AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Sosyolojiye Giriş 2. Ünite Ders Notları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
ÜNİTE - 2
SOSYOLOJİDE TEMEL YAKLAŞIMLAR
SOSYOLOJİNİN GELİŞİMİ

• Sosyoloji biliminin gelişiminde katkıda bulunan birçok yaklaşım bulunmaktadır. En etkili olanları Marx, Durkheim, Weber, İşlevselcilik marxizm, çatışma teorisi, sembolojik etkileşimcilik.

SOSYOLOJİ DE İLK DÖNEM GELİŞMELER
Saint Simon ( 1760-1825)

• Sanayi toplum kavramını ilk ortaya atan kişi
• Pozitivisttir aynı zamanda feodal ve askeri toplumlardan sanayi toplumlarına doğru gelişme gösterdiğini belirtmesi üzerine evrimcidir.
• Hem sosyolist hem muhafazakar bakış açısına sahiptir
• İlk sosyolist ilk sosyologtur. Toplumsal değişmedeki problemler muhatabının sosyal fizik olduğunu söyler.

Auguste Comte (1798-1857)
• Sosyoloji kavramını icat etmiş, pozitivist sosyoloji olarak bilinen geleneği kurmuştur.
• Evrimci ve pozitivisttir
• Sosyoloji bilimini icat etmiş ve pozitif sosyoloji geleneğinin öncüsü olmuştur.
• Sosyolojinin isim babasıdır.
• İnsan düşüncesi ve toplumsal evrim için söz konusu ettiği üç aşama vardır. Bunlar sırasıyla:
Teolojik aşama, Metafizik ve pozitiftir.
• Başvurduğu kavramlar, toplumsal statik (toplumsal düzen), toplumsal dinamik(toplumsal değişim) tarihsellik, pozitif aşamadır.

Herbert Spencer (1820-1903)
• Organizmacı bir toplum modelini benimser
• Pozitivist - Charles Darwinin evrim teorisindeki ilkeler çerçevesinde ele alan evrimci bir sistem yaklaşımında geliştirilmiştir.
• Uyum sağlayanlar ( güçlüler ) yaşar ifadesini darvinden önce insan toplulukları için kullanmıştır.
• Toplumsal değişme Darwinci anlamda güçlü olanların ayakta kaldığı zayıf olanların yok olduğu tezine yani doğal seleksiyon sonucunda çevresine farklılaşarak bütünleşme yoluyla uyum sağlayan toplumların hayatta kaldığını bunu başaramayanların ile yok olduğunu savunur.
• Genel Yaklaşımının ismi Sosyal Darwinistdir.

KLASİK SOSYOLOJİ- (MARX, WEBER, DURKHEİM)
Karl Marx (1818-1883)

• Toplumları tarihsel süreç içerisinde komünal köleci feodel kapitalist ve sosyolist olarak ayırmış üretim ilişkilerine dikkati çekmiş modern çağda doğu toplumlarının farklılıklarında Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) ile açıklamaya gitmiştir
• Tarihsel maddecidir.
• Modern toplumun farklılıklara ve sınıflara dayandığını düşünür.
• Diyalektiği yöntem olarak kullanır
• Toplumsal emek ve üretim ilişkileri önemli kavramları arasındadır.
• Toplum analizlerinde alt yapı ve üst yapı olmak üzere iki ayırıma gider
• Eleştirel -İşlevselci -Kapitalist üretim sistemi emeğin yabancılaşmasına neden olmaktadır
• Kapitalist sistem eşitsizlikleri üretim sürecinde yaratmaktadır.
• Kapitalizmde toplumsal eşitsizliği yaratan en büyük faktör dindir
• Bir üretim tarzında belirleyici olan faktör alt yapıdır.
• Toplumsal değişmenin motor gücünün sınıf çatışması olduğunu ifade eder.

Alt Yapı: Temel ekonomik ilişkilerin etrafında dönen ve toplumsal düzene şeklini veren üst yapıyı şekillendiren ilişkilerdir üretim güçleri ve üretim ilişkileri arasındaki çelişkiye karşılık gelmektedir.
Üst Yapı: Üretim güçlerini elinde bulunduranların egemenliklerini meşrulaştırmak için kullandıkları araçlardır.

Emile Durkheim (1858-1917)
• İşlevselci(fonksiyonolist)
• Kullandığı temel kavramlar; Mekanik dayanışma, Organik dayanışma, anomi, iş bölümü
• Toplumsal düzen sembolik etkileşimin bir sonucudur -Anti hümanist
• Geleneksel ve modern toplum karşılaştırmasını kullanır.
• Toplumsal değişmede en önemli faktörün iş bölümü olduğunu savunur.
• Yapısal işlevselcilik -Toplum bireylerden üstündür -Biyolojik organizma -Toplumsal dayanışma

Max Weber (1864-1920)
• Karizmatik otorite -Toplumsal eylemi anlamaya yöneliktir -Sosyolojinin çalışma nesnesini toplumsal eylem olarak tanımlar.
• Pozitivizmi eleştirir. -Toplumsal eylem -Akılcı/Rasyonel
• 4 toplumsal eylem tipinden söz eder.
• Yorumlayıcı veya anlayıcı sosyoloji -Otorite ve örgüt tiplerinden söz eder Geleneksel otorite
• Karizmatik otorite yasal-ussal otorite
• En ünlü çalışmaları Protestan ahlakı ve Kapitalizmin ruhu dur.
• Tek faktör yerine çoğulcu(plüralist) bir yaklaşım benimser
• Toplumsal eylemi yorumlamak ve açıklamak ile ideal tipler oluşturma çabası olmuştur.
• Bir amaca yöneliktir Araçlar kullanır - Hesaplı ve planlıdır
• Dinsel ahlaksal ve kültürel değerler.
• Toplumsal ilişkileri anlamak için bireyin gerçekleştirdiği eylemin anlamına bakmak gerekir
• Demir kafeslere benzettiği rasyonel örgütleme tipi Bürokrasidir.

MODERN SOSYOLOJİNİN GELİŞİMİ
İşlevselcilik:

• Durkheim, A.R Radcliffe-Brown ile Bronislaw Malinawski tarafından geliştirilmiş. Talcott Parsons be Robert K.merton tarafından ilerletilmiştir.
• Evrimci bir anlayışa sahiptir
• Toplumu işlevsel bir bütün olarak görür.
• Toplum öz düzenlemeye sahip bir sistem olarak ele alınır.
• Çevredeki değişime karşı toplumun kendi koruma mekanizmaları yarattığı fikri vardır.

Marxizm ve Çatışma Teorisi
• Marxın yaklaşımına dayanan çatışma teorisi Marxist teorilerin onun orijinal düşüncelerine sadık kalan geleneksel ve yeni versiyonlarına yaslanır.
• Gramsci toplum analizlerinin sadece alt yapı değil kültür ve ideolojilerinin de önemli olduğunu vurgulamıştır.
• Yapısalcı marxizm olarak bilinen teorinin geliştiricisi Lois bir toplumda belirli ilişkilerden oluşan 3 temel toplumsal yapıyı (ekonomik siyasal ve ideolojik yapılar) belirlemiştir.
• Frankfurt okulu tarafından geliştirilen eleştirel teoride marxizmde önemli yer tutar.

Sembolik Etkileşim:
• Toplumu yalnız yapıları açısından değil bireyler açısından da analiz eder
• İnsanlar arasındaki etkileşimcilik mutlaka sembollerle olur
• Bireylerin gündelik yaşamdaki sembolik etkileşimlerinin bir ürünü olarak ele alır
• Gerorge Herbert mead kurucusu, Ch colley, W.thomas ve Herbert Blumer katkıda bulunmuştur
• Adını blumerden almıştır
• Toplumsal düzenin içinde yaşadığımız dünya da şeylere atfettiğimiz anlamlar sonucu ortaya çıktığı savunulur.
• Mikro sosyolojide kalır
• Bireyden bağımsız değil bireyin ona yüklediği anlamdan meydana gelir

FEMİNİST VE POSTMODERN YAKLAŞIMLAR
• Klasik ve modern sosyolojide yer alan bütün yaklaşımlara eleştirel bakarlar
• Eleştirel teoriye benzer
• Nedensellik ilkesine ve akılcı düşünceye dayalı bilim anlayışının iflas ettiğini öne sürerler
• Kültür sanat teknoloji ve bilime kadar pek çok alanda modernizme bir eleştiri olarak doğan post modernizm gerçekliğin modern çağdaki sosyolojik yaklaşımlarla bilinemeyeceğini ve akılcı düşünme biçimleri tarafından iyileştirilemeyeceğini savunur.
 
Üst