AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL Ergonomi Soru-Cevap Konu Notları Tamamı

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
ERGONOMİ 48 SORU-CEVAP DERS ÖZETİ


1-Ergonomi biliminin Türkiye’deki adlandırılması nedir?
A. İşbilim
B. Ergofizyo
C. Halk sağlığı
D. Tıbbi Rehabilitasyon

2-İnsan vücut ölçüleri ve vücut hareketleri ile bu hareketlerin frekans ve sınırları gibi vücut özelliklerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Antropometri
B. Mekatronik
C. Biyoloji
D. Ergonometri

3-Hangi teoride “aşırı yüklenme”, “uygun olmayan tepki” ve “uygun olmayan eylemler” dizisi bulunur?
A. İnsan Faktörleri Teorisi
B. Domino Teorisi
C. Kaza/Olay Teorisi
D. Sistem Teorisi

4-Hangisi ergonomiyi oluşturan ana bilim dallarından birisi değildir?
A. Fizik
B. Antropometri
C. Psikoloji
D. Biyo-mekanik5-Aşağıdaki etmenlerden hangisi ergonomik uygulamalarda kişisel etmenlerden sayılır?
A. Kondisyon eksikliği (hareket azlığı)
B. Sırt-bel kaslarının güçsüzlüğü
C. Şişmanlık
D. Hepsi

6-Kol uzanma mesafesi ile ilgili ergonomik uygulamalarda aşağıdaki verilerin hangisi yanlıştır?
A. Malzemeler en kısa kolun yetişebileceği uzaklıkta olmalı ve malzemelere uzanırken eğilme veya bükülme yapılmamalıdır
B. Uzun boylular malzemelere ulaşırken aşağıya doğru eğilmemelidir
C. Malzemeler vücudun ön kısmına yakın olmalıdır
D. Hafif malzemeler baş üstü seviyede istiflenmelidir

7-Sandalyedeki dengeyi sağlamak amacıyla ayak sayısı kaç adet olmalıdır?
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9

8-Ağır yüklerin elle taşınmasında ergonomik açıdan aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A. Yükün ağırlığını azaltmak gerekir
B. Bir seferde taşınacak yük miktarını (sayısını) düşürmek gerekir
C. Fazla yükler için birden fazla kişiyi devreye sokmak gerekir
D. Hepsi

9-Endüstriyel iş ortamındaki Sistem verimliliği ve İnsan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan çok disiplinli bir bilim dalı hangisidir?
A. Ergonometri
B. Ergonomi
C. Antropometri
D. İş Sağlığı ve Güvenliği

10-Aşağıdakilerden hangisi Ergonominin amaçları dışındadır?
A. Çalışanın güvenliğini sağlamak
B. Çalışanın sosyal gücünü artırmak
C. Çalışanın verimliliğini artırmak
D. İş koşullarını iyileştirmek

11-Aşağıdakilerden hangisi Antropometrik ölçülerin kullanıldığı temel tasarımlar arasında değildir?
A. Çalışma yeri yüksekliği
B. Vücut duruşu
C. Çalışma alanı rengi
D. Görme açısı

12-İşyerinde Sistemler hangisine uygun olmalıdır?
A. Antropometrik ölçülere
B. Anatomik – Fizyolojik özelliklere
C. Yeteneklere – Becerilere
D. Hepsi

13-İşyerinde Sistemler hangisine uygun olmalıdır?
A. Kendisini geliştirmeye
B. Yanlışı telafi etmeye
C. Antropometrik ölçülere
D. Hepsi

14-Ergonomik tasarımlarda hangisi dikkate alınmaz?
A. İnsanın meslek hastalığı ve iş kazası riski en az olmalı
B. Birbirleri ile ilgili kumanda elemanları birbirlerine uzak olmalı
C. Zorlanma düzeyi mesai boyunca sürdürülebilir olmalı
D. Tehlike sinyallerinin özel bir ayırt edilebilirliği olmalı

15-Ergonomik tasarımlarda hangisi dikkate alınmaz?
A. Tehlike anında hızla yer değiştirmek olanaklı olmalı
B. Çevre koşulları ergonomik sınırlar içinde olmalı
C. Yapılan iş tekdüze olmalı
D. Sosyal ve kişisel gereksinimleri karşılamalı

16-Ergonomik tasarımlarda istatistiksel verilerin hangi dilimi dikkate alınır?
A. %90
B. %5
C. %10
D. %100

17-Ergonomik tasarımlardan hangisi beklenmez?
A. Ucuz olması
B. Kullanım kolaylığı
C. Kullanıcıya uygunluk
D. Rahatlık

18-Üretim sistemleri tasarımlarında ve işletiminde ergonomik faktörler dikkate alınırsa hangisi olmaz?
A. Kayıp zamanlar azalır
B. Devamsızlıklar ve işten ayrılmalar artar
C. İşle ilgili hatalar azalır
D. İş kalitesi artar

19-Üretim sistemleri tasarımlarında ve işletiminde ergonomik faktörler dikkate alınırsa hangisi olmaz?
A. Verim artar
B. İş kalitesi artar
C. Çalışanların fiziksel ve psikolojik sorunları artar
D. İş kazaları – Meslek Hastalıkları azalır

20-“İş yükü nedeniyle bir organın, bir kasın veya tüm organizmanın işlevsel yeteneğinin, performansının azalmasıdır” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Verim düşüklüğü
B. Yorgunluk
C. Hastalık
D. Duyarsızlık

21-Yorgunlukta hangisi olmaz?
A. Kalp hızı artışı
B. Kaslarda asit artışı
C. Solunum yavaşlaması
D. Çalışma kapasitesi düşmesi

22-Yorgunluk işaretleri arasında hangisi yoktur?
A. İşten kaçış duygusu algılamaları
B. Kolay düşünme
C. Dikkatin azalması
D. Algılama hızının düşmesi

23-Yorgunluk işaretleri arasında hangisi yoktur?
A. Subjektif rahatlık hissi
B. Kolay düşünememe
C. Algılama hızının düşmesi
D. Bedensel ve mental faaliyetlerde performans düşüşü

24-”Bir vardiya süresi içerisinde işe ilişkin faaliyetlerin durdurulduğu zaman dilimidir” şeklindeki tanım işbiliminde hangisinin karşılığıdır?
A. Grev
B. Boykot
C. Mola
D. Devamsızlık

25-İşyeri tarafından belirlenmiş ve uygulanmaya konulmuş olan molaya ne ad verilir?
A. Organize edilebilen mola
B. Keyfi Mola
C. Gizli Mola
D. Yasal mola

26-Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A. YÜKLENME: Çalışanın bütün gün aldığı uyaranların toplamıdır
B. ZORLANMA: Kişinin yüklenmeye karşı verdiği tepkidir
C. GEREKENLER: O iş için yapılması gereken şeylerin tümüdür
D. UYUM: Yüklenme ve zorlanma arasındaki denge

27-Dinlenme amacıyla, işçi tarafından keyfi olarak iş arasına sokulmuş molaların özellikler arasında hangisi yoktur?
A. Ağır işlerde sıkça görülür
B. Uzun sürmez
C. Kişi yorulduğu için 2. dereceden başka bir iş yapar
D. Organize edilemeyen mola sınıfındadır

28-Hangisi gizli mola özelliğidir?
A. Ağır işlerde sıkça görülür
B. Uzun sürmez
C. Kişi yorulduğu için 2. dereceden başka bir iş yapar
D. Organize edilebilen mola sınıfındadır

29-Aşağıdakilerden hangisi enerji tüketimini etkilemez?
A. Çalışma azmi
B. Çalışma pozisyonu
C. Çalışma temposu
D. Alet tasarımları

30-Aşağıdakilerden hangisi performansı etkilemez?
A. Antropometrik özellikler
B. Yetenekler
C. Çalışan sayısı
D. Güdülenim (motivasyon)

31-Aşağıdakilerden hangisi ergonomik bozukluklara bağlı değildir?
A. Birikici travmaya bağlı bozukluklar
B. Ani kontrol kayıpları
C. Tekrarlayıcı hareketlere balı bozukluklar
D. İş ile ilgili Kas – İskelet hastalıkları

32-Aşağıdakilerden hangisi tekrarlayıcı hareket rahatsızlıkları nedenleri arasında yer almaz?
A. Aşırı güç harcama
B. Yanlış duruş pozisyonu
C. Adale güçsüzlüğü
D. Yüz felci

33-Aşağıdakilerden hangisi tekrarlayıcı hareket rahatsızlıkları nedenleri arasında yer almaz?
A. Ağır yük kaldırmak
B. Sinir / dokulara bası
C. Durup dinlenmeksizin yapılan hareketler
D. Bükülme, burulma vb türden uygunsuz pozisyonlarda çalışma

34-Aşağıdakilerden hangisi Dinamik ve Statik Çalışma Durumlarında Kasların Ekonomik Kullanımına İlişkin İlkeler arasında yer almaz?
A. Statik kassal çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
B. Statik kuvvet gerektiren durumlarda mümkün olduğunca organ ya da vücut ağırlıklarından yararlanılmalıdır.
C. Tutma kuvveti azami kas gücünün %15’den büyük miktarlarda olmasına özen gösterilmelidir.
D. Makine sistemlerinde, kumanda kollarında en uygun kuvvet yönlerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

35-Ekranlı araçlarla çalışırken hangisi dikkate alınmaz?
A. Ekran gözlerden 50 – 60 Cm. uzakta olmalı
B. Göz seviyesinde veya hafif aşağıda olmalı
C. Ekran göz seviyesinden 1/3 oranında yukarıda olmalı
D. Parlak ışık veya yansımalardan kaçınmalı

36-Aşağıdakilerden hangisi ergonomik oturma kurallarına aykırıdır?
A. Kalçalar dizden yukarı seviyede olmalıdır
B. Ayaklardan destek almaya gerek yoktur
C. Bel dik veya hafifçe eğik
D. Kollar gevşek ve destekli

37-Kol uzanma mesafesi için hangisi yanlıştır?
A. Malzemeler en kısa kolun yetişebileceği uzaklıkta olmalı
B. Uzun boylular malzemelere ulaşırken aşağıya doğru eğilmemelidir
C. Uzun boylular malzemelere ulaşırken aşağıya doğru eğilmelidir
D. Malzemeler vücudun ön kısmına yakın olmalıdır

38-Hangi işi yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür?
A. Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden, dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak
B. Uzun süre kollarımızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak
C. Uzun süre, hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak
D. Belden eğilerek bobin veya malzeme almak

39-Yükle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen husus çalışandan kaynaklanan risk faktörlerindendir?
A. Çalışma zemininde bulunan engeller
B. Vücudun bükülmesiyle yapılabilen elle taşıma işi
C. İşçinin elle taşıma konusunda yeterli eğitime sahip olmaması
D. İşçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu

40-Hangisi doğru değildir?
A. İşçiler ıslak elbise ile çalıştırılamaz
B. Kuvvetli rüzgârlarda tedbir alınmadan işçiler çalıştırılamaz
C. Kazı işlerinde yağış sırasında işçi çalıştırılamaz
D. İşçiler soğukta çalıştırılamaz

41-Hangi seçenekte verilen bilgi Ergonomi tanımı için doğru değildir?
A. Ergonomi, sistemler ile onları işleten ve bakımlarını yapan insanlar arasındaki etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı bilimsel/mühendislik disiplinidir.
B. Ekipman tasarımıyla ilgili insanoğlunun yapabilirliklerini, sınırlarını ve diğer özelliklerini içeren bilgi bütünüdür.
C. İşin insana göre tasarlanmasıdır.
D. İşçilerin uymaları gereken iş güvenliği ilkeleridir.

42-Hangisi Ergonomik yetersizlik sonucunda ilk zarar görebilecek vücut bölümlerindendir?
A. Böbrekler
B. Kalp
C. Beyin
D. Kas ve eklemler

43-Hangi ifade bel yaralanmalarından korunmak için doğrudur?
A. Belden eğilerek yük kaldırmak ve indirmek
B. El arabalarını çekerek taşımak
C. Belden yükle birlikte dönüş yapmak
D. Kaldıramayacağınız kadar ağır yükleri taşımak

44-Üst beden zorlanmalarında hangi faktörün etkisi yoktur?
A. Gece çalışmak
B. Uygulanan güç
C. Tekrar sayısı
D. Duruş

45-Çalışma sisteminin Ergonomisinde, birbirini izleyen adımları sırası nasıl olmalıdır?
A. Dayanabilirlik- kendini gerçekleştirebilirlik-kabul edilebilirlik-hoşlanılabilirlik-
B. Kabul edilebilirlik- dayanabilirlik-hoşlanılabilirlik-kendini gerçekleştirebilirlik
C. Dayanabilirlik-kabuledilebilirlik-hoşlanılabilirlik-kendini gerçekleştirebilirlik
D. Dayanabilirlik- hoşlanılabilirlik- kabul edilebilirlik-kendini gerçekleştirebilirlik

46-Hem oturmaya hem de ayakta durmaya elverişli işlerde, çalışma yüksekliği hangi yüksekliğe göre ayarlanmalıdır.
A. Hem oturmaya hem ayaktaki yüksekliği
B. Ayakta durma halindeki yüksekliğe
C. Yürüme halindeki yüksekliğe
D. Uzanma halindeki yüksekliğe

47-“Vücut ölçüleri bilimi” hangi bilim dalının diğer adıdır?
A. Fizyoloji
B. Anotomi
C. Ergonomi
D. Antropometri

48-Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme araları aşağıdakilerden hangisidir?
A. İş-koşullu
B. Spontan
C. Maskelenmiş
D. Önceden programlanmış

ERGONOMİ

1-A
2-D
3-A
4-C
5-D
6-D
7-B
8-D
9-B
10-B
11-C
12-D
13-D
14-B
15-C
16-A
17-A
18-B
19-C
20-B
21-C
22-B
23-A
24-C
25-A
26-D
27-C
28-C
29-A
30-C
31-B
32-D
33-A
34-C
35-C
36-B
37-C
38-A
39-C
40-C
41-D
42-D
43-B
44-A
45-C
46-B
47-D
48-B
 
Üst