AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!
Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
KİMYASAL MADDELER
Avrupa Birliği’ne göre tehlikeli kimyasalların sınıflandırılmasında hangi özellik dikkate alınmamıştır?

a) Kanserojen özelliği
b) Oksitleyiciliği
c) Rengi
d) Patlayıcılığı
e) Mutajenik özelliği
Oksijensiz ortamlarda bile kendiliğinden şiddetli bir şekilde ısı verecek biçimde bozulmaya uğrayan, termal olarak kararsız malzemelere kendiliğinden yanabilen katılar denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden yanabilen katılara örnek gösterilebilir?
Alüminyum tozu
Aşağıdakilerden hangisi doğal radyasyon kaynağı değildir?
a) Kozmik ışınlar
b) Radon gazı
c) Yiyeceklerden alınan bazı maddeler
d) Vücuttaki radyoaktif elementler
e) Röntgen cihazından alınan ışınlar
I.Yanıcı Madde
II.Tutuşturucu Madde
III.Oksijen
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanmanın olabilmesi için gerekli şartlardandır?
I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde sınıflarından değildir?
a) Tuzlar
b) Gazlar
c) Patlayıcılar
d) Aşındırıcı (korozif) maddeler
e) Radyoaktif maddeler
Gaz silindirleri ile alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Silindirler bulundukları yerlere uygun aparatlarla sabitlenmelidir.
I. Oksitleyici maddeler ile çalışılırken mümkün olduğunda ısıtma işlemlerinden kaçınılmalıdır.
II. Kapları kapatırken mantar ve lastik tıpa kullanılmalıdır.
III. Oksitleyicilerin yanında kesinlikle sigara içilmemelidir.
IV. Oksitleyici katılar ile çalışırken, uygun kişisel koruyucu giysiler giyilmelidir.
Oksitleyici kimyasallar kullanılırken yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine dikkat edilmelidir?
I,III ve IV
Bir yüzeyin ısınınca çıkardığı yanıcı gazların, birden hızlı bir şekilde alevlenmesi olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Parlama
I. Azot
II. Karbondioksit
III. Kükürtdioksit
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri parlamayan, yanmayan gaz sınıfına dâhildir?
I, II ve III
I. TNT
II. Tahıl tozu
III.Karbondioksit
Yukarıdaki kimyasallardan hangileri potansiyel patlayıcılar arasında gösterilemez?
Yalnız III
“S” kodları tehlikeli kimyasalların hangi özelliklerini belirtmek için kullanılır?
Güvenlik özelliği
Aşağıdakilerin hangisi yanıcı bir madde için tutuşturucu olarak nitelendirilmez?
a) Kıvılcım
b) Barutun dövülmesi
c) Kızgın demir
d) Odun talaşı
e) Elektrik arkı
Aşağıdakilerden hangisi patlamanın sonuçlarından biri değildir?
) Kararlı kimyasalların oluşumu
b) Kararsız kimyasalların oluşması
c) Yüksek ısı
d) Yüksek basınç
e) Artan gaz miktarı
Aşağıdakilerden hangisi oksitleyici kimyasallardan biri değildir?
a) Nitratlar
b) Perboratlar
c) Kloratlar
d) Rezonatlar
e) Dikromatlar
1896 yılında kurulan yangın, elektrik ve diğer benzeri kazalar dolayısıyla ortaya çıkan ölümleri, yaralanmaları ve ekonomik kayıplarımı önlemeyi kendine misyon edinmiş, dünya çapında kâr amacı gütmeyen organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?
NFPA
Aşağıda verilen radyasyonun dozunu ölçmek için kullanılan kavram ve birimlerinden hangisi yanlıştır?
a) Aktivite- Becquere
b) Yarılanma süresi-Yıl
c) Işınlama dozu-Coulomb/kilogram
d) Doz eşdeğeri-Sievert
e) Soğurulma dozu-Gray
Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasalların özelliklerinden olamaz?
a) Oksitleyici
b) Alev alabilen
c) Toksik
d) Tahriş edici
e) Şeffaf
NFPA’nın oluşturduğu sınıflandırma sisteminde, oksitleyici kimyasalların yanıcı maddelerin yanma hızları üzerindeki etkilerini kaç sınıfta toplamıştır?
4
I. Yanıcı madde
II. Oksijen
III. Tutuşturucu kaynak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir patlamanın oluşması için gerekli şartlardandır?
I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi boğucu gazlardan biri değildir?
a) Helyum
b) Hidrojen
c) Karbondioksit
d) Azot
e) Oksijen
Vücudun çeşitli bölgeleri için kullanılan güvenlik aparatları ile alakalı aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Paraşütçü kemeri - vücut
b) El siperi - göz
c) Kimyasal filtre tipi maske - yüz
d) Merhem - cilt
e) Tozluk – bacak
I. Azot
II. Karbondioksit
III. Kükürtdioksit
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri parlamayan, yanmayan gaz sınıfına dâhildir?
I, II ve III
AB üyesi ülkelerde, 2015 yılına kadar sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama işlemleri hangi tüzüğe uygun olarak düzenlenmektedir?
CLP
Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların uygun depolanması için etkili olan nedenlerden değildir?
a) Kimyasalların etkin yönetimi sağlamak
b) Yangın riskini azaltmak
c) Acil durumlarda yanlışlıkla karışmasını önlemek
d) Çalışılan ortamın güzel görünmesini sağlamak
e) Aşındırıcı ve zehirli kimyasallara maruz kalma riskini en aza
NFPA’nın oluşturduğu sınıflandırma sisteminde, oksitleyici kimyasalların yanıcı maddelerin yanma hızları üzerindeki etkilerini kaç sınıfta toplamıştır?
4
Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkmaması için alınacak önlemlerden biri değildir?
a) Yanıcı maddelerin atıkları lavabolara dökülmemelidir.
b) Yanıcı maddeler istenilen ısıtıcılarda ısıtılmalıdır.
c) Yanıcı özelliğe sahip maddelerle çalışıldıktan sonra hemen çalışma ortamından uzaklaştırılmalıdır.
d) İçerisinden doğal gaz, tüp gaz gibi gazların geçtiği borular sık sık kontrol edilmelidir
e) Alevle çalışılacak ortamın yakınlarında kolay alev alabilen maddeler bulundurulmamalıdır
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasallara maruz kalındıktan sonra meydana gelebilecek sorunlar arasında yer almaz?
a) Yanık
b) Zehirlenme
c) Astım
d) Duyma bozukluğu
e) Kanser
2014-2016 CoRAP taslak planında, AB üyesi ülkelere; insan sağlığına veya çevreye karşı risk oluşturması konusunda şüphe duyularak değerlendirme sürecine girmesini önerdiği kaç tane madde bulunmaktadır?
125
I.Yanıcı Madde
II.Tutuşturucu Madde
III.Oksijen
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanmanın olabilmesi için gerekli şartlardandır?
I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katıları kullanacak olan insanların kendilerine ve sağlıklarına zarar vermemeleri için dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
a) Yanıcı katılar ile işlem yapılırken özel laboratuvar gözlükleri kullanılmalıdır ve göze temastan mutlaka kaçınılmalıdır.
b) Diğer birçok kimyasalda olduğu gibi yanıcı katılar ve olası çıkaracağı gazlar solunmamalıdır.
c) Yanıcı katılar ısıtılmamalıdırlar ve düşük sıcaklıkta kuru ortamlarda muhafaza edilmelidir.
d) Kullanımları sonucu oluşan atıklar özel olarak tasarlanmış atık kaplarında muhafaza edilmeli ve bu atık kaplarının üzerleri uygun olarak etiketlenmelidir
e) Yanıcı katılar ile işlem yaparken mutlaka latex eldiven giyilmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasalların kontrolünde en az etkili olup önem açısından en son sırada yer alır?
a) Mühendislik kontrolleri
b) Eleme
c) İkame
d) İdari veya iş yeri uygulama denetimleri
e) Kişisel koruyucu donanımlar
Aşağıda yer alan ev kimyasallarından hangisi diğer dördünden farklıdır?
Kurşun ve sülfürik asit ihtiva eden müstahzarlar
Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?
Kimyasal maddenin mesleki maruziyet sınır değeri
Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan biri değidir?
a) Laboratuvar önlüğü
b) Koruyucu gözlük
c) Güneş gözlüğü
d) Baret
e) Gaz maskesi
Kimyasal maddelerin güvenlik formlarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) İsim ve içerik bilgisi
b) Depolama bilgisi
c) Taşıma bilgisi
d) İlk yardım bilgisi
e) Nerede kullanılacağı bilgisi
Suyun (H2O) donması ile ilgili kuvvetler aşağıdakilerden hangisidir?
Hidrojen bağı
Ev kimyasallarından olan çamaşır deterjanlarının en toksik olanı hangi gruba dâhil edilir?
Katyonik
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerin depolanmasında dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz?
a) Sıcaklık
b) Havalandırma
c) Depolama maliyeti
d) Kimyasalların uyum-uyumsuzluğu
e) Kimyasalların alevlenebilme özelliği
Aşağıdakilerden hangisi yüksek gürültünün olduğu yerlerde çalışan personelin kesinlikle kullanması gereken bir kişisel koruyucu donanımdır?
Miğferli siper
Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan biri değidir?
a) Laboratuvar önlüğü
b) Koruyucu gözlük
c) Güneş gözlüğü
d) Baret
e) Gaz maskesi
Aşağıda verilen birbiriyle temas etmemesi gereken kimyasal madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Amonyak-Civa
b) Asetilen-Bakır
c) Oksijen-Hidrojen
d) Nitrik asit-Sodyum hidroksit
e) Alkali metaller-su
I. Azot
II. Karbondioksit
III. Kükürtdioksit
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri parlamayan, yanmayan gaz sınıfına dâhildir?
I, II ve III
Gıda ışınlandırma işleminde kullanılan sembolün adı aşağıdakilerden hangisidir?
Radura
Vücudun çeşitli bölgeleri için kullanılan güvenlik aparatları ile alakalı aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Paraşütçü kemeri - vücut
b) El siperi - göz
c) Kimyasal filtre tipi maske - yüz
d) Merhem - cilt
e) Tozluk – bacak
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasalları bulundurma açısından diğerlerine göre daha az riskli bir bölgedir?
Parklar
2014-2016 CoRAP taslak planında, AB üyesi ülkelere; insan sağlığına veya çevreye karşı risk oluşturması konusunda şüphe duyularak değerlendirme sürecine girmesini önerdiği kaç tane madde bulunmaktadır?
125
Diğer tehlikeli kimyasallar için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
a) Diğer adı Sınıf 9 kimyasallarıdır.
b) Diğer sınıflar ile kesiştiği kimyasallar vardır.
c) Asbest bu sınıf kimyasallardandır.
d) Sembolünün arka planında, beyaz olan etiketin üst yarısında yedi siyah dikey çizgiyle birlikte altı beyaz çizgi olmalıdır.
e) Mıknatıslanmış kimyasallar bu sınıfa dâhildir.
Aşağıdaki yangın türlerinden hangisinde su kullanılmaz?
a) A sınıfı yangınlar
b) B sınıfı yangınlar
c) C sınıfı yangınlar
d) D sınıfı yangınlar
e) Orman yangınları
Kapalı bir kapta bulunan bir miktar NH3 gazı ısıtıldığında N2 ve H2 gazlarına ayrışıyor. Tepkime denklemi en küçük katsayılarla denkleştirildiğinde nasıl yazılmalıdır?
2NH3(g) N2(g) + 3H2(g)
Aşağıdakilerden hangisi radyasyonlu ortamlarda el koruması için önerilebilecek bir kişisel koruyucu donanımdır?
Kurşun emdirilmiş lastik eldiven
AB üyesi ülkelerde, 2015 yılına kadar sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama işlemleri hangi tüzüğe uygun olarak düzenlenmektedir?
CLP
Aşağıda verilen katılardan hangisi su gibi protik çözücülerle yanıcı gaz üretmez?
a) Potasyum
b) Sodyum
c) Lityum
d) LiAlH4 (Lityum alüminyum hidrür)
e) Demir
Aşağıdakilerden hangisi bir nükleer enerji santrali kazası değildir?
a) Fukuşima
b) Çernobil
c) Akkuyu
d) Three Mile Island
e) Windscale
Otomobillerde kullanılan hava yastıkları hangi tip patlayıcı sınıfında yer alır?
Piroteknikler
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Tehlike
I. Oksitleyici maddeler ile çalışılırken mümkün olduğunda ısıtma işlemlerinden kaçınılmalıdır.
II. Kapları kapatırken mantar ve lastik tıpa kullanılmalıdır.
III. Oksitleyicilerin yanında kesinlikle sigara içilmemelidir.
IV. Oksitleyici katılar ile çalışırken, uygun kişisel koruyucu giysiler giyilmelidir.
Oksitleyici kimyasallar kullanılırken yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine dikkat edilmelidir?
I,III ve IV
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği iş yerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyip çalışma ortamını iyileştirmek için kullanılır?
Kontrol listeleri
Avrupa Birliği’ne göre tehlikeli kimyasalların sınıflandırılmasında hangi özellik dikkate alınmamıştır?
a) Kanserojen özelliği
b) Oksitleyiciliği
c) Rengi
d) Patlayıcılığı
e) Mutajenik özelliği
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddeler taşınırken yapılması gerekenler arasındadır?
Tehlikeli maddeler kucakta, elde değil; tekerlekli ve kenarları destekli yük taşıma arabaları veya kapları ile taşınmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi radyasyonlu ortamlarda el koruması için önerilebilecek bir kişisel koruyucu donanımdır?
Kurşun emdirilmiş lastik eldiven
Aşağıda verilen birbiriyle temas etmemesi gereken kimyasal madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Amonyak-Civa
b) Asetilen-Bakır
c) Oksijen-Hidrojen
d) Nitrik asit-Sodyum hidroksit
e) Alkali metaller-su
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Tehlike
Diğer tehlikeli kimyasallar için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
a) Diğer adı Sınıf 9 kimyasallarıdır.
b) Diğer sınıflar ile kesiştiği kimyasallar vardır.
c) Asbest bu sınıf kimyasallardandır.
d) Sembolünün arka planında, beyaz olan etiketin üst yarısında yedi siyah dikey çizgiyle birlikte altı beyaz çizgi olmalıdır.
e) Mıknatıslanmış kimyasallar bu sınıfa dâhildir.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarca karşılaşılan büyük risklerden biri değildir?
a) Düşme
b) Elektrik çarpması
c) Yangın/Patlama
d) İşe geç kalma
e) Sıkışma/ezilme
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerin tehlike özellikleri arasında yer almaz?
a) Koku
b) Tutuşabilme
c) Korozyon
d) Reaktivite
e) Zehirlilik
Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı sıvıların tutuşması için gerekli birinci öncelikli koşullardan değildir?
a) Oksijen
b) Tutuşturucu
c) Buharlaşma
d) Tutuşma ısısı
e) Yanıcı malzeme
Aşağıda verilen radyasyonun dozunu ölçmek için kullanılan kavram ve birimlerinden hangisi yanlıştır?
a) Aktivite- Becquere
b) Yarılanma süresi-Yıl
c) Işınlama dozu-Coulomb/kilogram
d) Doz eşdeğeri-Sievert
e) Soğurulma dozu-Gray
Aşağıda verilen uygulamalardan hangisi kontrol yönteminin etkinliğini takip etmek için kullanılamaz?
a) Fiziksel muayene
b) Yaralanma ve hastalıkların izlenmesi
c) Çalışanların geri bildirimleri
d) Prosesin işleyişi
e) Gözlemler
Aşağıdakilerden hangisi bir “S” kodudur?
Kimyasala asla su ilave etmeyiniz.
Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri için kandaki bağlayıcı biyolojik sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?
70 µg Pb/100 ml
Yangın karosunun dört bölümünde bulunan renklerden hangisi sıhhi tehlike ihtimalini gösterir?
Mavi bölüm
GHS’nin yürürlüğe girmesi ile zararlılık işaretlerinde turuncu zemin yerine hangi renk zemin kullanılmaya başlanmıştır?
Beyaz
Aşağıdakilerden hangisi korosif madde değildir?
a) Sulu asetik asit çözeltisi
b) Sülfürik asit
c) Nitrik asit
d) Sodyum hidroksit
e) Krom trioksit
Aşağıda verilen katılardan hangisi su gibi protik çözücülerle yanıcı gaz üretmez?
a) Potasyum
b) Sodyum
c) Lityum
d) LiAlH4 (Lityum alüminyum hidrür)
e) Demir
Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katıları kullanacak olan insanların kendilerine ve sağlıklarına zarar vermemeleri için dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
a) Yanıcı katılar ile işlem yapılırken özel laboratuvar gözlükleri kullanılmalıdır ve göze temastan mutlaka kaçınılmalıdır.
b) Diğer birçok kimyasalda olduğu gibi yanıcı katılar ve olası çıkaracağı gazlar solunmamalıdır.
c) Yanıcı katılar ısıtılmamalıdırlar ve düşük sıcaklıkta kuru ortamlarda muhafaza edilmelidir.
d) Kullanımları sonucu oluşan atıklar özel olarak tasarlanmış atık kaplarında muhafaza edilmeli ve bu atık kaplarının üzerleri uygun olarak etiketlenmelidir
e) Yanıcı katılar ile işlem yaparken mutlaka latex eldiven giyilmelidir.
I. Çok toksik
II. Toksik
III. Az toksik
Yukarıda verilen kriterlerden hangisi Avrupa Birliği tarafından tehlikeli kimyasalların sınıflandırılmasında dikkate alınmaktadır?
I ve II
NFPA’nın oluşturduğu sınıflandırma sisteminde, oksitleyici kimyasalların yanıcı maddelerin yanma hızları üzerindeki etkilerini kaç sınıfta toplamıştır?
4
Bir yüzeyin ısınınca çıkardığı yanıcı gazların, birden hızlı bir şekilde alevlenmesi olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Parlama
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddeler taşınırken yapılması gerekenler arasındadır?
Tehlikeli maddeler kucakta, elde değil; tekerlekli ve kenarları destekli yük taşıma arabaları veya kapları ile taşınmalıdır.
Çevresel zarar ifadeleri ve kodları aşağıdaki serilerden hangisidir?
H400
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerle ilgili olarak uygulamaya konulan cve yönetmenliklerin amacı dışındadır?
a) Formülünün doğrulanması
b) Güvenli bir şekilde üretilmesi
c) Kullanılması
d) Taşınması
e) Bertaraf edilmesi
Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan biri değidir?
a) Laboratuvar önlüğü
b) Koruyucu gözlük
c) Güneş gözlüğü
d) Baret
e) Gaz maskesi
AB ülkelerinde CLP tüzüğüne uygun olarak etiketlenmemiş madde ve karışımların hangi tarihe kadar satılabilmelerine izin verilmiştir?
01.06.2017
I.Nitro bileşikleri
II.Azitler
III.Peroksitler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri potansiyel patlayıcı sınıfına girer?
I ve III
Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı sıvıların tutuşması için gerekli birinci öncelikli koşullardan değildir?
a) Oksijen
b) Tutuşturucu
c) Buharlaşma
d) Tutuşma ısısı
e) Yanıcı malzeme
Belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Risk
Aşağıda verilen birbiriyle temas etmemesi gereken kimyasal madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Amonyak-Civa
b) Asetilen-Bakır
c) Oksijen-Hidrojen
d) Nitrik asit-Sodyum hidroksit
e) Alkali metaller-su
Türkiye’de ADR standartları hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
2010
Kapalı bir kapta bulunan bir miktar NH3 gazı ısıtıldığında N2 ve H2 gazlarına ayrışıyor. Tepkime denklemi en küçük katsayılarla denkleştirildiğinde nasıl yazılmalıdır?
2NH3(g) N2(g) + 3H2(g)
Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların uygun depolanması için etkili olan nedenlerden değildir?
a) Kimyasalların etkin yönetimi sağlamak
b) Yangın riskini azaltmak
c) Acil durumlarda yanlışlıkla karışmasını önlemek
d) Çalışılan ortamın güzel görünmesini sağlamak
e) Aşındırıcı ve zehirli kimyasallara maruz kalma riskini en aza indirmek
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasalların kontrolünde en az etkili olup önem açısından en son sırada yer alır?
a) Mühendislik kontrolleri
b) Eleme
c) İkame
d) İdari veya iş yeri uygulama denetimleri
e) Kişisel koruyucu donanımlar
PCB veya PCT içeriği………….fazla olmayan karışımlar, ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması) hükümlerine tabi değildir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
50 mg/kg
Aşağıdakilerden hangisi aşırı tozlu ortamlarda çalışanlarda sık rastlanan bir hastalıktır?
Silikozis
Aşağıdakilerden hangisi boğucu gazlardan biri değildir?
a) Helyum
b) Hidrojen
c) Karbondioksit
d) Azot
e) Oksijen
Aşağıdakilerden hangisi korosif madde değildir?
a) Sulu asetik asit çözeltisi
b) Sülfürik asit
c) Nitrik asit
d) Sodyum hidroksit
e) Krom trioksit
Aşağıdakilerden hangisinde bir yanma olayının gerçekleşmesi için gereken üçlü bileşen doğru olarak verilmiştir?
Yanıcı madde, ısı ve oksijen
Tehlikeli kimyasallar kaç ana sınıftan oluşmaktadır?
9
Aşağıda yer alan ev kimyasallarından hangisi diğer dördünden farklıdır?
Kurşun ve sülfürik asit ihtiva eden müstahzarlar
“S” kodları tehlikeli kimyasalların hangi özelliklerini belirtmek için kullanılır?
Güvenlik özelliği
Aşağıdaki alanların hangisinde radyoaktif maddeler kullanılmaz?
a) Tıpta
b) Endüstride
c) Ulaştırmada
d) Tarımda
e) Güvenlikte
Kapalı bir kapta bulunan bir miktar NH3 gazı ısıtıldığında N2 ve H2 gazlarına ayrışıyor. Tepkime denklemi en küçük katsayılarla denkleştirildiğinde nasıl yazılmalıdır?
2NH3(g) N2(g) + 3H2(g)
Aşağıdakilerden hangisi bir “S” kodudur?
Kimyasala asla su ilave etmeyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi bir nükleer enerji santrali kazası değildir?
a) Fukuşima
b) Çernobil
c) Akkuyu
d) Three Mile Island
e) Windscale
Belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Risk
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde sınıflarından değildir?
a) Tuzlar
b) Gazlar
c) Patlayıcılar
d) Aşındırıcı (korozif) maddeler
e) Radyoaktif maddeler
I. TNT
II. Tahıl tozu
III.Karbondioksit
Yukarıdaki kimyasallardan hangileri potansiyel patlayıcılar arasında gösterilemez?
Yalnız III
Yanıcı sıvıların depolanması gereken ortamlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Acil kaçış yollarına yakın mesafelerde olmalıdır.
b) Yangın durumunda en az 90 dakika dayanabilmelidir.
c) İçeriği belirtmek için uygun şekilde etiketlenmelidir.
d) Dökülen maddenin dışarı akmaması için en büyük kap boyutunun %110’una sahip iç hacimli olmalıdır.
e) Herhangi bir kaza durumunda hasarlara dayanacak kadar sağlam olmalıdır.
Günümüzde “Önlem” ifadeleri hangi harf ile belirtilmektedir?
P
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddeler taşınırken yapılması gerekenler arasındadır?
Tehlikeli maddeler kucakta, elde değil; tekerlekli ve kenarları destekli yük taşıma arabaları veya kapları ile taşınmalıdır.
Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili kanuni düzenlemeler Türkiye’de hangi bakanlık tarafından yapılmaktadır?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı hangi tip kişisel koruyucu donanım sınıfına girer?
Vücut
I. Çok toksik
II. Toksik
III. Az toksik
Yukarıda verilen kriterlerden hangisi Avrupa Birliği tarafından tehlikeli kimyasalların sınıflandırılmasında dikkate alınmaktadır?
I ve II
Ev kimyasallarından olan çamaşır deterjanlarının en toksik olanı hangi gruba dâhil edilir?
Katyonik
I. Azot
II. Karbondioksit
III. Kükürtdioksit
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri parlamayan, yanmayan gaz sınıfına dâhildir?
I, II ve III
Tehlikeli kimyasallar kaç ana sınıftan oluşmaktadır?
9
Kimyasal maddelerin güvenlik formlarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) İsim ve içerik bilgisi
b) Depolama bilgisi
c) Taşıma bilgisi
d) İlk yardım bilgisi
e) Nerede kullanılacağı bilgisi
Tehlikeli kimyasal maddeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yüksek zehirli kimyasallar (siyanür gibi) kolay ulaşılabilir olmasını engellemek için kilitli dolaplarda saklanmalıdır.
b) Bütün gaz tüpleri dik ve düşmesine engel olacak şekilde depolanmalıdır.
c) Kimyasal madde içeren şişeler hiçbir şekilde boyun kısımlarından tutularak taşınmamalıdır.
d) Tehlikeli atık listesinde bulunan bir atığın tehlikeli olmayan bir atık ile karıştırılması durumunda karışım tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir.
e) Havalandırmalı bir depolama, kimyasal maddeler için çok tercih edilen bir ortam değildir.
Aşağıdakilerden hangisi aşırı tozlu ortamlarda çalışanlarda sık rastlanan bir hastalıktır?
Silikozis
Aşağıdakilerden hangisi yüksek gürültünün olduğu yerlerde çalışan personelin kesinlikle kullanması gereken bir kişisel koruyucu donanımdır?
Miğferli siper
Kapalı bir kapta bulunan bir miktar NH3 gazı ısıtıldığında N2 ve H2 gazlarına ayrışıyor. Tepkime denklemi en küçük katsayılarla denkleştirildiğinde nasıl yazılmalıdır?
2NH3(g) N2(g) + 3H2(g)
Türkiye’de ADR standartları hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
2010
Suyun (H2O) donması ile ilgili kuvvetler aşağıdakilerden hangisidir?
Hidrojen bağı
Aşağıdakilerden hangisi radyasyonlu ortamlarda el koruması için önerilebilecek bir kişisel koruyucu donanımdır?
Kurşun emdirilmiş lastik eldiven
Avrupa Birliği’ne göre tehlikeli kimyasalların sınıflandırılmasında hangi özellik dikkate alınmamıştır?
a) Kanserojen özelliği
b) Oksitleyiciliği
c) Rengi
d) Patlayıcılığı
e) Mutajenik özelliği
Aşağıdakilerden hangisi lavabo sökücüler için söylenemez?
a) Asit ya da baz kaynaklı olabilir.
b) Yutulması ölüme sebep olabilir.
c) Etilen glikol ihtiva eder.
d) Cilt yanıklarına sebep olabilir
e) Karaciğer ve sindirim sistemine zarar verebilir.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların uygun depolanması için etkili olan nedenlerden değildir?
a) Kimyasalların etkin yönetimi sağlamak
b) Yangın riskini azaltmak
c) Acil durumlarda yanlışlıkla karışmasını önlemek
d) Çalışılan ortamın güzel görünmesini sağlamak
e) Aşındırıcı ve zehirli kimyasallara maruz kalma riskini en aza indirmek
Aşağıdakilerden hangisi baş koruyucu donanım örneği olamaz?
a) Kep
b) Bone
c) Kulaklık
d) Saç filesi
e) Baret
Aşağıda verilen katılardan hangisi su gibi protik çözücülerle yanıcı gaz üretmez?
a) Potasyum
b) Sodyum
c) Lityum
d) LiAlH4 (Lityum alüminyum hidrür)
e) Demir
Aşağıdakilerden hangisi sıvıların depolanmasında birinci öncelikli gereklilik değildir?
a) Etiketleme
b) Tasnif yapma
c) Birbiriyle tepkime verecek kimyasalların izolasyonu
d) Havalandırma
e) Sürekli aydınlatma
Günümüzde “Önlem” ifadeleri hangi harf ile belirtilmektedir?
P
Aşağıdakilerden hangisi bir “R” kodudur?
Kuru hâlde iken patlayıcıdır.
Tehlikeli kimyasal maddeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yüksek zehirli kimyasallar (siyanür gibi) kolay ulaşılabilir olmasını engellemek için kilitli dolaplarda saklanmalıdır.
b) Bütün gaz tüpleri dik ve düşmesine engel olacak şekilde depolanmalıdır.
c) Kimyasal madde içeren şişeler hiçbir şekilde boyun kısımlarından tutularak taşınmamalıdır.
d) Tehlikeli atık listesinde bulunan bir atığın tehlikeli olmayan bir atık ile karıştırılması durumunda karışım tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir.
e) Havalandırmalı bir depolama, kimyasal maddeler için çok tercih edilen bir ortam değildir.
Aşağıdaki maddelerden hangisi yangın söndürmede kullanılmaz?
a) Su
b) Köpük
c) CO2
d) HFC-227
e) Oksijen gazı
Bir yüzeyin ısınınca çıkardığı yanıcı gazların, birden hızlı bir şekilde alevlenmesi olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Parlama
“Maruz kalınma hâlinde: Zehir Merkezini veya doktoru/hekimi arayın.„ uyarısı aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
Müdahale amaçlı önlem ifadeleri ve kodları
Toz maskelerin kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Selülozik elyaftan yapılmış basit maskelerdir.
b) Oksijen yetersizliği durumunda yararlıdır.
c) 0,2 – 5.0 mikron arasındaki tozlara karşı kullanılır.
d) Kullanma süresi çok kısadır.
e) Sadece ağız ve burun bölgesini kapatır.
Kullanımı yasak olan kimyasal maddeler bakanlıktan izin alınsa dahi aşağıdaki hâllerden hangisinde kullanılamaz?
a) Bilimsel araştırmalarda
b) Yan ürünlerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde
c) Proseste bu maddeler dışında başka madde kullanılamadığı işlerde
d) Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde
e) Atık maddelerden bu maddelerin ayrılması işlerinde
AB üyesi ülkelerde, 2015 yılına kadar sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama işlemleri hangi tüzüğe uygun olarak düzenlenmektedir?
CLP
Aşağıdakilerden hangisinde bir yanma olayının gerçekleşmesi için gereken üçlü bileşen doğru olarak verilmiştir?
Yanıcı madde, ısı ve oksijen
Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasalların özelliklerinden olamaz?
a) Oksitleyici
b) Alev alabilen
c) Toksik
d) Tahriş edici
e) Şeffaf
Yangın karosunun dört bölümünde bulunan renklerden hangisi sıhhi tehlike ihtimalini gösterir?
Mavi bölüm
Ev kimyasallarından olan çamaşır deterjanlarının en toksik olanı hangi gruba dâhil edilir?
Katyonik
Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi baş koruyucu ekipmana daha fazla ihtiyaç duyar?
a) Maden ocaklarındaki işçi
b) Bilgisayar programcısı
c) Mimar
d) Ziraat mühendisi
e) Tabaklama sektöründe çalışan işçi
Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?
Kimyasal maddenin mesleki maruziyet sınır değeri
Aşağıdakilerden hangisi reaktif gaz sınıfında değildir?
a) Flor
b) Asetilen
c) Hidrojen
d) Azot
e) Vinil klorür
Oksijensiz ortamlarda bile kendiliğinden şiddetli bir şekilde ısı verecek biçimde bozulmaya uğrayan, termal olarak kararsız malzemelere kendiliğinden yanabilen katılar denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden yanabilen katılara örnek gösterilebilir?
Alüminyum tozu
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasalların kontrolünde en az etkili olup önem açısından en son sırada yer alır?
a) Mühendislik kontrolleri
b) Eleme
c) İkame
d) İdari veya iş yeri uygulama denetimleri
e) Kişisel koruyucu donanımlar
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddeler taşınırken yapılması gerekenler arasındadır?
Tehlikeli maddeler kucakta, elde değil; tekerlekli ve kenarları destekli yük taşıma arabaları veya kapları ile taşınmalıdır.
Gaz silindirleri ile alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Silindirler bulundukları yerlere uygun aparatlarla sabitlenmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi korosif madde değildir?
a) Sulu asetik asit çözeltisi
b) Sülfürik asit
c) Nitrik asit
d) Sodyum hidroksit
e) Krom trioksit
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerin kontrol hiyerarşisi içinde yer almaz?
a) Eleme veya ikame
b) Mühendislik kontrolleri
c) İdari veya iş yeri uygulama denetimleri
d) Kişisel koruyucu donanımlar
e) İşveren önerileri
Belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Risk
Aşağıdakilerden hangisi oksitleyici kimyasalların özelliklerinden biridir?
Yanında bulundukları kendiliğinden tutuşma riski olmayan kimyasalların yanmasına neden olurlar.
Tehlikeli kimyasal maddeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yüksek zehirli kimyasallar (siyanür gibi) kolay ulaşılabilir olmasını engellemek için kilitli dolaplarda saklanmalıdır.
b) Bütün gaz tüpleri dik ve düşmesine engel olacak şekilde depolanmalıdır.
c) Kimyasal madde içeren şişeler hiçbir şekilde boyun kısımlarından tutularak taşınmamalıdır.
d) Tehlikeli atık listesinde bulunan bir atığın tehlikeli olmayan bir atık ile karıştırılması durumunda karışım tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir.
e) Havalandırmalı bir depolama, kimyasal maddeler için çok tercih edilen bir ortam değildir.
Diğer tehlikeli kimyasallar için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
a) Diğer adı Sınıf 9 kimyasallarıdır.
b) Diğer sınıflar ile kesiştiği kimyasallar vardır.
c) Asbest bu sınıf kimyasallardandır.
d) Sembolünün arka planında, beyaz olan etiketin üst yarısında yedi siyah dikey çizgiyle birlikte altı beyaz çizgi olmalıdır.
e) Mıknatıslanmış kimyasallar bu sınıfa dâhildir.
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerin depolanmasında dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz?
a) Sıcaklık
b) Havalandırma
c) Depolama maliyeti
d) Kimyasalların uyum-uyumsuzluğu
e) Kimyasalların alevlenebilme özelliği
Günümüzde “Önlem” ifadeleri hangi harf ile belirtilmektedir?
P
Avrupa Birliği’ne göre tehlikeli kimyasalların sınıflandırılmasında hangi özellik dikkate alınmamıştır?
a) Kanserojen özelliği
b) Oksitleyiciliği
c) Rengi
d) Patlayıcılığı
e) Mutajenik özelliği
Laboratuvarda kaza sonucu oluşan kesiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Yıkama işleminde asla su kullanılmamalıdır.
Gaz silindirleri ile alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Silindirler bulundukları yerlere uygun aparatlarla sabitlenmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerin depolanmasında dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz?
a) Sıcaklık
b) Havalandırma
c) Depolama maliyeti
d) Kimyasalların uyum-uyumsuzluğu
e) Kimyasalların alevlenebilme özelliği
I. Yanıcı madde
II. Oksijen
III. Tutuşturucu kaynak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir patlamanın oluşması için gerekli şartlardandır?
I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerin tehlike özellikleri arasında yer almaz?
a) Koku
b) Tutuşabilme
c) Korozyon
d) Reaktivite
e) Zehirlilik
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddeler taşınırken yapılması gerekenler arasındadır?
Tehlikeli maddeler kucakta, elde değil; tekerlekli ve kenarları destekli yük taşıma arabaları veya kapları ile taşınmalıdır.
Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi baş koruyucu ekipmana daha fazla ihtiyaç duyar?
Maden ocaklarındaki işçi
Aşağıdakilerden hangisi yüksek gürültünün olduğu yerlerde çalışan personelin kesinlikle kullanması gereken bir kişisel koruyucu donanımdır?
Miğferli siper
Suyun (H2O) donması ile ilgili kuvvetler aşağıdakilerden hangisidir?
Hidrojen bağı
I.Yanıcı Madde
II.Tutuşturucu Madde
III.Oksijen
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanmanın olabilmesi için gerekli şartlardandır?
I, II ve III
Taşıma sırasında M1 olarak kodlanan Sınıf 9 kimyasal grubu aşağıdakilerden hangisidir?
İnce toz şeklinde, solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler
Yangın karosunun dört bölümünde bulunan renklerden hangisi sıhhi tehlike ihtimalini gösterir?
Mavi bölüm
Aşağıda verilen uygulamalardan hangisi kontrol yönteminin etkinliğini takip etmek için kullanılamaz?
a) Fiziksel muayene
b) Yaralanma ve hastalıkların izlenmesi
c) Çalışanların geri bildirimleri
d) Prosesin işleyişi
e) Gözlemler
Kapalı bir kapta bulunan bir miktar NH3 gazı ısıtıldığında N2 ve H2 gazlarına ayrışıyor. Tepkime denklemi en küçük katsayılarla denkleştirildiğinde nasıl yazılmalıdır?
2NH3(g) N2(g) + 3H2(g)
Aşağıda verilen radyasyonun dozunu ölçmek için kullanılan kavram ve birimlerinden hangisi yanlıştır?
a) Aktivite- Becquere
b) Yarılanma süresi-Yıl
c) Işınlama dozu-Coulomb/kilogram
d) Doz eşdeğeri-Sievert
e) Soğurulma dozu-Gray
Aşağıdakilerden hangisi bir nükleer enerji santrali kazası değildir?
a) Fukuşima
b) Çernobil
c) Akkuyu
d) Three Mile Island
e) Windscale
Aşağıdakilerden hangisi hem reaktif hem de toksik gaz sınıfında yer alır?
Klor
I. Oksitleyici maddeler ile çalışılırken mümkün olduğunda ısıtma işlemlerinden kaçınılmalıdır.
II. Kapları kapatırken mantar ve lastik tıpa kullanılmalıdır.
III. Oksitleyicilerin yanında kesinlikle sigara içilmemelidir.
IV. Oksitleyici katılar ile çalışırken, uygun kişisel koruyucu giysiler giyilmelidir.
Oksitleyici kimyasallar kullanılırken yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine dikkat edilmelidir?
I,III ve IV
AB üyesi ülkelerde, 2015 yılına kadar sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama işlemleri hangi tüzüğe uygun olarak düzenlenmektedir?
CLP
Aşağıdakilerden hangisi bir “R” kodudur?
Kuru hâlde iken patlayıcıdır.
Aşağıdaki maddelerden hangisi yangın söndürmede kullanılmaz?
a) Su
b) Köpük
c) CO2
d) HFC-227
e) Oksijen gazı
I. Yanıcı madde
II. Oksijen
III. Tutuşturucu kaynak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir patlamanın oluşması için gerekli şartlardandır?
I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi patlamanın sonuçlarından biri değildir?
a) Kararlı kimyasalların oluşumu
b) Kararsız kimyasalların oluşması
c) Yüksek ısı
d) Yüksek basınç
e) Artan gaz miktarı
Grizu patlamalarında ana bileşen aşağıdakilerden hangisidir?
Metan
I. TNT
II. Tahıl tozu
III.Karbondioksit
Yukarıdaki kimyasallardan hangileri potansiyel patlayıcılar arasında gösterilemez?
Yalnız III
Gıda ışınlandırma işleminde kullanılan sembolün adı aşağıdakilerden hangisidir?
Radura
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği iş yerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyip çalışma ortamını iyileştirmek için kullanılır?
Kontrol listeleri
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli duruma bir örnek olamaz?
a) Ortamın yetersiz havalandırılması
b) Emniyetsiz yöntem ve şartlarda çalışma
c) Yetersiz kişisel koruyucuları ile çalışma
d) Yetersiz ya da fazla aydınlatma
e) Mesai saatleri dışında çalışma
Tehlikeli kimyasal maddeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yüksek zehirli kimyasallar (siyanür gibi) kolay ulaşılabilir olmasını engellemek için kilitli dolaplarda saklanmalıdır.
b) Bütün gaz tüpleri dik ve düşmesine engel olacak şekilde depolanmalıdır.
c) Kimyasal madde içeren şişeler hiçbir şekilde boyun kısımlarından tutularak taşınmamalıdır.
d) Tehlikeli atık listesinde bulunan bir atığın tehlikeli olmayan bir atık ile karıştırılması durumunda karışım tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir.
e) Havalandırmalı bir depolama, kimyasal maddeler için çok tercih edilen bir ortam değildir.
Aşağıda verilen radyasyonun dozunu ölçmek için kullanılan kavram ve birimlerinden hangisi yanlıştır?
a) Aktivite- Becquere
b) Yarılanma süresi-Yıl
c) Işınlama dozu-Coulomb/kilogram
d) Doz eşdeğeri-Sievert
e) Soğurulma dozu-Gray
Aşağıdaki yangın türlerinden hangisinde su kullanılmaz?
D sınıfı yangınlar
Yanıcı sıvıların depolanması gereken ortamlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Acil kaçış yollarına yakın mesafelerde olmalıdır.
b) Yangın durumunda en az 90 dakika dayanabilmelidir.
c) İçeriği belirtmek için uygun şekilde etiketlenmelidir.
d) Dökülen maddenin dışarı akmaması için en büyük kap boyutunun %110’una sahip iç hacimli olmalıdır.
e) Herhangi bir kaza durumunda hasarlara dayanacak kadar sağlam olmalıdır.
“S” kodları tehlikeli kimyasalların hangi özelliklerini belirtmek için kullanılır?
Güvenlik özelliği
Aşağıda yer alan ev kimyasallarından hangisi diğer dördünden farklıdır?
Kurşun ve sülfürik asit ihtiva eden müstahzarlar
I. Oksitleyici maddeler ile çalışılırken mümkün olduğunda ısıtma işlemlerinden kaçınılmalıdır.
II. Kapları kapatırken mantar ve lastik tıpa kullanılmalıdır.
III. Oksitleyicilerin yanında kesinlikle sigara içilmemelidir.
IV. Oksitleyici katılar ile çalışırken, uygun kişisel koruyucu giysiler giyilmelidir.
Oksitleyici kimyasallar kullanılırken yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine dikkat edilmelidir?
I,III ve IV
Aşağıdakilerden hangisi aşırı tozlu ortamlarda çalışanlarda sık rastlanan bir hastalıktır?
Silikozis
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerin tehlike özellikleri arasında yer almaz?
a) Koku
b) Tutuşabilme
c) Korozyon
d) Reaktivite
e) Zehirlilik
I.Yanıcı Madde
II.Tutuşturucu Madde
III.Oksijen
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanmanın olabilmesi için gerekli şartlardandır?
I, II ve III
Gürültü maruziyeti en yüksek hangi değere ulaştığında kulak koruyucuları kullanılmalıdır?
85 dB
Aşağıdakilerden hangisi lavabo sökücüler için söylenemez?
a) Asit ya da baz kaynaklı olabilir.
b) Yutulması ölüme sebep olabilir.
c) Etilen glikol ihtiva eder.
d) Cilt yanıklarına sebep olabilir
e) Karaciğer ve sindirim sistemine zarar verebilir.
Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi baş koruyucu ekipmana daha fazla ihtiyaç duyar?
Maden ocaklarındaki işçi
 
Üst