AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Avrupa Birliği Ve Türkiye İlişkileri Vize Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
AVRUPA BİRLİĞİ ve Türkiye ilişkileri (1-2-3-4) #BELGE #AYRINTILI #vize

1.ÜNİTE KISA NOTLAR


-Türkiye-AET Ortaklık rejiminin karar organı

ORTAKLIK KONSEYİDİR

-Avrupa Topluluğunun/Birliğinin içerisinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşabildiği iç sınırları olmayan alana Avrupa Topluluğu / Birliği iç Pazarı denir

-Avrupa Ekonomik Topluluğu ilk akdi ortaklık ilişkisini YUNANİSTAN ile yapmıştır.

-Gümrük Birliği sadece Sanayi malları+işlenmiş tarım ürünleri malların ticaretini kapsamaktadır

-AB üyesi ülkelerde aday ülkeleri bir araya getirmek ve gelecek birkaç yıl süresince genişleme sürecinin çerçevesini belirlemek amacıyla 1997 Lüksemburg Zirvesin-de oluşturulan Konferansa Avrupa Konferansı denir

-Türkiye’nin gümrük birliğinin kurulması sürecinin 1996 yılında tamamlayarak AB’ye tam üyelik sürecinin hızlanacağı yönündeki beklentilerin veya tezlerin çok doğru olmadığı ilk defa 16 Temmuz 1997 tarihli 2000 Gündem Raporu ile anlaşılmıştır

-4.PROTOKOL 1981 yılı sonrası dönem için hazırlanan ancak paraflanmış olmasına rağmen siyasi nedenlerle dondurulmuş olan protokoldür

-Ticarette engellerin kaldırılması, test ve belgelendirme alanında alt yapı düzenlemelerinin geliştirilmesi amacıyla 1999’da faaliyete geçirilmiş kurum TÜRKAK’dır

-Ankara Anlaşmasının hazırlık dönemi 1964-1973 yıllarını kapsamaktadır

-EFTA : 4 Ocak 1960’da Stokholm’deAvusturya,Birleşik Krallık, İsveç , İsviçre , Norveç ve Portekiz tarafından imzalanan antlaşma ile kurulan Avrupa Serbest Ticaret Birliğidir

-Türkiye-AET ortaklığının geçiş dönemi 1 Ocak 1996 tarihinde sona ermiş son dönem başlamıştır

-Türkiye’nin AET’ye başvurmasının nedenleri;

Batılılaşma ve çağdaşlaşma çabalarını sürdürme

Batı Bloğundaki yerini ekonomik entegrasyonla desteklemek

Soğuk savaş döneminde Sovyetler baskısından kurtulma

Avrupa’da Yunanistan’ın aleyhteki girişimlerine engel olma

-AET’nin Türkiyenin başvurusuna olumlu yaklaşmasının nedenleri

Soğuk Savaş döneminde yaşanan güvenlik kaygıları

Doğu Akdeniz’in kendi kontrolleri altında kalmasını sağlamak

Türkiye’nin Doğu Bloku ülkelerine yakınlaşmasını engellemek

Topluluğun kendisine alternatif olarak oluşturulan EFTA karşısındaki konumunu güçlendirme isteği

-Türkiye-AET Ortaklık Konseyi, “Gümrük Birliği’nin son döneminin uygulamaya konmasına ilişkin 1/95 sayılı karar 6 Mart 1995’de Brüksel’de gerçekleştirilen 36.Dönem Ortaklık Konseyi toplantısında kabul edilmiştir.

-Türkiye, Avrupa Topluluklarına tam üyelik başvurusunu 14 Nisan1987 Tarihinde yapmıştır

-İhracatçı firmanın malını dış piyasada iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasına DAMPİNG denir

-Türkiye-AET beşinci Ortaklık Konseyi toplantısı 16 Mart 1967 tarihinde yapılmıştır

-Gümrük birliğinin düzgün işleyişini sağlamak ve uyum çalışmalarının öngörülen takvimlere paralel olarak gerçekleştirilmesi için yürürlüğe konulan genelgeler

1998/31 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve

1999/46 sayılı Başbakanlık Genelgesi

-Birliğin gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere uyguladığı otonom tarife tavizlerini içeren sisteme Genelleştirilmiş Tercihler sistemi denir

-Türkiye 10-11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesinde aday ülke olarak kabul edilmiştir Katma Protokol 23 Kasım 1970 de imzalanmıştır

-Avrupa Birliği’ne aday ülkeler tarafından hazırlanacak birliğe sunulan ve katılım ortaklığı belgesinde yer alan önceliklerin yerine getirileceğine ilişkin belgeye ULUSAL PROGRAM denir

-Katma protokolün tarafların iç hukukunda onaylanması işlemlerinin gecikeceği anlaşılacağından protokolün sadece ticari hükümlerini önceden yürürlüğe koyan geçici anlaşma 21 Temmuz 1971 de imzalanmıştır

-Türkiye, Ankara Anlaşmasında öngörülen tedrici bütünleşme sürecinin tamamlanmasını beklemeden 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Topluluklarına üye başvurusu yapmıştır

Türkiye- AET arasında ortaklık yaratan anlaşma ANKARA ANLAŞMASIDIR

12 Eylül 1963 de imzalanmış / 1 Aralık 1964 de yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma Türkiye’yi tam üyeliğe götüren anlaşmadır. Anlaşmanın amacı Türkiye’nin topluluğa entegrasyonunu (bütünleşmek, birleşmek, uyum sağlamak) sağlamaktır. Anlaşma KARMA SÖZLEŞME olarak topluluk üye devletlerinin katılımı altında akdedilmiştir. Anlaşma içerik olarak AET-YUNANİSTAN ortaklık anlaşması (9 Temmuz 1961 de imzalanmış olup, Yunanistan’ın Avrupa Topluluklarına katılmasıyla sona ermiştir.) örnek alınarak hazırlanmıştır.

-Türkiye-AET ortaklığının hazırlık döneminin özellikleri;

Türk ekonomisinin taraflar arasında kurulacak olan gümrük birliğine hazırlanacağı dönemdir.

Dönemin süresi 5 yıl olarak öngörülmüştür.

1 Aralık 1964 tarihinde başlamıştır,

Asıl amaç, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlamaktır

-Geçiş döneminin özellikleri

Geçiş dönemi 12 yıl sürecektir.

*Türkiye ile Gümrük Birliğinin teoriden kurulması

*Türkiye’nin ekonomik politikalarını topluluğun politikalarına yakınlaştırması

*Akit tarafından karşılıklı ve dengeli yükümlülükleri esasına dayanacaktır.

-Türkiye-AET ortaklığının son döneminin özellikleri

Ekonomi politikalarının koordinasyonunun aşamalı olarak güçlendirilmesi

Aşamalı olarak serbest dolaşıma geçilmesi

Dış ticaret politikalarının tam uyumlu hale gelmesi

Türkiye’nin geniş anlamda rekabet hukuku düzenlemeleri

KATMA PROTOKOL :

23 Kasım 1970 de Brüksel de imzalanmış / 1 Ocak 1973 de yürürlüğe girmiştir._________________ÜNİTE 2_________________

Bela Balassa: Uluslararası Ekonomik bütünleşmeyi, “bir süreç olarak, farklı ulusal devletlere ait ekonomik birimler arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik önlemler alınması; bir durum olarak ise ulusal ekonomiler arasında ayrımcılığın olmaması” şeklinde tanımlamaktadır.

***** Ülkeler arasında oluşturulan ekonomik bütünleşmeler beş grupta toplanmaktadır. Bunlar;

Serbest Ticaret Bölgeleri

Gümrük Birliği

Ortak Pazar

Ekonomik Birlik

Tam Ekonomik Bütünleşmedir.

ÖNEMLİ NOT: Gümrük Birliği (GB) kuramını ilk ortaya atan, 1950’de yayımladığı “Gümrük Birliği Meselesi” adlı eseri ile JacopViner olmuştur.

****Gümrük Birliği (GB), üye ülkeler arasındaki ticari engellerin kaldırılması, dünya ticaretinin serbestleşmesi ve küreselleşme yolunda atılan önemli bir adımdır

*****Gümrük Birliğinin üye ülke ekonomisi üzerindeki etkileri kısa dönemli (statik) etkiler ile orta ve uzun dönemli (dinamik) etkiler olarak incelenir.

Gümrük Birliğinin Kısa Dönemli Etkileri: Statik Etkiler Ticaret Yaratıcı Etki

Ticaret yaratıcı etki, yüksek maliyetli yerli üretimin azalmasından (üretim kazancı) ve düşük fiyattan tüketici rantındaki artıştan (tüketim kazancı) oluşur.

********Gümrük Birliğinin Orta ve Uzun Dönemli Etkileri:

Dinamik Etkiler

Teknolojik İlerleme Etkisi

Ölçek Ekonomileri Etkisi

Dışsal Ekonomiler Etkisi

Yatırımları Özendirici Etki

Teknolojik İlerleme Etkisi

Ölçek Ekonomileri Etkisi

Firmaların GB sonrası daha büyük bir pazara yönelmesi sonucu büyümeleri, faktör maliyetlerinin düşmesi, verimlilik ve üretimin artması sonucu ortaya çıkar.

Dışsal Ekonomiler Etkisi

Bir üreticinin kendi faaliyetlerinin dışında herhangi bir maliyete katlanmadan başka ekonomik faaliyetler sonucu birtakım yararlar sağlamasına dışsal ekonomiler adı verilmektedir.

Yatırımları Özendirici Etki

Ölçek ekonomilerinden yararlanılması, belirsizliklerin azalması ve yoğunlaşan rekabet, verimliliği artıracak ve yatırımları özendirici etki yaratacaktır.

AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ

****1834’te Zollverein adı verilen Alman Gümrük Birliği, bu ülkelerin bütünleşmeleri yolunda önemli bir rol oynamıştır.

****Belçika, Hollanda, Lüksemburg 1932 yılında Benelüks olarak bilinen bölgesel bütünleşmeyi oluşturmuşlar ve 1944 yılında aralarında gümrük birliği anlaşması imzalamışlardır.

****Tüm bu örneklere rağmen gümrük birliğinin en başarılı örneğini AB gerçekleştirmiştir.

NOT: İlk olarak 1951 Paris Sözleşmesiyle Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur.

NOT: ve 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımını öngören EURATOM kurulmuştur.

NOT: 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Antlaşması üye ülkeler arasında tek pazarı hedeflemiş ve bunu gerçekleştirmek için de ilk adım olarak gümrük birliğini öngörmüştür.

NOT: 1 Temmuz 1968’de Gümrük Birliği yürürlüğe girmiştir

ÖNEMLİ: Dünyadan Gümrük Birliği Örnekleri

Andean Topluluğu 1988,

Doğu Afrika Topluluğu 2005,

Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya Gümrük Birliği 2010,

AB-Andora 1991,

AB-San Marino 2002,

AB - Türkiye 1996,

Güney Afrika Gümrük Birliği 1910,

İsviçre-Lihtenştayn 1924.

Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Çerçevesinde Gümrük Birliği

Miktar Kısıtlamalarının Kaldırılması

NOT: Ortaklık Konseyinin 6 Mart 1995 tarihinde yapılan 36. toplantısında alınan “Gümrük Birliği Kararı” Gümrük Birliğinin son döneminin uygulamaya konulmasına ilişkin koşulları belirlemektedir. Avrupa Parlamentosu da 23 Kasım 1995’te 1/95 Sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’nı onaylayarak GB’ nin yolunu açmıştır.

NOT:Türkiye-AB Gümrük Birliği, sanayi ürünlerini ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamaktadır.

NOT: Türkiye ile AKÇT arasında “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Anlaşma’nın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile ilgili Anlaşma” 25 Temmuz 1996 tarihinde imzalanmış ve 1 Ağustos 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ÖNEMLİ: Türkiye - Ab Gümrük Birliğinin Organları

Gümrük İşbirliği Komitesi

Gümrük Birliği Ortak Komitesi

Gümrük Birliği Öncesi ve Sonrası Mali İşbirliği

Gümrük Birliğinin Türkiye Ekonomisine Etkileri

NOT: Türkiye’nin, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere AB’nin uyguladığı otonom tarife tavizlerini içeren Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne (GTS) uyumu da GB kapsamındaki ürünler itibarıyla 1 Ocak 2008 tarihinde tamamlanmıştır.

NOT: Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatı düzenleme ve sınırlamaya ilişkin kurallara dair uyum çalışmaları kapsamındA 1 Ocak 1996 tarihi itibarıyla Türkiye tekstil ve hazır giyim ürünlerinde AB’nin uyguladığı miktar kısıtlamaları ve gözetim önlemlerine benzer önlemler almaya başlamış, önlemlerin çoğu AB ile paralel olarak 2005 yılında kaldırılmıştır.

Doğrudan Yabancı Yatırım Etkisi: 2001 yılında yürürlüğe koyulan Uluslararası Tahkim Yasası ve 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile Türkiye’de yabancı sermaye için daha güvenli bir ortam yaratılmıştır.

NOT: Gümrük Birliği: 6 Mart 1995 Kararı

AB ile 1996 yılından itibaren yürürlüğe giren Gümrük Birliği’nin hukuki temelleri Ankara Anlaşması ve Katma Protokol’e dayanmaktadır3.ÜNİTE

AB’nin imzaladığı bazı ortaklık anlaşmaları,ortaklık ilişkisi kurma yoluyla ülkeleri AB üyeliğine hazırlamak amacıyla yapılmıştır.

EN ÇOK KAYIRILAN İLKE : birülkeye sağlanan kolaylık ya da verilen taviz, ayırım yapılmadan bütün diğer üyeülkelere de aynen geçerli kılınmalıdır. (GATT’ın ilkelerinden biridir.)

Türkiye ile AETArasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’daimzalanmış, 1 Aralık 1964 de yürürlüğe girmiştir. (ANKARA ANLAŞMASI )

AB’nin ortaklıkanlaşmalarının temel özellikleri

RomaAnlaşmasının 238. Maddesine dayanır.

En çokkayırılan ülke uygulaması yaratır.

Yakın birekonomik ve siyasi işbirliği niyeti taşır.

Taraf olan ülkeile AB arasında ayrıcalıklı ilişki yaratır.

Ortaklık İlişkisinin Temel Organı: Ortaklık Konseyi'dir

OrtaklıkKonseyi’nin çalışma yöntemi ve koşulları Brüksel’de 1 Aralık 1964 tarihindegerçekleşen toplantıda kabul edilen İç Tüzük ile belirlenmiştir

Ortaklık Konseyi iç tüzüğü yapar,kararlarını oy birliği ile alırlar, başkanlık 6 ‘şar aylık dönemlerde yapılır,kararlar bağlayıcıdır,

Ortaklık komitesi yardımcı organdır 1964 yılında kurulmuştur. Karar alma yetkisiyoktur, konsey toplantılarının gündemini hazırlar, teknik sorunlar ile ilgiliincelemeler yapar.

Türkiye 11-12 Aralık 1999 Helsinki Zirvesinde aday ülke kabul edilmiştir.

Türkiye içinilk Katılım Ortaklığı Belgesi 8 Mart 2001 de AB Bakanlar Konseyi tarafındanonaylanmıştır.

8 alt komitenin koordinasyonu Avrupa Birliği tarafından sağlanmaktadır.

1-Tarım ve hayvancılık

5-Yenilik

2-İç Pazar ve Rekabet

6-Ulaştırma

3-Ticaret Sanayi AKTC Ürünleri

7-Bölgesel Kalkınma, İstihdam, Sosyal POLİTİKA

4-Ekonomik ve Mali İşler

8-Gümrükler, Uyuşturucu Kaçakçılığı, Para aklama

Karma parlamento 17 Eylül 1965 de kurulmuştur. Kuruluş amacı, Avrupa parlamentosu ve TBMM arasında Ankraanlş.Çerçevesinden geliştirilen işbirliği ve temasları kolaylaştırmaktır. Eşbaşkanlık esası ile yönetilir , kararlar oy çokluğu ile alınır.

Ortaklık Danışma Komitesi (karma istişare komitesi ) 16 Kası 1995 dekurulmuştur. Amacı Türkiye – AB arasında işbirliğini güçlendirmek, sosyal veekonomik diyalogun kurumsallaşması

Komite’nin Türkiye kanadı sekretaryası (TOBB)tarafından yürütülmektedir.

Türkiye tarafından Komiteye katkı TOBB, TZOB, TİSK, TESK, Türk-İş, Hak-İş, Kamu-Sentarafından sağlanmaktadır

Gümrük İşbirliği Komitesi 15 Aralık 1969 da kuruldu.Teknik bir komitedir.

Gümrük BirliğiOrtak Komitesi TürkiyeninABmevzuatıyla sürekli uyumlaştırılması amacıyla Gümrük Birliği Ortak Komitesi(GBOK) adında yeni bir yardımcı organ kurulmuştur.

Avrupa BirliğiGenel Sekreterliği, İçKoordinasyon ve Uyum Komitesi ile Genel Sekreterliğe bağlı 7 daire başkanlığından oluşur.

Türkiye idari yapısı içinde Ab ile ilgili yapılanma

Sürecindeki kurumlar kronolojik sırası = DIŞ işleri Bakanlığı -Devlet planlama Teşkilatına -

ABGS-Turkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı-#Avrupa #Birliği #Başkanlığı ...

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren LizbonAntlaşması çerçevesinde Avrupa Dış İlişkiler Servisi kurulmuştur.

Roma Antlaşmasıve Avrupa Birliği Antlaşmasını tadil eden anlaşma Lizbon Antlaşmasıdır.

AB kurumlarıile Ortaklık İlişkisinin kuruluşlarının birbirinden ayrılması ilkesine Kurumsalyapının özerkliği denir.

Türkiye mevzuatının ortak ticaret politikasına uyumlaştırmasmı sağlamak amacıylakurulan yardımcı organa Gümrük Birliği Ortak Komitesi denir.

Aday ülke ile AB Komisyonunun ortaklaşa yürüttükleri Topluluğa katılacak olan ülkenin ulusalmevzuatının AB Müktesebatı ile karşılaştırıldığı ayrıntılı inceleme sürecineTARAMA SÜRECİ denir.

Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sosyal ve ekonomik diyaIoğunkurumsallaşmasıamacını taşıyan Türkiye-AB organı Ortak Dayanışma Komitesidir.

AB içinde sanayi mallarında gümrük birliği 1 Ocak 1968 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

*gümrük birilğikapsamındaTürkiye’nin uyum sağlamak zorunda olduğu AB mevzuatları

Kamu ihaleleri

Mallarınserbest dolaşımı

Ortak gümrük tarifeleri

Devlet yardımları

__________________ Ünite 4 __________________Türkiye’nin adaylığı 1999 Helsinki Zirvesi’nde ilan edilmiş, 2004 Brüksel Zirvesi’nde ise Türkiye’nin 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelere başlayacağı ilan edilmiştir.

Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince karşılamış olduğu belirtilmiş ve müzakerelerin 3 Ekim 2005’te başlayacağı ilan edilmiştir. Bu bildirgede aynı zamanda

Hırvatistan’ın da Nisan 2005’te katılım müzakerelerine başlayacağı belirtilmiştir.

Ucu Açık Müzakereler: Bu tarihten önce AB ile müzakerelere başlamak sonu tam üyelikle sonuçlanacak bir sürecin başlangıcı demektir.

İçerme Kapasitesi (AbsorptionCapacity): AB’ye katılan yeni ülkeler, gerek mali, kurumsal gerekse toplumsal olarak bir külfeti de beraberinde getirmekte üye sayısı arttıkça birliğin işleyişi ve ortak karar alma mekanizmaları gitgide karmaşık bir hâl almaktadır.

Müktesebat ve Müzakere Fasılları

Müktesebat AB’nin kuruluşundan itibaren geçirdiği değişim ve gelişim boyunca kabul edilen ve tüm üye ülkeleri bağlayan ortak hukuki metinlerin tümüne verilen addır.Katılım müzakereleri 35 fasıl altında toplanmıştır, son iki fasıl diğer fasıllarda müzakereler tamamlandığında müzakere edilmeden sonuçlandırılır. 33 fasil ...

Müzakerelerde Önemli Belgeler

Müzakere Çerçeve Belgesi

Müzakere Çerçeve Belgesi katılım müzakerelerinin temel belgelerinden biridir. Aday ülkelerle yapılan katılım müzakereleri, her ülke için ayrı olarak hazırlanan müzakere çerçevesine göre yürütülür. Müzakere Çerçeve Belgesi’nin belirleyici özelliği aday ülkenin içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak hazırlanması ve müzakerenin işleyiş, biçim ve kurallarını bütün ayrıntılarıyla ele almasıdır.

İlerleme Raporları

İlerleme Raporları AB’nin aday ülkenin genel olarak siyasi ve ekonomik kriterlerde ve özel olarak her müktesebat faslında bir yıl içinde kat ettiği yolu değerlendirdiği belgedir. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve her yılın sonbaharında ilan edilen İlerleme Raporu Türkiye için ilk olarak 1998 yılından yayınlanmıştır ve o tarihten itibaren her yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Katılım Ortaklığı

Katılım Ortaklığı Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Konsey tarafından onaylandıktan sonra AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan ve müzakerelerin AB tarafınca belirlenen yol haritasıdır.

Ulusal Program

Avrupa Birliği Müktesebatmm Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, kısa adıyla Ulusal Program’da aday ülke Türkiye Katılım Ortaklığında belirlenen hedeflerin nasıl bir takvimle yerine getireceğini, hangi kurumların hangi hedeften sorumlu olacağını ve mali kaynakların kullanımını detaylı olarak açıklar. Her aday ülke gibi Türkiye’nin de Ulusal Program’ında Katılım Ortaklığı’nda önerilen takvime uyması esastır. Ulusal Program ilk kez 2001’de hazırlanmış, 2003 ve 2008’de güncellenmiştir.

Fiili Müzakerelerin Başlaması ve Gidişatı

Bu 8 fasıl şunlardır: Malların Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestîsi, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık Politikası, Taşımacılık Politikası, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler.

**** Önemli Notlar ****

1999 Helsinki ve 2004 Brüksel zirveleri Türkiye nin adaylığının kabul edildiği ve müzakerelerin başlanmasına karar verilmiştir.

Hırvatistan Türkiye ile aynı anda Müzakerelere başlamıştır.

İçerme Kapasitesi ; AB nin üye olacak ülkenin birliğe getireceği mali, kurumsal ve toplumsal külfeti karşılıya bilecek durumda olması.

Kültür Başkenti Müzakere fasıllarından biri değildir.Bilim ve Araştırma bloke edilen fasıllardan biri değildir.Sosyal Politika ve İstidam konulu fasıl, Türkiye ile henüz müzakerelere başlanmamıştır.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ; Türkiye’de müzakerelerin gidişatı hakkında günü gününe Avrupa Komisyonuna rapor vermekle yükümlüdür.

Avrupa Birliği Anayasası, Avrupa birliği müzakerelerine dahil değildir.

Avrupa Birliğine ne aday olan ülkelere yapılan mali desteğe Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA adı verilmektedir.

İlerleme Raporu; Her sonbaharda ilan edilen ve Avrupa Birliği nin aday ülkenin durumunu değerlendiren belgedir.

_______iyi clsmlr________
 
Üst