kökenli alfabe
d. Latin kökenli alfabe
25. Hofsede ye göre eril değerle;
a. Paranın önemli görülmesi
b. Yöneticilerin kararlı ve iddialı olmalarının istenmesi
c. Bireylerin güçlü ve gösterişli olmalarının beklenmesi
d. Kadının yumuşak davranış göstermesinin istenmesi
26. Kültürün beşeri alanda ve günlük dilde kullanılan anlamları;
a. Yaygın eğitim
b. Teknik eğitim
c. Tıp eğitimi
d. Yaygın öğretim
27. Bireyin amaçları ve davranışlarının belirlenmesinde neyin doğru neyin yanlış olduğunu
gösteren ve soyut kavramlardan oluşan standartlar “Değerler” dir.
28. Kültürün antropolojide günümüzde de büyük oranda benimsenen ilk tanımını yapan kişi
“Tylor”
29. Kültürü oluşturan öğeler;
a. Dil
b. İnançlar
c. Değerler
d. Normlar
30. Yayılmacılara göre bir merkezden çıkan ve yayılan kültürün etkisinin çıkış ve geliş yerindeki
yükseklik ve derecesini koruyamayıp bozulması “ Kültür yozlaşması” nı açıklar.
31. Kültürü toplumdaki geçmiş davranışların biriktirilerek aktarılan sonuçları olarak “Carr”
tanımlamıştır.
32. Kültürel yayılma süreci ile gelen maddi ve manevi öğelerle başka kültürlerden birey ve
grupların belli bir kültürel etkileşime girmesi ve karşılıklı etkileşim sonucunda her ikisinin de
değişmesine “Kültürleşme” denir.
3.ÜNİTE


1. Aile mahkemesinin görevleri;
a. 4320 sayılı yasaya ilişkin tedbir almak
b. Evli eşlerin birlikte karar vermesi gerektiği durumlarda anlaşma sağlanamadığı takdirde karar
vermek
c. Boşanma, maddi manevi tazminat, nafaka, velayet, evlat edinme, vesayet, babalık, tanıma vb.
gibi aile hukukuna ilişkin davalara bakmak
d. Baktığı davalarla ilgili çocuklar ve yetişkinlerin haklarının korunmasına yönelik her türlü eğitici,
koruyucu ve sosyal tedbirleri almak.
2. E. Vogel ve N. Bell e göre ailenin olumsuz işlevlerinden biride; “aile içerisindeki gerilim ve
çatışmalarda çocuğun günah keçisi olamsı” dır.
3. Aynı çatı altında yaşayan herhangi bir aile bireyinin şiddetine maruz kalan kişileri korumaya
yönelik kanun “4320 sayılı ailenin korunmasına dair” kanun
4. Birsen gökçeye göre bir taraftan kır ailesinin alışkanlıkları, tutumlara ve değer yargılarıyla
çevrili; diğer taraftan kent yaşantısının etkisi altında kalan aile tipi “ Gecekondu ailesi”
5. Türkiye’de kaba doğum hızının 1990 yılında %25,2 iken 2000 yılında %20,2 ye 2006 yılında ise
%18,7 ye gerilemesinin nedeni “Küçük yaşta evliliklerin artması”
6. Türkiye’de aile yapısı ile ilgili toplumsal değişikliklerde etkili olan olgular;
a. Göç
b. Kentleşme
c. Sanayileşme
d. Toplumsal hareketlilik
7. Türkiye tarımında küçük ve orta büyüklükteki topraklar üzerinde aile emeğini kullanarak üretim
yapan birimler “küçük meta üreticisi hane”
8. Yeni Türk medeni yasasına göre “ eşlerin oturdukları konuttan yaralanma ve kullanma hakkını
etkileyen hukuksal işlemlerde tek başına hareket edebilmeleri” uygun değildir.
9. Türkiye’de boşanmanın nedenleri arasında “Küçük yaşta evlilik” yoktur.
10. Ailenin evrensel fonksiyonları;
a. Cinsel fonksiyonu
b. Eğitim fonksiyonu
c. Yeniden üretim fonksiyonu
d. Ekonomik fonksiyonu
11. Murdock a göre aile tanımının içinde olması gerekenler;
a. Ortak ikamet
b. Ekonomik işbirliği
c. Yeniden üretim
d. Onaylanmış cinsel ilişki
12. T. Parsons a göre yetişkin kişiliklerin sabitlenmesini “çiftin birbirlerine sağladıkları duygusal
güvenlik” sağlar.
13. Aile içerisinde gerilimleri azaltmak için çocuğun anne baba tarafından günah keçisi olarak
kullanıldığını söyleyen düşünür; “E.Vogel ve N. Bell”
14. D. Cooper ın aileye yönelttiği eleştiriler;
a. İnsanların kendi bireyselliklerini yaratma özgürlüğünü engellemesi
b. Sınırlayıcı rollerde uzmanlaştırması
c. Davranışları dar kalıplarda sınırlandırması
d. Benliğin gelişimini engellemesi
15. 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren kadın bedeni ve vücut bütünlüğünü bireyin hak ve
özgürlükleri kapsamında değerlendirilen yasa “Türk ceza yasası” dır.
16. Aile ile ilgili kurumsal çalışmalara katkıda katkı yapan düşünürler;
a. A. Duben
b. E. Vogel
c. E. Leach
d. T. Parsons
17. Aileye eleştirel yaklaşan kuramcılar;
a. E. Vogel
b. E. Leach
c. D. Cooper
d. N. Bell
18. P. Murdock a göre ailenin yerine getirdiği evrensel işlevler;
a. Yeniden üretim işlevi
b. Cinsel işlev
c. Ekonomik işlev
d. Eğitim işlevi
19. Türkiye’de kırsal aile analizini küçük köylülükle sınırlayan ve kırsal toplum ilişkilerini köy
monografilerine dayandıran “A. R. Balaman”
20. Türkiye tarımının önemli yapısal ilişkileri içinde “Küçük meta üreticiliği” yoktur.
21. Aile ile ilgili kuramsal çalışmalara katkısı olanlar;
a. E. Vogel
b. A. Duben
c. E. Leach
d. G. P. Murdock
4. ÜNİTE


1. Kültürel sermaye kavramını eğitim sosyolojisi literatürüne kazandıran sosyolog “Bourdieu”
2. Cumhuriyet dönemi eğitim politikalarının temel hedeflerinden Rejime sadık ulusalcı bireyler ve
ekonomik işgücünü geliştirmek
3. Türkiye de eğitim alanında yaşanan toplumsal eşitsizliklerle ilgili olarak
a. Cinsiyete dayalı eşitsizlikler bölgesel eşitsizliklerle birleştiğinde daha da derinleşmektedir.
b. Okullaşma oranı kentsel alanlardan kırsal alanlara doğru düşüş göstermemektedir.
c. Kadınlar eğitim olanaklarından erkeklere göre daha düşük düzeyde yararlanmaktadır.
d. Düşük gelire sahip alt sınırların çocuklarının eğitim sisteminden kopma olasılıkları yüksek gelirli
üst sınıfların çocuklarından fazladır.
4. Endüstri devrimi ve kapitalizmin gelişmesinin sonuçları;
a. İş bölümü ve uzmanlaşmanın gelişmesi
b. İstenen niteliklere sahip iş gücünün yetiştirilmesi için okulların açılması
c. Çok sayıda meslek için uzmanlaşmış iş gücüne ihtiyaç duyulması
d. Ailelerin geniş aileden çekirdek aileye dönüşmesi
5. Toplumdaki çeşitli grupların okullaşma oranını etkileyen faktörler;
a. Sağlıkla ilgili eşitsizlikler
b. Bölgesel eşitsizlikler
c. Gelir düzeyi eşitsizlikleri
d. Cinsiyete dayalı eşitsizlikler
6. Milli eğitim temel kanununun ve yüksek öğretim kanununun kabul edildiği yıllar; 1973-1981
7. Türkiye’de eğitime ilişkin olarak “erkeklerin okullaşma oranı arasındaki farkların her bölge de
yaklaşık olarak aynı düzeyde olduğu” ifadesi yanlıştır.
8. Bilgi toplumunda mal değil bilgi teknolojisi önemlidir.
9. Fabrika endüstri toplumunda önemli görülür.
10. Osmanlı imparatorluğunun eğitim yapısında köklü değişiklikler “Tanzimat” döneminde
yapılmaya başlamıştır.
11. Türkiye’de kurumsal alanda eğitim fırsatlarına ulaşmada kadınların erkeklerden çok daha
olumsuz yönde etkileyen temel bir faktör olarak “ataerkil kültürel norm ve değerlerin varlığı”
gösterilebilir.
12. Eğitimde mali kaynak yetersizliklerinin sonuçları;
a. Birleştirilmiş sınıf uygulamaları
b. Taşımalı eğitim yapılması
c. Büyük kentlerde sınıf mevcudundan fazla olması
d. Geleneksel öğretim tekniklerinin kullanılması
13. Toplumsal sınıf, cinsiyet, etnik grup ya da din ayrımı yapılmaksızın, toplumda herkesin
kapasitesini geliştirme ve daha insanca bir yaşama kavuşmak için eşit hakkın olması “Fırsat
eşitliğini” anlatır.
14. Türkiye’de özel dershane sektörüyle ilgili “Eğitim sonuçlarında eşitlik sağlanmasına yardımcı
oldukları” iddiası yanlıştır. ,
15. Tanzimat döneminde açılan ve modern eğitim sistemini benimseyen sivil öğretim kurumları;
a. Rüştiye
b. Darülmüallimin
c. Sultani
d. İdadi
16. Türkiye’de eğitim alanına yansıyan toplumsal eşitsizlikler ile ilgili olarak “ilköğretimde
toplumun tamamının okullaştığı” ifadesi yanlıştır.
17. Üniversiteye girişte başarıyı arttırmak için amacıyla lise eğitiminin dışında alınan her türlü
eğitimi tanımlamak için kullanılan kavram “Gölge eğitim” dir.
 
Üst