AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

FİNAL İnfaz Hukuku Final Ders Notları (Tamamı)

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
İNFAZ HUKUK ( FİNAL )

***
Kendi istekleriyle nakledilen hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle nakil hariç, 1 yıl kalmak zorundadırlar. Çocuklar bakımından bu süre 6 ay olarak uygulanır.

***Disiplin nedeniyle nakil Hükümlü, hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerde bulunması halinde kurum yönetimince hakkında disiplin işlemi yapılır ve kurum en üst amirinin istemi üzerine bakanlıkça başka kurumlara nakledilebilir. Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, mahkeme kararı, kurum güvenliği, can güvenliği veya hastalık sebepleriyle nakil hariç, 6 ay kalmak zorundadırlar.

***Milletlerarası nakil Milletlerarası ceza hukuku anlamında hükümlülerin nakil ya da transferi '' suçlunun hakkında mahkumiyet hükmünün verildiği devlette ( hüküm devleti ) çekmekte olduğu hürriyeti bağlayıcı cezasının tamamı ya da bakiye kısmını diğer bir devlette ( yerine getiren devlet ) infazı için naklidir.''

***Mazeret izninin 2 şekli bulunur: Belli bir sürenin iyi halle geçirilmiş olması koşuluna bağlı olarak verilen mazeret izni, infaz kurulunda geçirilen süreye bakılmaksızın verilen mazeret izni.

***Hükümlülük süresinin beşte birini iyi halle geçirmiş olanlara hükümlünün isteği ile; Ana, baba, eş, kardeş ve çocuğunun ölümü nedeniyle ceza infaz kurumu en üst amirinin önerisi ve cumhuriyet başsavcılığının onayı ile,

Yukarıda sayılan yakınlardan birisinin yaşamsal tehlike oluşturucak önemli ve ağır hastalık hallerinin veya deprem, su baskını, yangın gibi felaketler nedeniyle zarar uğradıklarının belgelendirilmesi koşuluyla kurumun en üst amirinin görüşü, cumhuriyet başsavcılığının önerisi ve adalet bakanlığının onayı ile yol dışında 10 güne kadar mazeret izni verilebilir. Gidilecek mesafe göz önünde bulundurularak gidiş geliş için toplan 4 günü geçmemek üzere yol izni verilir.

***Hükümlünün istemiyle geri bırakma Kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirli suçlarda ise 5 yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi, cumhuriyet başsavcılığınca ertelenebilir. Erteleme her defasında 1 yılı geçmemek üzere en fazla 2 kez uygulanabilir. Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.

***Birden fazla mahkumiyetin bulunması halinde, koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre; Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet halide 36, birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet halide 30, bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 30, birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 28 yıldır.

***İnfazı engelleyen nedenler Ceza hukukunda 2 tür zamanaşımı bulunur: dava ve ceza zamanaşımı. İnfazı engelleyen zamanaşımı, ceza zamanaşımıdır. Ceza zamanaşımı; bir suç hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının bulunmasından itibaren, hükmedilmiş olan ceza mahkumiyetinin kanunda belirlenen süreler içinde infaz edilememesi durumunda devletin cezayı infaz etme yetkisinin ortadan kalkmasıdır. Zamanaşımı süresinin belirlenmesinde somut ceza esas alınır.

***Ceza zamanaşımı süreleri Cezalar, aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilemez; yani, zamanaşımına uğrar: ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında 40 yıl, müebbet hapis cezalarında 30 yıl, 20 yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında 24 yıl, 5 yıldan fazla hapis cezalarında 20 yıl, 5 yıla kadar hapis ve adli para cezalarında 10 yıl. Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup 15 yaşını doldurmamıl olanlar hakkında, bu sürenin yarısının; 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamıl kişiler hakkında ise, 3'te 2'sinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.

***Not Anayasa m.163\3 gereği münhasıran orman suçları ( orman yakmak, ormanı yok etmek, daraltmak amacıyla işlenen suçlar ) için genel af veya özel af çıkarılamaz. Çıkarılan genel ve özel af kapsamına bu suçlar dahil edilemez.

***Affın doğurduğu sonuçlar bakımından af; genel ve özel af olmak üzere ikiye ayrılır. Genel ve özel af arasındaki farklar şunlardır: Genel af, ceza ilişkisini bütün sonuçları ile tamamen ortadan kaldırdığı halde özel af sadece cezanın tamamen veya kısmen ortadan kaldırılmasına ya da hafif cezaya dönüştürülmesine yol açar. Genel af yetkisi sadece TBMM ne aitken özel af yetkisi TBMM yanında cumhurbaşkanına da tanınmıştır.

***Not Kapalı ceza infaz kurumları kapasitelerine ve mimari yapılarına göre ''tip'' adıyla sınıflandırılır. Tip ceza infaz kurumları A tipi, B tipi, C tipi, K tipi, 150 kişi kapasiteli özel tip kapalı infaz kurumları, 500 kişi kapasiteli özel tip kapalı infaz kurumları, E tipi, özel tip kapalı infaz kurumları, L tipi şeklinde sıralanabilir.

***Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında; Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, türk ceza kanununda yer alan; insanlığa karşı suçlardan, kasten öldürme suçlarından, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan, devletin güvenliğine karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olanların cezaları infaz edilir. Ülkemizde F tipi kapalı ceza infaz kurumları yüksek güvenlikli infaz kurumlarına örnek oluşturmaktadır.

***Not İnfaz kurumlarında sunulmakta olan iaşe, sağlık, eğitim, iyileştirme, spor ve çalışma gibi hizmetleri yerine getiren kişilere infaz personeli adı verilir.

***Yönetim servisi Kurumun personel işlemleriyle, hükümlü ve tutuklular hakkındaki her türlü idari ve mali hizmetlerin yürütüldüğü servistir. Yönetim servisinde, idare memuru, ambar memuru ve cezaevi katibi görev yapar. İdare memuru; müdürü bulunan kurumlarda kurum müdürü ve ikinci müdürden sonra gelen yönetici personeldir.

***İnfaz ve koruma baş memurları ile infaz ve koruma memurlarının, zorunlu haller dışında, günde 8 saat çalışmaları ve haftada 2 gün tatil yapmaları esastır.

***İŞYURDU SERVİSİ: Kurumun işyurdu çalışmalarını düzenleyerek, bunların etkinlik ve verimlilik ilkeleriyle gerçekleşmesini, hükümlülere meslek edindirilmesini, piyasa şartlarına uygun üretim yapılmasını ve işyurduna ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlayan servistir.

***Saymanın Görevleri: Saymanlık işleri ile muhasebe işlemleri muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür.

***Veznedarın Görevleri: Saymanlıkça yapılan tahsilat ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işlemleri yapmak.

***Güvenlik tedbirlerinin infazının amacı
nın daha çok suçun işlenmesine neden olan psikolojik nedenlerin yani, faili suça iten nedenlerin, saiklerin ortadan kaldırılması olduğu ifade edilir. Güvenlik tedbirlerinde de zorlama vardır; ve bu zorlama fiziki cebir olarak hissedilir. Bu yönüyle güvenlik tedbirlerinin bastırıcı değil, önleyici bir niteliğe sahip olduğu söylenmelidir.

***Müsadere Ceza Hukukunda, bir ceza çeşidi, şahsın mal varlığına zorla el koyma. Müsadere, bir kimsenin menkul veya gayrimenkul bir malının kendi rızasına bakılmaksızın kanuni sebeplerle devlet tarafından zorla elinden alınmasıdır.

***12-15 Yaş arasında kalan küçükler Çocukluk devresiyle erişkinlik arasındaki bu ara dönemde algılama ve irade yeteneği her somut olayda ayrı ayrı incelenmelidir. BU dönemde çocuğun fiilinin haksızlık niteliğini bildiği, ancak kendisine yine de fiili işlemekten alıkoyamayacağı kabul edilir. Yani çocuk davranışlarını yönlendiremez.

***Mükerrir suçlular: Suçta tekerrür Daha önce işlenen bir suçun cezası kesinleştikten belli bir süre sonra ikinci bir suç işlenmesidir.

***Tekerrüde süre Kanunumuz sürekli tekerrür sistemini belirlemiştir. 5 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezalar için 5 yıl, 5 yıldan az hürriyeti bağlayıcı cezalar için adli para cezalarınıda kapsar şekilde 3 yıl, 5 ve 3 yıllık süreler cezanın infaz edildiği tarihten itibaren başlar. Tekerrür süresinin başlayabilmesi için infaz şarttır.

***Not Hakim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir. Denetim süresi en fazla 5 yıla kadar uzatılabilir.

***Tutuklama kararının yerine getirildiği kurumlar Tutuklama kararı tutukevlerinde veya maddi olanak bulunmadığı hallerde diğer kapalı ceza infaz kurumlarının bu amaca ayrılmış bölümlerinde yerine getirilir.

***İzleme kurulu üyelerinde aranacak nitelikler:

1. Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak.

2. Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri

ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği

kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili

olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.

3. Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.

4. Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilÁe teşkil‚tlarında görevli bulunmamak.

***Cezaların içtimaının mümkün olabilmesi için; Aynı fail tarafından birden fazla suçun işlenmiş olması, suçların içtimaının mümkün olmaması, yani suçların birbirinden bağımsız olması, suçlar neticesinde hükmedilen cezaların infaz edilebilir olması yani cezaların düşme, ertelenme gibi sebeplerle infaz kabiliyetini yitirmemiş olması, gerekir.

***Kanun yolu Bölge adliye mahkemesi veya yargıtay'dan başka mahkemeler tarafından verilmiş olan bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

***Şikayet süresi ve şekli Söz konusu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün, herhalde yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabilir. Şikayet kural olarak yazılı yapılır. Bununla birlikte sözlü yapılan şikayet, tutanağa bağlanır ve bir sureti başvurana verilir.

***Ön inceleme Esasa girmeden ret veya ilgili yargı merciine gönderme

***Esasın incelenmesi ve karar Şikayet başvurusu üzerine infaz hakimi, duruşma yapmaksızın dosya üzerinden inceleme yapar. Gerek gördüğünde karar vermeden önce şikayet konusu işlem veya faaliyet hakkında re'sen araştırma yapabilir ve ilgililerden bilgi ve belge isteyebilir; ayrıca ceza infaz kurumu ve tutukevi ile ilgili cumhuriyet savcısınında yazılı görüşü alınır.

***Not İzleme kurulu, başkanla birlikte 5 üyeden oluşur. Üyeler, 4 yıl için seçilirler. Süresi dolan üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.
 
Üst