AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

Ticaret Hukuku Ders Çalışma Notları ve Soruları-Cevapları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
Bay (A)'nın, 1.1.2005 tarihinde ticari işletmesini Bay (B)’ye devretmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

*Üçüncü kişilere karşı devir, tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren geçerli olur.Kanuna ve usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirilmiş olan unvanı kullanma hakkının yalnızca sahibine ait olması aşağıdakilerden hangisini açıklar?

*Tekel hakkınıTicaret sicilinin olumlu ve olumsuz etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Tescili gerekmeyen konunun tescili, üçüncü kişilerin iyi niyetini ortadan kaldırır.Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet nedeniyle açılabilecek hukuk davalarından biridir?

*Önleme davasıMahkemece hakkında iflas kararı verilen kişiye ne ad verilir?

*MüflisTicari mümessille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Ticari mümessilin temsil yetkisi hiçbir şekilde sınırlandırılamaz.Aşağıdakilerden hangisi cari hesabı sona erdiren nedenlerden biri değildir?

*Taraflardan birine vasi tayiniKollektif ortaklık sözleşmesinin kanuni şekle uygun olarak yapılmamasının hukuki sonucu nedir?

*Ortaklık, adi ortaklık sayılır.Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklıkta rekabet yasağı kapsamında yer alan işlerden değildir?

*Ortağın bir anonim ortaklıkta pay sahibi olmasıAşağıdaki hallerden hangisi kollektif ortaklıkta ortakların temsil yetkisini sona erdirmez?

*Yönetim hakkına sahip olan ortağın sermaye borcunu yerine getirmesiOrtaklık payını Bay (B)’ye devreden komandite ortak Bay (A)’nın bu işlemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Devrin diğer ortaklar tarafından onaylanmaması halinde, mahkemece devre karar verilir.Aşağıdakilerden hangisi adi komandit ortaklığın mutlaka sona ermesi sonucunu doğuran bir hal değildir?

*Komanditer ortağın ölümüAnonim ortaklıkta kurucu olanlara karşı sorumluluklarından dolayı giderim istemek hakkı, davacının zararı ve sorumlu olan kimseyi öğrendiği tarihten itibaren ne kadar zaman geçince zamanaşımına uğrar?

*2 yılSanayi ve Ticaret Bakanlığı, anonim ortaklığa vereceği kuruluş izninden kaçınırsa nereye başvuru yapılabilir?

*DanıştayaAnonim ortaklıkta genel kurul nedir?

*Anonim ortaklığın en yüksek irade ve karar organıdır.Anonim ortaklık sözleşmesini değiştirme yetkisi hangi organa aittir?

*Genel kurulaAnonim ortaklıkta denetçilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Yalnızca ortaklıkta pay sahibi olan kimseler denetçi olabilirler.Anonim ortaklık denetim kurulu en çok kaç kişiden oluşur?

*5Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıktaki özel kategori pay türlerinden değildir?

*Ortaklığın iflasını istemede imtiyazlı hak tanıyan paylarAnonim ortaklığın sermayesinin birbirine eşit paylarından birini temsil eden kıymetli evrağa ne ad verilir?

*Pay senediAnonim ortaklık tarafından çıkarılan tahviller halka arz edilerek veya arz edilmeksizin satılacaksa nereye kaydettirmeleri zorunludur?

*Sermaye Piyasa Kurulu'naAyın karşılığı çıkarılan pay senetlerinin, ortaklığın tescilinden 1 yıl sonra devredilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

*Devir hüküm ifade etmez.Limited ortaklık müdürleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Limited ortaklık müdürleri, ortaklığın denetim organlarıdır.Aşağıdakilerden hangisi poliçe için kanunda öngörülen zorunlu şekil şartlarından biri değildir?

*Bedeli malen alınmıştır biçiminde bir kaydın bulunmasıPoliçeye imza koyarak sorum altına giren herkesin, diğerlerinin sorumundan ayrı ve bağımsız olarak sorum altına girmesine ne ad verilir?

*İmzaların istiklali ilkesiAşağıdaki davaların hangisinde Ticaret Mahkemesi görevli değildir?

*İşverene karşı açılacak tazminat davalarında.Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi "tacir gibi sorumlu" sayılmaktadır?

*Ticari işletme açmış gibi, kendi adına üçüncü kişilerle işlemlerde bulunan Bay (S)Aşağıdaki hallerden hangisinde ticaret unvanını kullanma hakkı sona ermez?

*Bay (E)’nin ticaret unvanı izinsiz ve haksız olarak Bay (M) tarafından kullanıldığındaTicaret siciliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Sicil memurunun görevi, tescili istenen konuların ticaret siciline tescilinden ibarettir.Aldatıcı hareket veya iyi niyet kurallarına aykırı başka davranışlarla ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanımına ne denir?

*Haksız rekabetİsteğe bağlı defterlerin delil olarak kullanılabilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

*İsteğe bağlı defterler, kanunen tutulması zorunlu defterlerle birlikte kanıt kuvvetine sahiptirler.Cari hesap sözleşmesi aşağıdaki hallerden hangisinde sona ermez?

*Taraflardan birinin diğerine karşı yaptığı icra takibiyleOrtaklık sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

*Sözleşme yazılı olarak yapılmalı ve imzalar noterce onanmalıdır.Ortağın, sermaye borcunu hiç ifa etmemesi halinde hangi sonuç doğabilir?

*Ortaklığın feshi istenebilir.Aşağıdakilerden hangisi kolektif ortaklığın irade dışı fesih hallerinden biri değildir?

*Ortakların oybirliği ile alacağı kararla fesihKomandit ortaklığı kuranlar, ortaklık sözleşmesinin noterlikçe onanmış suretini, onama tarihinden itibaren kaç gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek ortaklığın tescilini istemek zorundadırlar?

*15Adi komandit ortaklıkta yönetim görevini üstlenen komanditer ortak için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

*Komandite ortak gibi sorumlu sayılır.Anonim ortaklık ne zaman kurulmuş olur?

*Ticaret Siciline tescil olunduğundaAnonim ortaklığın kurucularının aklanabilmeleri için, kuruluşun tescilinden itibaren kaç yıl geçmesi gerekir?

*4Belirli bir işin görülmesi ya da bir malın veya mal varlığının yönetilmesi için sulh mahkemesince atanan kişiye ne ad verilir?

*KayyımGenel kurul kararlarına karşı açılan iptal davasının, karar üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

*Kararın uygulanması, mahkemenin bu yönde vereceği kararla durur.Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Yönetim kurulu üyelerinin görevlerine başlayabilmeleri için ortaklıkta pay sahibi olmaları gerekmez.Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta pay sahibi sıfatının sona erme nedenlerinden biri değildir?

*Pay sahibinin sermaye koyma borcu yerine getirmesiAşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta, tasfiye memurlarının görevlerinden biri değildir?

*Alacaklılarla pazarlıkAşağıdakilerden hangisi, anonim ortaklıkta pay senetlerinin devrine ilişkin kanuni bir yasaktır?

*Ayın karşılığı çıkarılan pay senetleri, ortaklığın tescilinden itibaren 2 süreyle devredilemezler.Limited ortaklıkta ortak sayısı en fazla ne kadar olabilir?

*50Ödememe halinin resmen noter aracılığı ile saptanmasına ne denir?

*Ödememe protestosuPoliçeden doğan talep haklarının kabul eden muhataba karşı ileri sürülmesi konusunda zaman aşımı süresi kaç yıldır?

*3Aşağıdaki çeklerden hangisi geçersizdir?

*Muhatabın gösterilmediği çek1.1.2005 keşide tarihli, görüldüğünde ödenecek bono, en geç hangi tarihe kadar ibraz edilmelidir?

*1.1.2006Bir işletmenin devri söz konusu olduğunda, maddi değerinin yanında, işletmenin yeri, deneyimi, edindiği itibar ve müşteri çevresi gibi değerleri için ödenen paraya ne ad verilir?

*PestamaliyeKısıtlıya ait bir ticari işletme, bunlar adına vasileri tarafından işletiliyorsa, tacir sıfatı kime ait olur?

*VasiyeTescil ilânı üçüncü kişilere karşı ne zamandan itibaren geçerli olur?

*İlânın çıkmasını izleyen ilk iş günüAşağıdakilerden hangisi haksız rekabet sonucu açılabilecek davalardan biri değildir?

*Ceza davasıGünlük defterin hangi ayın sonuna kadar kapatılması ve onanması gerekir?

*OcakAşağıdakilerden hangisi acentanın borç ve yükümlerinden biri değildir?

*Müvekkilinden olan alacağı için hapis hakkını kullanmaKarşılıklı, birbirine benzer ve muaccel olan iki alacağın büyüğünden küçüğünün çıkarılması ve her iki alacağın denkleştikleri oranda sona ermesine ne ad verilir?

*TakasKollektif ortaklıktaki ortak sayısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

*Kollektif ortaklık için, ortak sayısının alt ve üst sınırı çizilmemiştir.Anonim ortaklığa açılacak sorumluluk davalarında yetkili mahkeme hangisidir?

*Ortaklık merkezinin bulunduğu yer mahkemesiAnonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerinin seçim şekilleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Anonim ortaklıkta her ortak yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahiptir.Anonim ortaklığı yönetme ve temsil etme yetkisi kime aittir?

*Yönetim kurulunaAşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık pay sahibinin kişisel haklarından biri değildir?

*Paydaş getirme hakkıAnonim ortaklığın kuruluşunda ve yaşam sürecinde en az kaç pay sahibinin bulunması zorunludur?

*5Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıkta ortakların kişisel nitelikteki hak ve borçlarındandır?

*Ortaklıktan çıkma hakkıAşağıdakilerden hangisi limited ortaklık sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?

*Ortaklık yönetim kurulu üyeleriAşağıdakilerden hangisi ticari işletme kavramının ögelerinden biridir?

*Gelir sağlama amacı gütmeKanunda öngörülen koşulların gerçekleşip; alacaklının, zilyetliğinde bulunan taşınır malları iade etmeyerek paraya çevirmesine imkân sağlayan ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?

*Hapis hakkıAşağıdaki ticaret unvanlarından hangisi yanlıştır?

*Yeliz Yıldız Taşımacılık OrtaklığıTescili istenen bir konu için sicil memuru aşağıdakilerden hangisini incelemeye yetkili değildir?

*Tescil talebinde bulunana kimsenin medeni haliniHaksız rekabet davalarında aşağıdakilerden hangisi davacı olabilir?

*MüşterilerAşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin sahibi lehine delil olabilmesi için gerekli şartlardan değildir?

*Davalı taraf defterlerini ibraz etmiş olmalıdır.Ticari mümessilin, kendi ve üçüncü bir kimse adına, işletme sahibinin izni olmadan, işletmenin yaptığı neviden iş yapamamasına ne ad verilir?

*Rekabet yasağıCari hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Cari hesaba geçirilen kalemler için faiz uygulanamaz.Aşağıdakilerden hangisi kolektif ortaklık sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?

*Kâr ve zararın bölünme oranıKollektif ortaklıkta ortakların sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

*Ortaklar üçüncü kişilere karşı sınırsız olarak sorumludur.Aşağıdakilerden hangisi komandit ortaklığın ortaklık sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?

*Ortakların ortaklıktan çıkma halleriSözleşmesi kanuna uygun olarak yapılmamış adi komandit ortaklık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

*Kollektif ortaklık sayılır.Anonim ortaklık aşağıdaki şekillerden hangisiyle kurulabilir?

*Ani veya tedrici kuruluşlaAnonim ortaklıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Anonim ortaklıkların borçlarından dolayı ortaklar 5.000 YTL’ye kadar sorumludur.Anonim ortaklıkta, azınlıktan bahsedebilmek için esas sermayenin en az ne kadar değerine sahip ortakların varlığı gerekir?

*1/10Anonim ortaklıklarda, genel kurul kararlarına karşı açılan iptal davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Yönetim kurulu üyelerinin tek başına iptal davası açması hiçbir koşulda mümkün değildir.Aşağıdakilerden hangisiyle anonim ortaklığa denetçi atanması mümkün değildir?

*Rekabet Kurulu kararıylaAşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta olumlu azınlık haklarından değildir?

*Yönetim kurulu üyelerinin ibralarının onanmasına engel olma hakkıKıymetli evrakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Kıymetli evrak, doğumuna sebep olan ilişkiden bağımsız değildir.Bononun geçerli olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez?

*Ciro edilen kimsenin ismi27. 06. 2005 tarihinde İzmir’de düzenlenen ve ödeme yeri de İzmir olan çek hangi tarihe kadar ödenmek üzere ibraz edilmelidir?

*7.7.2005Ticaretle uğraşması yasak olan memur Bay (M)’nin ticari işletme işletmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

*Bay (M) tacir sayılır.Ticari işletmeyle ilgili olarak kanunda öngörülen bilgilerin yazıldığı kütüğe ne ad verilir?

*Ticaret siciliAşağıdakilerden hangisi özel haksız rekabet hallerinden biri değildir?

(A) işletmesinin (B) işletmesiyle anlaşarak ürünlerin satış fiyatlarını belirlemesi

Ticari defterleri düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

*Ticaret KanunuAşağıdakilerden hangisi ticari mümessilliğin sona erme nedenlerinden biri değildir?

*Tacirin ölümüKollektif ortaklıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Kollektif ortaklık tüzel kişilik kazanmadan önce yapılan işlemlerden dolayı, ortaklık tüzel kişiliği sorumludur.Aşağıdakilerden hangisi, rekabet yasağına aykırı davranışın yaptırımı olarak ortaklığa tanınan olanaklardan biri değildir?

*Ortaklığın oy çokluğu ile feshini istemekSermaye koyma borcunu yerine getirmeyen anonim ortaklık pay sahibi kimin kararıyla ortaklıktan çıkarılabilir?

*Ortağa, en az 1 ay önceden yapılacak ihtardan sonra yönetim kurulu kararıyla çıkarılabilir.Limited ortaklıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Limited ortaklığın borçlarından dolayı, ortaklar sınırsız olarak sorumludur.Limited ortaklığın ortaklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

*Limited ortaklık sıfatının devren kazanılabilmesi mümkündür.Çekin devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

*Çek rehin cirosuyla devredilemez.Haksız rekabetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Haksız rekabet davası sonucu elde edilen hüküm yalnızca taraflar arasında geçerlidir.Aşağıdakilerden hangisi ticaret işleri tellalının borç ve yükümlerinden biri değildir?

*Ücret istemeAnonim ortaklık ortağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Anonim ortaklıkta, ortak sıfatının devri mümkün değildir.Bir devlet ya da bir kurul adına bir işi sonuca ulaştırma konusunda izin verilen kişiye ne ad verilir?

*MurahhasHaksız rekabet davaları, davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği andan itibaren ne kadar zaman içinde açılmazsa zaman aşımına uğrar?

*1 yılRekabet yasağına aykırı hareket eden ortağa karşı, ortaklık aşağıdaki yollardan hangisine başvuramaz?

*Rekabet Kuruluna şikayet edebilir.Haciz veya iflas yoluyla takip olunan bir borçludan alacağını kısmen veya tamamen elde edemeyen alacaklıya verilen ve alacak tutarını açıklayan belgeye denir?

*Aciz belgesiGenel kurulun olağanüstü toplanması talebi yönetim kurulunca reddedilmiş olan azınlık, aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

*Mahkemeden, olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına izin verilmesini istemelidir.Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Bir ticari işletmenin yalnızca borçlarının devredilebilmesi mümkündür.Cari hesabın geçerliliği hangi şekil şartına bağlıdır?

*Yazılı şekilKolektif ortaklıkta ortaklar, tasfiye memurlarının azline karar verebilmek için nasıl bir oy çokluğuna ihtiyaç duyarlar?

*Oy birliğiKomanditer ortağın denetleme hakkıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Olağanüstü denetleme hakkı, mahkeme kararından itibaren süreklilik kazanır.Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıkta, ortaklar kuruluna özgü yetkilerden biri değildir?

*Ortaklık yönetim kurulunu seçmekPoliçeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

*Vadenin gösterilmediği poliçe geçerlidir.Tacirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Yalnızca tüzel kişi tacirler iflasa tâbidir.Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen ticaret ortaklıklarından biri değildir?

*Adi ortaklıkKollektif ortaklıkta denetleme hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Ortağın, ortaklık sözleşmesiyle, denetleme hakkından feragat edebilmesi mümkündür.Kollektif ortaklıkta temsil yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Kollektif ortaklığın temsil yetkisinin sınırlandırılması mümkün değildir.Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın irade dışı fesih nedenlerinden biridir?

*Ortaklık süresinin sona ermesiAşağıdakilerden hangisi pay sahibinin mali haklarından değildir?

*Sermaye faizi alma hakkıKollektif ortaklıkta yönetim hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

*Ortaklardan her biri ayrı ayrı ortaklığı yönetme hakkına sahiptir.Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık genel kurulunun toplanmasını istemeye yetkili değildir?

*Ortaklık genel müdürüPoliçeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

*Vadenin gösterilmediği poliçe geçerlidir.Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatına bağlanan hüküm ve sonuçlardan biri değildir?

*Ticari işletmeyi işletmeİşletme adıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Her tacir bir işletme adı kullanmak zorundadır.Temsil yetkisi bulunmadan başkası adına yapılan işlem, adına işlem yapılan kişi tarafından onaylanırsa hangi hukuki durum oluşur?

*İcazetTescil talebi, sicil memuru tarafından reddedilen ilgili aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?

*Sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye itiraz eder.Aşağıdakilerden hangisi ortaklık sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?

*Ticari işletmeAşağıdakilerden hangisi limited ortaklığın sona erme nedenlerinden biri değildir?

*Ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmemesiMarkalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*İşletme sahibi, marka olarak seçilecek işaretler konusunda sınırsız özgürlüğe sahiptir.İşletmenin işlerini yürütmek ve işletmeyle ilgili hukuki işlemleri ticaret unvanına vekaleten veya benzeri kelime ekleyerek tacir yerine imza atmak suretiyle gerçekleştirmeye yetkili kılınan kişiye ne denir?

*Ticari mümessil
 
Üst