AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Tarım Ekonomisi Vize Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
Tarım Ekonomisi


 • Yüksek Ziraat Enstitüsü, tarım ekonomisinin Türkiye’de ilk temellerinin atıldığı öğretim kurumudur.
 • Tarım ekonomisi çalışmalarında kullanılan araştırma yöntemlerinden endüksiyon, tek tek olaylardan hareketle genel kurala ulaşır.
 • Tarımsal üretim tekniği ve Tarım ekonomisi bilgisi, tarımsal faaliyetin iki temel yönüdür.
 • Toprak bilimi, tarım ekonomisinin başlıca dallarından biri değildir.
 • Tarımsal finansman, Kırsal sosyoloji, Tarımsal kıymet takdiri ve Tarımsal proje, tarım ekonomisinin başlıca dallarıdır.
 • Hukuk bilim dalının tarım ekonomisi ile yakın ilişkisi vardır.
 • İhracatın ithalatı karşılama oranı, bir ülkenin ihracat ve ithalat değerlerinin karşılaştırılmasını ifade eder.
 • Gayri Safi Milli Hasıla, bir ülkede yıllık üretilen mal ve hizmetlerin parasal tutarıdır.
 • Muz, Türkiye’de kendine yeterlik derecesi en düşük meyve türüdür.
 • Yeterlilik derecesi, toplam arzın toplam kullanıma eşit olduğu durumu açıklar.
 • Kültür çeşidi, arazinin üzerinde yetiştirilen üretim çeşitliliği esas alınarak yapılan sınıflandırmadır.
 • Sulama suyu, tarım işletmelerinin sermaye unsurlarından biri değildir.
 • Para, Tohum, Traktör ve İnek, tarım işletmelerinin sermaye unsurlarındır.
 • Sabit masraf, üretim hacmine bağlı olmadan yapılan masraftır.
 • Yabancı işgücü, tarım işletmesi dışından bir ücret karşılığı temin edilen işgücüdür.
 • Müteşebbis, üretim faktörlerinden biridir.
 • Faiz, Rant, Vergi ve Yatırım, üretim faktörleri değildir.
 • Borç kullanma, tarım işletmesinde tutulacak fiziki kayıtlardan biri değildir.
 • Çiftlik haritası, Üretim kayıtları, İşgücü kayıtları ve Yem kullanım kayıtları, tarım işletmesinde tutulması gereken fiziki kayıtlardır.
 • Saf hasıla, borçsuz arazi için kiracılık ve ortakçılık yapmayan bir tarım işletmesinde aktif sermayenin getirisidir.
 • Amortisman, tarım işletmelerindeki sabit masraflardan biridir.
 • Veteriner, İlaç, Pazarlama, Sulama ve Yem, tarım işletmelerindeki sabit masraflardan değildir.
 • Toplam aile geliri, tarımsal gelir ile tarım dışı gelirin toplamından oluşan işletme faaliyet sonucudur.
 • Kısa dönemde esnek olmaması, tarım ürünleri arzının özelliklerinden biridir.
 • Örümcek ağı, tarım ürünleri piyasasında genellikle geçerli olan teoremdir.
 • Mekanizasyon düzeyini artırmak, tarım işletmelerinde çeşitli ürün yetiştirmenin başlıca nedenlerinden biri değildir.
 • İklim, Piyasa fiyatı, Çiftçinin kendi ihtiyacı ve İşgücünü daha iyi değerlendirebilmek, tarım işletmelerinde çeşitli ürün yetiştirmenin başlıca nedenlerindendir.
 • Kar, müteşebbisin üretimden elde ettiği paydır.
 • Azalan verim, tarımsal üretimde kullanılan üretim girdilerindeki artış miktarı üretimdeki artıştan daha az oranlarda seyretmesidir.
 • Mutlak kar, Gayrisafi Üretim Değeri ile üretim masrafları arasındaki farktır.
 • Entansif tarım, iklim, pazar ve toprak özellikleri dikkate alınarak ya da alınmayarak birim arazi başına daha fazla sermaye ve işgücü düşmesidir.
 • İşletmenin bulunduğu yörenin iklimi, işgücüne etkili olan işletmeyle ilgili faktörlerden biri değildir.
 • Tarım işletmesinin büyüklüğü, Üretim deseni, Tarlaların şekil ve büyüklüğü ve Toplam sermaye ve makine sermayesinin durumu, işgücüne etkili olan işletmeyle ilgili faktörlerdir.
 • Anket, tarım ekonomisi çalışmalarında sosyal ve ekonomik olayların belirli bir kısmını incelemek amacıyla yapılan ve veri temininde kullanılan görüşmedir.
 • Tarımda makine kullanımı, komşu işletmelerin ürün desenine göre değişmez.
 • Tarımda makine kullanımı, Mevsim, Arazi yapısı, İşletme büyüklüğü ve İşgücü varlığına göre değişir.
 • Bezelye, Türkiye’nin yurtiçi üretimin yurtiçi talebi karşılama derecesi en düşük sebze türüdür.
 • Süt ineği, sabit sermayeye örnektir.
 • Tohum, İlaç, Yem ve Gübre, sabit sermayeye örnek değildir.
 • Gayrisafi Üretim Değeri, tarım işletmelerinde Bitkisel üretim değeri+Hayvansal üretim değeri+Envanter kıymet artışlarından oluşan yıllık faaliyet sonucudur.
 • Hayvan sayısının belirsizliği, tarım sektöründe karşılaşılan belirsizliklerden biri değildir.
 • Fiyat belirsizliği, Sosyal ve kurumsal yapı belirsizliği, Gelir belirsizliği ve Verim belirsizliği, tarım sektöründe karşılaşılan belirsizliklerdir.
 • Yem kullanım kayıtları, tarım işletmesinde tutulacak finansal kayıtlardan ortaya çıkmaz.
 • Üretilen ürünleri işlemek, tarım işletmelerinde çeşitli ürün yetiştirmenin sebeplerinden biri değildir.
 • Fındık, Türkiye’de kendine yeterlik derecesi en yüksek meyve türüdür.
 • Teknik ve Ekonomik, tarımsal faaliyetin ilk temel yönüdür.
 • Ne üretilecektir sorusu, tarımsal işletme ekonomisinin cevap bulmaya çalıştığı temel sorudur.
 • Ekmek, Türkiye’de kırsal ve kentsel alanda kişi başına düşen gıda maddesi miktarı bakımından ilk sıradadır.
 • İşletme arazisi genişliğini hesaplamak, tarımsal ürünlerde maliyet hesaplamanın faydalarından biri değildir.
 • Planlamaya yardımcı olmak, Maliyetlerin kontrol altında tutulması, Birim maliyeti belirlemek ve İşletme kararlarına yardımcı olmak, tarımsal ürünlerde maliyet hesaplamanın faydalarıdır.
 • Tarımda etkinlik, tarım ekonomisinin genel olarak gerçekleştirmeye çalıştığı olaydır.
 • 61 dekar, Türkiye’de tarım işletmelerinin ortalama arazi genişliğidir.
 • Marjinal Teknik İkame Oranı = Fiyat Oranı, aynı çıktı seviyesini veren iki girdinin en düşük maliyetli bileşimine ulaşıldığı noktadır.
 • Borçlar, pasif sermaye kapsamındadır.
 • Para mevcudu ve alacaklar, Bitki varlığı, Bina varlığı ve Satılacak hayvanlar, aktif sermaye kapsamındadır.
 • Sermaye sahibine faiz ödemek, üretim sınıflandırılması arasında yer almaz.
 • Ürünün mekan faydasını artırmak, Ürünün mülkiyet faydasını artırmak, Ürünün zaman faydasını artırmak, Ürünün maddi faydasını artırmak, üretim sınıflandırılması arasında yer alır.
 • Üretim hacmi başına düşen değişken masraf, ortalama değişken masraftır.
 • Türkiye’de ihracat ve ithalatın sektörel gelişimi incelendiğinde Türkiye’nin ihracatı içinde tarım sektörünün payının yıllar içindeki seyri, oransal olarak azalmıştır.
 • Pazara uzaklık durumu, tarım işletmelerinde çiftçinin gelirini dengelemek adına çeşitli ürünler yetiştirmesinin temel nedenlerinden biri değildir.
 • Piyasa fiyatı, Hayvanların yem ihtiyacı, İşgücünü daha iyi değerlendirebilmek ve İklim belirsizliği, tarım işletmelerinde çiftçinin gelirini dengelemek adına çeşitli ürünler yetiştirmesinin temel nedenleridir.
 • Kırsal psikoloji, tarım ekonomisinin başlıca dallarından biri değildir.
 • Tarımsal pazarlama, Kırsal kalkınma, Tarım hukuku ve Kırsal sosyoloji, tarım ekonomisinin başlıca dallarıdır.
 • Örnekleme, zaman, maliyet ve benzeri sebeplerden dolayı populasyonun tamamının incelenemediği durumlarda belli bir kritere göre o popülasyonu temsil edecek şekilde istatistiki yöntemler kullanarak veri toplama yöntemidir.
 • Saf hasıla, tarım işletmelerinde tutulan fiziki kayıtlardan biri değildir.
 • Çiftçi, mal sahibi, kiracı veya yarıcı olarak devamlı ya da en az bir üretim dönemi ve yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerdir.
 • İç ticaret hadleri, bir ülkedeki tarımsal ürünler fiyat endeksinin sanayi ürünleri fiyat endeksine oranıdır.
 • Faktör – Faktör ilişkisi, belirli bir ürün seviyesini sağlamak için girdilerin birbirinin yerine ikame edilmesiyle en düşük maliyetli girdi bileşiminin hesaplanmasını ifade eder.
 • Sabit sermaye, kısa dönem üretim sürecinde üretime çok defa katılabilen ve katıldığında özelliğini yitirmeyip, belli bir yıpranma ortaya çıkaran üretim faktörleridir.
 • Döner sermaye, üretime bir defa katılan, katıldığında kaybolan ve ürünün bünyesine geçen vasıtalardır.
 • Müşterek maliyetler, endirekt maliyetler de denilen ve üretim faaliyetinde bütün teşebbüsleri ilgilendiren maliyet türüdür.
 • Gübre masrafı, tarım işletmelerinin değişen masraflarından biridir.
 • Daimi işçilik ücreti, Amortismanlar, Vergi ve Çiftçi ve ailesinin ücreti, tarım işletmelerinin değişen masraflarından değildir.
 • Rantabilite, bir tarım işletmesinde belirli bir dönemde elde edilen karın aynı dönemde işletmede kullanılan sermayeye oranını ve sermayenin parasal olarak verimliliğini ifade eden kavramdır.
 • Fabrika, tarımsal faktörler arasında yer almaz.
 • Tohum, Toprak, Para ve Çiftçi, tarımsal faktörlerdir.
 • Zor karar almak, müteşebbisin özelliklerinden biri değildir.
 • İkna becerisi, Yetenekleri organize etmek, Yenilikçilik ve Risk almak, müteşebbisin özelliklerindendir.
 • Tarıma dayalı sanayi, hammaddesinin tamamına yakınını tarım sektöründen alan sanayi dalıdır.
 • Peyzaj, tarım ekonomisinin başlıca dallarından biri değildir.
 • Tarım hukuku, Ekonometri, Çevre ekonomisi ve Tarım politikası, tarım ekonomisinin başlıca dallarındandır.
 • Azalan verim kanunu, girdi miktarı arttırıldıkça elde edilen tarımsal ürün miktarındaki artış hızı yavaşlar ve bir noktadan sonra girdideki artışa karşılık ürün miktarında mutlak bir azalma meydana gelmesidir.
 • Maksimizasyon, belirli bir miktar kaynak kullanılarak en fazla üretimi elde etmektir.
 • İncir, kendine yeterlik derecesi en yüksektir.
 • Sulama masrafı, tarım işletmelerinin değişen masraflarından biridir.
 • Gayrisafi üretim değeri, tarım işletmelerinde bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerleri ile bu üretim faaliyetlerinde yıl içerisinde meydana gelen prodüktif demirbaş kıymet artışlarından oluşan değerdir.
 • Mutlak kar üretim, Gayrisafi üretim değeri-Üretim masrafları matematiksel işleminin sonucudur.
 • Pazar maliyeti, üretim maliyetine pazarlama için yapılan masrafların ilavesiyle hesaplanan maliyet türüdür.
 • Gayrisafi üretim değeri, tarım işletmelerinde tutulan fiziki kayıtlardan biri değildir.
 • Traktör, döner işletme sermayesi unsurlarından biri değildir.
 • Yem, Tarımsal mücadele ilacı, Gübre ve Tohum, döner işletme sermayesi unsurlarıdır.
 • Otofinansman, tarım işletmelerinin bir dönem içinde elde edilen kardan harcama yapıldıktan ya da işletme hisselerine göre dağıtımından sonra kalan değerin öz sermayeye eklenmesiyle işletmenin kendi kendini finanse etmesidir.
 • Ürün yaşam eğrisi, ürünlerinde piyasada kalma süresini ifade eder.
 • Global pazarlama, 1980’lerden sonra önem kazanarak günümüzde de geçerli olan pazarlama anlayışıdır.
 • Likidite, işletmenin nakde çevirilebilecek varlıklara sahip olma gücüdür.
 • Kırsal toplum, kırsal kesimde yerleşmiş, kendilerine özgü sosyal, ekonomik, kültürel özellikleri ve eğilimleri olan, günlük ihtiyaçlarını birbirine bağlı bir ilişkiler sistemi ile gidermeye çalışan ve büyük ölçüde kendi kendine yeterli insan topluluklarıdır.
 • Habitat, canlıların yaşam ortamı olan doğanın evrensel dildeki adıdır.
 • Yoksullukla mücadele desteği, tarım kanununda belirtilen tarımsal desteklemeler arasında değildir.
 • Tarım sigortası ödemeleri, Kırsal kalkınma destekleri, Doğrudan gelir desteği ve Hayvancılık destekleri, tarım kanununda belirtilen tarımsal desteklemeler arasındadır.
 • Sürdürülebilir tarım, günümüz kuşağının besin maddesi talepleri karşılanırken gelecek kuşakların söz konusu gereksinimlerini karşılama haklarını ellerinden almayacak tarım yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.
 • Toprak, yenilenebilir doğal kaynaklardan biridir.
 • Katılımcı kırsal kalkınma, hedef kitleye ihtiyaçlarının ne olduğu, nerede ve ne zaman kalkınma programlarını uygulayacaklarını belirleme fırsatı veren kalkınma yaklaşımıdır.
 
Üst