AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL Genel Muhasebe 1 Vize-Final Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18


1-
Muhasebenin tanımı nedir?
Tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.
2- Muhasebenin fonksiyonları nedir?
Muhasebenin fonksiyonlarını kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama (yorumlama) olarak dört ana grupta toplayabiliriz.
3- Muhasebenin kaydetme fonksiyonunu açıklayınız.
Mali işlemleri belgelere dayanarak muhasebe sistemine göre muhasebe defterlerine kayıt yapılması aşamasıdır. Muhasebenin en önemli ve ilk fonksiyonudur.
4- Muhasebenin raporlama fonksiyonunu açıklayınız.
Raporlama fonksiyonunda kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen işlemler mali tablolar aracılığı ile sonuç aşamasına gelir. Bu sonuç aşaması da raporlamadır. Raporlama muhasebe sisteminin en son aşaması ve yorum yapma aşamasıdır.
5- Muhasebenin temel kavramlarını yazınız.
Sosyal Sorumluluk, Kişilik, İşletmenin sürekliliği, Dönemsellik, Parayla ölçme, Maliyet esası, Tarafsızlık ve belgelendirme, Tutarlılık, Tam açıklama, İhtiyatlılık, Önemlilik ve Özün önceliği kavramları.
6- Muhasebebin temel kavramlarından kişilik kavramını açıklayınız.
Kişilik kavramı işletme sahibinden, ortaklardan ve işletme ile ilgisi olan tüm kişi ve kuruluşlardan ayrı bir kişiliğe sahiptir. Yapılan işlemler bu kişilik adına yürütülür.
7- Muhasebebin temel kavramlarından dönemsellik kavramını açıklayınız.
İşletmenin sınırsız olarak kabul edilen ömrü belli dönemlere ayrılır ve her dönemin faaliyetleri birbirinden bağımsız olarak sürdürülür. Muhasebede bu dönem genellikle bir yıldır.
8- Muhasebebin temel kavramlarından işletmenin sürekliliği kavramını açıklayınız.
İşletmeler hiçbir zaman kapatılmak düşüncesiyle kurulamaz. Sözleşmede aksi bir madde yoksa işletmenin sonsuz bir süre için kurulduğu ve ömrünün belli bir süreye bağlı olmadığı kabul edilir. İşletmenin faaliyet süresi sahiplerinin yaşam süreleri ile sınırlı değildir.
9- Muhasebenin temel kavramlarından tutarlılık ve belgelendirme kavramını açıklayınız.
Muhasebede yapılan tüm işlemlerin belgelendirilmesi ve kayıtların belgeye dayanması gerekir. Belgeler usulüne uygun düzenlenmeli ve gerçeği yansıtmalıdır. Kişilerin beyanına göre değil, fatura, senet, makbuz gibi belgelere dayanarak kayıt yapılmalıdır.
10- Muhasebenin genel muhasebe bölümü hakkında bilgi veriniz.
İşletmenin parasal işlemlerinin ve sonuçlarının belgelere dayanarak tarih sırasına göre izlendiği muhasebe türüdür. Diğer adı finansal muhasebedir. İşletmenin varlık, kaynak, borç, alacak, gelir, gider, kâr ve zararı genel muhasebe sayesinde öğrenilir. Genel muhasebe muhasebe öğreniminin temelidir.
11- Muhasebenin temel kavramlarından tam açıklama kavramını açıklayınız.
Muhasebenin temel kavramlarından birisi de bilgi vermektir. Tablolar işletmenin bilgilerine ihtiyaç duyan ve öğrenmek isteyen ilgi gruplarına yardımcı olacak ölçüde yeterli ve anlaşılır olmalıdır.

1-
Fatura nedir?

Fatura, satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

2- Çek nedir?

Çek bir bankaya hitaben yazılmış ve TTK da belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri niteliğinde olan kıymetli bir evraktır.

3- Menkul kıymetlerin genel özellikleri nelerdir?

Yatırım amacı ile alınır.
Belirli şekil şartlarını taşıması gerekir.
Sahibine ortaklık veya alacak hakkı sağlar.
Nama veya hamiline düzenlenmiş olabilir.

4- Bono nedir?

Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye bono denir.

5- Çek'teki tarafları açıklayın.

Keşideci: Çeki düzenleyen kişi
Muhatap: Çeki ödeyecek banka şubesi borçlu
Hamil: Keşide edilmiş çeki elinde bulunduran kişi, alacaklı

6- Hisse senedi nedir?

Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir.

7- Açık ve kapalı faturayı tanımlayınız.

Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin olarak aldığını göstermek için faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.
Açık Fatura: İşletmenin, veresiye satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.

8- İrsaliyeli fatura nedir?

İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır.

9- Müstahsil makbuzu nedir?

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir.

10- Serbest meslek makbuzu nedir?

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir.

11- Tahvil nedir?

Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir.

12- Taşıma irsaliyesi nedir?

Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığında yük taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için düzenledikleri bir belgedir.

13- Adisyon nedir?

Adisyon, hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.


1-
Bilanço nedir?

Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur.

2- Bilançonun temel denkliği nedir?

Bilanço varlık ve kaynak olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Bilançoda her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel denkliği denir.

3- Bilançoda bulunması gerekn hesap grupları nelerdir?

Dönen varlıklar
II . Duran varlıklar
III. Kısa vadeli yabancı kaynaklar
IV. Uzun vadelş yabancı kaynaklar
V. Özkaynaklar

4- Bilançonun yapısında bulunması gereken ana bölümler nelerdir?

Bilanço başlığı
- Aktif tarafı
- Pasif tarafı
- Bilanço dipnotları

5- Bilançoda sermaye nasıl bulunur?

Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)

6- Gelir tablosu nedir?

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.

7- Tek düzen hesap planında gelir tablosu hesaplarını nasıl bulabiliriz?

Tek düzen hesap planında hesap kodları "6" (Altı) ile başlayan hesapların hepsi gelir tablosu hesaplarıdır. Bunun haricindekiler gelir tablosunda yer almaz.

8- Gelir hesaplarının işleyişi nasıldır?

Gelir hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

9- Gider hesaplarının işleyişi nasıldır?

Gider hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

10- Bilanço ile gelir tablosundaki kar veya zarar hesapları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Bilanço ve gelir tablosunun ikisinde de yer alan tek hesap 590. Dönem Net Kârı ya da 591. Dönem Net Zararı(-) hesabıdır. İşletmenin gelirleri giderlerinden fazla olur, dönem sonunda net kâr çıkar ise bu kâr bir bilanço hesabı olan 590. Dönem Net Kârı hesabında gösterilir. İşletmenin giderleri gelirlerinden fazla olur, dönem sonunda net zarar çıkar ise bu zarar bir bilanço hesabı olan 591. Dönem Net Zararı(-) hesabında gösterilir.

11- Dönen Varlıklar: 20.000 TL, Duran Varlıklar: 25.000 TL, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: 12.000 TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: 15.000 TL ise; işletmenin sermayesi nedir?

Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)
Sermaye = (20.000 + 25.000) - (12.000 + 15.000)
Sermaye = 45.000 - 27.000
Sermaye = 18.000
1-
İşletme defteri nedir?

İşletme defteri, Türk Ticaret Kanununa göre ikinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterlerdir.

2- Gider nedir?

Gider, işletme faaliyetlerini yürütebilmek için yapılan ve belli bir döneme ait olan varlık ve hizmet tüketimlerinin parasal ifadesidir.

3- Gelir nedir?

Gelir işletmenin mal veya hizmet satışlarından dolayı elde ettiği değerler (hasılatlar) olarak tanımlanabilir.

4- Tacirlerin saklamak zorunda olduğu belgeler nelerdir?

Alış ve satış faturaları
- Sevk irsaliyeleri
- Fatura yerine geçen belgeler
- Taşıma irsaliyesi, günlük müşteri listeleri
- Ücret bordrosu veya bordro yerine geçen belgeler
- İş anlaşmaları, gelen ve giden mektuplar, gönderilen ve gelen muhasebe evrakı

5- İşletme defterinde muhasebe kayıt sistemi nasıldır?

İşletme defteri muhasebe sisteminde tek taraflı kayıt sistemine göre tutulan bir defterdir.

6- Envanter nedir?

İşletmenin herhangi bir zamanda elinde bulunan ekonomik değerleri (para, mal, demirbaş, taşıt, bina, arsa gibi) sayarak, tartarak, ölçerek değerlendirmesine envanter denir.

7- Dönem başı mal mevcudu nedir, ve nereye kayıt yapılır?

Bir önceki yıldan devreden mal tutarıdır ve yeni yılda tutulacak defterin ilk sayfasının gider bölümünde ilk satıra yazılır.

8- Dönem sonu mal mevcudu nedir, ve nereye kayıt yapılır?

Dönem sonunda envanterle bulunan mal tutarıdır ve işletme defterinin son gelir sayfasının son satırına kaydedilir.

9- İşletme defterinde amortisman nasıl kaydedilir?

Muhasebede gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler, işletme hesabı defterine kaydedilemez. Ancak VUK'nun 189. maddesine göre bunların amortisman kayıtları tutulmak şartıyla bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar, işletme hesabı defterine gider olarak işlenir.

10- Amortisman ayırma şartları nelerdir?

İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması
- Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması
- Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması
- İktisadi kıymetin değerinin amortisman sınırını aşması. (Güncel amortisman sınırları)

11- İşletme hesap özeti nedir?

Vergi Usül Kanunu’nun 196. maddesine göre işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, her hesap döneminin sonunda işletme hesap özeti çıkarırlar. İşletme defterinin son sayfasına yazılır. İşletme hesap özeti gider ve gelir olmak üzere iki kısımdan oluşur.
 
Üst