AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL Genel Muhasebe Vize-Final Değerlendirme Soruları

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
DEĞERLENDİRME SORULARI

1. İşletmenin borçları ve sermayesi işletmenin hangi yapısını gösterir?

a) Ekonomik yapısını

b) Finansal yapısını

c) Aktif yapısını

d) Bir dönemlik bilançosunu

e) Gelir tablosunu

2. İşletmenin varlıkları yani kasadaki parası, alacakları, ticari malı,demirbaşları, araçları vb işletmenin hangi yapısını oluşturur?

a) Ekonomik yapısını

b) Finansal yapısını

c) Bilanço yapısını

d) Mali yapısını

e) Kaynak yapısını

3. İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişim meydana getiren ve para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemine ne denir?

a) Kaydetme

b) Muhasebe

c) Sınıflandırma

d) İşletme

e) Finans

4. İşletmenin faaliyeti sonucu işletmenin sahipleri tarafından verilen varlıklar artarsa buna ne denir?

a) Gider

b) Gelir

c) Kâr

d) Zarar

e) Hiçbiri

5. Üçüncü şahısların işletme varlıkları üzerindeki haklarına ne denir?

a) Borçlar

b) Alacaklar

c) Sermaye

d) Kâr

e) Zarar Cevap Anahtarı

1.B, 2.A, 3.B, 4.C, 5.B

DEĞERLENDİRME SORULARI

1- Belli bir tarihdeki işletmenin mali durumunu gösteren statik olan tabloya ne adı verilir?

a) Gelir Tablosu

b) Kâr-Zarar Cetveli

c) Nakit Akım Tablosu

d) Bilanço

e) Fon Akım Tablosu

2- Aşağıdakilerden hangisi için” varlıklar” kavramı kullanılabilir?

a) Sermaye

b) Borçlar

c) Gelirler

d) Ticari Mallar

e) Giderler

3- Bir işletmenin kasasında 30.000 TL, ticari malı 70.000 TL, demirbaşları 15.000 TL olup borcu 40.000 ise sermayesi ne kadardır?

a) 115.000 TL

b) 155.000 TL

c) 75.000 TL

d) 65.000 TL

e) 100.000 TL

4- Aşağıdaki bilgilerden hangisi bilançoda yer alır?

a) Faiz gelirleri

b) Finansal giderler

c) Satılan ticari malların maliyeti

d) Dönem net kârı

e) Yurt içi satışlar

5- X işletmesinin sahip olduğu değerler, kasa 40.000 TL, banka 10.000 TL Alacaklar 20.000 TL senetli borçlar 25.000 TL Demirbaşlar 15.000 TL ise işletmenin sermayesi ne kadardır?

a) 18.000 TL

b) 60.000 TL

c) 50.000 TL

d) 40.000 TL

e) Hiç biri

Cevap Anahtarı

1-D, 2-D,3-C,4-D,5-B

DEĞERLENDİRME SORULARI

1- Varlıklarda artış ve ilk kaydın borcuna yazıldığı genellikle borç kalanı veren hesaplara ne ad verilir?

a) Sonuç hesapları

b) Nazım Hesaplar

c) Kaynak hesapları

d) Varlık hesapları

e) Hesap kapatma

2- Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların varlık, alacak kalanı veren hesapların kaynaklar kısmına yazıldığı tabloya ne adı verilir?

a) Kâr-Zarar cetveli

b) Gelir Tablosu

c) Nakit Akım Tablosu

d) Bilanço

e) Kâr Dağıtım Tablosu

3- İşletme 20.000TL’lik borçla(veresiye) ticari mal aldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Kasa Hesabı (B) tarafa 2.000, Ticari Mal (A) tarafa 2.000 TL yazılır.

b) Satıcılar Hesabı (B) tarafa 2.000 yazılır.

c) Ticari Mal (B) tarafa 2.000, Satıcılar (A) tarafa 2.000 yazılır.

d) Banka (A) tarafa 2.000 yazılır.

e) Satıcılar (B) tarafa 2.000, Ticari Mal (A) tarafa 2.000 yazılır.

4- Bilanço hesap sınıflaması içerisinde aşağıdakilerden hangi hesap yer almaz?

a) Dönen Varlıklar

b) Duran Varlıklar

c) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

d) Öz kaynaklar

e) Nazım hesaplar

5- Tekdüzen Hesap Planında “bir yıl içinde paraya dönüşebilecek değerlerin”izlendiği hesap sınıfı hangisidir?

a) Duran Varlıklar

b) Kısa Vadeli Borçlar

c) Uzun Vadeli Borçlar

d) Dönen Varlıklar

e) Özkaynaklar

Cevap Anahtarı

1-D, 2-D, 3-C,4-E, 5-D

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. İşletmeye para girişi olduğu zaman düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tediye fişi

b) Mahsup fişi

c) Tahsil fişi

d) Poliçe

e) Çek

2. Fatura düzenlemek zorunda olmayan çiftçilerden alınan ürünler için tüccar tarafından düzenlenerek çiftçiye imzalatılan belge aşağıdakilerden hangisidir?

a) Poliçe

b) Tahvil

c) Hisse senedi

d) Gider pusulası

e) Müstahsil makbuzu

3. Ticari mal aldığınızda tüccar tarafından düzenlenen faturanın içeriğine kaç gün içinde itiraz edebilirsiniz?

a) 30 gün

b) 8 gün

c) 15 gün

d) 45 gün

e) 20 gün

4. Anonim şirketlerin sermaye payları karşılığı olarak çıkarılan ve sermaye temini için ihraç ettikleri ve kâr getirisi olan kıymetli evrak hangisidir?

a) Hisse senedi

b) İntifa senedi

c) Alacak senedi

d) Tahvil

e) Çek

5. Muhasebe belge ve defterlerini saklama süresi kaç yıldır?

a) 10 yıl

b) 2 yıl

c) 6 yıl

d) 8 yıl

e) 1 yıl

Cevap Anahtarı

1.C, 2.E, 3.B, 4.A, 5.A

DEĞERLENDİRME SORULARI

1- İşletmenin mali durumunu oluşturan varlıklarının ve borçlarının saptanması işlemine ne denir?

a) Gelir tablosu çıkarma

b) Aylık mizan çıkarma

c) Envanter çıkarma

d) Bilanço çıkarma

e) Muhasebe kaydı yapma

2- Faaliyetine öteden beri devam eden işletmelerde 1 Ocakta düzenlenen bilançoya ne denir?

a) İşletme bilançosu

b) Envanter bilançosu

c) Ara bilançosu

d) Dönem sonu bilançosu

e) Dönem başı bilançosu

3- Yevmiye kaydında en az bir hesap borçlandırılıp diğer bir hesap alacaklandırılmışsa buna ne tür madde denir?

a) Birleşik madde

b) Karşılıklı madde

c) Yevmiye madde

d) Basit madde

e) Karışık madde

4- Yıl sonunda envanter işlemleri öncesinde çıkarılan mizan hangisidir?

a) Aylık mizan.

b) Genel geçici mizan.

c) Kesin mizan.

d) Genel kesin mizan.

e) Envanter mizanı.

5- Dönem sonunda sayarak, ölçerek, tartarak ve değerlendirerek işletmenin varlıklarını, alacaklarını ve borçlarını kesin ve ayrıntılı olarak belirlemeye ne denir?

a) Muhasebe işlemleri

b) Muhasebe içi envanter

c) Mizan çıkarmak

d) Muhasebe dışı envanter

e) Bilanço çıkarmak

Cevap Anahtarı

1-C,2.E,3.D,4.B,5.D

DEĞERLENDİRME SORULARI

1- Aşağıdakilerden hangisi, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabının işleyişine uygundur?

a) Çek ödendiğinde bu hesabın borcuna kayıt yapılması

b) Çek ciro edildiğinde bu hesabın alacağına kayıt yapılması

c) Çek tahsil edildiğinde bu hesabın alacağına kayıt yapılması

d) Çek verildiğinde bu hesabın borcuna kayıt yapılması

e) Dönem sonunda bu hesabın kapatılarak bankalar hesabına aktarılması

2- X işletmesi, 08.07.201. tarihinde Y işletmesine 65 nolu fatura ile 4.000 TL + 400 KDV liralık yarısı peşin, diğer yarısı da çek karşılığı mal satmıştır. Bu işleme ait yevmiye defteri kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 08.07.201.

100 KASA HS.

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.

391 HESAPLANAN KDV HS

Mal satış

4.400

4.000

400

b)08.07.201.

100 KASA HS.

101 ALINAN ÇEKLER

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.

391 HESAPLANAN KDV HS.

Mal satış

2.200

2.200

4.000

400

c) 08.07.201.

100 KASA HS.

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEMİRLERİ

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.

391 HESAPLANAN KDV HS.

Mal satış

2.200

2.200

4.000

400Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

d) 08.07.201.

100 KASA HS.

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.

103 VERİLEN ÇEKLER VE

ÖDEME EMİRLERİ HS

Mal satış

2.200

2.200

2.200

e)08.07.201.

100 KASA HS.

101 ALINAN ÇEKLER

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS

Mal satış

2.000

2.000

4.000

3- Tahviller üzerinde yer alan faiz kuponları tahsil edilebilir duruma

geldiğinde aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?

a) Diğer hazır değerler hesabının alacağına

b) Faiz gelirleri hesabının alacağına

c) Kamu kesim Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabının borcuna

d) İştirakler hesabının borcuna

e) Diğer hazır değerler hesabının borcuna

4- Aşağıdakilerden hangisi alacaklı çalışır?

a) Kasa

b) Alınan çekler

c) Kamu kesim Tahvil, Senet ve Bonoları

d) Bankalar

e) Verilen çekler

5- Kasa hesabı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Pasif karakterli bir hesaptır

b) Sadece TL paralar bu hesapta izlenir

c) Kasaya para girdiğinde alacaklı çalışır

d) Alacak kalanı da vermesi mümkündür

e) Hazır değerler içinde yer alır

Cevap Anahtarı

1.A, 2.B, 3.E, 4.E, 5.E

DEĞERLENDİRME SORULARI

1- 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 200

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU 200

Yukarıdaki kayıt, aşağıdakilerin hangisine aittir?

a) 200 TL lik faiz gideri kaydı yapılmıştır

b) 100 TL lik alacak senedi reeskotu kaydı yapılmıştır

c) 200 TL lik alacak senedi reeskotu kaydı yapılmıştır

d) 200 TL lik faiz geliri elde edilmiştir

e) Alacak senetlerindeki fazla yazılan kısmın düzeltilmesi

2- İşletme, bir ihaleye girmek için 450 TL teminat yatırmış ise hangi ifade bunu gösterir?

a) Müşteriler hesabına (alıcılar) 450 TL ve borçlu yazılır

b) Alacak senetlerine 450 TL borçlu yazılır

c) Verilen depozito ve teminatlar hesabının alacağına 450 TL yazılır

d) Verilen depozito ve teminatlar hesabının borcuna 450 TL yazılır

e) Alınan depozito ve teminatlar hesabının alacağına 450 TL yazılır

3- Müşteriye 4.400 TL (4.000 + %10 KDV) veresiye satılmış ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Alıcılar 4.400 TL Alacaklı, Satışlar 4.400 TL borçlu yazılır

b) Alıcılar 4.000 TL Borçlu, Satışlar 4.000 TL alacaklı yazılır

c) Alıcılar 4.400 TL Borçlu, Satışlar 4.000 TL alacaklı, Hesaplanan KDV 400 TL alacaklı yazılır

d) Satışlar 4.000 TL Borçlu, Alıcılar 4.000 TL Alacaklı yazılır

e) Alacak senetleri 4.400 Borçlu, satışlar 4.000 TL ve Hes. KDV. 400 TL alacaklı yazılır

Cevap Anahtarı 1-C, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

DEĞERLENDİRME SORULARI

1- Ticari malların satın alışıyla ilgi yükleme, nakliye ve sigorta gibi giderler hangi hesabın (B) borçlu tarafına yazılır?

a) Ticari Mallar

b) Ticari Mallar hesabının alt hesabı olarak Alış Iskontoları hesabına

c) Ticari Malların hesabının alt hesabı olarak Alış iadeleri hesabına

d) Satıcılar hesabına

e) Genel yönetim giderleri hesabına

2- 10.03.20.. tarihinde işletmemiz %10 KDV dahil 11.000 TL ticari malı veresiye satmıştır. 14.03.20 .. Tarihinde satılan ticari malların yarısını müşteri tarafından beğenilmemiş ve işletmeye iade edilmiştir. İade işlemine ait doğru kayıt aşağıdakilerin hangisidir?

a) 18.01.2…

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

391 HESAPLANAN KDV

120 ALICILAR

18.915

585

19.500

b) 18.01.2…

610 SATIŞ İSKONTOLARI

391 HESAPLANAN KDV

120 ALICILAR

18.915

585

19.500

c) 18.01.2…

611 SATIŞ İADELERİ

391 HESAPLANAN KDV

120 ALICILAR

18.915

585

19.500

d) 120 ALICILAR

191 İNDİRİLECEK KDV

611 SATIŞ İADELERİ

5.000

500

5.500

e)18.01.2…

611 SATIŞ İADELERİ

191 İNDİRİLECEK KDV

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

5.000

500

5.500

Cevap Anahtarı

1-A, 2-C, 3-B, 4-E, 5-A

DEĞERLENDİRME SORULARI

1- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır?

a) Menkul kıymetler

b) İştirakler

c) Bağlı menkul değerler

d) Bağlı ortaklıklar

e) Hisse senetleri2- Aşağıdakilerden hangisi iştiraklerin kayıt yöntemlerinden biridir?a) Dönemsellik yöntemi

b) Borçlanma yöntemi

c) Özkaynak yöntemi

d) Duran varlık yöntemi

e) Gider yöntemi3- İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda izlendiği hesap hangisidir?

a) Özel Maliyetler

b) Araştırma ve Geliştirme Giderleri

c) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

d) Şerefiye

e) Haklar4- 8. 08.07.20.. tarihinde işletme maliyet değeri 140.000 TL ve birikmiş amortismanı 70.000 TL olan bina 80.000 TL + 8.000 TL KDV tutarına satılmış ve karşılığında bir çek alınmıştır. Bu işlemin yevmiye defteri kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)b)

c)d)e)

5- İşletme 20.06.20.. tarihinde kısa vadeli banka kredisi kullanarak 40.000 TL + 4.000 TL KDV tutarında bir binek otomobil satın almıştır. Bu işlemin yevmiye defteri kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)b)c)

d)

e)Cevap Anahtarı

1-D, 2-C, 3-C, 4-A, 5-D

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Mal, alacak senedi, tahvil, hisse senedi gibi maddi değerleri bankaya rehin verilmesi karşılığı alınan banka kredisi türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Açık kredi

b) Kapalı kredi

c) Kefalet karşılığı kredi

d) İpotek karşılığı kredi

e) Maddi teminat karşılığı kredi

2. İşletmelerin bankadan aldıkları krediler için ödedikleri faiz tutarları hangi hesap yardımıyla giderleştirilir?

a) 180 Gelecek aylara ait giderler

b) 280 Gelecek yıllara ait giderler

c) 770 Genel yönetim giderleri

d) 780 Finansman giderleri

e) 642 Faiz gelirleri

3. Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil anapara borç taksitleri ile tahvillerin tahakkuk edip de henüz ödenmeyen faizlerinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?

a) 303 Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri

b) 180 Gelecek aylara ait giderler

c) 780 Finansman giderleri

d) 382 Gider tahakkukları

e) 304 Tahvil anapara borç taksit ve faizleriMali Borçlar

4. İşletme 01.02.20.. tarihinde A bankasına müracaat ederek 80.000 TL açık kredi sağlamış ve kredi tutarının tamamına nakit olarak bankadan çekmiştir. Alınan kredi 8 ay vadeli, toplam faiz tutarı 3.000 TL’dir. Bu işlemin yevmiye defteri kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 01.02.20..

100 KASA 80.000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 3.000

102 BANKALAR 83.000

Banka kredisi

b) 01.02.20..

100 KASA 80.000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 3.000

300 BANKA KREDİLERİ 83.000

Banka kredisi

c) 01.02.20..

100 KASA 80.000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 3.000

400 BANKA KREDİLERİ 83.000

Banka kredisi

d01.02.20..

102 BANKALAR 80.000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 3.000

300 BANKA KREDİLERİ 83.000

Banka kredisi

e) 01.02.20..

300 BANKA KREDİLERİ 83.000

100 KASA 80.000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 3.000

Banka kredisi

5. 481 Gider tahakkukları hesabında yılsonuna kadar biriken 20.000 TL’lik tutar, takip eden dönemde ödeneceği için kısa vadeli hale gelecektir. 481 nolu hesabın kısa vadeli hesaba dönüştürülmesi kaydı hangisidir?

a) 31.12.20..

102 BANKALAR 20.000

481 GİDER TAHAKKUKLARI 20.000

Finansman bonosu

b) 31.12.20..

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 20.000

481 GİDER TAHAKKUKLARI 20.000

Finansman bonosu

c) 31.12.20..

300 BANKA KREDİLERİ 20.000

481 GİDER TAHAKKUKLARI 20.000

Finansman bonosu

d) 31.12.20..

381 GİDER TAHAKKUKLARI 20.000

481 GİDER TAHAKKUKLARI 20.000

Finansman bonosu

e) 31.12.20..

381 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 20.000

381 GİDER TAHAKKUKLARI 20.000

Finansman bonosu

Cevap Anahtarı

1-E, 2-D, 3-E, 4-B, 5-D

DEĞERLENDİRME SORULARI

1- İşletme, satıcıya olan 10.000 TL’lik borcuna karşılık elindeki 10.000 TL’lik bir müşteri çekini ciro etmiş göndermiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Alınan Çekler borçlu (B), Satıcılar alacaklı (A) 10.000 TL

b) Satıcılar alacaklı (A), Alıcılar borçlu (B) 10.000 TL

c) Satıcılar borçlu (B), Alınan Çekler alacaklı (A) 10.000 TL

d) Satışlar borçlu (B), Alınan Çekler alacaklı (A) 10.000 TL

e) Borç Senetleri borçlu (B), Alacak Senetleri alacaklı (A) 10.000 TL

2- İşletme sattığı kimyasal ürünlerin sağlıklı ulaşması için özel koruyucu kap yaptırmış ve mal naklinde depozito karşılığı bunları kullanmaktadır. Herbiri 50 TL olan bu kaplardan, 10 adet doldurmuş ve satışını yapıp malı göndermiştir. Bu kaplar içinde (50x10 = 500) depozito almıştır. Alıcı taraf bu kaplardan 8 adetini geri göndermiş, işletmede 2’sinin bedelini depozitodan kesmiş kalan tutarı banka hesabından virman yoluyla göndermiştir. Aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur?

a)

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 500

100 KASA 500

b)

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 500

326 ALINAN DEPOZİTO VE

TEMİNATLAR 500

c)

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 400

102 BANKALAR 400Ticari ve Diğer Borçlar

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 21

d)

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 500

102 BANKALAR 400

256 DİĞER DURAN VARLIKLAR 100

e)

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 500

102 BANKALAR 400

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KAR. 100

3- 01.10.20.. tarihinde işletme, 2 yıllığına aylık kira bedeli 1.000 TL olan bir depo kiralamıştır. Sözleşmeye göre kira bedeli ve %18 KDV süre sonunda ödenecektir. İşletme yıllık mali rapor düzenlemektedir. Bu işleme ait yapılabilecek ilk günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir.

a)

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 21.000

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3.000

481 GİDER TAHAKKUKLARI 24.000

b)

180 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 21.000

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3.000

381 GİDER TAHAKKUKLARI 24.000

c)

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 21.000

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3.000

100 KASA 24.000

d)

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 24.000

180 GELECEK YILLARA AİT GİDER. 24.000

e)

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 24.000

101 ALINAN ÇEKLER 24.000

Brüt Ücret : 1.200 TL

SGK İşçi Primi : %14

İşçi İşsizlik Primi : %1

Damga Vergisi : %06,6

Gelir Vergisi : %15

Asgari Geçim İndirimi : 65 TL

4. ve 5. Soruları yukarıdaki bilgiler ışığında cevaplayın.

4- Çalışanın eline geçecek net ücret aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1.020 TL

b) 867 TL

c) 926.28 TL

d) 1.200 TL

e) 876 TL

5- Ödenecek vergiler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 937,72 TL

b) 153 TL

c) 5,72 TL

d) 65 TL

e) 158,72 TL

Cevap Anahtarı

1-C, 2-D, 3-A, 4-C, 5-ADEĞERLENDİRME SORULARI

1. Ödenmiş sermeyenin %20’sini buluncaya kadar her yıl eldeki net kârın %5’i hangi tür yedek olarak ayrılır?

a) Dağıtılmamış Kârlar

b) Statü Yedekleri

c) Olağanüstü Yedekler

d) II Tertip Yedek Akçe

e) I.Tertip Yedek Akçe

2. Firmanın geçmiş faaliyet dönemlerinde net zararı varsa, 01 Ocak tarihinde hangi hesaba aktarılmalıdır?

a) Dönem Kâr Zararı

b) Dönem Net Kâr Zararı

c) Geçmiş Yıllar Zararları Hesabına

d) Olağan Kârlar

e) Diğer kârlar

3. İşletmenin brüt ticari kârdan mali kâra geçiş tablosu düzenlenerek ne bulunur?

a) Ticari kârı

b) Mali kârı

c) Ticari kazancı

d) Ortakların kâr payı

e) Sermaye payı

4. Yedek akçe ayrılması, hangi tür şirketler için zorunludur?

a) Kolektif şirketler

b) Şahıs Şirketleri

c) Kooperatifler

d) Sermaye Şirketleri

e) Hiçbiri

5. Dönem sonunda 6 ile başlayan tüm gelirler ve giderlerin karşılaştığı hesabın adı nedir?

a) Brüt Satış Kâr/Zararı

b) Olağan Dışı Gelirler ve Kârlar Hesabı

c) Dönem Kâr / Zarar Hesabı

d) Önceki Dönem Kâr Zarar Hesabı

e) Yansıtma Hesapları

Cevap Anahtarı

1-E, 2-C, 3-B, 4-D, 5-C

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bir işten dolayı A firması 1.500 TL komisyon geliri elde etmiş, ancak henüz bunu tahsil etmemişse, yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Komisyon Giderleri borçlu

b) Gelir Tahakkukları alacaklı

c) Gider Tahakkukları borçlu

d) Komisyon Gelirleri borçlu

e) Komisyon Gelirleri alacaklı

2. Kira gelirinin elde edilmesinde, kirayı veren taraf şirket gibi tüzel kişi ise ayrıca hangi hesabın dikkate alınması gerekir?

a) Kasa/Banka Hesabı

b) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

c) Hesaplanan KDV Hesabı

d) İndirilecek KDV Hesabı

e) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı

3. Bir gelir ortaya çıktığında hangi hesabın alacağına kaydedilir?

a) Gider Tahakkukları

b) Gelir Hesapları

c) Kasa Hesabı

d) Sermaye Hesabı

e) Ortaklara Borçlar Hesabı

4. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderlerinden değildir?

a) Araştırma ve geliştirme için gider yapılması

b) Pazarlama satış ve dağıtım gideri yapılması

c) Mal alımıyla ilgili gider yapılması

d) Mal satışıyla ilgili gider yapılması

e) Genel yönetimle ilgili gider yapılması

5. İşletmenin değerlerinde azalış meydana getiren işlemlere ne denir?

a) Gider işlemleri

b) Gelir işlemleri

c) Mal alış işlemleri

d) Duran varlık alış işlemleri

e) Banka işlemleri

Cevap Anahtarı

1.E, 2.C, 3.B, 4.C, 5.A

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. VUK’un işe başlamayı bildirimine göre işe başlayanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Buna göre aşağıda yazılı olanlardan hangisi yanlıştır?

a) Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı işe başlamayı bildirmeli

b) Serbest meslek erbabı işe başlamayı bildirmeli

c) Kurumlar Vergisi mükellefleri işe başlamayı bildirmeli

d) Kollektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları işe başlamayı bildirmeli

e) Öteden beri iş yapan serbest meslek erbabı işe başlamayı bildirmeli

2. Yalnız emekten veya emek ile sermayenin birleşmesinden elde edilen hâsılata ne denir?

a) Kazanç

b) Gelir

c) İrat

d) Gider

e) Kâr

3. Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden aşağıdaki sınıflardan hangilerine ayrılırlar?

a) 1.sınıf tacirler - 2.sınıf tacirler

b) Tacirler - tüccarlar

c) Büyük firmalar - küçük firmalar

d) Mal işletmeleri - hizmet işletmeleri

e) 1., 2. ve 3. sınıf tacirler

4. Satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belgeye ne denir?

a) Fatura

b) Makbuz

c) Senet

d) Kefalet

e) Beyanname

5. Bir faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için taşıması gereken özellikler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Emek-Sermaye Özelliği

b) Devamlılık Özelliği

c) Organizasyon Özelliği

d) İşyeri metrekare Özelliği

e) Gelir ve Kazanç Elde Etme Özelliği

Cevap Anahtarı

1.E, 2.A, 3.A, 4.A, 5.D 
Üst