AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL İnsan ve Toplum Felsefesi Ders Özeti

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
1-Toplum sözleşmesi teorisyenlerinin her biri çeşitli doğa durumu tasviri yapmıştır.
Bu tasvirler dikkate alındığında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
J. Locke, doğa durumu; savaş durumudur.
2-Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre toplumda ve devlette olması gereken erdemlerden biri değildir? Eşitlik
3-Üç ana başlık altında toplanabilecek olan insana özgü etkinliklere ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İnsansal etkinliklerin varlığı ahlaki normlarının varlığına bağlıdır.
4-“Aklını kendin kullanma cesaretini göster.” sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? Kant
5-Orta Çağ’da ilk günahtan dolayı “Cehennem azabı bile bu günahı temizleyemeyecek.” diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Saint Augustinus
6-Aşağıdakilerden hangisi tarihsel varlık alanının bir özelliğidir?
Oluş halinde olması
7-Aşağıdakilerden hangisi, John Locke’un doğa durumu tasvirini ifade eden bir yaklaşım değildir?
Herhangi bir kişinin bir başkası üzerinde egemenlik hakkına sahip olduğu bir eşitsizlik durumudur.
8-İnsanı dinsel anlamda tüm dış bağlarından ayıran, onu vicdanıyla baş başa bırakan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Luther
9-İnsanın ahlaksal olarak olgunluğa erişebilmesi Aristoteles'e göre aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?
Toplum
10-Devletin yok edilmesi ve toplumun kendi kendine ayakta kalması düşüncesine dayanan ideoloji, aşağıdakilerden hangisidir?
Anarşizm
11-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin basitten mükemmele doğru ilerlediğini savunmaktadır?
Pozitivist Bilim
12-"Ben insanı hem kendimde hem de dünyanın bütününde ararım." sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
Montaigne
13-Aşağıdakilerden hangisi, toplum sözleşmesi teorilerini ifade eden bir açıklama değildir?
Toplum sözleşmesi, devletin ortadan kaldırılması gereken bir yapı olduğunu savunan bir teoridir.
14-Aşağıdakilerden hangisi, Thomas Hobbes’un doğa durumuna ilişkin açıklamalarına uygun değildir?
Doğa durumunda yaşayan insanlar arasında bir eşitlik yoktur.
15-Aşağıdakilerden hangisi “Akıl eylemin nedeni veya başlatıcısı olamaz.” düşüncesini savunan düşünürdür?
D. Hume
16-“Milletler asla ölmez ve hükümet millete karşı idaresinden sorumludur.” diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Althusius
17-İyi standartlı yaşam, eğitim ve tıbbi bakım hakları, hangi hak kategorisi içerisindedir?
Ekonomik ve Sosyal Haklar

18-İş bölümü, bürokrasi ve sanayileşme .................. temel özellikleri arasındadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
kitle toplumunun
19-Aşağıdakilerden hangisi, Thomas Hobbes’un doğal hukuk anlayışına uygun değildir?
Devlet tarafından ortaya konulan yasalardır.
20-Orta Çağ döneminde insanı kendini bilmeye, vicdanını araştırıp kendini bulmaya çağıran filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Petrus Abelardus
21-Aşağıdakilerden hangisi, John Locke’un toplum sözleşmesi teorisine uygun bir ifade değildir?
Var olan hakların devlete devredilmesinden sonra artık geri alınması söz konusu olamaz.
22-Kuçuradi’ye göre, bir toplumda mevcut toplumsal ilişkileri düzenleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
Hukukun dayandığı ilkeler
23-I. İnsan özgürlüğünü yitirmiştir.
II. Tanrı'ya başkaldırmıştır.
III. İlk günahı işlemiştir.
Yukarıda ifade edilen ilkeler hangi düşünürün temel görüşleri arasında yer alır?
Augustinus
24-“Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir.” Sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
Montaigne
25-Toplumsal yapı içerisinde bir arada yaşayan insanların yükümlülüklerini ve sahip olduğu hakların kökenlerini izah etmeye çalışan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Toplum Sözleşmesi
26-Aydınlanma döneminde mucizeyi kabul etmediği gibi, mucizenin dini bir gerçekliği de kanıtlayamayacağını savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Hume
27-Durkheim, toplumu, insanlar tarafından yaratılan, ama bir kez yaratıldıktan sonra insanlar üzerinde belirleyiciliğe, yaptırım gücüne sahip olan ve baskı kurabilen, buna rağmen gözle görülmez bir “sistem” olarak kabul eder. Durkheim’ın bu toplum anlayışına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Toplumsal yaşama katılım bireyleri özgürleştirir.
28-İnsan haklarının, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın geçerli olduğunun kabul edilmesi, insan haklarının hangi ilkesiyle ilgilidir?
Mutlaklık
29-Orta Çağ döneminde insanı kendini bilmeye, vicdanını araştırıp kendini bulmaya çağıran filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Petrus Abelardus
30-Aşağıdakilerden hangisi ahlaki yaşam ile ilgili sorulacak sorulardan biridir?
Nasıl davranmalıyım?
31-“Devletin Üzerine Altı Kitap” isimli eseri aşağıdaki filozoflardan hangisi yazmıştır?
Bodin
32-“Sanayi sonrası toplumu” tezi aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
Daniell Bell
33-Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji öncesi toplum ve insan ile ilgili çalışmaları içeren teorilerden biridir?
Toplumsal Sözleşme
34-Aşağıdakilerden hangisi ahlak alanında “duygudaşlık” ve “özçıkar” kavramlarını birbirinin dengeleyicisi olarak görür?
A. Smith

35-Aydınlanma döneminde “Tabiat Sistemi” adlı eseri materyalizmin kutsal kitabı kime aittir?
d’Holbach

36-İş bölümü, bürokrasi ve sanayileşme .................. temel özellikleri arasındadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
kitle toplumunun
37-“Ahlak, dinden bağımsızdır. Bu bakımdan göksel dinlerle ilgisi olmayan insanlar hatta ateistler bile ahlaklı olabilir.” diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Wolf
38-Aşağıdakilerden hangisi pozitivist bilim anlayışının temel kavramları arasında yer almaz?
Sezgi
39-Aşağıdakilerden hangisi Platon ve Aristoteles ile özdeşleşen dönemin adıdır?
Sistematik Dönem
40-Tür olarak insanı bir Geist (Tin) varlığı olarak gören anlayışın temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
M. Scheler
41-"Ben insanı hem kendimde hem de dünyanın bütününde ararım." sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
Montaigne
42-Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji öncesi toplum ve insan ile ilgili çalışmaları içeren teorilerden biridir?
Toplumsal Sözleşme
43-I. Sınırlı devlet
II. İlerleme
III. Hoşgörü ve rıza
IV. Özgürlük
Yukarıdaki ilkeler hangi politik ideolojiye aittir?
Liberalizm
44-Orta Çağ Hristiyan düşüncesinde iktidarın kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
TANRI
45-Aşağıdakilerden hangisi, Thomas Hobbes’un doğa durumuna ilişkin açıklamalarına uygun değildir?
Doğa durumunda yaşayan insanlar arasında bir eşitlik yoktur.
46-Orta Çağ felsefesinin merkezinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
TANRI
47- İnsanın ahlaksal olarak olgunluğa erişebilmesi Aristoteles'e göre aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?
Toplum
48- Toplum bilimde Pozitif Hâl kavramı hangi düşünüre aittir?
Comte
49- Aşağıdakilerden hangisi Üç Hâl Yasası teriminden ilk kez söz etmektedir?
Comte
50- I. Sosyalizmin gelişmesinde etkili olmuştur.
II. Dinsel temellere sahiptir.
III. Kamusal alanın gelişmesini ifade eder.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Saint Simon'un Sanayi Toplumu Kuramı'nın özellikleri arasında yer almaz?
Yalnız II
51- Aydınlanma döneminde mucizeyi kabul etmediği gibi, mucizenin dini bir gerçekliği de kanıtlayamayacağını savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Hume
52- Aşağıdakilerden hangisi, Thomas Hobbes’un belirlediği doğa yasalarından biri değildir?
Cesaret
53- “Kötülükler birden ve şiddetle uygulanmalı, iyilikler azar azar ve yavaş yapılmalı ki bunların lezzeti tadılabilsin.” sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
Machiavelli
54- Aşağıdakilerden hangisi Comte’un anlayışına göre doğru bir ifade değildir?
Bu evrelerin sırasıyla yaşanması zorunlu değildir.
55- Aşağıdakilerden hangisi, Thomas Hobbes’un doğal hukuk anlayışına uygun değildir?
Devlet tarafından ortaya konulan yasalardır.
56- Aydınlanma’da “Makine Hayvan” teorisinden yola çıkarak insanın da bir makineden ibaret olduğunu savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
La Mettrie
57- Aşağıdakilerden hangisi Nietzsche'nin insanla ilgili görüşlerinden biri değildir?
İnsanın kendini aşması gerekir.
58- 1517 yılında Wittenberg Kilisesi’nin kapısına astığı 95 maddelik ünlü teziyle reform yolunun açıcısı olan ünlü filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Luther
59- “Aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır.” diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Kant
60- “Kötülükler birden ve şiddetle uygulanmalı, iyilikler azar azar ve yavaş yapılmalı ki bunların lezzeti tadılabilsin.” sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
Machiavelli
61- Ionna Kuçuradi'ye göre bir toplum tipini diğerinden ayırt etmemizi sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
Hukukun dayandığı ilkeler
62- Aydınlanma döneminde “Deneye dayalı olmayan bilimlere hep şüpheyle bakarım.” diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
D’Alembert
63- I. Barış
II. Güven
III. Huzur
IV. Ölüm korkusu
V. Rekabet
Yukarıdaki ilkelerden hangileri T. Hobbes'un doğa durumunu ifade eder?
IV ve V
64- Kuçuradi’nin etik ilişkiler ve grupsal (toplumsal) ilişkiler ayırımı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Etik ilişkiler hukuk ilişkileridir.
65- Sofistlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Temel problemleri, evrenin temelinin ne olduğu üzerinedir.
66- Aşağıdakilerden hangisi, toplum sözleşmesi teorilerini ifade eden bir açıklama değildir?
Toplum sözleşmesi, devletin ortadan kaldırılması gereken bir yapı olduğunu savunan bir teoridir.
67- I. İnsan özgürlüğünü yitirmiştir.
II. Tanrı'ya başkaldırmıştır.
III. İlk günahı işlemiştir.
Yukarıda ifade edilen ilkeler hangi düşünürün temel görüşleri arasında yer alır?
Augustinus

68- Aşağıdakilerden hangisi, liberalizmin temel niteliklerinden değildir?
Hiyerarşi
69- Aşağıdakilerden hangisi, John Locke’un toplum sözleşmesi teorisine uygun bir ifade değildir?
Var olan hakların devlete devredilmesinden sonra artık geri alınması söz konusu olamaz.

70- Tarihsel varlık alanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Oluş hâlindedir.
71- “Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir.” Sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
Montaigne
72- Meta-Etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Ahlakın eleştirel ve analitik değerledirmesini yapar.
73- Orta Çağ döneminde insanı kendini bilmeye, vicdanını araştırıp kendini bulmaya çağıran filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Petrus Abelardus
74- Herakleitos tüm felsefesini “Kendimi araştırdım.” ifadesiyle ortaya koymuştur. Demokritos ise kendisini hak, hukuk ve yasaya uygun davranmaya zorlamış olan kişinin mutlu olacağını söylemiştir.
Bu ifadelere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Felsefeleri insan ve toplumla ilgili görüşlerin de izlerini taşır.
75- Üç ana başlık altında toplanabilecek olan insana özgü etkinliklere ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İnsansal etkinliklerin varlığı ahlaki normlarının varlığına bağlıdır.
 
Üst