AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE İş Sağlığı Ve Güvenliği Vize Ders Özeti Notları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ DERSİ 1-7 ÜNİTE ARASI VİZELERE KADAR
ÜNİTE 1:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ

***Çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemlerle ilgili yapılan çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG (Occupational Safety and Health, OSH) denmektedir.
***
İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim süreci, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine proaktif müdahaleyi kullanan bir tekniktir
***İş Sağlığı ve Güvenliği, tüm bu hedeflere “ergonomi” ile ulaşır.
***İSG Yönetim Sisteminin hedefi iş kazalarının minimizasyonudur,
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemlerle ilgili yapılan çalışmalara ne ad verilir?
a) İş Güvenliği b) Çalışan Güvenliği c) Mal Güvenliği
d) Teknik Güvenlik e) İş Sağlığı ve Güvenliği
2. “Çalışanın tüm iş kollarında fiziki, ruhsal ve sosyoekonomik iyilik hâlinin ve dolayısıyla çalışanın güvenlik ve sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamının sağlanması” ile hangi kavram tanımlanmıştır?
a) Ergonomi b) İSG Yönetimi c) İş Sağlığı ve Güvenliği
d) İSG Çalışmaları e) İSG Felsefesi
3. Kuruluşların faaliyetlerinin genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesini amaçlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuruluş sistemleri b) Yönetim sistemleri c) Fizibilite analizi d) Sistematik yönetim
e) Statejik yönetim
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çalışanların içinde bulunduğu çalışma şartlarının iyileştirilmesi
b) İşletmenin ekonomik gelirini yükseltmek
c) Çevre sağlığını sağlamak
d) İş yerinin diğer işyerleriyle teknolojik olarak kıyaslamasını yapmak
e) Kaliteli üretim sağlamak
5. “Çalışanların içinde bulunduğu çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile çalışan sağlığının bozulmasını engellemek ve güvenliğini sağlamak odaklı yapılan sistematik çalışmalar” hangi kavramın tanımıdır?
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Sistematiği b) Sağlık Yönetim Sistemi c) Sistematik İSG Çalışmaları
d) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri e) Sürekli İyileştirme Sistemleri
6. Çalışanların insani yapısına uygun düzenleme esastır ki, bu konuda en önemli husus “işçinin işe uyumu”ndan ziyade, “işin işçiye uyumu” ön planda tutulması hangi bilim dalının prensiplerindendir?
a) Ergonomi b) İşçi İşveren Uyumu c) Anatomi d) Antropometri e) İSG
7. İş Güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, hangi meslek dalı içinde nitelendirilmektedir?
a) İş Güvenliği Çalışanları b) İş Güvenliği Mesleği c) İş Sağlığı ve Güvenliliği Profesyonelleri
d) Mesleki Güvenlik Birimi e) İş Güvenliği Mühendisliği
8. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim prensipleri hangi bilim dalı üzerine inşa edilir?
a) İnsan Biyolojisi b) Ergonomi c) Faktör Bilimi
d) İş Güvenliği Yönetim Prensipleri e) Güvenlik Yönetimi
9. İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin iyi bir şekilde uygulanabilmesi için, kriterlerden, uygulamalardan ve prensiplerden oluşan birleştirilmiş bir çerçeve, aşağıdakilerden hangisinde sunulur?
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi b) İş Sağlığı ve Güvenliği c) Güvenlik Yönetim Sistemleri
d) Birleşik Güvenlik Serisi e) İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları
10. Birçok teknik değerlendirmeyi içine alan, yönetime tutarlı karar verebilme gücü sağlayan yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisinin temel yaklaşımıdır?
a) Karar yönetimi b) Tehlike yönetimi c) Tehlike değer analizi d) Risk yönetimi e) Risk tehlikesi

Cevap Anahtarı
1.E, 2.C, 3.B, 4.A, 5D., 6.A, 7.C, 8.B, 9.E, 10.D
ÜNİTE 2:
KAZA TEORİLERİ

***Kaza sebeplerinin bulunması İSG Yönetim Sisteminin özüdür
***Bilimsel çalışmalarca ispatlanmıştır ki; “tesadüf” diye hiçbir şey yoktur Aynen onun gibi, kazalar da sebepsiz, tesadüfen meydana gelmez. Bu tip olayların sebepleri, ilk bakışta anlaşılamamakta, “rastgele oldu” vb. denmekte, ancak kazanın tedkikatı yapıldıktan, yani eksiklikler, noksanlıklar, kusurlar tespit edildikten ve kazayı oluşturan ihmaller zinciri görüldükten sonra, işin rengi değişmektedir.
Kazalarla ilgili değişik dönemlerde bazı teoriler ortaya çıkmış ve bunlar uzun yıllar iş güvenliği programlarına temel
teşkil etmişlerdir. Kaza sebeplerini açıklamak için geliştirilen en genel teoriler şunlardır (Şekil 2.14):
• Domino Teorisi, Kaza önleme ve sanayi güvenliğinin ilk öncüsü Herbert W. Heinrich’tir. Domino Teorisinde birbirini izleyen kaza zinciri sonucu kaza oluşur
• İnsan Faktörleri Teorisi, Kalıtsal ve sosyal çevre, Kişinin hatası, Güvensiz hareket ve koşullar İnsan Faktörleri Teorisi’nde, kazaların temelinde insan hatası vardır.
• Kaza/Olay Teorisi, Kaza :Tipik olarak, yaralanmayla sonuçlanan kazalar düşmeyle veya hareket eden nesnelere çarpmayla meydana gelmektedir. “Kaza” zincirin son halkasıdır. Kaza/Olay teorisi, İnsan Faktörü Teorisi’nin bir uzantısıdır. Dan Petersen tarafından geliştirilmiştir ve bazen Petersen Kaza/Olay Teorisi olarak da anılır
• Epidemioloji Teorisi, Epidemiyoloji, tıp biliminin kazaları açıklamada kullandığı teoridir. Epidemiyoloji, toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen faktörleri inceleyen bir çalışma alanıdır
• Sistem Teorisi, Sistem Teorisi’nde bileşenlerin herbirinin kaza olasılığına etkisi bulunur.
• Kombinasyon Teorisi,
• Tek Faktör Teorisi,:
Günümüz araştırmacılarınca yoğun eleştirilerine muhatap olan bu teori, bir kazanın sadece tek bir nedenin sonucu olarak ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Teoriye göre, eğer sadece bu tek neden tanınabilir ve ortadan kaldırılabilir ise kaza olmayacaktır
• Çok Faktör Teorisi,:Bu teoride, Tek Faktör Teorisi’nin tersine, kaza birçok etken ile birlikte değerlendirilerek analiz edilir
• Enerji Teorisi:William Haddon’un geliştirdiği bu teoriye göre, kazalar daha ziyade enerji transferinde ya da enerji transferi esnasında meydana gelmektedir
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Kazaların önlenebilmesi için yapılacak çalışmaların özünü hangi araştırma konusu teşkil etmektedir?
a) Tedbirlerin alınması b) İSG Yönetim Sisteminin kurulması c) Mevzuata uyulması
d) Kazaların sebebinin bulunması e) Deneysel çalışmalar yapılması
2. Vardiya saatleri rotasyonlarında hangi olguya uygun davranılması gerekir?
a) Gece-gündüz saatleri b) 21 Haziran-21 Aralık tarihlerine c) Bio-ritm
d) Ay hareketlerine e) İnsan kaynaklarına
3. Kazaların meydana gelmesinde kaç faktör rol oynar?

a) En az iki b) En az dört c) Onlarca d) En fazla yüz e) Sayısız
4. Heinrich in geliştirdiği kaza teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsan Faktörleri b) Domino c) Kaza/Olay d) Epidemiyoloji e) Sistem Teoroisi
5. Sanayi Güvenliği Gerçekleri kaç bildiriyi içermektedir?
a) On b) Beş c) Alt d) Yirmi e) Üç
6. Kalıtsal ve sosyal çevre, kişinin hatası, güvensiz hareket ve koşullar, kaza ve yaralanma” olarak sıralanan kaza zinciri hangi teoride yer almaktadır?
a) Kaza Sebep b) Kalıtsallık c) Domino d) Kaza Zinciri e) Kombinasyon
7. Aşırı yüklenme, uygun olmayan tekpi ile uygun olmayan faaliyetler, hangi teoride irdelenen faktörlerdir?
a) İnsan Faktörleri b) Domino c) Epidemiyoloji d) Sistem e) Enerji
8. Kazanın sadece tek bir sebebin sonucu oluştuğunu savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tek Sebep b) Tek Faktör c) Tek Kaza d) Tek Sonuçlu Kaza e) Tek Kaza Sonuçlu
9. Kaza teorilerinin odak noktasında hangi olgu yer almaktadır?
a) Kaza oluşumu b) Kaza sebebi c) Kaza oluşum araştırması d) İnsan-Makine etkileşimi
e) İnsan hatası
10. İnsan hatalarından oluşan kaza sebep oranı Heinricih’e göre aşağıdakilerden hangisidir?
a) % 85 b) % 75 c) % 50 d) % 255 e) % 5
Cevap Anahtarı
1.D, 2.C, 3.E, 4.B, 5.A, 6.C, 7.A, 8.B, 9.E, 10.A
ÜNİTE 3:
RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİM SİSTEMİ
Güvenilirlik (reliability) çalışmaları
, sistemdeki ekipman veya süreçlerin arıza durumlarına yönelik yapılan çalışmalara verilen genel bir isimdir.
Güvenlik (safety) çalışmaları ise, ekipman ve süreç arızalarının (Güvenilirlik çalışmalarının) yanı sıra, sistemde olabilecek kayıplar (hasar, zarar, arıza, kaza, hastalık) durumları üzerinde durur.
Kaza (accident), “Sistemi tahrip veya bireyin kaza geçirmesine sebep olan veya sistemin amacının veya bireyin görevinin başarılmasını etkileyen istenmeyen olay.” olarak tanımlanı.
Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)’na göre ise iş kazaları “önceden planlanmamış çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.”
***Tehlike, kaza (oluşturma) potansiyelini ifade eden genel bir tabirdir. Tehlike tanımlama ise bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme sürecidir.
TEHLİKE = KAZA POTANSİYELİ
Önleme (Tedbir, Prevention):
İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü ifade eder. (M)
Risk, tehlike olasılığını (ihtimalini) ifade eder. Risk, tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Risk, insan veya ekipmanın maruz kalabileceği tehlike ihtimalidir.Risk, kazanın vuku bulma olasılığıdır.
Risk değerlendirme metotları, kalitatif ve kantitatif olarak ikiye ayrılır
ÖN TEHLİKE ANALİZİ
:Ön Tehlike Analizi (Preliminary Hazard Analysis-PHA), tesis daha tasarlanırken plan ve proje aşamasında tehlikelerin tespit edilerek tasarımı yapan teknik elemanlara rehber olması için kullanılır
İŞ GÜVENLİĞİ DENETLEMESİ :İş Güvenliği Denetlemeleri (Safety Review, SR) ile orijinal standartlarda istenilen güvenliğin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek sapmalar (hatalar, yanlışlıklar, eksiklikler, fazlalıklar) tespit edilir.
İŞLEMLERİ İNCELEME TEKNİĞİ (TOR) :İşçilerin amirleri ile iş yeri kazalarını ve hatalarını incelemeleri için birlikte çalışmalarına izin veren İşlemleri Gözden Geçirme Tekniği (Technic of Operations Review, TOR) uygulamalarında şu soruya cevap aranır: “Sistem niçin böyle bir şeyin (kazanın) olmasına izin vermiştir?”
İşlemleri Gözden Geçirme Tekniği uygulaması altı adımda yapılır:
• TOR takımını kurma,
• Takım üyelerinin ortak bilgiye sahip olması için toplantılar (brain storming, beyin fırtınası) düzenleme,

Kazaya sebep vermede rol oynayan sistemdeki temel faktörlerden birini belirleme,
• Bir dizi evet-hayır seçenekleri ile probleme yol açabilecek faktörleri bulma,
• Belirlenen faktörlerde takım üyelerinin fikirleri gözden geçirilerek en ciddi faktörden başlayarak derecesine göre sıralamayı yapma,
• Her faktörün düzeltici ve önleyici stratejileri (önlem, tedbir vs) geliştirme.
GÖRECELİ SIRALAMA DOW-MOND TEHLİKE İNDİSLERİ :Tesislerde risklerin göreceli olarak sıralanmasını sağlayan kolay bir yöntemdir (Relative Ranking-Dow and Mond Hazard Indices, RRDMHI).
Yöntemde tesisin tehlike yönünden “+” (artı) ve “–” (eksi) süreçleri belirlenerek, risk derecesine göre sıralaması sağlanır.
RİSK ANALİZİ :Risk Analizi (Risk Analysis, RA) genel olarak sigorta ve yatırımlarla alakalı olarak kullanılan analitik (sayısal, nümerik, kantitatif, nicel) bir metot olmakla birlikte, iş yerini inceleme, tehlikeleri belirleme ve bu tehlikelerin üstesinden gelmek için stratejiler geliştirmede de kullanılmaktadır. Bu yöntem sonuçlarının doğası, kantitatifdir (sayısaldır).
OLURSA NE OLUR ANALİZİ: Olursa Ne Olur Analizinde beklenmeyen olaylar irdelenir.
TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLİRLİK ANALİZİ(HAZOP)
“beyin fırtınası” (brain storming) yolu ile tesis tasarımı gözden geçirilir. Belirli noktaları sırayla ele alınır ve farklı noktalarda odaklanarak incelemeler sürdürülür ve parametrelerden sapmalar belirlenir. HAZOP’ta sistem tecrübe edilmeden incelenmeye imkân verir.
HAZOP’un temel beş adımı:
• İncelenecek sistemin veya işlemin seçimi, • HAZOP uzman takımı oluşturma,
• HAZOP’u amaç ve işlemlerinin tüm takıma açıklanması, • HAZOP amaçları ve zaman sınırlarını belirleme,
Beyin fırtınası seansları gerçekleştirme
HATA MODLARI, ETKİLERİ VE KRİTİKLİK ANALİZİ (FMEA)
Tesis ekipmanlarında olabilecek her bir kusurun sisteme olan etkisi ve potansiyel tehlikesini kritiklik sırasına göre
listelenmesini
(tablolanmasını) içerir . Diğer bir ifade ile bu yöntem, ekipmanları, bunların arıza yapabileceği durumları ve ortaya çıkabilecek etkileri inceler.
FMECA, dört temel aşamayı içerir:
• Sistemin kritik (tehlikeye açık) olarak incelenmesi, parçalara ayrılması,
• Parçaların hataya açık taraflarının bulunması
*Hatanın meydana getirdiği tehlikelerin derecelendirilmesi,
• Sistemin her bir parçası için her potansiyel hatanın incelenmesi ve sonuçlarının ne olabileceğinin bulunması Otomotiv ve uzay gibi ileri imalat sistemlerinde sıkça kullanılır.
HATA AĞACI ANALİZİ:Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis, FTA), işlem sürecini görsel olarak sergilemek için grafik model kullanan analitik bir metodolojidir.Sistem güvenliği analizinde yaygın olarak kullanılan yöntem, belirli bir hata veya kaza üzerinde odaklanarak bunun nedenini belirlemek üzere sistem geliştirmeyi amaçlar.FTA, işlem sürecini görsel olarak sergilemek için grafik model kullanan analitik bir metodolojidir. Hata Ağacı “geriye doğru düşünme” tekniğini kullanır.
OLAY AĞACI TEKNİĞİ: Kazayı ve olaylar zincirini kaydetmede ve başlatıcı zincirleme olaylar arasındaki ilişkileri tanımlamada bir yol öneren Olay Ağacı Analizi’nde (Event Tree Analysis, ETA), başlatıcı olay olarak bilinen belirli bir sistem veya insan hatası sonucu oluşabilecek potansiyel olaylar zinciri. ETA ayrıca iş güvenliği önlemlerinin başarılı olup olmayacağı durumların tespitinde de kullanılır.ETA, Hata Ağacı Analizi’nin aksine “ileriye doğru düşünme” (Tümevarım) tekniği olarak adlandırılır.Kazaya neden olabilecek başlatıcı olayı takiben zincirleme olaylar kronolojik sıraya göre belirlenir
***Olaya Ağacı Analizi “ileriye doğru düşünme” tekniğini kullanır.
SEBEP-SONUÇ ANALİZİ :Sebep-Sonuç Analizi (Cause-Consequence Analysis, CCA), FTA’daki geriye doğru düşünme mantığı ile ETA’daki ileriye doğru düşünme mantığını birleştirir nitelikte, kaza dizilerini olası temel nedenlerine bağlayan bir tekniktir.Yöntemin uygulamasında, potansiyel kazalar ve zincirleme olaylar ile temel sebepleri arasındaki ilişkilerin görüldüğü grafiksel bir diyagram elde edilir.Bu analizde amaç, potansiyel kazaların, zincirleme olayların, ve bunların temel nedenlerinin bulunmasıdır.
İNSAN HATASI ANALİZİ (HEA) :İnsan Hatası Analizi (Human Error Analysis, HEA), potansiyel insan hatalarının nedenlerinin ve etkilerinin belirlenmesinde kullanılır.
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Tesis daha tasarlanırken, plan ve proje aşamasında tehlikelerin tespitini içeren metot aşağıdakilerden hangisidir?
a) Risk Analizi b) İş Güvenliği Denetlemesi c) Ön Tehlike Analizi

d) Hata Modları, Etkileri ve Kritiklik Analizi e) Olursa Ne Olur Analizi
2. Orijinal standartlarda istenilen güvenliğin sağlanıp sağlanmadığını kontrol ederek sapmaları tespit eden motet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Olursa Ne Olur Analizi b) İş Güvenliği Denetlemesi c) İnsan Hatası Analizi
d) Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi e) Sebep-Sonuç Analizi
3. “Sistem böyle birşeyin olmasına niçin için vermiştir?” sorusunun cevabı hangi metotla bulunmaya çalışılmaktadır?
a) İşlemleri Gözten Geçirme Tekniği b) Sebep-Sonuç Analizi c) İş Güvenliği Denetlemesi
d) Olursa Ne Olur Analizi e) Hata Modları Etkileri ve Kritiklik Analizi
4. Uygulamalarında süreç veya operasyon belirli konular bazında "olursa ne olur?" sorgulamalarıyla detaylı bir şekilde incelenerek beklenmeyen olaylar açığa çıkarılmaya çalışan metot hangisidir?
a) İş Güvenliği Denetlemesi b) İşlemleri Gözden Geçirme Tekniği c) Hata Modları Etkileri ve Kritiklik Analizi
d) Olursa Ne Olur Analizi e) Göreceli Sıralama İndeksleri
5. Tehlike ve İşletilebilirlik Analizinin kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) FMA b) EİA c) ETA d) İFA e) HAZOP
6. Tehlike ve İşletebilirlik Analizinin gücü hangi imkânı sağlamasındadır?
a) Tehlikelerin anında tespit edilmesi b) Süreç veya sistem tecrübe edilmeden problemlerin belirlenmesi
c) Süreç analizi yöntemi kullanması d) Standart prosedürlere uyulması
e) Yönetim sistemlerini kabul etmemesi
7. Hata Modları, Etkileri ve Kritiklik Analizi’nin temelde kaç aşaması bulunur?
a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 e) 12
8. Otomotiv/uzay gibi ileri imalat sistemlerinde kullanılan metot aşağıdakilerden hangisidir?
a) ETA b) HEA c) FMECA d) HAZOP e) FTA
9. Sistem Güvenliği Analizi’nde yaygın olarak kullanılan yöntem, belirli bir hata veya kaza üzerinde odaklanarak bunun nedenini belirlemek üzere sistem geliştirmeyi amaçlayan metot aşağıdakilerden hangisidir?
a) Süreç veya sistem tecrübe edilmeden problemlerin belirlenmesi
b) Tehlikelerin anında tespit edilmesi
c) Süreç analizi yöntemi kullanması
d) Hata Modları ve Analizi yapılması
e) Standart prosedürlere uyulması
10. Değerlendirme tekniklerinin uygulanmasında aşağıdaki adımlardan hangisi olmaz?
a) Seçilme b) Uygulanma c) Gözlem d) Etkinliğinin değerlendirilme e) Sorular sorma
Cevap Anahtarı
1.C, 2.B, 3.A, 4.D, 5.E, 6.B, 7.A, 8.C, 9.D, 10.E
ÜNİTE 4
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ

***Günümüzde, İş Sağlığı ve İş Güvenliği bir yönetim sistemi olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda, İSG kuruluşu genel yönetim sisteminin bir parçası olmalıdır. Bu konuyla ilgili, dünyada uygulanan en yaygın standart OHSAS 18000 serisidir. OHSAS 18001, bir dizi AB ülkesinde standart İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi hâline gelmiştir.

***Kılavuz niteliği taşıyan ilk İş Sağlığı ve Güvenliği standardı olan "BS 8800 Mesleki (İş) Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi" İngiliz Standartlar Enstitüsü (British Standadization Ins., BSI) tarafından hazırlanmıştır.
OHSAS 18001 ve OHSAS 18002: OHSAS 18001, organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmek ve performanslarını geliştirmek maksadıyla İngiliz Standartları Enstitüsü - BSI (British Standards Institution) tarafından geliştirilen, tüm dünyada kabul görmüş ve risk değerlendirmesine dayalı bir yönetim sistemidir. zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir. OHSAS 18001 evrensel bir standart olup tüm iş kollarında uygulanır.
OHSAS 18002 ise, OHSAS 18001’in uygulamasına ilişkin kılavuzluk bilgilerini vermektedir. Bu standartlar ILO-OHS kılavuzlarının üçüncü kısmı, yani “Kuruluşlarda İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemleri “ ile uyumludur.
OHSAS’ın Diğer Yönetim Sistemlerine Uyumu
ISO 9000

TS-EN-ISO 9001 Standardı, uluslararası Kalite Yönetim Standardı’dır ve Sekiz Kalite Prensibine dayanmaktadır.
Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar,
Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar.
• Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür
• Süreç Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
• Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.
• Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
• Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
• Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer katma yeteneğini takviye eder.
ISO 14001
ISO 14001, kuruluşların çevresel performansını denetlemek ve geliştirmek için kullanılan işlemi belirleyen uluslararası stand arttır. Uluslararası düzeyde kabul gören bir standart olan ISO 14001, etkili bir Çevresel yönetim Sistemi’nin (ÇYS) nasıl uygulanabileceğini belirler. Bu standart, kârlılığı korumakla çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması aras ındaki hassas dengeyi korumak için tasarlanmıştır.
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. BS 8800 hangi ülkenin standartlar enstitüsü tarafından hazırlanmıştır?
a) İngiltere b) Amerika c) Türkiye d) İspanya e) Bulgaristan
2. İSG konusunda kılavuz niteliğindeki ilk standart aşağıdakilerden hangisidir?
a) OHSAS 18001 b) OHSAS 18002 c) ISO 9001 d) ISO 14001 e) BS 8800
3. ISO 9001 Kalite Standardının kaç tane kalite prensibi bulunmaktadır?
a) 12 b) 10 c) 8 d) 6 e) 4
4. ISO 9000 Standartlar serisi kaç ögeden oluşmaktadır?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6
5. Kuruluşların çevresel performansı için kullanılan hangi standart aşağıdakilerden hangisidir?
a) BS 8800 b) OHSAS 18001 c) OHSAS 18002 d) ISO 14001 e) ISO 9001
6. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisinin tercümesidir?
a) OHSAS 9000 b) BS 18001 c) OHSAS 18001 d) BS 14001 e) OHSAS 14001
7. OHSAS 18801 ile OHSAS 18002 hangi serinin parçalarıdır?
a) TSE b) OHSAS c) BSI d) Kalite Yönetimi e) Çevre Yönetimi
8. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için kılavuz olarak hazırlanan hangisidir?

a) OHSAS 18001 b) ISO 9001 c) ISO 18001 d) OHSAS 18002 e) ISO 18002
9. Amerikan Kimya Mühendisleri Enstitüsünün kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
a) AKME b) ASME c) ISA d) CEUSA e) AıChE
10. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumunun kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
a) OSHA b) İSGK c) BSI d) ISG e) UNE
Cevap Anahtarı
1.A, 2.E, 3.C, 4.B, 5.D, 6.C, 7.B, 8.D, 9.E, 10.A
ÜNİTE 5
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İSG SİSTEM VE KURUMLARI
Yasal Düzenleme ve Denetleme:
İSG’deki mevzuat düzenlemesi için İSGGM görevlendirilmiştir.
Türkiye’de yasal düzenleme ve denetleme ile ilgili kurumlar şunlardır:
1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)
a-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) / İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM)
b- İş Teftiş Kurulu (İTK)
c-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
2-Sağlık Bakanlığı (SB)
a-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
b-Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
3- Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
4-Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB)
a-Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
5-İçişleri Bakanlığı • Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
a-Belediyelerin İtfaiye Teşkilatları
b-Emniyet Genel Müdürlüğü / Trafik Hizmetleri Başkanlığı
6-Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
7-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
8-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
9-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
10-Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
11-Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Veri Toplama ve Değerlendirme:İş Sağlığı ve Güvenliği alanında veri toplama ve değerlendirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar:
1-Türkiye İstatistik Kurumu 2-ÇSGB, Sosyal Güvenlik Kurumu
3-Sağlık Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)
Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması görevi, 1945 yılında kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne verilmiştir.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM): İSG ile ilgili ölçümleri İSGÜM yapmaktadır.
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Türkiye’de İSG mevzuatını hazırlamak hangi kurumun görevidir?
a) İTK b) İSGÜM c) Sağlık Bakanlığı d) İSGGM e) ÇASGEM
2. ÇSGB’ye bağlı eğitim kurumu, aşağıdakilerden hangisidir?
a) İSGÜM b) ÇASGEM c) İTK d) SGK e) ÇSGBEK
3. Ülkemizde İSG konusunda teftiş yetkisi hangisine verilmiştir?
a) İSGGM b) TSK c) İTK d) SGK e) TUİK

4. İTK, İSGGM, SGK, ÇASGEM vb. hangi bakanlığın altında örgütlenmiştir?
a) ÇSGB b) SB c) MEB d) MSB e) Başbakanlık
5. “KAN” hangi ülkede bulunmaktadır?
a) İspanya b) İtalya c) Japonya d) Brezilya e) Almanya
6. Aşağıdakilerden hangisi hem resmî hem de özel bir İSG kurumudur?
a) BAuA b) KAN c) OSHA d) NSC e) DGUV
7. Aşağıdakilerden hangisi özel bir İSG kurumudur?
a) BAuA b) NIOUSH c) OSHA d) CCOHS e) IFA
8. Aşağıdakilerden hangisi resmî bir İSG kuruluşudur?
a) IFA b) CSST c) PREVENT d) OSHA e) HAS
9. Almanya’daki İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitisünün kısaltması hangisidir?
a) FIOH b) INAIL c) IFA d) NIOH e) OSHA
10. ABD deki “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü”nün kısaltması hangisidir?
a) NIOSH b) OSHA-EU c) OSHA d) OSHA-USA e) DGUV
Cevap Anahtarı
1.D, 2.B, 3.C, 4.A, 5.E, 6.B, 7.E, 8.D, 9.C, 10.A
ÜNİTE 6
AVRUPA BİRLİĞİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

***Avrupa Birliği ülkelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri genelde İSG Yönetim Sistemi üç farklı uygulamayla yürütülmektedir
“OHSAS 18000 Serisi’,“Yüklenciler İçin Güvenlik Kontrol Listeleri”,
“ILO-OSH 2001” veya
“Üçlü Sorumluluk Programları”
Yükleniciler için Güvenlik Kontrol Listesi(YGKL):YGKL, aynı zamanda inşaat, makine mühendisliği, kurulum ve taşımacılık gibi iş kollarına da yayılmıştır. YGKL'de, güvenli çalışma koşullarının temini için gereken kilit unsurlara odaklanılır. Kurallara dayalı bir standart olup belirli bir İş Sağlığı ve Güvenliği seviyesine ulaşmak için özel standartlar oluşturur. Bu açıdan, OHSAS 18001'deki yaklaşımla tezat oluşturmaktadır. OHSAS 18001, işletmenin ihtiyaçlarına yöneliktir ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin devamlı olarak iyileştirilmesini öngörür. YGKL ise, İş Güvenliği Yönetim Sistemleri için asgari bir düzey belirler. İş sağlığından ziyade iş güvenliğini kontrol altına almaya yöneliktir.
ILO - OSH 2001: ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi:
İngiltere’de İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi:
İngiltere’de İSG sorumluluğu işçi ve işverene beraber dağıtılmıştır.
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. AB ülkeleri kaç çeşit uygulama ile İSG Yönetim Sistemlerini yürütmektedir?
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7
2. Almanya’da kaç işçinin üzerinde çalışanı bulunan işletmeler İSG Kurulu kurulması zorundadır?
a) 5 b) 10 c) 20 d) 40 e) 50
3. AB ülkelerinde İSG Yönetim Sistemlerine geçiş sürecinde“kural koyucu” olmaktan ziyade hangi model benimsenmiştir?
a) Mevzuat odaklı b) Sivil toplum insiyatifleri c) Birlik kararları
d) AB Güvenlik Konseyi e) Kendi kendini yönetme
4. AB’de çalışanların iş yerlerindeki güvenliklerinin iyileştirilmesi hangisi programda teşvik edilmektedir?
a) AB Güvenlik Sözleşmeleri b) AB Çerçeve Direktifi c) ILO Güvenlik Sözleşmeleri
d) AB Tavsiye Kararları e) AB İSG Sözleşmeleri
5. AB Çerçeve Direktiflerinin uygulanması hangisiyle desteklenmektedir?
a) AB kararlarıyla b) AB İnsan Hakları Mahkemesiyle c) Ulusal OSHA Yaklaşımıyla
d) Ulusal strateji ve politikalarla e) AB İSG bağlayıcı kararlarıyla
6. ILO rehberi 2001 yılında hangi yönetim sistemini yayınlamıştır?
a) ILO 2001 b) ILO ISG Sistemleri c) İSG Yönetim Sistemleri
d) ILO 155 Sayılı Sözleşmesi e) ILO 61 Sayılı Sözleşmesi
7. ILO rehberi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) AB Çerçeve Direktiflerinin temelidir. b) Yasal bağlayıcılığı yoktur.
c) OSHA tarafından ABD ye uyumlaştırılmıştır. d) AB İnsan Hakları Mahkeme Kararlarınca yok sayılmıştır.
e) Türkiye’nin imzalamış ve uymakla zorunludur.
8. ILO rehberi ilk kez hangi ülke tarafından benimsenmiştir?
a) Türkiye b) Fransa c) İtalya d) İspanya e) Almanya
9. “Üçlü Sorumluluk Programı” özellikle hangi endüstride kullanılmaktadır?
a) Biyoloji b) Madencilik c) Uçak d) Otomotiv e) Kimya
10. “Üçlü Sorumluluk Programı” hangi döngüye dayanmaktadır?
a) ISO b) OHSAS c) EMAS d) PUKO e) AB
Cevap Anahtarı
1.A, 2.C, 3.E, 4.B, 5.D, 6.C, 7.B, 8.A, 9.E, 10.D
ÜNİTE 7
ÜLKEMİZİN TABİ OLDUĞU ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANLAŞMALARI

***1981 yılında ILO’nun (Uluslararası Çalışma Bürosu, Uluslararası Çalışma Teşkilatı) hazırladığı 155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme, Türkiye tarafından 2004 yılında kabul edilmiştir. 155 Sayılı bu Sözleşme, bütün ekonomik faaliyet kollarına uygulanmaktadır.
155 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME
***151 Sayılı Sözleşme, ekonomik faaliyetteki tüm çalışanlara uygulanır
***İnsan sağlık ve hayatı tüm tehlikelere karşı korunmalıdır
***İSG önlemleri, çalışanlar ek mali yük getirmemelidir.
Bu Sözleşmeyi onaylayan Türkiye, onu ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir süre sonunda, tescil için Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğüne gönderilecek bir işlem ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olur.
***Sözleşmeyi onaylayan ülkeler belgelerini BM Genel Sekreterliğine iletir
187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ: Türkiye 187 sayılı sözleşmeyi onaylamış ve uygulamaya almıştır.161 Sayılı Sözleşme Türkiye tarafından onaylanmış ve uygulamaya alınmıştır.
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. 187 Sayılı sözleşme Türkiye’de ne zaman yürürlülüğe girmiştir?
a) 2010 b) 2011 c) 2009 d) 2012 e) 2013
2. 161 Sayılı Sözleşme, Türkiye’de ne zaman yürürlüğe girmiştir?
a) 2001 b) 2000 c) 2001 d) 2003 e) 2004
3. 155 Sayılı sözleşme, Türkiye tarafından ne zaman kabul edilmiştir?
a) 2007 b) 2006 c) 2005 d) 2004 e) 2003
4. 155 Sayılı Sözleşme Türkiye’de hangi faaliyet kollarında çalışanları kapsar?
a) Ekonomik b) Sağlık c) İmalat d) Hizmet e) İş Sağlığı ve Güvenliği
5. 155 Sayılı Sözleşmeye göre, hangi kesime herhangi bir mali yük getirmez?
a) İşveren b) Kamu kurumları c) Sendikalar d) Sivil Örgütler e) İşçi
6. 155 Sayılı Sözleşmeyi fesih, tescil tarihinden sonra kaç yıl içinde geçerlidir?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
7. Çalışmada Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, hangi sözleşmede göz önünde bulundurulmuştur?
a) 161 Sayılı Sözleşme b) 155 Sayılı Sözleşme c) 187 Sayılı Sözleşme
d) 201 Sayılı Sözleşme e) 98 Sayılı Sözleşme
8. İşçilerin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı hakkı, her seviyede geliştirecektir” ibaresi hangi sözleşmede almaktadır?
a) 161 Sayılı Sözleşme b) 155 Sayılı Sözleşme c) 210 Sayılı Sözleşme
d) 187 Sayılı Sözleşme e) 261 Sayılı Sözleşme
9. “Ulusal hukuk ve uygulamalara uygun olarak iş sağlığı hizmetleri çok disiplinli olması” hükmü hangi sözleşmede geçmektedir?

a) 187 b) 161 c) 155 d) 165 e) 175
10. “İş yerlerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi” hangi sözleşmenin görev kapsamındadır?
a) 155 b) 187 c) 197 d) 261 e) 161
Cevap Anahtarı
1.C, 2.B, 3.D, 4.A, 5E., 6.A, 7.C, 8.D, 9.B, 10.E
 
Üst