AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE İcra İflas Hukuku Vize Ders Notları (Güncel)

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
İCRA İFLAS HUKUKU 1.ÜNİTE DERS NOTU

1:Cebri icra: maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eden faliyettir.

2:Mal beyanı: para borcundan dolayı icraya verilmiş olan borçlunun mal alacak ve ahklerındna borcuna yetecek miktarını icra dairesine bildirmesidir.

3:Cebri icra faliyeti: maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faliyetin tümünü ifade eder.

4:Takip hukukunda alacak ve borç kavramı dava konusunun takipteki karşılığıdır.

5:Takip hukukunda takibin tarafları olarak alacaklı ve borçlu yer alır.

6:Taraf takip işlemi:takip prosedüründe taraflarca yapılan takibe yön ve şekil veren çoğunlukla icra takip işlemlerinin yapılmasını sağlamaya yönelik işlemdir.

7:İcra takip işlemleri:icra organları tarafından borçluya karşı yapılan cebri icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikteki işlemlerdir.

8:Kanunda temel olarak iki icra çeşidi vardır : bunlardan birisi ferdi icra (icra takibi),diğeri ise toplu icra(iflas takibi)

9:İlamlı icra:alacaklı borçluya karşı konusu para olan yada olmayan tüm talepleri için bu yola başvurabilirler.ayrıca konusu paradan başka birşey olan alacakalr için alacaklının ilamlı icra yoluna başvurması zorunludur.

10:İlamsız icra:alacaklının alacağının mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alınması gerekmez.

11:Rehnin paraya çevirilmesiyle takip ilamlı ve ilamsızolarak ikiye ayrılır.

12:İhtiyadi haciz ayrı bi takip yolu değildir alacağı tem,inat altına almak için öngörülmüş geçici bir hukuki korumadır.

13:Konkortdato :işlri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulan bir boçlunun korunması için kabul edilmiş bir müessedir.

14:İcra dairesi kanunda belirtilen esaslara göreicra mahkemesi hakiminin gözetim ve denetimi altındadır.ancak icra mahkemesine bağlı bir organ değildir.

15:İcra mahkemesi kanunun icra ve iflas 363 .maddesinde sayılan kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır.

16:yardımcı icra organları:genel mahkemeler savcılar ve adalet müfettişleridir.
17:Maddi hukuk bakımından fiil ehliyetine sahip olanlar takip ehliyetine de sahiptir.bunlar kendisi takipte yer alarak takibi yürütebilirler.
18:Asıl icra organları:icra dairesi,icra mahkemesi yargıtayın icra ve iflas işleriyle görevli daireleri.
19:Haciz işlemi icra takipişlemlerinden biridir.İCRA-İFLAS HUKUKU 2.ÜNİTE DERS NOTU
1:Şikayet:takibin taraflarına ve hukuki yararı olan diğer kimselere icra-iflas organlarının kanuna veya somut olaya uygun olmayan işlemlerine karşı tanınmış bir hykyki çaredir.
2:Konkordato:işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulan bir borçlunun korunması için kabul edilmiş bir müessesedir.
3:Maddi hukuk kişilerin gerçek içeriklerini düzenleyen hukuktur.
4:Şikayet başvurusu ile icra memurunun icra iflas hukukuna ilişkin görevlerini hiç yapmadığı veya yanlış yaptığı iddia edilir.
5:Belli konulardakarar verecek olan makamlara yasaarın verdiği yetki takdir yetkisidir.
6:İcra memurunun görev alanı içindeki bi rişi reddetmesi hakkın yerine getirilmemesi durumudur.
7:Şikayet bir dava değil kendine özgü bir hukuki çaredir.
8:İcra memurunca yapılan bir işlemden olumsuz etkilendiğini düşünen her kişi o kişlem hakkında şikayet yoluna başvurabilir.
9:Şikayet kural olarak süreye tabidir . bu süre işleminin ilgili kişiye tebliği tarihinden itibaren başlar ve 7 gündür.
10:Belirli işlerin yapılması için gerekli olan hukuki tasarrufları temsil olunan kişi adına yapmaya yetkili olan kişi kanuni temsilcidir.
11:Bir alacağın yerine getirilmemesi halinde hak sahibine rehinli mal üzerinden alacağını öncelikle alma hakkı veren nitelikli bir haktır.
12:Kamu hizmetlerinin yapılmasını devletin ve hakkın menfaatlerini huzurunu ve devamını sağlamaya yönelik kural ve kuruluşlar kamu düzenidir.
13:Şikayet yolunda tek yetkili merci icra amhkemesidir.
14:Birisinin yerine geçerek onun adına bir kısım işleri görmek istinabedir.
15:Yetkili icra mahkemesi şikayete konu olna işlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir.
16:İcra mahkemesi gerekli gördüğü takdirde incelemesini duruşmalı olarak gerçekleştirir duruşma yapılmayan hallerde 10 gün içinde karar veriri duruşma sadece zorunlu hallerde ve 30 günü geçmemek üzere ertelenebilir.
17:Şikayet süresi içinde yapılmamışsa veya şikayet nedeni olay bakımından gerçekleşmemişse icra mahkemesi şikayet talebini reddeder. AKSİ TAKDİRDE ŞİKAYET TALEBİNİ KABUL EDER.
18:İcra iflas kanunu madde 363 hükmünde öngörülen durumlarda icra mahkemesinin kararlarına karşı temyiz yolu açıktır.
19:Şikayetin kabulü halinde icra mahkemesi şikayet konusuna göre işlemin iptaline düzeltiilmesine karar verilebilir veya sebepsiz olarak yapılmayan yakut geciktirilen işlemin yapılmasını emredebilir.
20:İcra takibinin yürütülmesi ve sonuçlanması için harcanan paraların tamamı icra harç ve giderlerini oluşturur.
21:Devletin icra hukuku alanındaki faliyetlerine karşılık olarak aldığı paraya icra harcı denir.
22:İcra organlarının icra takibini tam ve doğru şekilde yürütmeleri için harcanan paralara icra giderleri denir.
23:Harç ve giderler takip süreci sonucunda haksız çıkan tarafa yüklenir.
24:Kanunda yer alan sürelerin sözleşme ile değiştirilmesi mümkün değildir.
25:Tatil ve talik (erteleme) hallerinde kural olarak borçluya karşı herhangibir icra takip işlemi yapılamaz.
26:Kanunda yeralan genel ve özel talik (erteleme) hallerinde borçlunun mal kaçırma ihtimali varsa malları haczedilebilir.
27:Takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan maktu olan harca başvurma harcıdır.
28:İcra takiibinin başarıyla sonuçlanması üzerine alınan harca tahsil harcı denir.
29:İlamsız icrada takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan alacak miktarının binde beşi oranında alınan harca peşin harç denir.
30: Süresi geçtikten sonra yapılan şikayetin akıbeti usulden reddedilir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU 3.ÜNİTE DERS NOTU

1:poliçe bono ve çekten ibaret senetlere kambiyo denir.

2:Hukuken geçerli bi nedene dayanmaksızın bir kimsenin malvarlığının başkasının aleyhine zenginleşmesine sebepsiz zenginleşme denir.,

3:Bir kimsenin hukuka aykırı şekilde zarara uğratılmasına haksız fiil denir.

4:para ve teminat alacakları dışındaki alacaklar için icra yoluyla takip yapılmalıdır.

5:Genel haciz yoluyla takipte yetkili icra dairesi bakımında hukuk usulü muhakemeleri kanunundaki yetkiye ilişkin hükümlere atıf yapılmıştır.

6:Genel haciz yoluyla takipte borçlunun yerleşim yeri genel yetkili icra dairesidir.

7:İcra dairesi yetkisiz olduğunu borçlu tarafından ileri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alamaz çünkü icra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin değildir.

8:Genel haciz yoluyla takip alacaklının icra dairesine usulüne uygun olarak yaptığı takip talebi ile başlar.

9: Talep edilen şeyin belli bir oranı kadar ve peşin olarak alınan harca nisbi peşin harcı denir.

10:Tevadüldeki yabancı paraya efektif denir.

11:Bir kimsenin bir konu bir kişi yada olayla hukuki ilişkisi bulunmadığını ortaya koymak için açtığı davaya menfi tespit davası denir.

12:Belli bir sürenin geçmesi ile hakkın ortadan kalkmasıne zamanasşımı denir

13:Ödeme emri takip talebinde yer alan kayıtlar ve ihtarlar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

14:Borçluyu borcunu ödemeye ve görevini yerine getirmeye zorlamak için hapsetmeye hapisle tazyik denir.

15:Borçlu ödeme emrine imzaya ve borca itiraz ile karşı koyabilir.

16:Resmi bir makam yada görevlinin katılmadığı taraflarca özel olarak hazırlanan senetlere adi senet denir.

17:Bir kimsenin kendi aleyhine hukuki sonuçlar doğuracak olan bir olayı bir şeyi başka birşahsın kendisinde olan hakkını kabul etmesi haber vermesine ikrar denir.

18:Görülmekte ve incelemelta olma durumuna derdest denir.

19:Borçlu itirazında sebep bildirmek zorunda olmasada bildirmiş olduğu itiraz sebepleri ile kural olarak bağlııdr ve bu itiraz sebeplerini daha sonra değiştirip genişletemez.

20:Kayıtsız şartsız olmak borçlu itirazından herzmaan vazgeçebilir veya borcunu ödeyebilir.

21:Gecikmiş itiraz borçlunun kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde ödeme emrine süresinde itiraz edememesi halinde söz konusudur.

22: Süresinde ve usulüne uygun yapılan bir itiraz ile icra takibi kendiliğinden durur.

23:İtirazın iptal davası alacaklının borçlunun itirzını hükümden düşürmek için itirazın tebliğinden itibaren bir yıl içinde açtığı davadır.

24:İtirazın iptali davasında davacı alacaklı davalı ise borçludur.

25:Alacaklı itirazın kaldırılması yoluna itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde başvurmalısır.

26:İtirazın kaldırlımasına ilişkin icra mahkemesi kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez.

27:İtirazın geçici olarak kaldırılması takip içinde açılan özel bir menfi tespit davası niteliğindedir.

28:Borçtan kurtulma davası takip içinde açılan özel bir menfi tespit davası niteliğindedir.

29:Borçlu mal beyanında borca yeter malvarlığını göstermek zorundadır tüm mal varlığını göstermek zorunda değildir.

30: Süresinden sonra mal beyanında bulunan borçlunun cezalandırılabilmesi için alacaklının icra mahkemesine şikayette bulunması gerekir.İCRA VE İFLAS HUKUKU 4.ÜNİTE DERS NOTU
1:Takipten önce yapılan menfi tespit davası alacaklının bu davadan sonra başlatacağı takibi kendiliğinden önlemez veya durdurmaz.
2:Menfit tespit davası görülürken alacaklıya ödeme yapılırsa menfit tespit davası kendiliğinden istirdat davasına dönüşür ve yargılamaya devam edilir.
3:Menfit tespit davasını kaybeden alacaklının tazminata mahkumadilmesi borçlunun talebine bağlı iken davayı kaybeden borçlunun tazminata mahkum edilmesi için alacaklının talebine gerek yoktur.
4:İstirdat davasının açılması gerekn biryıllık süre hak düşürücü niteliktedir.
5:Alacaklının lehine sonuçlanan istirdat davası sonunda alacaklı lehine tazminata karar veremez.
6:Likit alacaklarda icra takibine borçlunun itiraz etmesi halinde takibin durması üzerine alacaklının itirazının iptali davası veya itirazın kaldırılması yargılaması sonucunda borçlunun itirazının haksız olduğunun anlaşılması ve diğer koşulların gerçekleşmesi durumunda borçlunun alcaklıya ödeyeceği tazminata icraa inkar tazminatı denir.
7:Alacaklının borçluya verdiği süreye imhal (mehil) denir.
8:Kanun tarafından belirlenmiş şartlar altında belli bir süre içinde alacaklının hareketsiz kalması sonucu alacağını ifasını isteme yetkisinin sona ermesine zamanaşımı denir.
9:İtfa ve zamanaşımında takibin iptali ,imhalde ise takibin ertelenmesi söz konusudur.
10:Borcun ödenemsi ibra veya takas gibi hertürlü borcu sona erdiren sebebe itfa denir.,
11:İcra dairesinde takipsiz bırakılan dosya derdest kalmakla ve zamanaşımı süreside işlemeye devam etmektedir.
12:Zamanaşımı sebebi ile kendisine karşı yapılan takibin iptalini isteyen borçlunun bu iddiası dosyadan alaşılabildiğinde ayrıca bi belgeye gerek yoktur.
13:Erteleme süresi içinde icra takip işlemler i yapılmazken taraf takip işlemleri ile ilgili süreler işlemeye devam eder.
14:İcra takibinin iptali veya tliki icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesinden istenir.
15:İcra mahkemesinin takibinin iptali ve taliki ile ilgili verdiği kararların temyizi mümkündür.
16:İcra ve iflas kanununa kural olarak istirdat davası 1 yıl içinde açılmalıdır.
17:Menfit tespit davası borç alacaklıya ödeninceye kadar açılabilir.
18:İstirdat davasında ispat yükümlülüğü borçluya aittir.
19:İstirdat davası sonucunda verilen hükmğn niteliği kesindir.
20:Borçluyu menfit tespit davası açmaya zorlayan takibinde haksız ve kötü niyetli görülen alacaklı borçlunun talebi ile en az %40 olan bir tazminata mahkum edilebilir.
21: Takipten sonra açılan menfi tespit davasında alacağın en az % 15 i kadar bir teminat yatırıp ihtiyati tedbir alınarak takip sonunda icra veznesine giren paranın alacaklıya ödenmemesi sağlanır.
 
Üst