AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Peyzaj, Çevre ve Tarım Vize Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
Peyzaj, Çevre ve Tarım


 • Toprak kirliliği, katı, sıvı, radyoaktif atık ve kirleticiler tarafından toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır.
 • Ekolojik ayak izi, insanların beslenme, barınma ve ulaşım gibi gereksinimlerini karşılamak için kullandığı doğal kaynaklar ile doğa üzerinde oluşturduğu varsayılan etkidir.
 • Klimatik faktörler, ışık, sıcaklık, yağış, nem, basınç ve rüzgar’dır.
 • Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 2000 yılında imzaya açılmıştır.
 • Kaynak ekolojisi, ekolojinin alt disiplinlerinden biri değildir.
 • Bitki ekolojisi, Peyzaj ekolojisi, Populasyon ekolojisi ve Ekosistem ekolojisi, ekolojinin alt disiplinleridir.
 • Alexander vonHumboldt, peyzaj kavramını ilk kez tanımlamıştır.
 • Peyzaj mimarlığı, kentsel ve kırsal alanlarda, doğal ve kültürel çevrelerin koruma ve kullanma dengesi içerisinde, estetik ve fonksiyonel bakış açılarıyla ekolojik temelli olarak tasarlanması, planlanması, yönetimi ve korunmasıyla ilgilenen, aynı zamanda bilim ve sanat dalı olan meslek disiplinidir.
 • Arkeolojik sit, tarih öncesinden Endüstri Devrimi sonrasına kadar olan dönemde yaşamış uygarlık ve kültürlere ait yerleşimsel ya da yapısal kalıntıların bulunduğu alanlardır.
 • Kültürel peyzaj, kültürel ve doğal kaynaklar ile bu bağlamda yaban hayatı ve evcil hayvanları içeren, tarihi bir olay ve etkinlikle birlikte anılan ya da çeşitli kültürel ve estetik değerler sergileyen coğrafi alanlardır.
 • Çanakkale, Gelibolu Yarımadası, tarihi bir sit alanıdır.
 • Tanıtım, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili etkinlik değildir.
 • Bakım, Restorasyon, Onarım ve Muhafaza, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili etkinliklerdir.
 • Türkiye’de ilk resmi ekolojik tarım hareketi olan Organik Tarım Organizasyon Derneği, 1992 yılında kurulmuştur.
 • Bill Mollison, permakültürün babası olarak kabul edilmektedir.
 • Pestisitlerin kullanılması, ekolojik tarımda kullanılabilecek bitki koruma yöntemlerinden biri değildir.
 • Biyolojik savaş, Aynı alanda birlikte ekim, Ekim, dikim ve hasat tarihlerinin ayarlanması ve Yönetmeliklerde izin verilen belirli maddelerin çeşitli formlarda bitkiye uygulanması, tarımda kullanılabilecek bitki koruma yöntemleridir.
 • Meyveler, 2000 yılı verilerine göre Türkiye’de en çok ekolojik üretimi yapılan ürünlerdir.
 • Fazla miktarda ürün elde etmek, konvansiyonel tarımdan ekolojik tarıma geçişin amaçlarından biri değildir.
 • Tarımsal yerleşimler, kültürel çevre için bir örnektir.
 • Azot, oksijen ve diğer asal gazlar, havada sürekli bulunan ve oranları değişmeyen gazlardır.
 • İklim özellikleri, abiyotik çevre faktörlerinden biridir.
 • Bitki türleri, Hayvan türleri, İnsan ve Mikroorganizmalar, biyotik çevre faktörleridir.
 • Harvard Üniversitesi, ilk Peyzaj Mimarlığı Kürsüsü’nün kurulduğu ve peyzaj mimarlığı eğitiminin temelinin atıldığı kurumdur.
 • Andre Le Notre, Versailles(Versay) saray bahçelerinin mimarıdır.
 • Ceviz’in anavatanı Türkiye değildir.
 • Endüstri peyzajı, kültürel peyzaj çeşitlerinden biridir.
 • Kentsel sit alanları, Amerikan Milli Park Servisi(NPS) tarafından yapılan kültürel peyzaj sınıflamaları kapsamında değildir.
 • Endüstriyel sit, korunması gereken alanlardan olan “sit” tanımına uygun değildir.
 • Kültür varlıkları, tarih öncesi ve tarihi dönemlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında ya da su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır.
 • Kültür, permakültürün sosyal bileşenlerinden biridir.
 • Doğal sit, doğal oluşumları ya da insanlar tarafından gerçekleştirilmiş düzenlemeler sonucunda korunacak değere sahip olan doğa parçalarıdır.
 • Avustralya, 2007 yılı verilerine göre karşılaştırıldığında en büyük ekolojik üretim alanına sahip ülkeler arasında yer alır.
 • Kuru üzüm, Türkiye’de ekolojik olarak yetiştirilen ilk ürünlerden biridir.
 • Türkiye’de ilk resmi ekolojik tarım hareketi Organik Tarım Organizasyon Derneği’nin kurulması ile başlamıştır.
 • Karbondioksit, su buharı ve ozon, havada sürekli olarak bulunan ve miktarları azalıp artan gazlardır.
 • Fauna, sınırlandırılmış belli bir bölgede ya da dönemdeki hayvan topluluğuna denir.
 • Toprak katmanının hava ve su içermesi, toprak kirliliği nedenlerinden biri değildir.
 • Ekoloji, insan, diğer canlılar ve bunların canlı ve cansız çevreleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri ile yaşamın devamını sağlayan madde ve enerji döngülerini, kendilerini yenileyebilen mekan birimleri içinde inceleyen bilim dalıdır.
 • Raporların okunması, ekolojik planlamada izlenecek süreçteki adımlardan biri değildir.
 • Kaynak envanterinin oluşturulması, Önceliklerin belirlenmesi, Risk analizi ve Değerlendirme, ekolojik planlamada izlenecek süreçteki adımlardır.
 • Yağış, Rüzgar, Toprak ve Sıcaklık, peyzaj ekolojisinin konusunun içerisindeki cansız ögelerdir.
 • Anıtlar, tek yapı ya da farklı işlevlerin bir arada toplandığı, yapılar grubu biçiminde(külliye) inşa edilmiş kültür varlıklarıdır.
 • Panoramik peyzajlar, Amerikan Milli Park Servisi tarafından yapılan kültürel peyzaj sınıflandırmalarından biri değildir.
 • İstanbul, Galata, yöresel peyzajlardan biri değildir.
 • Etnografik peyzajlar, dünya üzerindeki diğer doğal ve kültürel kaynaklardan farklı özelliklere sahip olan ve bunları bugün de bünyesinde barındıran, özelliklerini koruyabilmiş miras alanları ya da çevre kaynaklarıdır.
 • Büyümeyi sınırlandırmak ve artı değerleri paylaşmak, permakültürün tasarım ilkelerinden biri değildir.
 • Faydalı çıktı elde etmek, Gözlemlemek ve etkileşime girmek, Enerjiyi yakalamak ve muhafaza etmek ve Çeşitlilikten faydalanmak ve değerini bilmek, permakültürün tasarım ilkeleridir.
 • Doğal turizm alanları inşa etmek, sürdürülebilir turizmin ilkelerinden biri değildir.
 • Saklayın ve daha sonra kullanın, permakültürün tasarım ilkelerinden biri değildir.
 • Peyzaj elemanlarının bir araya gelerek oluşturduğu mozaiği içeren yeryüzü parçası, farklı peyzaj tanımlarının ortak ifadesidir.
 • Ambiyotik, cansız çevrenin tüm fiziksel ve kimyasal faktörlerdir.
 • Antropojenik, insan kaynaklı ve insan mücadelesi sonucu ortaya çıkan etkidir.
 • Çevre, insanı ve diğer canlıları etkileyen ve etkilenen tüm canlı ve cansız unsurlarla birlikte bir zaman boyutunu da kapsayan kavramdır.
 • Flora, belirli bir zamanda, belirli bir yerde veya coğrafi bölgede yetişen çeşitli taksonomik sınıftaki tüm bitkilere verilen isimdir.
 • Efes arkeolojik sit alanı, korunması gerekli doğal değerlerden biri değildir.
 • Konvansiyonel tarım, tarım kimyasalları dahil olmak üzere yoğun girdili tarımsal üretim ya da sentetik kimyasal tarım ifadeleridir.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, belirli bir alandan daha fazla ürün elde etmek amacıyla yürütülen uygulamalardan biri değildir.
 • Avrupa kıtası, dünyada ekolojik tarım uygulamasının başladığı kıtadır.
 • Kuru incir, Türkiye’de ekolojik olarak yetiştirilen ilk ürünlerden biridir.
 • Toprakla ilgili olan faktörlere verilen isim, edafikfaktörler’dir.
 • Biyolojik çeşitlilik, tüm canlı organizmaların birbirleri içinde ve arasında çeşitliliğini tanımlamak için kullanılan bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikro-organizmaları kapsayan kavramdır.
 • Abiyotik varlık ekolojisi, ekolojinin alt disiplinlerinden biri değildir.
 • Ekosistem ekolojisi, Peyzaj ekolojisi, Canlı toplulukları ekolojisi ve Popülasyon ekolojisi, ekolojinin alt disiplinleridir.
 • Endüstri peyzajı, Yol peyzajı, Tarımsal peyzaj ve Turistik peyzaj, doğal peyzaj çeşitlerinden biri değildir.
 • Yapılar, doğal peyzajı oluşturan ana elemanlardan biri değildir.
 • Arazi ve arazi morfolojisi, Flora, Atmosfer ve atmosfer olayları ve Fauna, doğal peyzajı oluşturan ana elemanlardır.
 • ErnstHaeckel, ekoloji kelimesini kullanan ilk kişidir.
 • Doğa koruma alanları, tarihsel tasarlanmış peyzajlardan biri değildir.
 • Kent parkları, Kampüsler, Mesire yerleri ve Sağlık yapıları, tarihsel tasarlanmış peyzajlardır.
 • Endüstriyel kentsel gelişim, kırsal peyzajın kapsamında yer almaz.
 • Ekonomik değerler, kültürel peyzajların bileşenlerinden biri değildir.
 • İnsan, Kültürel değerler, Doğal değerler ve Yaban yaşamı, kültürel peyzajların bileşenleridir.
 • Ev ve gölgelik, permakültür arazi tasarımında en iç zonda yer almalıdır.
 • Yenilenebilir kaynak kullanma, permakültürün etik ilkelerinden biri değildir.
 • Dünyayı gözetme, İnsanları gözetme, Nüfusu sınırlandırma ve Tüketimi sınırlandırma, permakültürün etik ilkeleridir.
 • Kişi başına düşen asgari yeşil alan miktarı, 10,0 m2’dir.
 • Denge kuramlarıve Sentez Kuramları, çevre psikolojisinde insan ve çevre olgularını açıklayan kavramlardan biri değildir.
 • Uyarıcı kuramları, Kontrol kuramları, İşlevsel yaklaşımlar ve Davranış ortamları kuramıve Entegral Kuramları, çevre psikolojisinde insan ve çevre olgularını açıklayan kavramlardır.
 • Çevre etiği, insanın kendisi dışında kalan doğa ile ilişkisinin nasıl olması gerektiği üzerine kafa yoran ve birey-toplum-doğa ilişkilerinde kurulacak denge çerçevesinde doğru eylem ve yaşam biçimlerinin seçilmesidir.
 • Bozulan ekosistemin yerine yeni bir ekosistem oluşmasına, süksesyon denir.
 • İklim, yapay çevrenin belirlenmesinde önemli faktörlerden biri değildir.
 • Sosyal yapı, Ekonomik yapı, İdari yapı ve Coğrafi durum, yapay çevrenin belirlenmesindeki önemli faktörlerdir.
 • Alberti, rönesans bahçe sanatının öncülerinden olan Villa Medici’yi tasarlamıştır.
 • Fil Bahçesi, Osmanlı döneminde yapılmış bahçelerden biri değildir.
 • Doğal peyzaj, insan kültürünün doğrudan etkilemediği çevredir.
 • Arazi kullanımı, kırsal yerleşmeleri şekillendiren ve organize eden temel unsurlardan biridir.
 • Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir.
 • Ginkgobiloba, tohumlu bitkilerin en eski ve en yaşlı üyesi olarak kabul edilir.
 • Pinus, açık tohumlu bitkilerin en büyük cinsidir.
 • Cupressussempervirens, yaprak şekli itibariyle diğerlerinden farklıdır.
 • Habitus, odunlu bitkilerin dıştan genel görünüşüdür.
 • Bir bitki türünün bilimsel adı; cins adı ve türü tanımlayan bir epitet adından oluşur.
 • Abiyotik, cansız çevrenin tüm fiziksel ve kimyasal yapısı ve bu yapının canlı varlıklarla karşılıklı etkileşim içerisinde bulunmasıdır.
 • Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle karakteri tabii ve insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelir.
 • 1982 yılında Bernard Tschumi’nin eski bir mezbaha alanını yeni bir yaklaşımla yeniden düzenleyip ortaya çıkardığı La Villette Parkı Paris şehrindedir.
 • Cennet tasviri, İslam dünyasında bahçe düzenleme sanatının tasarım ve anlam temelini oluşturan etmenidir.
 • Hadrian Villası, M.S. 2. yüzyılda yaptırılan, yaklaşık 1 km2 alanda 30 kadar bina ve peyzaj düzenlemesinden oluşan yapıdır.
 • Central Park, ABD’nin ilk peyzaj mimarları F. LawOlmstedve C. Vaux’un peyzaj mimarlığının modern ilkelerini ortaya koydukları düzenlemedir.
 • Taş Köprü, Prizren, tarihi kentsel peyzaja örnektir.
 • Ulaşım özellikleri, insanın doğal peyzaj ile etkileşmesinden doğan dönüşümlerin oluşturduğu kültürel karakteristiklerden biridir.
 • Kozalak, kapalı tohumlu bitkilerde yer alan “çiçek” yapısının, açık tohumlu bitkilerdeki karşılığıdır.
 • Çalı, genellikle toprak seviyesinde dallanma yapan ve çok sayıda gövdesi bulunan bitkilerin büyüme formuna sahip bitkileridir.
 • Abies, iki yüzlü iğne yaprak(alt ve üst) olan türdür.
 • Taxusbaccata, tohumları olgunlukta kırmızı renkli, etli bir arillus ile çevrili bir bitki türüdür.
 • Kambiyum, damarlı bitkilerde iletim demetleri arasında yer alan ve ikincil büyümeyi sağlayan bölünür dokudur.
 • Hanımeli(Loniceracaprifolium), kışın yaprak dökmeyen, 20 metreye kadar boylanabilen, elips şeklinde parlak yapraklı, çiçekleri beyaz-sarı renkli ve çok hoş kokulu sarılıcı bitkidir.
 • Kil, hazır olarak satılan iç mekansaksı topraklarındaki malzemelerden biri değildir.
 • Hindistan cevizi lifleri, Perlit, Vermikülit ve Kumlu toprak, hazır olarak satılan iç mekansaksı topraklarındaki malzemelerdir.
 • Bir şişe bahçesi oluştururken şişenin dibine 1-5 cm kalınlığında koyulan çakıl taşlarının fonksiyonu, toprağın aşırı ıslak kalmasını engellemektir.
 • Form, bir mekanın dış hatlarıyla meydana getirdiği şeklin 3 boyutlu kütlesidir.
 • Şimşir, hem dem yeşil bitkilerden biridir.
 • Vernalizasyon, tohumların çimlendirildikten sonra belli bir süre düşük sıcaklık derecelerinde tutulması işlemidir.
 • Generatif üretim, ana bitkinin tohumları çimlendirilerek yeni bireyler oluşturmasıdır.
 • Spor, döllenme özelliği olmayan üreme hücresine denir.
 • Gövde, bitkinin dal, yaprak, meyve ve tohum gibi kısımlarını taşıyan toprak üstündeki organıdır.
 • Tohum, bitkilerde dişi organın yumurtalığında bulunan, döllenmeden sonra oluşan embriyo, çenek ve koruyucu kabuktan oluşmasıyla çimlenerek yeni bir bitki meydana getirebilen yapıdır.
 • Sınır oluşturma, spor faaliyetleri yapılacak açık bir alan basıma dayanıklı çim ile bitkilendirilmiş, hemen yanında farklı amaçlakullanılan diğer bir alanın zemininde ise damkorukları kullanılarak geçiş sağlanmıştır.
 • Yaprakların yavaş büyümesi, iç mekan bitkilerinde fazla sulama yapılmasından kaynaklanmaktadır.
 • Phaeleoonopsis türleri, geceleri de oksijen üretmeye devam ettiği için uyuma mekanlarında kullanılabilir.
 • Gözenekli yapıda olması, iç mekan bitkileri için kullanılan iyi bir saksı toprağına ait özelliklerden biridir.
 • Odak noktası, peyzajda ilk dikkat çeken tasarım elemanı objesidir.
 • Göz, anaç bitki kabuğunun T şeklinde kesilmesi ile yapılan aşı türüdür.
 • Tesviye, geleneksel olarak çim ekimindeki ilk işlemdir.
 • Çim bitkileri, peyzaj alanlarında geniş toprak yüzeylerinin örtülmesinde kullanılan Lolium ve Poa gibi cinslere ait olan, tek ya da çok yıllık bitkilerdir.
 • Kapalı tohumlu bitkiler, peyzaj uygulamalarında en yaygın kullanılan bitki grubudur.
 
Üst