AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL Dış Politika Analizi Test Soruları

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
DIŞ POLİTİKA ANALİZİ

1. Aşağıdakilerden hangisi dış politika analizinde kullanılan analiz yaklaşımlarından biridir?

Sistem seviyesinde analiz


Vaka analizi

Mutabakat Modeli

Paylaşımcı yaklaşım

İmaj teorisi

2. İçerik analizi özünde aşağıdakilerden hangisine dayalı bir çalışmadır?

Kodlama

Teknoloji

Silahlı kuvvetler

Önyargı

Kamuoyu

3. Aşağıdakilerden hangisi liderlerin dış politika kararlarını, davranışlarına odaklanarak açıklamaya çalışan bir yöntemdir?

Groupthink

Priming

Aktör-Spesifik

Rasyonel Aktör Modeli

Operasyonel Kod

4. Uluslararası Politikada Algılama ve Yanlış Algılama adlı eser kime aittir?

Francis Fukuyama

Susan Waltz

Donna Lee Bowen

Robert Jervis

Leo Strauss‎

5. Aşağıdakilerden hangisinde grup üyelerinin her bir üyenin önceliklerini gözeterek hareket etmesinden ziyade sadece kendi pozisyonlarına yakın bireylere dikkat etmeleri gerekir?

Çoğulcu model

Örgütsel süreç modeli

Yaklaşımlar arası karşılaştırma

Rasyonel politika modeli

Oy birliği modeli

6. Grup içi karar alma süreçlerinin olumsuz yönlerini belirten kavrama ne ad verilir?

Operasyonel kod

Analiz seviyesi

Demografi

Groupthink

Analoji

7. Bireylerin medyadan gelen bir mesajla karşılaştığında onu değerlendirecek ve hatta filtreleyecek bir takım eğilimlere sahip olduğunu varsayan medya etkisi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Hipodermik model

Demokratik düzende medya modeli

Asgari etki modeli

Kutuplaşma modeli

İnce etki modeli

8. Toplumun bir konuyla ilgili yargısını yansıtan düşünce ve kavramların toplamına ne ad verilir?

Siyasal sistem

Medya

Kamuoyu

Karar alıcı

Kamu diplomasisi

9.Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin uygulayabileceği dış politikasında onun caydırıcılık etkisinin değerini yükseltir?

Ülkenin sahip olduğu köklü kültürel yapı

Ülkenin sahip olduğu coğrafi konum

Ülkenin sahip olduğu tarihsel geçmiş

Ülkenin sahip olduğu nükleer ve biyolojik silah

Ülkenin sahip olduğu siyasal sistem

10. Devletler arası ilişkilerin karşılıklı olması ve eşitlik ilkesinde işlemesini savunan kavram hangisidir?

Kısıtlama

Dehşet dengesi

Güç dengesi

Karşılıklı bağımlılık

Sert güç

11. Parlamenter sistemlerde dış politika yapımı sürecindeki en önemli aktör aşağıdakilerden hangisidir?

Milli Savunma Bakanı

Genelkurmay Başkanı

Cumhurbaşkanı

Başbakan

Dışişleri Bakanı

12. Aşağıdakilerden hangisi Lider Özellikleri Analizi yönteminin kapsadığı incelemeler arasında yer almaz?

Liderlerin olayları kontrol etme yeteneğine olan inancı

Ülkenin sahip olduğu coğrafi konum

Kavramsal derinlik

Liderin güç ihtiyacı

Özgüven

13. 11 Eylül 2001’de yaşanan gelişmeler sonrasında ABD hangi aşağıdaki hangi ülkeyi şer eksenin bir parçası olarak nitelendirmiştir?

Kuveyt

Güney Kore

Çin

Türkiye

İran

14. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin ulusal özelliklerinden biri değildir?

Askerî ve ekonomik imkânlar

Ekilebilir tarım alanları

Siyasal sistem

Karar alıcının kişilik ve karakteri

Coğrafi konum

15. Nüfus, coğrafi alan ve ekonomik yapı bağlamında Güney Amerika’nın en büyük ülkesi hangisidir?

Brezilya

Kolombiya

Arjantin

Uruguay

Şili

16. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Pers medeniyetinin mirasçısıdır?

Suudi Arabistan

Bahreyn

Suriye

İran

Irak

17. Aşağıdaki kavramlardan hangisi karar alıcılara hem benzersiz durumlar içerisinde hem de yürüyen ilişkilerde yol gösterici olur?

Coğrafi konum

Medya

Tarih

Temsiliyet

Ulusal Rol

18. Örgütsel süreç modeli için hangisi söylenemez?

Karar birimleri arasında çatışmaların doğması bu modelde doğal karşılanmaz


Bu model, kişilerin ve organizasyonların rasyonel karar alma yetkilerinin sınırlı olduğunun altını çizer

En azından asgari hedeflere ulaşılmasını savunur

Üniter bir yapı olarak ne kişilerin ne de organizasyonların rasyonel davranamayacağını savunur

Konuyla ilgili bilginin tamamının değil sadece kısıtlı bir parçasının karar sürecinde kullanılabileceğini savunur

19. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda devletler arası ticaret ilişkileriyle karşılıklı bağımlılık kavramının oluşması da dış politikayı etkilemiştir?

Birinci Dünya Savaşı

Küba Krizi

Soğuk Savaş

Küreselleşme

İkinci Dünya Savaşı

20. Türkiye Avrupa Konseyi’ne hangi tarihte üye olmuştur?

1950


1963

1949

1952

1947

21. İçerik analizi özünde aşağıdakilerden hangisine dayalı bir çalışmadır?

Önyargı

Silahlı kuvvetler

Teknoloji

Kodlama

Kamuoyu

22. Bireylerin siyasi tutumlarını ve davranışlarını ölçmek üzere kullanılabilecek en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?

Vaka analizi

İçerik analizi

Deneysel yöntem

Anket yöntemi

Bilgisayar modelleri ve simülasyonlar

23. Aşağıdakilerden hangisi Vietnam Savaşı’nı incelediği kitabında savaşa katkıda bulunan yanlış algı biçimlerini kategorilere ayırmıştır?

Ralph White

Scott Crichlow

Greg Cashman

James F. Voss

Geoffrey Blainey

24. Akademisyenler ve araştırmacılar dış politika analizinde çoğunlukla hangi analiz seviyesini tercih ederler?

Birey seviyesi

Devlet seviyesi

Sistem seviyesi

Seviyeler arası iletişim

Vaka seviyesi

25. Aşağıdakilerden hangisi, devleti, her biri kendi özellikleri ve uzmanlıkları olan dolayısıyla farklı tercih ve algılara sahip olan kurum ve birimlerin toplamı olarak görür?

Mutabakat modeli

Örgütsel süreç modeli

Çatışma modeli

Bürokratik siyaset modeli

Rasyonel politika modeli

26. Rekabetçi yaklaşım için hangisi söylenemez?

Rekabetçi yaklaşımı benimseyen bir liderin çevresindekilere danışmaya çok fazla zaman ayırmasına gerek yoktur

Liderin danışmaları arasında bir çatışma ve rekabet ortamı yaratılmaya çalışılır

Bu yaklaşımda farklı fikir ve yaklaşımların elde edilmesi hedeflenir

Edinilen farklı bilgilerin sentezlenmesiyle etkili bir politika oluşturulacağı inancı vardır

Rekabetçi yaklaşımda lider çok sayıda bilgi kanalına sahiptir

27. Aşağıdaki hangi medya etkisi modeli medyanın doğrudan bireyleri etkilemesi ve yönlendirmesini savunmaktadır?

Hipodermik model

Asgari etki modeli

Kutuplaşma modeli

Demokratik düzende medya modeli

İnce etki modeli

28. Kamu diplomasisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Kamu diplomasisi halkın dış devletin çıkarlarına destek sağlaması için kalbinin kazanılmasına çabalar

Kamu diplomasisi gelişmekte olan etkili bir diplomasi araçlarından birisi değildir

Kamu diplomasisi içerisinde farklı yöntemler kullanılmaktadır

Kamu diplomasisinin amacı diğer devletlerin hükümetleriyle iletişime geçmektense, bu devletlerin toplumlarıyla bağlantıya geçilmesidir

Kamu diplomasisi, diplomatik araçların bir başka devletin kamuoyunu etkilemek üzere kullanılmasını önerir

29. Bir ülkenin kültürel yapısı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Kültür, bir devletin dış politik kararları için temel bir altyapı olarak değerlendirilebilir

Kültürün özünde bireylerin kendi devletleri ve başka devletler hakkında bulundurdukları inanç ve tutumlar bütünü yer almaktadır

Kültüre dayalı kısıtlama sonucunda devletlerin dış politika karar alma süreçleri şekillenemez

Kültür, bir ülkenin tarihiyle yakından bağlantılıdır

Kültür geçmişten getirilen değerler kümesinin ulusal tarihle birlikte topluma iletilmesidir

32. Bir siyasi liderin çekirdek inanç sistemi üzerine yapılan çalışmaya ne ad verilir?

Sistem düzeyinde analiz

Liderlik Özellikleri Analizi

Operasyonel Kod Analizi

Devlet düzeyinde analiz

Vaka analizi

33. Bir devlet içerisinde medya üzerine ilk akla gelebilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Medyanın siyasi baskı altında tutulması

Medyanın etkili bir kontrolör rolünden uzaklaşması

Medyanın farklı görüşlerin yer almadığı bir platform sunması

Medyanın özgür olması

Medyanın ekonomik güçler ve piyasa tarafından baskı altında tutulması

34. Medyada bir bilginin nasıl sunulacağına ve hangi kısmının ön plana çıkarılacağına dikkat çeken kavram hangisidir?

Framing (çevreleme)

Operasyonel kod

Dikkat dağıtma

Priming

Bayrak etrafında bütünleşme

35. Uluslararası ilişkilerde benzer aktörlerin veya süreçlerin aynı seviyede incelenmesi ve incelenen sorunsala cevap aramasını sağlayan yaklaşma ne ad verilir?

Kutuplaşma

Kişilik ve karakter

Araştırma yöntemi

Analiz seviyesi

Dış politika analizi

36. Örgütsel süreç modeli için hangisi söylenemez?

Konuyla ilgili bilginin tamamının değil sadece kısıtlı bir parçasının karar sürecinde kullanılabileceğini savunur

Karar birimleri arasında çatışmaların doğması bu modelde doğal karşılanmaz

Bu model, kişilerin ve organizasyonların rasyonel karar alma yetkilerinin sınırlı olduğunun altını çizer

En azından asgari hedeflere ulaşılmasını savunur

Üniter bir yapı olarak ne kişilerin ne de organizasyonların rasyonel davranamayacağını savunur

37. Grup içi karar alma süreçlerinin olumsuz yönlerini belirten kavrama ne ad verilir?

Demografi

Groupthink

Analoji

Operasyonel kod

Analiz seviyesi

38. Siyasi liderlerle ilgili çalışmalarda en çok göze çarpan kuramsal çerçevelerden biri Liderlik Özellikleri Analizi’dir. Bu yöntem kim tarafından geliştirilmiştir?

Juliet Kaarbo

Daniel Byman

Jerrold Post

Metin Heper

Margaret Hermann

39. Aşağıdaki yazar grubundan hangisi 1954 senesinde yayımladıkları çalışmayla ulusdevlet altı analiz seviyesinin kullanılmasını savunmuştur?

Snyder, Bruçk ve Sapin

Lassman ve Spiers

Almond ve Verba

Skocpol ve Somers

Rustow ve Erickson

40. Aşağıdakilerden hangisi dış politika analizinde kullanılan araştırma yöntemlerinden birisi değildir?

Bilgisayar modelleri ve simülasyonlar

Anket yöntemi

Deneysel yöntem

İçerik analizi

Birey seviyesinde analiz

42. Operasyonel Kod yaklaşımının temelini aşağıdaki hangi bilim insanı tarafından atılmıştır?

Margaret G. Hermann

Nathan Leites

Alexander George

David G. Winter

Robert Jervis

43. Dış politika analizinin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinine en önemli katkısı nedir?

Kamuoyunun karar alıcılar üzerinde nasıl etki sahibi olduğunu göstermesi

Diplomatik araçların bir başka devletin kamuoyunu etkilemek üzere kullanılmasını sağlaması

Organizasyonel düzenin dış politikayı nasıl etkileyeceğini açıklaması

Devlet davranışı olarak ortaya çıkan dış politikanın temel karar vericiler arasındaki teorik geçişleri sağlaması

Medyanın karar alıcılar üzerinde nasıl etki sahibi olduğunu göstermesi

44. Aşağıdakilerden hangisi grup içi çatışmaların ortaya çıkabileceği şekillerden birisideğildir?

Mutabakat

Kilitlenme

Altküme çözümü

Yaygın çözüm

Entegre çözüm

45. Kamu diplomasisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Kamu diplomasisinin amacı diğer devletlerin hükümetleriyle iletişime geçmektense, bu devletlerin toplumlarıyla bağlantıya geçilmesidir

Kamu diplomasisi, diplomatik araçların bir başka devletin kamuoyunu etkilemek üzere kullanılmasını önerir

Kamu diplomasisi gelişmekte olan etkili bir diplomasi araçlarından birisi değildir

Kamu diplomasisi halkın dış devletin çıkarlarına destek sağlaması için kalbinin kazanılmasına çabalar

Kamu diplomasisi içerisinde farklı yöntemler kullanılmaktadır

46. Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisinin yürütülmesi için kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Ülkenin uluslararası güvenliğini artırmak

Üst düzey ziyaretler gerçekleştirmek

Kültürel faaliyetler aracılığıyla toplumlar arası bağların kuvvetlendirilmesi için programlar yürütmek

Yazılı basında olumlu haberlerin yayınlanmasını sağlamak

Görsel basında olumlu haberlerin yayınlanmasını sağlamak

48. ABD Soğuk Savaş sonrası uluslararası düzende, aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla bir çok ülkeye askeri ve ekonomik yaptırımlar ve zorlamalar ötesinde, istenilen dış politika kararlarını almalarını sağlamıştır?

Hegemonya

Yumuşak güç

Sert güç

Kutuplaşma

Siyasal sistem

50. İran Başbakanı Musaddık hangi tarihte koltuğundan indirilmiştir?

1945

1953

1951

1955

1938

51. Medyanın kamuoyunu etkilemesinde “Çerçeveleme” çalışmaları aşağıdaki hangi iki yazar tarafından literatüre kazandırılmıştır?

Shanto Iyengar ve Jennifer A. McGrady

Amos Tversky ve Daniel Kahneman

Mark Schafer ve Stephen G. Walker

Joshua S. Goldstein ve Jon C. Pevehouse

Steve Chan ve William Safran

52. Çin aşağıdakilerden hangisine üye değildir?

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu

Dünya Bankası

Asya Kalkınma Bankası

IMF

NATO

53. Bretton Woods sistemini kuran ülke hangisidir?

ABD

Çin

Japonya

SSCB

İran

54. Örgütsel süreç modeli için hangisi söylenemez?

Üniter bir yapı olarak ne kişilerin ne de organizasyonların rasyonel davranamayacağını savunur

Bu model, kişilerin ve organizasyonların rasyonel karar alma yetkilerinin sınırlı olduğunun altını çizer

Konuyla ilgili bilginin tamamının değil sadece kısıtlı bir parçasının karar sürecinde kullanılabileceğini savunur

Karar birimleri arasında çatışmaların doğması bu modelde doğal karşılanmaz

En azından asgari hedeflere ulaşılmasını savunur

55. Yakın Dönem dış politika analizi hangi dönemde ivme kazanmıştır?

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından

Soğuk Savaş döneminde

İki savaş arası dönemde

Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra

11 Eylül 2001 sonrası

57. Aşağıdakilerden hangisi dış politika analizinde kullanılan analiz seviyesi yaklaşımları arasında yer almaz?

Bilgisayar modelleri ve simülasyonlar

Seviyeler arası iletişim

Birey seviyesinde analiz

Devlet seviyesinde analiz

Sistem seviyesinde analiz

58. Uluslararası ilişkilerde benzer aktörlerin veya süreçlerin aynı seviyede incelenmesi ve incelenen sorunsala cevap aramasını sağlayan yaklaşma ne ad verilir?

Analiz seviyesi

Araştırma yöntemi

Dış politika analizi

Kişilik ve karakter

Kutuplaşma

59. Aşağıdakilerden hangisi liderlerin dış politika kararlarını, davranışlarına odaklanarak açıklamaya çalışan bir yöntemdir?

Groupthink

Rasyonel Aktör Modeli

Operasyonel Kod

Priming

Aktör-Spesifik

61. Groupthink için hangisi söylenemez?

Grup içerisinde etkisiz görülen karar veya plan çok az tartışılır

Her üyenin olumsuzluk yaratan kişi olmak istememesi nedeniyle genel baskı altında hissederek öne atılan kararı desteklemeye meyilli olurlar

Grup içinde kısıtlı ahlaki sorgulamadan bahsedemyiz

Gruptaki herkesin hemfikir olduğu varsayılır

Grup üyeleri kendilerini uyum için baskı altında hissederler

62. Grup içi süreci anlamak ve çatışmanın sebep ve sonuçlarını irdelemek aşağıdakilerden hangisi anlamaktan daha önemlidir?

Groupthink çalışmasına katılanların eğitim durumlarını

Grubun sonuçta aldığı kararı

Grubun üyelerinin birbiriyle olan bağları

Groupthink çalışmasına katılanların yaş dağılımlarını

Farklı alternatiflerin oluşumunu

63. Siyasi bir meselenin veya tartışmanın medya tarafından tanımlanıp kamuoyuna bu şekilde sunulmasına ne ad verilir?

Yumuşak güç

Priming

Sosyal medya

Çerçeveleme

İnce etki

64. Aşağıdakilerden hangisi grup iç çatışmalarını ortaya çıkarabilecek unsurlardan biri değildir?

Çatışma yönetimi

Altküme çözümü

Entegre çözüm

Kilitlenme

Yaygın çözüm

65. Yumuşak güce dayalı dış politika uygulamalarında devletlerden hangi yönde hareket etmeleri beklenemez?

Devletlerin hakkaniyet ve doğruluğa uygun dış politika kararların güdülmesi yönünde hareket etmeleri

Devletlerin ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmeleri

Devletlerin otoriter rejimlerin kurulmasını destekler yönünde hareket etmeleri

Devletlerin insan haklarının korunması yönünde hareket etmeleri

Devletlerin uluslararası örgütlerin etkinliğinin artırılması yönünde hareket etmeleri

66. Aşağıdaki kavramlardan hangisi karar alıcılara hem benzersiz durumlar içerisinde hem de yürüyen ilişkilerde yol gösterici olur?

Coğrafi konum

Tarih

Temsiliyet

Ulusal Rol

Medya

68. Aşağıdakilerden hangisi Lider Özellikleri Analizi yönteminin kapsadığı incelemeler arasında yer almaz?

Liderlerin olayları kontrol etme yeteneğine olan inancı

Liderin güç ihtiyacı

Ülkenin sahip olduğu coğrafi konum

Özgüven

Kavramsal derinlik

69. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin ulusal özelliklerinden biri değildir?

Coğrafi konum

Siyasal sistem

Askerî ve ekonomik imkânlar

Ekilebilir tarım alanları

Karar alıcının kişilik ve karakteri71. Aşağıdakilerden hangisi liderlere ait psikolojik öğeler arasında incelenemez?

İnanç ve inanç sistemleri

Hastalıklar

Liderin zihnindeki imajlar ve kalıplar

Liderin yakın çevresi

Duygular

72. Aşağıdaki hangi Pakistan lideri Hindistan lideri İndira Gandi’ye saldırmıştır?

İskender Mirza

Zülfikar Ali Butto

Muhammed Eyüb Han

Gulam İshak Han

Yahya Han

73. Uluslararası ilişkilerde benzer aktörlerin veya süreçlerin aynı seviyede incelenmesi ve incelenen sorunsala cevap aramasını sağlayan yaklaşma ne ad verilir?

Kutuplaşma

Kişilik ve karakter

Araştırma yöntemi

Analiz seviyesi

Dış politika analizi

74. Psikoloji anlayışının uluslararası ilişkilere girişi aşağıdaki hangi bilim insanlarının Dış Politikada Karar Alma isimli eserleri aracılığıyla gerçekleşmiştir?

Hermann ve Winter

Jervis ve Snyder

Tetlock ve Boulder

Stoessinger ve Jervis

Snyder, Bruck ve Sapin

75. Yakın Dönem dış politika analizi hangi dönemde ivme kazanmıştır?

11 Eylül 2001 sonrası

Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından

Soğuk Savaş döneminde

İki savaş arası dönemde

76. Aşağıdakilerden hangisi grup içi süreçleri anlamakta bahsedebileceğimiz modellerden birisidir?

Bürokratik siyaset modeli

Rasyonel politika modeli

Yaklaşımlar arası karşılaştırma

Örgütsel süreç modeli

Oy birliği modeli

77. Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisinin yürütülmesi için kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Üst düzey ziyaretler gerçekleştirmek

Görsel basında olumlu haberlerin yayınlanmasını sağlamak

Ülkenin uluslararası güvenliğini artırmak

Kültürel faaliyetler aracılığıyla toplumlar arası bağların kuvvetlendirilmesi için programlar yürütmek

Yazılı basında olumlu haberlerin yayınlanmasını sağlamak

78. Yumuşak güce dayalı dış politika uygulamalarında devletlerden hangi yönde hareket etmeleri beklenemez?

Devletlerin uluslararası örgütlerin etkinliğinin artırılması yönünde hareket etmeleri

Devletlerin insan haklarının korunması yönünde hareket etmeleri

Devletlerin ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmeleri

Devletlerin hakkaniyet ve doğruluğa uygun dış politika kararların güdülmesi yönünde hareket etmeleri

Devletlerin otoriter rejimlerin kurulmasını destekler yönünde hareket etmelerİ

79. Aşağıdakilerden hangisi, Margaret Hermann’ın lider özellikleri analizi yöntemine göre, liderlerin kişilikleri ve liderlik stillerinin yoğunlaştığı özellikler arasında yer almaz?

Liderin insan ilişkilerinde güç kullanımına dair bildikleri

Özgüven

Liderin güç ihtiyacı

Kavramsal derinlik

Liderin olayları kontrol etme yeteneğine olan inancı

80. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin ulusal özelliklerinden biri değildir?

Siyasal sistem

Ekilebilir tarım alanları

Coğrafi konum

Karar alıcının kişilik ve karakteri

Askerî ve ekonomik imkânlar

81. Kıbrıs Cumhuriyetini kuran Londra ve Zürih konferansları hangi devletin girişimiyle gerçekleşmiştir?

İngiltere

Rusya

ABD

Türkiye

Yunanistan

82. ABD Soğuk Savaş sonrası uluslararası düzende, aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla bir çok ülkeye askeri ve ekonomik yaptırımlar ve zorlamalar ötesinde, istenilen dış politika kararlarını almalarını sağlamıştır?

Hegemonya

Kutuplaşma

Siyasal sistem

Sert güç

Yumuşak güç

83. Siyasi bir meselenin veya tartışmanın medya tarafından tanımlanıp kamuoyuna bu şekilde sunulmasına ne ad verilir?

İnce etki

Çerçeveleme

Sosyal medya

Yumuşak güç

Priming

83. Rekabetçi yaklaşım için hangisi söylenemez?

Bu yaklaşımda farklı fikir ve yaklaşımların elde edilmesi hedeflenir

Rekabetçi yaklaşımı benimseyen bir liderin çevresindekilere danışmaya çok fazla zaman ayırmasına gerek yoktur

Edinilen farklı bilgilerin sentezlenmesiyle etkili bir politika oluşturulacağı inancı vardır

Rekabetçi yaklaşımda lider çok sayıda bilgi kanalına sahiptir

Liderin danışmaları arasında bir çatışma ve rekabet ortamı yaratılmaya çalışılır

84. Grup içi süreci anlamak ve çatışmanın sebep ve sonuçlarını irdelemek aşağıdakilerden hangisi anlamaktan daha önemlidir?

Grubun sonuçta aldığı kararı

Groupthink çalışmasına katılanların eğitim durumlarını

Groupthink çalışmasına katılanların yaş dağılımlarını

Grubun üyelerinin birbiriyle olan bağları

Farklı alternatiflerin oluşumunu
 
Üst