AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Avukatlık ve Noterlik Hukuku Ders Notları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU 1-5 ÜNİTELERİ ARASI ÇALIŞMA SORULARI


1:Avukat hangisini ilk planda korumak zorundadır?
=MÜVEKKİLİNİN MENFAATLERİNİ
2:Avukarların atası sayılan eski yunna mitolojisinde adalet işinde savunmayı üstlenen zeusun çirkin kızlarına ne denir?
=LİTAİLER
3:Yargı bağımsızlığının esaslı unsurları nelerdir?
=AVUKATIN VE MAHKEMENİN BAĞIMSIZLIĞI
4:Avukat ile müvekkil arasında kurulan ilişkide karşılıklı güvenin hakim olması ve tarafların iradesinin esas alınması kuralının istisnasını oluşturan yasal yükümlülükten kaynaklanan kurum hangisidir?
=ZORUNLU MÜDAFİLİK
5:Avukatın üstlendiği vekalet işi karşılığında alacağı vekalet ücreti kimler tarafından kararlaştırılır?
=AVUKAT VE MÜVEKKİL
6:Avukatlar mesleki faliyetlerini hangi kamu kurumu niiteliğindeki meslek kuruluşunun denetim ve gözetimi altında sürdürür?
=BARO
7:Avukat ile müvekkilinin iradelerinin karşılıklı uyuşmasının sonucu olarak doğan avukata hukuki yardım müvekkile vekalet ücreti borçları yükleyen sözleşmeye ne denir?
=VEKALET SÖZLEŞMESİ
8:Alınan hukuk eğitiminin en az kaç yıl faaliyet göstermiş bir meslek büyüğünün yanında stajla tamamlanması gerekmektedir?
=5 YIL
9:Kasten işlenen suçtan dolayı ne kadar süreli hapis cezası alan kişi avukatlık yapamaz?
=2 YILDAN FAZLA
10:Avukatlık ücreti tutarı dava veya hüküm olunacak şeyin değerinin en fazla yüzde kaçıdır?
=%25
11:Avukatın müvekkilitarfından kendisine verilen veya müvekkili tarafından kendisine verilen veya müvekkili namına aldığı mallar ,para,ve diğer hertürlü kıymetleri avukatlık ücreti ve yaptığı giderler ödeninceye kadar kendi alacağı nispetinde elinde tutulabilmesine ne denir?
=HAPİS HAKKI
12:Avukatın azli halinde müvekkilin ödemesi gereken ücret nedir?
=AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAMAMINI ÖDEMELİDİR.
13:Henüz gerçekleşmemiş veya henüz vadesi gelmemiş müstakbel giderlere ilişkin olarak avukata yapılan peşin ödemelere ne denir?
=AVANS
14:Avukatlık vekalet görevini yerine getirme dolayısyla uğramış olduğu zarar ve ziyanin giderilmesini talep hakkı kaç yıllık bir zamanaşımı süresine tabidir?
=5YIL
15:Avukatların kendilerine intikal eden dava ve işlerde müvekkilleriyle karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilmesi avukatın statüsünden kaynaklanan hangi yetkisine girer?
=UZLAŞTIRMA YETKİSİ
16:Savunmanın hazırlanması bakımındna gerekli olan yazıları ve diğer belgeleri izne gerek olmaksızın müdafi sanığa verebilmesi avukatın statüsünden kaynaklanan hangi yetkisine sahiptir?
=YAZIŞMA YETKİSİ
17:Hangi yükümlülük avukatın vekil edenine karşı olan diğer mesleki yükümlülüklerin de temelini oluşturur?
=SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
18:Iztırar hali avukatın hangi yükümlülüğü içersinde yer alır?
=SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
19:Belli bir işi takipten veya savunmadan kendi isteği ile çekilen avukatın bu işe ait vekalet görev durumun vekil edenine tebliğindne itibaren kaç gün süreyle devam eder?
=15 GÜN
20:Avukat kendisine tevdi olunan evrakı vekaletin sona ermesinden itibaren kaç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür?
=3 YIL
21:Avukatlık meslek kurallarına uyulamamasının avukat açısından sonucu nedir?
=DİSİPLİN CEZASINA ÇARPTIRILIR.
AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU 5.ÜNİTE DERS NOTU
1:Avukatlık meslek kurallarına uyulmaması avukat açısından disiplin cezasına çarptırılır.
2:Avukatlık mesleği ile ilgili olarak konulmasında amacın daha çok mesleğe standart getirmek mesleğin öz disiplinini sağlamak olan kural avukatlık mesleki kurallarıdır.
3:Avukatın meslek itibari ticari itibar değildir cümlesi avukatlığın en çok avukatın kamusal yönüne vurgu yapmaktadır.
4:Avukat her ne olursa olsun kaba kuvvete başvuramz.
5:büroda çok abartı dekor olması,iş sahiplerini etkileyecek şekilde asılmış fotograf,büronun çok dağınık veya kirli olması,büronun dinsel yada eğlence mekanlarının ortasında yer alması avukat bürosu ile ilgili olarak kural ihlaline nedne olur.
6:Türkiyede barolar birliği ile ilgili baroların üstünde anayasal özerk bir yapı olarak ortaya çıkmıştır,baroların üzerinde bir denetim yetkiis vardır.
7:Avukatın edres değişikliği reklam niteliği taşımayacak biçimde ilan yoluyla duyurması avukatın kamuya sunduğu bilgi amacını aşmak olarak değerlendirilemez.
8:Stajyerin yükümlülükleri şunlardır :avukatla birlikte duruşmalara girmek avukatın mahkemeler ve idari makamlardaki işleirni yapmak ,dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek ,baroca düzenlenen eğitim çalışmaların akatılmaktır.
9:Avukat iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir.taraflar arsında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır.
10:Avukat üstlendiği davayı zamanında açmalıdır müvekkilinin gecikmeden dolayı zarara uğrmasına engel olmalıdır.
11:Avukat herhangibir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki düşüncelerini kamuoyuna açıklayamaz.
12:Avukat adli mercilerde çalışan görevlilerle olan ilişkilerinde meslek onuruna ve ağırbaşlılılğın auygun tutum ve davranışalrı korur.
13:Avukat hasım tarafın ancak avukatıyla görüşebilir.
14:Avukat taraflara tavsiyelerde bulunamaz ne şekilde tanıklık edecekeleri veya hakim önünde nasıl hareket edecekleri hakkınd atalimat veremez.
15:Avukat müvekkiline davanın sonucu ile ilgili hukuki görüşünü bunun bir teminat olmadığını belirtmek koşuluyla açıklayabilir.
16:Adli müzaheretle görülen işlerde başkaca işlere gösterilen özenle yürütülmelidir.
AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU 6-7-8 ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI
1:Noter kelimesinin latince anlamı NOTARUS dur.
2:Noterlikte yaş haddi 65 dir.
3:Notarus kelimeisnin anlamları :NOT TUTAN ,SÜRATLA YAZI YAZAN ,SERİ YAZIYAZAN
4:Hukuki güvenliği sağlamak ve hukuki anlaşmazlıkların doğumunu önlemek amacı ile kamusal yetki kullanan serbest meslek erbabına NOTER denir.
5:Noterliğin ana eylemi TESPİTTİR.
6:Adalet bakanlığı bir yerde birden fazla noterlik açma ve bir yerde bulunan birden fazla npterlikten birisini kapatma yetkisini kullanmadan önce TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNDEN mütelaa almak zorundadır.
7:Noterin atanmasında ADALET BAKANLIĞI görevlidir.
8:Noter olabilmek için 21 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak gerekir.
9:Noter olabilmenin ön koşulu TÜRKİYE VATANDAŞI olmaktır.
10:Noterlik kanunu 4. maddesine göre noterliklerin 4 sınıfa ayrılması öngörülmüştür.
11:Noterlik müessesinin hukuk sitemi içersinde yeri ile hukuk dallarıyla olan ilişkisini inceleyen bilim dalına NOTERLİK HUKUKU denir.
12:Noterliğe giriş için gerekli olan şartlar :TC Vatandaşı olmak,mahkeme kararı ile kısıtlanmamış olmak,staj yapılacak yerde ikametgahı bulunmak ,iflas etmiş ise itibari iade edilmiş olmak.
13: Dördüncü sınıf noterlikleri yönetmekle görevli olan geçici yetkili noter yardımcısı bu görevi yürütmesii ile ilgili birsüre ifade edilmemiştir.
14:Hakkında aciz vesikası verilmiş bir kişinin diğer şartlarda gerçekelştirildiği takdirde noterliğe kabulüü için aciz vesikasını kaldırmışş bulunması gerekir.
15:Atanan noterlerin tebellüğünden itibaren 1 ay içinde göreve başlaması zorunludur.
16:3 durumda noterlik görevi sona erer :başka bir noterliğe atanma ,başka bir noterliğe nakledilmesi ,noterlik kanunu 7. maddesindeki şartlardan birinin kaybedilmesii.
17:Noterlik dairesine gelen iş kağıtlarının geliş sırasına göre numara verilerek yazıldığı deftere YEVMİYE DEFTERİ denir.
18:Noterlik dairesinde kanunlara göre tescilleri gerekl, işlemleirn yazıldığı tescil defterlerinin noterlik arşivinde saklanması açısından bi süre verilmemiştir.
19:Adalet müfetttişleirinin teftişleri sonunda yapacakları tenkit ve tavsiyelerin işlenmesine mahsus deftere TEFTİŞ DEFTERİ denir.
20:Noterlerin aylık gelir ve giderlerinin kaydedildiği deftere MUAHABERE DEFTERİ denir.
21:Muhabere defterine uygulamada haberleşme defteride denir.
22:Noterlik dairesinden gönderilen evrakın personel aracılığı ile diğer tarafa verilmesi veya teslim edilmesi halinde teslim eden ve edilen kişileirn tespit edildiği deftere ZİMMET DEFTERİ denir.
23:Teftiş defterinin tutulmasının amacı denetlemedir.
24:Noterlik dairesinde çalışan temel görevliler=NOTER VE STAJYER
25:Bir belediye sınırları içinde en az 3 noter odası bulunur.
26:Noterler odasına kayıtlı noterlerden oluşan odanın en yetkili organına NOTER ODASI GENEL KURULU denir.
27:Birlik kongresinin olağan toplantısının günüü yeri ve gündemi birlik başkanı tarafından ve 30 gün önce gazetede ilan edilir.
28:Tek katiple çalışan noterliklerde katibe imza yetkisi verilebilmesii için süre koşulu aranmamaktadır.
29:Türk ticaret kanununa göre ticari defterleri tasdike noter dairesi yetkilidir.
30:Emanet işlerinde emanetin para olması durumunda noter bu parayı en geç 10 gün içersinde hesapta göstermelidir.
31:Noter işlemleri noterlik dairesinde yapılmaktadır.
32:Bilirkişilik yapmak noterlere verilmiş noterlik dışı adli bir görevdir.
 
Üst