AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!
Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
İSG MEVZUATI
İş yeri hekimi, İş Güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, İş yeri hekimi ve İş Güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek, hangi kurumun görevleri arasındadır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Yurt/çocuk bakım yurdu/kreş, kaç aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan kaç aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerlerdir?
0-60 aylık çocuklar ile 60-66 aylık çocuklar
İş güvenliği uzmanlığı, eğitimlerinin yapıldığı dersliklerde kaç kursiyerden fazla bulunamaz?
25
İş yeri hekimleri, “tehlikeli” sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yaparlar?
10
Çalışma şartları, çalışma ortamı, çalışma ilişkileri, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kayıt dışılık, İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik ihlaller ve benzeri risk kriterlerine dayanarak işyerleri ve sektörler düzeyinde analizler yapmak; müfettiş sayısı ve Kurulun diğer kaynakları göz önünde bulundurularak denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek esaslara göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerdeki iş yerlerinin denetimine öncelik vermek, hangi kurumun görevleri arasındadır?
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
“İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hangi tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir?
41475
Yapılmış olan risk değerlendirmesi az tehlikeli iş yerlerinde en geç kaç yılda bir yenilenir?
Altı yıl
“Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitler” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?
Biyolojik etkenler
“Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı” ifadesi ile hangi husus tanımlanmaktadır?
Mesleki maruziyet sınır değeri
İş Sağlığı ve Güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak, hangi kurumun görevleri arasındadır?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca kaç ay içinde karara bağlanır?
İki ay
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin, yürürlülüğe girmesinin akabinde, ilk değişiklik hangi tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır?
41305
Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az kaç olan önlemler alınır?
3
İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla kaç ders saati devamsızlık hakkına sahiptir?
Altı saat
İş yerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren kaç gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir?
İki gün
Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin sekretarya hizmetleri, aşağıdaki hangi kurum tarafından yürütülür?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Çalışanlar kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği kime bildirirler?
İşverene
Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç kaç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır?
Beş yıl
Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde kaç saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur?
24
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra kaç aya kadar ücretsiz izin verilir?
Altı
Ayak koruyucu KKD’ının kullanılmasının gerekli olabileceği iş ve sektör aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları
b) Kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve prefabrike parçalarla yapılan çalışmalar
c) Çelik köprüler, çelik bina inşaatı, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, vinçler, ısı ve enerji santrallerinde yapılan işler
d) Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı sahalarında yapılan çalışmalar
e) Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle demire şekil verme, sıcak presleme işleri ve metal çekme fabrikalarında yapılan işler
Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç kaç defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır?
Bir yıl

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanununun kaçıncı maddesi uyarınca yapılandırılmıştır?
12
“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kaçıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmış?
3 ve 30
Cenaze ödeneği, birinci sırada (sigortalının çocukları, ana babası veya kardeşleriöncesinde) kime verilir?
Eşine
Çalışma şartları, çalışma ortamı, çalışma ilişkileri, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kayıt dışılık, İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik ihlaller ve benzeri risk kriterlerine dayanarak işyerleri ve sektörler düzeyinde analizler yapmak; müfettiş sayısı ve Kurulun diğer kaynakları göz önünde bulundurularak denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek esaslara göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerdeki iş yerlerinin denetimine öncelik vermek, hangi kurumun görevleri arasındadır?
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
Asbestle Çalışmalarda ve Tozla Mücadelede, “Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer” de (ZAOD/TWA) günlük kaç saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri göz önünde tutulur?
8
Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye kaç hafta süre eklenir?
İki
“Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi” ifadesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?
Bütün vücut titreşimi
Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az kaç olan önlemler alınır?
3
İSG konusunda ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak hangi kurumun görevidir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma niteliklerine haiz olup bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla, geçerli (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar için; bu belge ile pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesini ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az kaç yıl çalıştığını gösteren belgeyi ibraz etmelidirler?
Beş yıl
Çalışanların İSG eğitimlerinde, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde kaç yılda en az bir defa tekrarlanır?
Yılda bir kez
İş kazası, meslek hastalığı hâlinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,ayaktan tedavilerde mevzuata göre hesaplanacak günlük kazancın nekadarıdır?
Üçte ikisi
Sıvı oksijen tanklarının kapasitesi 0-10 m3 olduğunda, vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklık kaç metre olmalıdır?
1
TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını hangisi ifade eder?
Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat)
“Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?
Sağlık gözetimi
İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan ilgili sınıfın İş Güvenliği Uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara, hangi sınıf İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi verilir?
B
TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dâhil olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasını hangisi ifade eder?
Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat) [dB(A) re. 20 μPa]
Aşağıdakilerden hangisi baret kullanılmasının gerekli olabileceği iş ve sektördür?
Çelik köprüler, çelik yapılar, direkler, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler,
büyük konteynırlar, büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallerinde yapılan çalışmalar
Yapılmış olan risk değerlendirmesi çok tehlikeli iş yerlerinde en geç kaç yılda bir yenilenir?
İki yıl
OSGB tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel Müdürlükçe en geç kaç iş günü içinde incelenir?
10
Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda tehlikeli sınıftaki işlerde en geç kaç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır?
Üç yıl
Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, hangi kurumun görevleri arasındadır?
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
İSG konusunda ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak hangi kurumun görevidir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma niteliklerine haiz olup bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla, geçerli (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar için; bu belge ile pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesini ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az kaç yıl çalıştığını gösteren belgeyi ibraz etmelidirler?
Beş yıl
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanununun kaçıncı maddesi uyarınca yapılandırılmıştır?
12
İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi kaç ay içinde işe başlatmak zorundadır?
Bir
Bütün vücut titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri nedir?
1,15 m/s2
İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma niteliklerine haiz olup bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla, bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda üniversitelerde ders vermiş olanlar için mevzuatta belirtilen unvanları haiz olduklarını gösteren lisans diplomaları ve Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az kaç yarıyıl ders verdiklerini gösteren rektör onayını içeren resmî yazıların asıllarını ibraz etmelidirler?
Dört yarıyıl
Yürürlülükteki “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” hangi tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir?
12 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede
İş yerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren kaç gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir?
İki gün
Diğer Sağlık Personeli, görevlerini yerine getirmek için, “çok tehlikeli” sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yaparlar?
10
Kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla kim yükümlüdür?
İşveren
Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç kaç defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır?
Bir yıl
Yapılmış olan risk değerlendirmesi çok tehlikeli iş yerlerinde en geç kaç yılda bir yenilenir?
İki yıl
Kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı aşağıdakilerden hangisi bilgilendirir?
İşveren
Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanunu, hangi tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir?
37826
6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak ve 7.4.1998 tarihli ve 1998.24.EC sayılı, 29.05.1991 tarihli ve 1991.322.EEC sayılı, 8.6.2000 tarihli ve 2000.39.EC sayılı, 07.02.2006 tarihli ve 2006.15.EC sayılı, 17.12.2009 tarihli ve 2009.161.EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerine paralel olarak hazırlanan mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
“A” sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi için, (B) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesiyle en az kaç yıl fiilen görev yaptığının belgelenmesi gerekiyor?
Dört
Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca kaç ay içinde karara bağlanır?
İki ay
Kurum Sağlık Kurulu, kimlerden oluşur?
Hekimler veya diş hekimlerinden
Diğer Sağlık Personeli eğitim programının süresi, toplamda kaç saatten az olamaz?
90
Yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımını aşağıdakilerden hangisi belirler?
İşveren
El-kol titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri nedir?
2,5 m/s2
Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye kaç hafta süre eklenir?
İki
İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, hangi kurumun görevleri arasındadır?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, hangi kurumun görevleri arasındadır?
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra kaç aya kadar ücretsiz izin verilir?
Altı
“Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?
Sağlık gözetimi
İş yeri hekimleri, “az tehlikeli” sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yaparlar?
5
“Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan birsebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya süreklihastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri” cümlesi ile hangi kavramtanımlanmaktadır?
Meslek Hastalığı
OSGB’lerde, İş Güvenliği Uzmanı tarafından kullanılmak üzere en az kaç metrekarelik bir muayene odabı bulundurulmalıdır?
10
İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma niteliklerine haiz olup bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla, geçerli (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar için; bu belge ile pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesini ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az kaç yıl çalıştığını gösteren belgeyi ibraz etmelidirler?
Beş yıl
İş yeri hekimleri, “çok tehlikeli” sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yaparlar?
15
“Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değer” ifadesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?
Maruziyet eylem değeri
“Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmalarıhalinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta” cümlesi ilehangi kavram tanımlanmıştır?
Genel sağlık sigortası
Kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı aşağıdakilerden hangisi bilgilendirir?
İşveren
Kurum Sağlık Kurulu, kimlerden oluşur?
Hekimler veya diş hekimlerinden
Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde kaç saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur?
24
“Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük aylığı almaktaolanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödemeyapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını ifade eder” cümlesi ilehangi kavram ifade edilmiştir?
Hak sahibi
“Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitler” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?
Biyolojik etkenler
Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanunu, hangi tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir?
37826
Deniz taşımacılığında, kaç Hz`in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır?
1

Hizmet verilen iş yerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına uygun sürelerde İş Güvenliği uzmanı veya İş yeri hekimi veya diğer sağlık personeli çalışmasının sağlanmaması durumunda her bir iş yeri için OSGB’ye yapılacak ihtarın derecesi nedir?
Orta
İş yeri hekimi, İş Güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, İş yeri hekimi ve İş Güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek, hangi kurumun görevleri arasındadır?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Bütün vücut titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri nedir?
1,15 m/s2
Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır?
Onbeş
Sigortaları kurumları ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?
İş Mahkemeleri
Çalışanlar kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği kime bildirirler?
İşverene
Yürürlülükteki “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hangi tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır?
41272
''İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)
(C) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını İş Güvenliği Uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve ilgili İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara, hangi sınıf İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi verilir?
B
İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumları için ihtar tablosuna göre “Yapılacak denetimlere engel olunması, yapılacak denetim ve kontrollerde istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya denetim görevinin tamamlanmasına engel olunması durumunda” verilecek ihtar puan aşağıdakilerden hangisidir?
100
İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve iş yeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne kaç gün içinde gönderilir?
Bir gün
Sıvı oksijen tanklarının kapasitesi 0-10 m3 olduğunda, vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklık kaç metre olmalıdır?
1
Yapılmış olan risk değerlendirmesi az tehlikeli iş yerlerinde en geç kaç yılda bir yenilenir?
Altı yıl
Kurum Sağlık Kurulu, kimlerden oluşur?
Hekimler veya diş hekimlerinden
Bütün vücut titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri nedir?
0,5 m/s2
İş kazası, meslek hastalığı hâlinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,ayaktan tedavilerde mevzuata göre hesaplanacak günlük kazancın nekadarıdır?
Üçte ikisi
Mevzuata göre, “14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi” kimdir?
Çocuk işçi
Yapılmış olan risk değerlendirmesi çok tehlikeli iş yerlerinde en geç kaç yılda bir yenilenir?
Yılda bir kez
“Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırı” ile hangi husus tanımlanmaktadır?
Biyolojik sınır değeri
Yürürlülükteki “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hangi tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır?
41272
Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılmasından sonra, ne yapılarak başlanır?
Belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra
Mevzuata göre, “15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi” kimdir?
Genç işçi
6331 sayılı Kanunda sarahat bulunmayan hâllerde hangi Usulü Kanunu hükümleri uygulanır?
Hukuk Muhakemeleri
Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, hangi kurumun görevleri arasındadır?
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde kaç saat ve haftada kaç saat olabilir?
İki / on
OSGB tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel Müdürlükçe en geç kaç iş günü içinde incelenir?
10
“Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim” cümlesi ile hangi husus tanımlanmaktadır?
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)
İSG konusunda ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak hangi kurumun görevidir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde, en geç kaç gün içinde iş yerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır?
Yedi gün
İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan ilgili sınıfın İş Güvenliği Uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara, hangi sınıf İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi verilir?
B
Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde kaç saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur?
24
“Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan birsebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya süreklihastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri” cümlesi ile hangi kavramtanımlanmaktadır?
Meslek Hastalığı
”Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesi” cümlesinde hangi kavram tanımlanmıştır?
Kabul edilebilir risk seviyesi
İş yeri hekimi, İş Güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, İş yeri hekimi ve İş Güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek, hangi kurumun görevleri arasındadır?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir kararavarılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilenmemurları tarafından başka kimler vasıtasıyla soruşturma yapılabilir?
Bakanlık iş müfettişleri
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30’uncu maddesine dayanarak hazırlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 30 Kasım 1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi ile birlikte, hangi Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır?
21/12/1989 tarihli ve 89/686/EEC
Yüz, göz ve solunum yolları için kullanılan KKD’lerin, kullanıcının görüş alanında neden olacağı kısıtladığında ne yapılmalıdır?
Kısıtlamalar en aza indirilmelidir
İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve iş yeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne kaç gün içinde gönderilir?
Bir gün
Yurt/çocuk bakım yurdu/kreş, kaç aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan kaç aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerlerdir?
0-60 aylık çocuklar ile 60-66 aylık çocuklar
İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma niteliklerine haiz olup bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla, bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda üniversitelerde ders vermiş olanlar için mevzuatta belirtilen unvanları haiz olduklarını gösteren lisans diplomaları ve Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az kaç yarıyıl ders verdiklerini gösteren rektör onayını içeren resmî yazıların asıllarını ibraz etmelidirler?
Dört yarıyıl
“İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler” ile kaçıncı grup biyolojik etkenler tanımlanmaktadır?
Grup 4
“Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değer” ifadesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?
Maruziyet eylem değeri
OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç kaç gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur?
30
Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az kaç olan önlemler alınır?
3
Eğitim kurumları, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için belirtilen eğitici belgesine sahip olan en az kaç eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi yapar?
Dört eğitici
İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla kaç ders saati devamsızlık hakkına sahiptir?
Altı saat
“İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmıştır?
Onaylı defter
Diğer Sağlık Personeli, görevlerini yerine getirmek için, “çok tehlikeli” sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yaparlar?
10
Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az kaç katı olan lifsi tozlar “Solunabilir Toz”lardır?
3
“Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi” ifadesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?
Bütün vücut titreşimi
TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını hangisi ifade eder?
Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat)
Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, hangi kurumun görevleri arasındadır?
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır?
Onbeş
İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde, en geç kaç gün içinde iş yerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır?
Yedi gün
Yürürlülükteki “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hangi tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır?
41272
İş yeri Hekimliği eğitim programının süresi, toplamda kaç saatten az olamaz?
220
İş kazası, meslek hastalığı hâlinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,ayaktan tedavilerde mevzuata göre hesaplanacak günlük kazancın nekadarıdır?
Üçte ikisi
''İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)
OSGB’lerde, İş yeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az kaç metrekarelik bir muayene odabı bulundurulmalıdır?
10
Mevzuattaki “Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışan” cümlesi ile hangi husus ifade edilmektedir?
Emziren çalışan
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumunda sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması hâlinde durum, en geç kaç gün içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne yazıyla bildirilir?
Üç gün
“Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim” cümlesi ile hangi husus tanımlanmaktadır?
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)
İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma niteliklerine haiz olup bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla, bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda üniversitelerde ders vermiş olanlar için mevzuatta belirtilen unvanları haiz olduklarını gösteren lisans diplomaları ve Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az kaç yarıyıl ders verdiklerini gösteren rektör onayını içeren resmî yazıların asıllarını ibraz etmelidirler?
Dört yarıyıl
Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” cümlesi ile hangi husus ifade edilmiştir?
İşveren
Diğer Sağlık Personeli, görevlerini yerine getirmek için, “çok tehlikeli” sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yaparlar?
20
El-kol titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri nedir?
5 m/s2
“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’un kaçıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmış?
2 ve 12
“İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hangi tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir?
41475
Mevzuatta belirtilen özel durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren kaç yıl süre ile saklanır?
Kırk
“İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kaçıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır?
3, 24, 27, 30 ve 31
Bütün vücut titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri nedir?
0,5 m/s2
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin sunulması amacıyla iş yerlerinde görevlendirilen kişilerin, doğum, hastalık ve yıllık izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle değiştirilmesi ve değişiklik süresinin kaç günü geçmesi hâlinde, durum Genel Müdürlüğe bildirilir?
30
Yüz, göz ve solunum yolları için kullanılan KKD’lerin, kullanıcının görüş alanında neden olacağı kısıtladığında ne yapılmalıdır?
Kısıtlamalar en aza indirilmelidir
“İnşaat ve çeşitli mühendislik işlerinin yürütüldüğü, yerüstü veya yeraltında, su üstü veya su altında yapılan, ilgili mevzuatta yer alan işler ile benzeri diğer işler” cümlesi ne tip faaliyetleri açıklamaktadır?
Yapı işleri
 
Üst