AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL Kamu Ekonomisi Ders Özeti

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
 1. ÜNİTE
  Kamu ekonomisinin incelediği konuların neler
  olduğunu belirlemek.
  Günümüzde tüm ülkelerde birçok mal ve hizmetin
  kâr amaçlı özel firmalar tarafından üretildiği ve pi-
  yasada alınıp satıldığı, birçok mal ya da hizmetin
  de devlet kuruluşları tarafından üretildiği ve bedel-
  siz olarak ya da maliyetinin çok altında bir bedelle
  sunulduğu görülmektedir. Kamu ekonomisi, devlet
  tarafından piyasa mekanizması dışında üretilen ve
  sunulan mal ve hizmetlerin üretimini, arzını ve fi-
  nansmanını konu almakta, devlet gelirlerinin ve
  harcamalarının belirlenme süreci ile etkilerini ve
  sonuçlarını araştırmaktadır. Kamu ekonomisi eko-
  nomi biliminin bir alt dalıdır.
  Devletin kaynak ayırımı, gelir dağılımı ve istikrar
  gibi başlıca ekonomik fonksiyonlarını açıklamak.
  Devletin ekonomideki fonksiyonları genel olarak
  3grupta toplanabilir:
  . Kaynak ayırımı ile ilgili fonksiyon,
  . Gelir ve servet dağılımı ile ilgili fonksiyon,
  . istikrar ile ilgili fonksiyon.
  Kaynak ayırımı fonksiyonundan özel ve sosyal ihti-
  yaçların etkin bir biçimde giderilebilmesi için kay-
  nakların kamu ve özel sektör arasında bölüşülmesi
  anlaşılmaktadır. Gelir dağılımı fonksiyonu, reel ge-
  lir ve servetin bireyler arasında adil bir biçimde pay-
  laşılmasıdır. istikrarın sağlanması fonksiyonundan
  ise, devletin tam istihdam ve fiyat istikrarını sağla-
  ması ile makul bir büyüme hızını gerçekleştirmesi
  anlaşılmaktadır.
  Devletin ekonomik görevlerinin belirlenmesinde,
  pozitif ve normatif yaklaşımın anlamını açıklamak.
  Devletin ekonomideki fonksiyonları ve görevleri
  belirlenirken ve değerlendirilirken iki yaklaşım söz
  konusudur:
  Pozitif yaklaşım neden-sonuç ilişkilerini araştırır,
  olabildiğince nesneldir.
  Normatif yaklaşım ise değer yargılarına, dünya
  görüşüne, politik tercihlere bağlıdır, dolayısıyla
  özneldir. Gerçek yaşamda devleten rolü belirle-
  nirken her iki yaklaşım (duruma göre farklı öl-
  çülerde) birlikte rol oynamaktadır. Devletin ekonomideki yerinin belirlenmesinde ne
  gibi ölçülerin kullanıldığını saptamak.
  Devletin ekonomideki yerini görmek amacıyla çe-
  şitli ölçüler kullanılır. Bu ölçülerin herbiri konunun
  belirli bir yönünü aydınlatır. Devlet harcamalarının
  ekonomideki yeri açısından en çok Devlet Harca-
  ması/GSMH oranı ile Devletin Gerçek Harcama-
  sı/GSMH oranı kullanılır. Devlet gelirlerinin göreli
  önemi açısından ise Devlet Gelirleri/GSMH oranı
  ile Vergi Geliri/GSMH gibi oranlar kullanılmakta-
  dır. Devletin ekonomideki yerini başka açılardan
  yansıtmak üzere .Devletin istihdamdaki Payı,
  Devlet Yatırımları/Toplam Yatırımları gibi oranlar
  da kullanılmaktadır.
  20. yüzyılda, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra
  ve 1980 lere kadar devletin ekonomi içindeki yeri-
  nin genişlediği görülmüştür. 1980 lerden itibaren
  bu artış duraklamış gözükmektedir. Az sayıda ülke-
  de sınırlı bir gerileme gerçekleşmiştir. Günümüzde
  devlet harcamalarının ve devlet gelirlerinin
  GSMH ye oranı gelişmiş ülkelerde belirgin ölçüde
  daha yüksektir. Ancak gelişmiş ülkelerin kendi ara-
  larında da sosyal ve politik dengelere bağlı olarak
  önemli farklar görülebilmektedir.
  Türkiye de devletin ekonomideki yerini belirlemek.
  Türkiye de ele alınan 1994-2001 döneminde gerek
  devlet harcamalarının gerek devlet gelirlerinin
  GSMH ya oranında önemli bir artış olmuştur. An-
  cak, harcamalardaki artış gelirdeki artıştan daha bü-
  yük olduğu için bütçe açığında ciddi bir genişleme
  meydana gelmiştir. Ayrıca, yine ele alınan dönem-
  de transfer harcaması gerçek harcamanın hayli üs-
  tüne çıkmış, hatta 2001 de iki katını aşmıştır. Bura-
  da önemli nokta, transfer harcamalarının büyük bö-
  lümünü faizlerin oluşturmasıdır.
  2.Ünite
  Ekonomi biliminin temel araştırma alanı olan kay-
  nak ayırımında etkinlik ve gelir dağılımında ada-
  let kavramlarını tanımlamak.
  Kaynak ayırımında etkinlik, kaynakların en verim-
  li oldukları alanlarda kullanılmasıdır. Neoklasik
  ekonomi teorisine göre, piyasa mekanizması tam
  rekabet koşulları altında ve ekonomik adam mo-
  deline göre, etkin kaynak ayırımını otomatik ola-
  rak gerçekleştirir.
  Adalet ise iki temel yaklaşıma göre tanımlanabilir.
  Birinci temel yaklaşım, bir ekonomide, gelirlerin,
  eşitlik veya hakkaniyet ilkelerine göre adil dağılı-
  mının sağlanmasını temel alırken, ikinci yaklaşım
  bir ekonomide bütün bireylerin gelir elde etmek
  için eşit fırsatlara sahip olmalarını savunmaktadır.
  Neoklasik ekonomi teorisi kapsamında, rekabetçi
  piyasaların nasıl çalıştığını ve bunun toplumsal
  refaha ilişkin sonuçlarının neler olabileceğini
  saptamak.
  Tam rekabetçi denge modelinde, piyasalarda tam
  rekabet koşulları egemendir ve tüm tüketici ve üre-
  ticiler ekonomik adam modeline göre davranırlar.
  Bunun sonucunda oluşan tüketici ve üretici denge-
  leri bütün piyasaların dengeye gelmesini sağlar.
  Piyasa mekanizmasının işleyişi sonucunda ortaya
  çıkan kaynak ayırımının etkin olup olmadığına iliş-
  kin temel kriter, Pareto optimallik kriteridir. Eğer,
  kaynakları yeniden dağıtarak, hiç kimsenin refahını
  azaltmadan en az bir bireyin refahını artırmak müm-
  kün değil ise, kaynak ayırımı Pareto optimaldir.
  Pareto optimal noktalara varılması aşamasına kadar
  yapılan her iyileştirme Pareto iyileştirme olacaktır.
  Refah ekonomisinin birinci temel teoremine göre,
  her rekabetçi denge bir Pareto optimum kaynak
  ayırımını gösterir. ikinci temel teorem ise, herhangi
  bir Pareto optimumuna tam rekabetçi denge ile
  ulaşabileceğini gösterir. Piyasa ekonomisinin işleyişi içinde ortaya çıkan
  gelir dağılımının toplum tarafından istenilen gelir
  dağılımı olmaması durumunda, bunun ne olması
  gerektiğine ilişkin kriterler ortaya koyan sosyal re-
  fah fonksiyonlarının dayandığı teorik temelleri
  açıklamak.
  Pareto optimallik koğulları bir ekonomide kaynak-
  ların en verimli oldukları alanlarda kullanılmaları
  gerektiğini gösterir. Ancak bunun sonucunda orta-
  ya çıkacak olan gelir dağılımının adil olup olmaya-
  cağı konusunda herhangi bir ipucu vermez.
  Sosyal refah fonksiyonları, Pareto optimal kaynak
  dağılımı noktaları arasında hangisinin toplum tara-
  fından en fazla tercih edileceğine ilişkin kriterler
  ortaya koyarlar. Bu çerçevede başlıca iki tür sosyal
  refah fonksiyonu tanımlanmaktadır. Faydacı ve
  Rawls çu sosyal refah fonksiyonları. Uzun yıllar
  boyunca refah ekonomisinin temel dayanağı olan
  faydacı yaklaşım, toplumun refahını, tek tek birey-
  lerin faydalarının toplamı olarak ele almaktadır.
  Buna göre herhangi bir sosyal politika toplam fay-
  dayı artırıyorsa istenilir bir politika olmalıdır.Gü-
  nümüzde en çok sözü edilen bir diğer sosyal refah
  fonksiyonu yaklaşımı ise Rawls çu yaklaşımdır. Bu-
  na göre ise toplumun refahı, en fazla, toplumda en
  yoksul kesimlerin durumunun iyileştirilmesi ile sağlamaktadır.3.ÜNİTE
  Kamu maliyesinin önemli teorisyenlerinden
  R.Musgrave in devletin ekonomik fonksiyonlarına
  ilişkin olarak yaptığı önemli üçlü sınıflandırma te-
  mel alınarak, devletin kaynak ayırımı, gelir dağılı-
  mı ve istikrar fonksiyonlarını tanımlamak.
  Devletin ekonomik rolü üç düzeyde ortaya çıkar.
  Birinci olarak devletin kaynak ayırımını sağlama
  rolü vardır. Kaynakları etkin dağıtan mekanizma
  piyasa olsa da, bazı ihtiyaçların karşılanmasında pi-
  yasa aksar, bu durumda devlet, bu tür hizmetleri
  merkezi ya da yerel düzeyde üreterek toplumsal
  refah‰n artmasını sağlar. Devletin ikinci ekonomik
  fonksiyonu gelir dağılımı fonksiyonudur. Devlet
  vergi ve sübvansiyon gibi bazı araçlar ile gelir dağı-
  lımını birincil ve ikincil düzeylerde değiştirebilir.
  Bunların yanında, devletin bir de istikrar sağlama
  fonksiyonu vardır. Devlet, vergi ve kamu harcama-
  ları ile toplam talebi etkileyerek ekonomik istikrarı
  sağlayıcı rol oynayabilir.
  Bir ekonomide ortaya çıkabilecek çeşitli piyasa ak-
  saklıkları durumlarını, bu aksaklıklar ile birlikte
  ortaya çıkan devletin kaynak ayırımı üzerindeki
  rolünün önemini ve bu aksaklıkları ortadan kal-
  dırmak amacıyla kullanılabilecek devletin müda-
  hale araçlarının neler oldu¤unu açıklamak.
  Devletin kaynak ayırımına ilişkin rolü piyasa ak-
  saklıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Başlıca dört
  tür piyasa aksaklığı tanımlanabilir. Bunlar ”u ”ekil-
  de sıralanabilir: Ortak tüketim konusu olduğu için
  fiyatlandırılamayan ve bu nedenle piyasanın hiç üretmediği kamusal mallar, özel fayda yanında top-
  lumsal faydanın veya özel maliyetler yanında top-
  lumsal maliyetlerin de söz konusu olduğu dışsal-
  lıklar, üretim ölçeği boyunca marjinal ve ortalama
  maliyetlerin sürekli olarak azaldığı doğal tekeller,
  hizmet sunanların alıcılar hakkında yeterli bilgiye
  sahip olmadıkları için riskleri doğru fiyatlandırama-
  dıkları ve tüketiciler arasında ters seçişe neden ol-
  dukları eksik piyasalar.
  Devlet, merkezi yönetim veya yerel yönetimler
  düzeyinde örgütlenmeler ile bu aksaklıkları gide-
  rebilir. Örneğin, devlet, piyasa aksaklıkları duru-
  munda; hizmeti bizzat kendisi üreterek veya özel
  kurumların ürettiği hizmetin finansmanını sağlaya-
  rak, vergi veya sübvansiyonlar yolu ile dışsallıkları
  gidererek, yasal düzenlemeler yaparak veya stan-
  dartlar koyarak piyasa aksaklıklarını giderici ve pi-
  yasaları düzenleyici rol oynayabilir.
  Piyasa ekonomisinin bir ekonomide gelir dağılımı-
  na ilişkin sorunları çözemediği durumda, devletin
  gerek birincil gerekse ikincil gelir dağılımı aşama-
  sında ortaya çıkan gelir dağılımı rolünü açıklamak.
  Gelir dağılımındaki adaletsizlikler de bir tür piyasa
  aksaklığı olarak kabul edilebilir. Bu durumda, dev-
  let, asgari ücret yasaları gibi bazı yasal düzenleme-
  ler ile piyasanın işleyişi sırasında müdahalede
  bulunabilir veya piyasada gelir dağılımı oluştuktan
  sonra, vergi, sübvansiyon veya bazı sosyal harca-
  malar ile gelirin yeniden dağılımını sağlayabilir.

  4. ÜNİTE

  Mal ve hizmetlerin, tüketimden mahrum bırakılıp
  bırakılmaması ve tüketimde rekabet olup olmaması
  gibi iki kritere dayanarak, özel ya da kamusal mal
  olarak nasıl sınıflandırılabileceğini saptamak ve
  buna bağlı olarak değişik kamu malları kavram-
  larını tanımlamak.
  Başlıca iki kriter malların niteliklerini saptamamız
  için yol gösterici olmaktadır. Bunlar, tüketimden
  mahrum bırakabilme ve tüketimde rekabet olma-
  ması kriterleridir.Tüketimden mahrum bırakma, be-
  del ödemeyenlerin tüketim dışında bırakılabilmesi-
  dir. Tüketimde rekabet olması ise, bir bireyin bir
  malı tüketmesinin diğer bireylerin aynı malı tükete-
  miyor olması anlamına gelmesidir. Bu kriterlere gö-
  re bir sınıflandırma yaptığımız zaman, tüketimden
  mahrum bırakılamayan ve tüketimde rekabet olma-
  yan mallar tam kamusal mal olarak sınıflandırılmak-
  tadır. Bu kriterlerin bir tanesinin yerine getirilip, di-
  ¤erinin yerine getirilemediği yarı kamusal mal veya
  saf olmayan kamusal mal durumları da söz konusu-
  dur. Ayrıca erdemli mallar, karma mallar, uluslara-
  rası kamusal mallar gibi farklı kamusal mal tanımla-
  rı da yapılmaktadır.
  Kamu malları üretim sürecini piyasa süreci ile kar-
  şılaştırarak aradaki farkları belirlemek ve bu süreç-
  lerin nasıl değerlendirildiğine ilişkin farklı yakla-
  şımları açıklamak.
  Piyasa süreci ile kamusal mal üretim süreci arasın-
  da bazı çok temel farklar vardır. ilk olarak, piyasa-
  da karar alıcılar tüketici ve üreticiler iken, kamusal
  karar alma sürecinde talep yanında seçmenler ve
  arz yanında esas olarak politikacı ve bürokratlar-
  dan oluşan karar alıcılar söz konusudur. ikinci
  olarak, tercihler piyasada fiyat mekanizması ile bil-
  dirilirken, kamusal üretim sürecinde oylama meka-
  nizması geçerlidir. Üçüncü olarak, piyasada fiyat
  faydalanma karşılığı olarak ortaya çıkarken, kamu-
  sal karar alma sürecinde bu bağlantı çoğu zaman
  kurulamaz. Bireylerin taleplerine dayanarak, kamu malları-
  nın denge üretim miktarının nasıl belirlendiğine
  ili”kin iki önemli model olan Lindalh ve Samuelson
  modellerinin özelliklerini açıklamak.
  Kamu malları üretim sürecini piyasa benzeri bir sü-
  reç olarak modelleştiren ilk yaklaşım iki bireyli bir
  model olan Lindahl modeli dir. Aynı modelin çok
  sayıda birey için genişletilmesi ile Samuelson mo-
  deli ortaya çıkartılmıştır. Bu modele göre, bireyle-
  rin kamu mallarına olan taleplerinin bilindiği varsa-
  yımı ile bu taleplerin dikey olarak toplanması so-
  nucunda toplumun kamu malı talebi oluşturulur.
  Toplumun kamu malı talebinin kamu malının mali-
  yet eğrisi ile çakıştığı noktada optimal kamu malı
  üretim miktarı belirlenecektir. Bu öyle bir miktardır
  ki, bu optimal miktarda bütün bireylerin ödemeye
  hazır oldukları vergi-fiyat, söz konusu kamu malı-
  nın maliyetini tam olarak karşılamaktadır
 
Üst