AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Küresel Pazarlama Vize Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
KÜRESEL PAZARLAMA
Ünite-1
Küresel Pazarlama :
Temel Kavramlar ve Kapsamı

Küreselleşme mal,hizmet,düşünce,teknoloji,sermaye,kültür ve bilginin sınır ötesine akışıdır.
Küresel pazar ile yerel pazar arasındaki en büyük fark faaliyetlerdeki boyut ve kapsamdır.
Bir işletmenin küresel pazar yer alabilmesi için yerel pazar,ihracaat pazarı ve Uluslararası pazar gibi adımları geçmesi gerekir.
Küresel pazarda işletme her bir pazar bölümünü incelemeli müşteri ihtiyaçlarını belirleyip rakiplerinden daha iyi bir şekilde bu ihtiyaçları karşılayabilmelidir.
Küresel işletmeler pazarlama faaliyetlerini bütünleşik olarak düzenlemeyi ve küresel pazarda uygulayabilmeli dolayısıyla tüm pazarda sinerji yaratarak eşgüdüm sağlayabilmelidir.
Bunun dışında bilgi, deneyim ve becerilerini birleştirerek en başarılı uygulamalarını bütün pazarlarda görülmesini sağlamalıdır.
Küreselleşmeyi hızlandıran faktörler arasında ekonomi,demografik,politik ve sosyal,teknoloji ve sosyo-kültürel unsurları ve bunların birbirini etkilemesini sayabiliriz.
Küreselleşmeyi sınırlayan etkenler arasında ulusal engeller,küresellik karşıtlığı,işletme kültürü ve kültürel farklılıkları sayabiliriz.
Uluslararası Pazarlama Yönelimleri
a)Kendine Odaklı (ETHNOCENTRİC)Yönelim :Kendine yönelik olan yönelimde öncelik anavatanda yapılan faaliyetlerdeki başarılardır.Pazarlama yapısı ulusal yani iç pazara göre düzenlenip diğer dış pazarlardada bu pazarlama yapısı uygulanır. Dışpazar üretim fazlasından kurtulmak için kullanılır.Tüketici ihtiyaçları için araştırma ve irdelenme yapılmaz. Hızlı yayılma ve uyarlama maliyetleri açısından avantaj sağlarken merkeziyetçi yönetim ve pazarlama stratejilerinin başarısız olması bu yönelim riskleridir.ü
b)Çok Odaklı Yönelim:Her bir farklı pazar için ayrı ayrı pazarlama stratejisi oluşturmasını öngörür.Tüketicilerin ihtiyaçları belirlenir.Satış ekibi o ülke vatandaşlarınca yapılır.
Avantajı her bir pazarda başarı yakalanabilmesi iken dezavantakı pazarlar arası ortak noktaların yakalanamayıp bazı maliyetlerden kaçınılamaması.

c)Bölge Odaklı Yönelim:Bu yönelim dünyayı bölgelere ayırıp bölgelerin kendi içinde benzerliklerini ,bölgeler arasında ise farklılıklar olması görüşüne dayanır.
Bölgeler arası benzerlikden dolayı aynı pazarlama stratejisi uygulandığı için maliyetlerde kaçınılması avantaj yaratırken her bölgede ayrı bir yönetici olması ve benzerliklerin artmasına karşın bunların farkedilememesi dezavantaj yaratır
d)Dünya Odaklı Yönelim :Dünyayı tek bir pazar olarak görüp, yerel ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayıp dünyadada başarılı olacak bir küresel program arayışı içerisindedir.
Bir ürünün tanınması ve hızlı bir şekilde dağıtılması ,popülerite,düşük maliyetler avantajları arasında yer alır. Başarılı olabilmek için sürekli araştırma yapmak ve değişimleri gözlemlemek bir zorluk olarak görülebilir.

Küresel Pazarlamada Önem Kazanan Olgular
-Küresel düşün yerel hareket et. - Yeni Teknolojilerin Kullanılması
-Standartisizasyon/Uyarlama -Yönetim Şekillerinde Şeffaflaşma
-Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Pazarlama -Şirket Sahiplerinin Değişmesi

Ünite-2
Küresel Pazarlamayı Etkileyen Demografik ve Ekonomik Koşullar
Küresel ticaret artışını teşvik eden faktörleri ;
-Fazla üretimden dolayı eldeki malları dış pazarlara satma isteği
-Ekonomideki liberalleşme
-Gümrük tarifesindeki düşüşler,teşvikler ve siyasi müdahalelerin azalması
-Tedarik faaliyetlerinin küresel ölçekte yapılmalk istenmesi

Pazar Demografikleri
-Nüfus: Pazarlama açısından nüfus ve potansiyel nüfus önemli konulardır.Aile sayısını oluşturan kişiler az ise örneğin ;isveç,norveç,danimarka,finlandiya gibi ülkelerde yiyeyekler tek kişilik porsiyonlar halinde üretilirken kuveyt.pakistan.bae,cezayir gibi aile sayılarının kalabalık olduğu ülkelerde porsiyonlar daha büyük paketler halinde üretilir.
Şehirleşmede pazarlamacılar için hem yeni müşteri potansiyeli hem de tüketim modellerindeki farklılıklar açısından önem arz etmektedir.
-Gelir : Bu unsurda pazarlamacılar için önemli olan satın alam gücü paritesidir.
-Tüketim Modelleri: Belirli bir ülkeye özgü olan tüketim modeline Engel Kanunu denir. Bu kanun ailenin geliri arttıkça yiyeceğe yapılan harcamanın azaldığını diğer mal ve hizmetlere yapılan harcamaların arttığını belirtir.
-Ödemeler Dengesi : Ülkelerarası yapılan ithalat.ihracaat,nakit ödeme gibi bir çok işlem yer alır. Ödemeler dengesinde cari,resmi ve sermaye hesap türü olup bunlardan en önemlisi cari hesaptır .
-Döviz Kurları : Parasının değeri düşük olan ülkelerde ihracaat ucuz ithalat ise pahalıdır.Buda ihraccatın talebini artırır.
-Altyapı: İletişim ve iletişim yollarının gelişmiş olması önemlidir. Enerji altyapısıda yapılacak olan yatırımları doğrudan etkiler.
-İklim ve Topografya : Yükseklik,nem,sıcaklık gibi iklim koşulları ham maddelere yakınlık yapılacak olan yatırımları etkileyebilir. Ayrıca yaşanan iklime göre ihtiyaç duyulan mal ve ürünler değişebilir .
Dünya Ekonomisine Yöne Veren Kuruluşlar ;
Dünya Bankası:Yoksullukla Mücadele
Imf:Uluslararası parasal işbirliği sağlamak
Dünya Ticaret Örgütü :Ticari problemleri giderme
Ticaret Blokları ;
-Serbest Ticaret Anlaşması:En basitidir. Anlaşmaya imza atan ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesi ilkesine dayanır.Üçüncü ülkelere tarifeler bağımsızca belirlenir
-Gümrük Birliği : Serbest antlaşmayıda kapsayan bu birlik üçüncü ülkelere karşı ortaktarifeler uygulanır
-Ortak Pazar : Anlaşan ülkeler arasında serbestçe sermaye ve işgücü dolaşımının olduğu türdür.
-Ekonomik Birlik: Diğer birlikleri kapsamakla birlikte ülkelerin ekonomik kararlarında,mali politikalarında ve vergilendirmede uyumlaştırma vardırÖrn; AB .
-Politik Birlik : Siyasi kararlarda da ortak tutum alınmasıdır.

Ünite -3
Kültürel,Politik,Teknolojik Çevrenin Küresel Pazarlamaya Etkileri

Kültürün Özellikleri :paylaşılır,öğrenilir,kuşaktan kuşağa geçer,dinamiktir,uyarlanabilir.
Kültürün Unsurları : Dil,din ,eğitim,değerler ve tutumlar,estetik,teknoloji ve materyal kültür, sosyal organizasyon
Kültürün Sınıflandırılması : Yüksekve düşük bağlamlı olarak ikiye ayırabiliriz.
Yüksek bağlamlı kültürde açıkca ifade yerine ima vardır.Sözcüklerden ziyade beden dili daha baskındır.
Düşük bağlamlıda ise ;düşünceler doğrudan ifade edilir .
Yüksek bağlamlı kültürlere Ortadoğu ülkelerini ve Japonya örenek verilebilir.
Düşük bağlamlı ülkeler Kuzey Avrupa ve ABD .
Hofstede'nin Kültür Çalışması :
a)Bireysellik-Kollektivizm:Kişinin tek başına ya da topluluk halinde hareket etmesidir.ABD ve Kanada gibi bireyselci toplumlarda bireysel başarı ve bağımsızlık ön plandayken Çin ve Güney Kore gibi kolletivist ülkelerde beraber hareket etme daha önemlidir.

b)Güç Uzaklığı:Güçlü ve zayıf arasındaki güç farkını gösterir.Japonya gibi ülkelerde güç farkı azken Hindistan gibi sınıf katmanlarının olduğu ülkede güç uzaklığı yüksektir .
c)Erillik-Dişilik:Eril toplumlarda başarı ve rekabet dişil toplumlarda ise koruma,uyum,arkadaşlık gibi kavramlar önemlidir.
d)Belirsizlikten Kaçınma : Belirsizlik derecesi yüksek olanlar her ihtimali düşünüp risk almaktan kaçınırlar.düşük olanlar ise hızlı karar verip risk alırlar.
e)Kısa ve Uzun Vadeye Dönüklük

POLİTİK ÇEVRE
Bir işletmeyi kendi politik çevresi , girdiği ülkedeki politik çevre ,politik sistem gibi unsurlar etkiler .Ayrıca politik çevreninde dinamik olduğunu ve zaman değişimim gösterceğini dikkate almak gerekir .
Totaliter Rejimler :Hükümetler kamu ve özel sektöre ait her alanı kontrol altında tutar.Küba,Kuzey Kore ve bazı Afrika ülkeleri bu rejim türüne örnek verilebilir.
Sosyalizm: Özel mülkiyetten ziyade ortak mülkiyeti benimser.
Çin ,Rusya,Bolivya ...
Demokrasi: Özel mülkşyet koruma altındadır,hükümet müdahaleleri oldukça sınırlıdır.ABD,AVRUPA,KANADA......
POLİTİK RİSK
Politik Riski Etkileyebilecek Taraflar ;hükümet,çalışanlar,müşteriler,yerel halk.
Politik Risk Unsurları ;
-Mülkiyet,faaliyet ve transfer riskleri,
-Vergi,para,fiyat ve döviz kontrölü
-İthalat ve işgücü kısıtlamaları
-Hükümet değişikliği
-Savaş.terörizm,ambargo,
-El koyma ,millileştirme ,yerelleştirme.

POLİTİK RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ
A)Bölge turu:Ziyaret şeklinde yapılır

B)Danışmanlardan yararlanma :Uzman kişilerden ülke hakkında bilgi alınır.

C)Delphi tekniği:Bu teknikte ölçü alınacak unsurlar önceden belirlenirve daha sonra etki dereceleri ortaya konur.

D)Kantitatif(Nicel)yöntemler: Geçmiş verilere bakılarak geleceğe yönelik risk unsurları belirlenir.

E)Entegre analiz:Tüm yöntemlerin kullanılmasına dayanır.Uzun zaman almakla birlikte maliyeti yüksektir.

TEKNOLOJİK ÇEVRE
Teknolojik çevre en dinamik değişen çevresek faktörleri barındırır.
Teknolojik çevrenin pazarlama üzerindeki en büyük etkisi e-ticaret olmuştur.
Ünite-4
Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri


İşletmeleri ülkelerindeki ekonominin bozulması pazardaki artan rekabet ve talebin azalması gibi faktörler dış pazara yönlendirirler .
Pazara giriş şekillerinden en yaygın olanı ihracaatdır.Dolaylı,doğrudan ve ortaklaşa yapılır.
Dolaylı ihracaatın avantajları; riski düşük,esnek ve sınırlı taahhüt şeklindedir.Dezavantajları ise ; fırsat kayıplar ,konrtolda yaşanan sıkıntılar ve pazarla yeterli temasın olmaması .
Doğrudan ihracaatın avantajları ,pazarla iyi temas ,iyi kontrol imkanı ve daha iyi satış çabasıdır.
Dezavantajları ;daha fazla taahhüt ve satış organizasyonuna yatırımdır.

Sözleşmeye Dayalı Uluslar arası Pazara Giriş Stratejileri

Lisans Antlaşmaları : Lisansör lisansiyeye marka,logo,ticari sır,teknik bilgi gibi öğeleri royalte (ödenen para) karşılığında kiralar .

Franchising :Alkolsüz içecek ve fast-food sektörlerinde en çok kullanılan yöntemdir.Düşük sermayelidir.

Sözleşmeli Üretim :Üretimin giriş yapılan ülkede yaptırıldığı ancak pazarlamanın işletmenin kendisinin üstlendiği türdür.Üretim yapma ve tesis kurmaya gerek kalmaz.

Yönetim Sözleşmeleri : Yerel bir firmanın yabancı bir firmaya yönetim konusunda bilgi sağlamasıdır.Hilton zincir otelleri örnektir.

Anahtar Teslimi Projeler : Bu sistem bir bütün olarak bir işletmenin tamamen kurulup müşteriye teslim edilmesidir.

Montaj Operasyonları: Montaj ana firmadan gelen parçaların dış pazarlarda birleştirilip nihai ürünün meydan gelmesidir.

Yatırıma Dayalı Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

Ortak Girişim(joint Venture ):Bir yabancı ülkenin pazarında yerel bir işletme ile üretim tesisi kurulmasıdır.Bu tür girişimlerde yerel firmanın pazar bilgisi,tecrübesi,pazardaki ilişkileri ve riskin paylaşılması avantajlı dırımlardır.
Yüksek maliyet ,çatışma ihtimali ve yerel ortağın rakip olarak çıkabilmesi ise olumsuz yönleridir.
Uluslararası Birleşme ve Satınalmalar :Birleşme iki veya daha fazla şirketin bir araya gelerek tek bir şirket olarak faaliyetlerini devam ettirmesi satın alma ise bir şirketin diğer bir şirkete ait hisselerin çoğunu satın alması yoluyla oluşur .

Satın almalar yatay,dikey,ortak merkezli ve şirketler topluluğu olarak alınabilir.
Şirkete ürün ya da pazar hattı kazandırılıyorsa yatay
Alınan şirket işletmenin müşterisi ya da tedarikçisi oluyorsa dikey
Pazarlarda tekonoloji kullanımında anlaşmalı bir birliktelik ya da ayrılık varsa ortak farklı sektörden bir şirket satın alınıyorsa şirket topluluğu yoluyla satın alma işlemleri gerçekleşir.

Şirket birleşmeleri ;
İki şirketin ürettikleri ürün aynı ise yatay birleşme
Üretim ya da dağıtım şekilleri farklı ise dikey birleşme
Birbirinden farklı iki iş kolu olan işletmelerin yaptığı birleşmelerde küme birleşmeleri olarak adlandırılır .

Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Ucuz iş gücü ve hammade,yerel pazara yakınlık,teşvik ve indirimlerden yararlanma, kontrolü elde tutma gibi avantajlardan ötürü firmalar doğrudan yabancı yatırıma yönelirler .Doğrudan yabancı yatırımlarda işletme üretimi kendi uluslaralanındaki gibi yapıyorsa bu yatay doğrudan yabancı yatırım ,parçaları kendi ülkesinde üretip faaliyet gösterilen ülkede birleştirilip satılması ise dikey doğrudan yabancı yatırımdır.Bu yatırım türünde yatırım yapılacak olan ülkedeki siyasi ve ekonomil istikrar oldukça önemlidir . Yerel paranın değer kaybı,hükümet değişikliği gibi durumlar işletmeler için olumsuz durum yaratır .

Stratejik Birleşmeler
Küresel rekabetin yüksek olduğu ve yüksek maliyetli sanayi dallarında sen önemli rekabet aracıdır.Teknoloji, üretim ve dağıtım tabanlı olmak üzere üç çeşit birleşme yapılır.

Teknoloji tabanlı;Olivetti ve AT&T örneği

Üretim tabanlı ;General Motors ve Toyota

Dağıtım tabanlı;İnşaat ve yapı malzemeleri üreten şirketler arasında oluşur .
Cateplılar ve Mitsubishi , Fiattallis ve Hitachi gibi.

Girilecek Uluslararası Pazarın Belirlenmesi
1)Aday ülkelerin belirlenmesi :(politik,yasal,ekonomik,teknolojik,demografik, finansal,rekabet çevreleri gibidurumlara bakılır )
2)Ön eleme :politik istikrar,ekonomik gelişme ve coğrafi uzaklık gibi durumlar göz önüne alınır
3)Detaylı inceleme :Ülke pazarın büyüklüğü ,rekabet yoğunluğu ,pazara giriş engelleri ve pazarın büyüme hızları dikkate alınır .
4)Seçim

Pazar Potansiyeli Göstergeleri ;
-Demografik özellikler -Teknolojik faktörler - Coğrafi özellikler
-Sosyo-Kültürel faktörler -Ulusal amaçlar ve planlar - Ekonomik faktörler
 
Üst