AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!
Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
Toplantı ve Sunu Teknikleri / Ünite 5-6-7-8- Özet“Ünite 5”

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

Çatısma kavramını tanımlayab_lecek, çatısmaya neden olan faktörleri açıklayabilecek,

Çatısma yönetimi sürecini tartısabilecek,

Kriz_i tanımlayabilecek ve krize yol açan unsurları ifade edebilecek,

Kriz yönetimi sürecini açıklayabilecek,

Zaman yönetimini tanımlayabilecek,

Bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

• Toplantı

• Çatışma

• Çatışma Yönetimi

• Kriz

• Kriz Süreci

• Kriz Yönetimi

• Zaman Yönetimi

• İşletme

Toplantı Sürec_n_n D_nam_kler_

Bu ün_tede toplantının kend_s_nden z_yade b_r __letmede devamlı olarak varlıgından söz ett_g_m_z ve her sürec_nde çalı- _anları ve dolayısıyla __letmen_n ver_ml_l_g_n_ dogrudan etk_leyeb_lecek üç ana kavramdan bahsedeceg_z. Çatı_ma, kr_z ve zaman. Bu üç kavram çalı_anları ve yaptıkları toplantıları ve toplantı süreçler_n_ dogrudan etk_leyen üç kavramdır.ÇATISMA YÖNETIMI


Insan dogası gereg_ _l__k_ kurdugu k___ler ve gruplar _le bell_ sebeplerle çatı_maya g_reb_l_r.

Çatı_ma ve çatı_manın yönet_m_ __letmen_n __ley___n_, etk_l_l_g_n_, ver_ml_l_g_n_ öneml_ derecede etk_leyecekt_r. Bu nedenle dogru yönet_lmel_d_r.Çatısmanın Tanımı

Çatı_ma, iki veya daha fazla kişi ya da grup arasında çeşitli kaynaklardan dogan anla_mazlıktır.

Çatı_manın tara_arı genell_kle b_rb_rler_n_, kend_ _ht_yaç ya da

amaçlarını engelley_c_ b_r öge olarak görürler.

b_rb_r_ne

zıt amaç, tutum, duygu ya da davranı_ların _k_ veya daha fazla grup arasında uyumsuzluk

ya da kar_ıtlıga yol açması durumu olarak _fade ed_leb_l_r

Çatı_malar genell_kle dört durumda meydana gel_r.• Özel amaç ve değerler karşılaştığında veya ilgili gruplar tarafından çatışma olarak

algıladıgında çatı_ma çıkab_l_r. Örneg_n b_r __letmede pazarlama ve tekn_k h_zmetler

bölümü aynı degerlere sah_p olmayab_l_r. Bu farklı deger yagılarına sah_p olma sonucunda

bölümler arasında ortaya çıkan anla_mazlıklarda çatı_malara yol açab_l_r.

• İşletme içinde karşıt, baskıcı, tepki oluşturabilecek davranışlar çatışma yaratabilir.

En bel_rg_n örneklerden b_r_ olarak send_ka ve yönet_m _l__k_ler_n_n yarattıgı çatı_-

malar ver_leb_l_r. Benzer _ek_lde pazarlama bölümü ula_ılamaz _steklerde bulundugunda,

tekn_k h_zmetler bunları kar_ılayamadıgında statü azalab_l_r, bu durum da

bölümler arası çatı_malara yol açab_l_r.

• Gruplar arasında karşılıklı çıkar çatışmaları olduğunda çatışma doğabilir. Pazarlama

ve tekn_k bölümün her _k_s_ de yönet_m_n gözüne g_rmey_ amaçladıgı durumlarda

çatı_ma ortaya çıkab_l_r. B_r grup d_ger gruba göre üstünlük göster_p onları

becer_ks_z duruma sokmak _sted_g_nde ortaya çıkan b_r çatı_ma türüdür. Gruplarla

_lg_l_ detaylı b_lg_ye 6. Ün_tede yer vereceg_z.

• Karşılıklı olumlu olmayan ilişkiler söz konusu olduğunda çatışma doğabilir. Karar

alma konusunda çe__tl_ zorlukların yanında deg___k k___ veya grupların deg___k görü

_lere sah_p olmaları neden_yle çatı_ma konusu ön plana çıkar. Çe__tl_ nedenlerle

ortaya çıkan çatı_mada k___ler_n konuya deg___k açıdan bakmaları farklı çevreden

gelmeler_ öneml_ b_r etkend_r.Çatısma Nedenler_Kisisel NedenlerK_s_l_k farklılıgı:

Rol farklılıgı:

Amaç farklılıgı:Örgüt Yapısından Kaynaklanan Nedenler


Örgütün büyüklügü:

Ilet_s_m noksanlıgı

• Yönetim alanı belirsizlikleri:


Otorite düzeyi:Çatısma Sürec_Çatı_ma anlık b_r olay deg_l b_r süreçt_r ve bu sürec_n bell_ a_amaları vardır. Çatı_ma sürec_n_n be_ a_aması vardır.Aşama I: Olası Karşıtlık veya Uyuşmazlık:

• İletişim: Sağlıklı iletişimin olmadıgı b_r ortamda tara_arın b_rb_rler_n_ dogru anlamaları olanaksızdır.Yapı: işletmelerin yapısını görevlerdeki uzmanlaşma ve standartlaşma, üyelerin

çe__tl_l_g_, büyüklük, ödül s_stemler_, l_derl_k _ek_ller_, grupların baglılıgı ve karma

_ıklıgı g_b_ konuların bütünü olu_turur.• Bireysel değişkenler: son değişken de kişinin kendisine ait olan bireysel değişkenlerd

_r. K___l_k, çatı_ma sürec_nde öneml_ b_r rol oynamaktadır.Asama II: Algı ve K_s_sellest_rme: a_ama I’de anlattıgımız durumlar, tara_ardan b_r_n_ olumsuz olarak etk_lerse potans_yel kar_ıtlık ve anla_mazlık a_ama II’de görülecek hâle gel_r. B_reyler duygusal olarak olaya dâh_l olduklarında yan_ tara_ar durumdan ted_rg_nl_k, kaygı, gerg_nl_k ve dü_manlık h_ssett_kler_nde h_ssed_len çatısma sev_yes_ne ula_ılır.Asama III: N_yetler: N_yetler _nsanların algıları, duyguları ve açık davranı_ları arasına

g_rer. B_rçok çatı_ma, tara_arın b_r_ d_ger_ne kötü n_yet atfett_g_ _ç_n __ddet_n_ arttırarak büyümekted_r.

Asama IV: Davranıs: Davranı_ a_amasında çatı_an gruplar çogu zaman kend_ n_yetler_n_ uygulamak _ç_n kullandıkları açık denemeler olan _fadeler, eylemler ve tepk_lerde bulunurlar.çatı_manın gözle görülür hale geld_g_ a_ama davranı_ a_amasıdır.Asama V: Çıktılar: Çatı_mayı ba_arıyı etk_leme _ek_ller_ne göre _k_ye ayırıyoruz: I_levsel çıktılar ve __levsel olmayan çıktılar.• İşlevsel çıktılar: özdegerlend_rme ve deg___m _ç_n b_r ortam yarattıgında yapıcı olur.• İşlevsel olmayan çıktılar: kontrol ed_lmeyen kar_ı çıktılar ho_nutsuzluk yaratmaktadır ve bu ho_nutsuzluk ortak bagları çözmekte ve net_cede grubu yıkıma ugratmaktadır.Çatısma Türler_

Tara_arı açısından çatı_mayı dörde ayırıyoruz. Bunlar b_reyler_n kend_ _ç_ndek

_ çatı_malar, b_reylerarası çatı_malar, b_reyler ve gruplar arası çatı_malar, gruplar arası

çatı_malardırTara_arına Göre ÇatısmalarB_reyler_n Kend_ Iç_ndek_ Çatısmalar: Rol çatı_ması, “b_r role ve rol yükümlüsüne _l__k_n beklent_ler_n

uyumsuzlugu” _ekl_nde tanımlanab_l_r.B_reylerarası Çatısmalar:

B_reyler ve Gruplararası Çatısmalar:

Gruplar arası Çatısmalar:Ortaya Çıkıs Sek_ller_ne Göre Çatısmalar


Potans_yel Çatısma: Henüz çıkmamı_ ama çıkma _ht_mal_ olan çatı_madır.

Algılanan Çatısma: B_r taraf amaçlarının d_ger tarafın eylemler_ tarafından engellenmeye

ba_ladıgını fark ett_g_ anda, algılanan çatı_ma ba_lamı_ olur.

H_ssed_len Çatısma: Bu a_amada her grup kend_ tarafını bel_rler ve sorunun varlıgı

_ç_n kar_ı taraf suçlanır.

Açık Çatısma: K___ veya grupların f__len çatı_ma _ç_ne g_rd_kler_ ve davranı_larını

f__len gösterd_kler_ çatı_ma türüdür.Çatısmayı Yönetmek

Çatı_manın tüm __letmey_ olumsuz yönde etk_lememes_ _ç_n ve __letmeye katlı ver_c_ düzeyde

tutulması _ç_n dogru yönet_lmes_ gerek_r.Thomas’ın Çatısma Yönet_m_ Model_

_omas, çatı_mayı sını_andırmak _ç_n _k_ boyuttan bahsetm__t_r. Bunlar _dd_acılık ve

__b_rl_g_ boyutlarıdır. Idd_acılık boyutu, k___n_n kend_ _stekler_m_ tatm_n etmey_ _steme

dereces_n_ göster_rken, __b_rl_g_ boyutu k___n_n kar_ı tarafın _stekler_n_ kar_ılamaya yönel

_k çabasını _fade etmekted_r. _omas, bu _k_ boyuta dayanan be_ farklı çatı_ma yönet_-

m_ önerm__t_r. Bunlar: kaçınma, yumu_atma, rekabet etme, uzla_ma ve __b_rl_g_d_r.Kaçınma: Bu tutum ve davranı_ çatı_mayı görmezl_kten gelme _le _lg_l_d_r.

Yumuşatma: Bu yöntemde k___, kar_ı tarafın _stekler_n_ kend_ _stekler_nden önce

tutmakta ve çatı_manın çözümü _ç_n __b_rl_kç_ davranı_lar göstermekted_r.

Rekabet etme: Her _k_ taraf da kar_ı tarafın _stekler_n_ göz ardı ederek kend_ _stekler

_ üzer_nde yogunla_tıgında rekabet etme durumu ortaya çıkar.

Uzlaşma: Uzla_ma durumunda tara_ardan her b_r_ özver_de bulunur ve orta noktada

bulu_ur. Uzla_mada her _k_ tarafta _stekler_nden özver_de bulunur. Tara_arın kazanacagı _eyler

oldugu g_b_ kaybedecekler_ _eyler de olur.

Isb_rl_g_: Kaçınmanın tam ters_ b_r davranı_tır. Idd_acı ve __b_rl_kç_ b_r davranı_ı

_fade eder. Her _k_ tarafı da memnun edeb_lecek kararlar olunur.

KRIZ YÖNETIMI

Sözlüklere göre beklenmed_k b_r zamanda ortaya çıkan, ölüm kalım meseles_ olab_lecek kadar büyük b_r zorluk dereces_ olan, büyük ve öneml_ kararların alınmasını gerekt_ren, k___ler_n b_reysel yaşamında karşıla_ab_leceg_ g_b_ ülkeler_n _ç_nde, hatta ülkeler arasında b_le görülen bunalımlara kr_z denmekted_r.Kr_z_n Tanımı

Kri z, işletmenin öncelikli hedeflerin_ tehdit eden, önlemek için zamanın sınırlı oldugu, ortaya çıktıgında korku, hayret ve stres yaratan bir süreçtir. I_letmeler _ç_n kr_z, b_r örgütsel problem_n etk_ alanının hızlı b_r _ek_lde en yüksek noktaya ula_masıdır. Ba_a b_r dey__le, b_r s_stem_n tümünü etk_leyen, s_stem_n özünde, k_- __sel h_sler_nde, temel görü_ler_nde korku ve karı_ıklık yaratan durumlardır. Tanımlardan yola çıkarak kr_z_n be_ temel özell_g_nden bahsedeb_l_r_z .

Bunlar:

• Önceden sezilemeyen ve anlaşılmasında güçlük çekilen,

• İşletmenin öncelikli hedeflerini ve hayatta kalmasını ciddi bir şekilde tehdit eden,

• Çözülmesi için acil tedbirler gerektiren,

• Çalışanlar üzerinde baskı ve stres yaratan bir süreçtir.

I_letmeler_n gelecektek_ durumlarıyla _lg_l_ bugünden aldıkları kararlara plan adı ver

_lmekted_r. M_syonlar, v_zyonlar, amaç, hedef, stratej_ ve takt_kler hep b_r plan örneg_d_r.

Oysa ya_anan kr_zler, __letmeler_n bu planlarının gerçekle_mes_n_n önünde çogunlukla

büyük b_r engel olu_turur.Kr_z Nedenler_1. İşletme içi kriz nedenleri: I_letmen_n hatalı karar ve uygulamalarından, yeters

_zl_kler_nden ve kend_nden kaynaklı olarak ortaya çıkan problemler_nden dolayı

ortaya çıkan kr_z türüdür.

a. Tepe yönet_c_ler_n yanlı_ kararları ve önlem almadak_ yeters_zl_kler_,

b. Çevren_n gözlemlenmes_nde ve olu_an deg___kl_kler_n algılanmasında ya_anan

b_lg_ eks_kl_kler_ ve tecrübes_zl_kler,

c. Deg___m ve uyum saglamaya yönel_k yanlı_ tutum ve _nançlar,

d. Alınan kararların uygulamasında ya_anan aksaklıklar ve gec_kmeler _le

e. Örgüt yapısının esnek olmaması sonucunda d_nam_k çevrede ve rekabette ger_ kalınması,

__letmeler_n kend_ler_nden kaynaklanan kr_z yaratan unsurları olu_turur.2. İşletme dışı kriz nedenleri: I_letmen_n kontrol altına alması mümkün olmayan ve

__letme dı_ında gerçekle_en kr_z türüdür.

a. I_letmen_n faal_yet gösterd_g_ ülkede ya_anan f_nansal sıkıntılar, beklenmed_k

ve an_ gel__en arz-talep denges_ deg___kl_kler_, devlet pol_t_kalarındak_ deg___m

sonucu ya_anan büyük ekonom_k sorunlar,

b. Sah_p olunan üret_m araçlarıyla ne üret_m alanında ne de mü_ter_ _stekler_n_

kar_ılamada yeters_z kalınacak düzeyde teknoloj_de ya_anan büyük deg___mler,

c. Toplumsal deger yargılarında, modaya bakı_ açısında ve begen_lerde ya_anan

büyük deg___kl_klerle ortaya çıkan sosyo-kültürel unsurlar,

d. Ulusal veya uluslararası arenada ya_anan gel__melere baglı olarak deg__en hukuk

_ ve s_yas_ etkenler,

e. Beklenmed_k büyüklüktek_ küresel güçler_n ve rak_pler_n pazarda gerçekle_t_rd

_kler_ rekabet_n __ddet_ _le

f. Deprem, sel vb. dogal afetler, __letmeler_n dı_ çevres_nden kaynaklanan kr_z

yaratan unsurları olu_turur.Kriz Süreci

S_nyaller_n alınması:

Krizin yaşanması:

Krizin çözülmesi ve çökme:Kr_z Yönet_m_


Kr_z yönet_m_, sadece kr_zle kar_ıla_ılınca harekete geçmeye dayanan b_r yönet_m b_ç_-

m_ deg_ld_r. Kr_z yönet_m_yle asıl _stenen, daha kr_z_n olumsuz etk_ler_yle kar_ıla_madan

uygulanacak ve __letmen_n normal seyr_ne devam etmes_n_ ya da daha da güçlenmes_n_

saglayacak yöntemler_n gerçekle_t_r_lmes_d_r.

Eger kr_z __letmen_n kontrol altında tutab_leceg_ b_r duruma yan_ __letme _ç_ b_r nedene

dayanıyorsa s_nyaller_n zamanında ve dogru degerlend_r_lmes_ _le daha ba_lamadan önleneb

_l_r.

Kr_zlere proakt_f yakla_ab_lmek _ç_n önceden b_r hazırlık _ç_nde olmak gerek_r.• Kriz sırasında sorumluluk üstlenebilecek ve hızlı karar alabilecek çekirdek bir kriz

yönet_m_ ek_b_ olu_turulmalı.

• Potansiyel kriz durumlarını belirleyebilmek için hem iç hem dış çevre sinyalleri

degerlend_r_lmel_.

• Potansiyel krizler için bir eylem planı oluşturulmalı. İşletmenin hangi alanlarda

kayıpları göze alab_leceg_, hang_ mal_yetlerdek_ artı_ları kar_ılayab_leceg_, kr_zden

etk_lenen k___, bölüm ve kurumlara nasıl görevler ver_leceg_ bel_rlenmel_d_r.

• İşletmenin hem iç, hem de dış çevresiyle nasıl bir iletişime geçeceği tasarlanmalı.

Hem k___ler_n hem örgütün _t_barının korunması amacıyla ded_koduların önlenmes

_ gerekmekted_r, ayrıca özell_kle kr_z zamanlarında açık, net ve hızlı b_lg_ akı_ına

herkes _ht_yaç duymaktadır. Örgüt adına k_m konu_acak, çevreyle ne kadar b_lg_

payla_ılacak bel_rlenmel_d_r.

• Bir kriz simülasyonu oluşturarak ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında önceden

b_lg_ olunmalı ve bu sonuçlar anal_z ed_lmel_. Bu anal_zler _le __letmen_n zayıf yönler

_n_n neler oldugu ortaya çıkartılab_l_rse, bu zayı_ıklarla mücadele _ç_n neler yapılması

gerekt_g_yle _lg_l_ çalı_malar yapılmalı. Örneg_n, daha esnek b_r kurumsal

yapı olu_turmaya çalı_mak, et_k degerler ve mevzuatlar olu_turmak, __letme _ç_ güven,

moral ve yetenekler_ arttırmak g_b_.

• Son olarak ise kriz yönetimiyle ilgili oluşturulan bu hareket planı çevredeki deği-

__kl_klere baglı olarak, per_yod_k olarak güncellenmel_.ZAMAN YÖNETIMI

A T_p_ ve B T_p_ _nsanlar aynı sebepler ve yollarla aynı sıkıntıları ya_asalar b_le, A t_p_ k___ler zamanla yarı_an, tez canlı, agres_f, hızlı konu_an, sabırsız, __ler_n sorunsuz b_r _ek_lde yapılmasını _st_yorlarsa kend_ler_ tarafından yapılması gerekt _g_n_ dü_ünen b_reylerden olu_urken; B t_p_ k___ler _se daha rahat, daha az pan_ge kapılan, her zaman __ler_n b_r _ek_lde yet__eceg_ne _nandıgından dolayı fazlasıyla ___ kabul edeb _len fakat zamanı yet__t_remeyen b_reylerden olu_urlarZaman Yönet_m_n_n Tanımı

Zaman yönet_m_, daha etk_l_ __ ve üretkenl_k saglamak amacıyla __letmen_n zamanını

ayarlamada ve çalı_anların zamanlarını kullanmada uyguladıgı etk_nl_klerle _lg_l_d_r.Zaman Çalan SebeplerB_reysel Zaman Tuzakları Kurumsal Zaman Tuzakları


Öz disiplin yokluğu Telefon görüşmeleri

Bireysel hedeflerin belirsizliği Beklenmeyen ziyaretçiler

Erteleme ve oyalanma Yetki devrinden kaçınma

Sağlıksız çalışma ortamı Gereksiz toplantılar

Dağınık masa Krizler

Bürokrasi ve kırtasiyecilik Yetersiz iletişim

Hayır diyememek Yönetsel hedeflerin belirsizliği

Aşırı sosyal ilişkiler Merkezi yönetim anlayışı

Kararsızlık Koordinasyon eksikliği

Mükemmeliyetçilik

Açık kapı politikası

Önceliklerin belirsizliği

Stres ve zaman baskısıZamanı Yönetmek

• ABC Sistemi: Bu sistem, önceliklerin belirlenmesi konusunda tüm yöntemlerin

atası konumundadır. Yapılması gereken her b_r ___n öncel_g_ konusunda duygusal

davranılmasına _z_n vermeden b_r deger ver_l_r.• Dizin Kartı/Post-It (Yapışkan Kağıt) Sistemi: Bu yöntemde yapılması gereken her

b_r __ öncel_kle kartlara veya kagıtlara yazılır. Sonrasında _se bütün kartlar b_r önem

sırasına konulur ve bu sıraya göre çalı_maya ba_lanır.• Envanter Sistemi: ABC sistemine benzer bir yöntem olmakla beraber bu sistem

sonuç odaklıdır. ABC s_stem_nde her __e ver_len degerler yapılacak __ler_n sıralamasını

bel_rlerken, envanter s_stem_ yapılan __ler_n _sten_len hede_ere ula_mada ne

kadar __e yaradıgına yan_ ba_arısına bakarak bu __lere b_r deger atar.• Bedel (Karşılık) Sistemi: Bu sistem, yapılan işlerin ölçülebilir bir karşılığının olması

dü_ünces_ne dayanır. Mal_ deger ve get_r_ g_b_ ölçüleb_l_r ve öneml_ b_r unsur açısından kullanılan zaman

ele alınırsa, k___ler_n __ler_n deger_n_ görmes_ ve harekete geçmes_ daha kolay olacaktır

d_ye dü_ünülür. Bu durum da zamanın daha etk_l_ kullanılmasını saglayacaktır.• Pareto ilkesi: İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto İtalyanların ulusal servetinin

%80’_ne halkın %20’l_k b_r kes_m_n_n sah_p oldugunu gözlemlem__t_r. __letmelerde zamanın ver_ml_ kullanılması _sten_yorsa __letme _ç_n get_r_s_ ya da r_sk_ yüksek olan __ler _ç_n zamanın %80’_n_,

kalan __ler _ç_n _se %20’s_n_ ayırmak gerekecekt_r.Toplantılar Iç_n Zaman Yönet_m_

1. Sadece b_lg_ vermek _sten_yorsa, toplantı ayarlamak yer_ne e-ma_llerden yararlanılab

_l_r.

2. B_r gündem_, programı ve b_t__ tar_h_ bell_ olmayan b_r toplantı hazırlanmamalıdır.

3. Toplantıya b_lg_l_ ve hazırlıklı g_d_lmel_d_r.

4. Büyük ve stratej_k kararlar alınmayacagı müddetçe toplantıların k___ler_n z_h_nsel

ve bedensel açıdan en ver_ml_ zamanları olan sabah saatler_ yer_ne ögleden sonra

saatler_nde planlanması gerek_r.

5. En _y_ toplantı gündem_ beklenen sonuç ve kararları _çermel_d_r.

6. Toplantı zamanında ba_latılmalı, geç kalanlara o sırada hang_ konunun ele alındıgı

b_ld_r_lmel_ ama tüm toplantının özet_ geç_lmemel_d_r.

7. Her toplantının sonuçları (kararlar, gereken eylemler, eylemler _ç_n bel_rlenen sorumlular

ve beklenen tamamlanma tar_hler_ vb.) kayded_lmel_d_r.

8. Toplantıda b_r konu hakkında karar ver_ld_ fakat konunun _çer_g_yle _lg_l_ b_rkaç

k___ arasında sorunlar ve tartı_malar ya_anıyorsa bunu tartı_arak toplantı zamanından

çalınmamalıdır. Bunun yer_ne _lg_l_ tara_arın dogrudan görü_mes_ saglanab_-

l_r.

9. Toplantıda, gündem_nde olmayan b_r __le _lg_l_ görü_me veya tartı_ma yapılmasına

_z_n ver_lmemel_d_r. Çünkü bu b_r ba_ka toplantının konusudur.

10. Sorun çözme toplantısında her katılımcının toplantıya olası b_r çözüm get_rmes_

_stenmel_d_r. Bu durum toplantıya b_lg_l_ ve hazırlıklı gel_nmes_n_ saglayacaktır.

11. Tüm katılımcıların görü_ler_n_ bel_rteb_lmes_ saglanmalıdır. K___ler_n görü_ler_yle

alay ed_lmemel_, f_k_rler yer_ne k___lere ele_t_r_ get_r_lmemel_d_r. Çünkü toplantıdan

çıkacak olan yanlı_ veya eks_k kararlar __letmen_n çok daha fazla zaman kaybetmes

_ne neden olacaktır.

12. Katılımcıların konuyu dagıtmasına veya konudan uzakla_malarına _z_n ver_lmemel

_d_r. Toplantı l_der_, toplantıyı kontrol altında tutmalıdır.

13. Toplantının amacı, b_r anla_mazlıgı çözmekse müttef_klerle yan yana oturulmalı ya

da göz teması saglanmalıdır. Muhal__er_n _se ayrılması _ç_n çaba göster_lmel_d_r.

14. Gelecektek_ toplantıların gel__t_r_leb_lmes_ _ç_n yapılan toplantıların sonuçları _ncelenerek

gözden geç_r_lmel_d_r.

15. Toplantıya katılanların sayısı mümkünse en fazla sek_z k___yle sınırlandırılmalıdır.

16. Okumanın ve anlamanın zor olacagı görsel araçların kullanılmasıyla zaman kaybed

_lmemel_d_r.

17. Eger sorunlar artıyor ve zor kararların alınması gerek_yorsa toplantı ayarlamak konusunda

tereddüte dü_ülmemel_d_r.Kend_m_z_ Sınayalım

1.
Ik_ veya daha fazla k___ ya da grup arasında çe__tl_ kaynaklardan

dogan anla_mazlıga ne ad ver_l_r?

a. Çatı_ma

b. Kr_z

c. Felaket

d. Rekabet

e. Anla_ma2.
A_agıdak_lerden hang_s_ çatı_manın nedenler_nden b_r_

deg_ld_r?

a. K___l_k farklılıgı

b. Amaç farklılıgı

c. Ilet___m noksanlıgı

d. Personel değerlendirme şekilleri

e. Yönet_m alanı bel_rs_zl_kler_3.
Çatı_ma sürec_ a_agıdak_lerden hang_s_nde b_rl_kte ve

dogru olarak ver_lm__t_r?

a. N_yetler- Olası Kar_ıtlık-Algı ve K___selle_t_rme-

Davranı_ - Çıktılar

b. Olası Kar_ıtlık- Algı ve K___selle_t_rme- N_yetler-

Davranı_- Çıktılar

c. Olası Kar_ıtlık- Algı ve K___selle_t_rme- Çıktılar- N_-

yetler- Davranı_-

d. N_yetler- Algı ve K___selle_t_rme- Olası Kar_ıtlık-

Davranı_ - Çıktılar

e. N_yetler- Olası Kar_ıtlık- Çıktılar- Davranı_- Algı ve

K___selle_t_rme4.
K___ler_n grup tarafından bel_rl_ normları kabule zorlanması

_le olu_an çatıma a_agıdak_lerden hang_s_d_r?

a. B_reyler_n Kend_ Iç_ndek_ Çatı_malar

b. B_reylerarası Çatı_malar

c. Potansiyel Çatışma

d. Gruplar arası Çatı_malar

e. B_reyler ve Gruplararası Çatı_malar5.
B_r s_stem_n tümünü etk_leyen, s_stem_n özünde, k___sel

h_sler_nde, temel görü_ler_nde korku ve karı_ıklık yaratan duruma

ne ad ver_l_r?

a. Rekabet

b. Kr_z

c. Çatı_ma

d. M_syon

e. Stratej_6.
A_agıdak_lerden hang_s_ kr_z_n özell_kler_nden b_r_ deg

_ld_r?


a. Önceden sez_lememes_

b. I_letmen_n öncel_kl_ hede_er_n_ tehd_t etmes_

c. Çözülmes_ _ç_n ac_l tedb_rler_n gerekmes_

d. Çalı_anlar üzer_nde baskı yaratması

e. Da_ma __letmen_n son bulmasıyla sonuçlanması7.
A_agıdak_lerden hang_s_ kr_ze hazırlanmada kullanılab_-

lecek b_r hareket planın adımlarından b_r_ deg_ld_r?

a. Potansiyel krizler için bir eylem planı oluşturulmalı.

b. Kr_z sırasında sorumluluk üstleneb_lecek ve hızlı karar

alab_lecek çek_rdek b_r kr_z yönet_m_ ek_b_ olu_turulmalı.

c. Potansiyel kriz durumlarını belirleyebilmek için hem

_ç hem dı_ çevre s_nyaller_ degerlend_r_lmel_.

d. B_r kr_z s_mülasyonu olu_turarak ortaya çıkab_lecek

sonuçlar hakkında önceden b_lg_ olunmalı.

e. Çalı_anlar __ten çıkarılmaya ba_lanmalı.8.
A_agıdak_lerden hang_s_ b_reysel zaman tuzaklarından

b_r_ deg_ld_r?

a. Öz d_s_pl_n yoklugu

b. Yetk_ devr_nden kaçınma

c. Erteleme ve oyalanma

d. Saglıksız çalı_ma ortamı

e. Dagınık masa9.
A_agıdak_lerden hang_s_ kurumsal zaman tuzaklarından

b_r_d_r?

a. Hayır d_yememek

b. A_ırı sosyal _l__k_ler

c. Kararsızlık

d. Mükemmel_yetç_l_k

e. Gereks_z toplantılar10.
ABC s_stem_ne benzer b_r yöntem olmakla beraber bu

s_stem sonuç odaklıdır. Bu s_stemde her __e ver_len degerler

yapılacak __ler_n sıralamasını bel_rlerken, bu s_stem yapılan

__ler_n _sten_len hede_ere ula_mada ne kadar __e yaradıgına

yan_ ba_arısına bakarak bu __lere b_r deger atar.

Yukarıda bahsed_len zaman yönet_m_ yöntem_ a_agıdak_lerden

hang_s_d_r?

a. Dizin Kartı/Post-It (Yapışkan Kağıt) Sistemi

b. Envanter S_stem_

c. Bedel (Kar_ılık) S_stem_

d. Pareto ilkesi

e. Amaç farklılıgıKend_m_z_ Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. a Yanıtınız yanlı_ _se “Çatı_manın Tanımı” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

2. d Yanıtınız yanlı_ _se “Çatı_ma Nedenler_” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

3. b Yanıtınız yanlı_ _se “Çatı_ma Sürec_” konusunu yen_-

den gözden geç_r_n_z.

4. e Yanıtınız yanlı_ _se “Çatı_ma Türler_” konusunu yen

_den gözden geç_r_n_z.

5. b Yanıtınız yanlı_ _se “Kr_z_n Tanımı” konusunu yen_-

den gözden geç_r_n_z.

6. e Yanıtınız yanlı_ _se “Kr_z_n Tanımı” konusunu yen_-

den gözden geç_r_n_z.

7. e Yanıtınız yanlı_ _se “Kr_z Yönet_m_” konusunu yen_-

den gözden geç_r_n_z.

8. b Yanıtınız yanlı_ _se “Zaman Çalan Sebepler” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

9. e Yanıtınız yanlı_ _se “Zaman Çalan Sebepler” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

10. b Yanıtınız yanlı_ _se “Zamanı Yönetmek” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.“Ünite 6”Bu ün_tey_ tamamladıktan sonra;

Grup kavramını tanımlayab_lecek ve grupların önem_n_ açıklayab_lecek,

Grup türler_n_ tanımlayab_lecek,

Grup kurma nedenler_n_ ve grup yapısını etk_leyen faktörler_ tartısab_lecek,

Grup _çer_s_nde göster_len davranısların nedenler_n_ ayırt edeb_lecek,

Grup _ç_ çatısmayı ve çözümler_n_ açıklayab_lecek,

Gruplarda karar verme davranısını ve yöntemler_n_ _fade edeb_lecek

b_lg_ ve becer_ler kazanacaksınız.• Gruplar

• Grup Normları

• Çatışma

• Roller

• Grup Bağlılığı

• Grup İçi İletişim

• Karar Verme

• Yönetici

• İşletmeGrupları Anlamak ve Grup Yönet_m_

GRUPLARI ANLAMAK


Gruplar günümüz __ ya_amında öneml_ b_r yer tutar. B_reyler bazı grupların üyeler_ olarak

var olurlar. Bunların arasında a_le, __ yer_nde olu_an gruplar, dernekler, arkada_ grupları,

farklı sosyal gruplar ba_ta gel_r. Buradan yola çıkarak b_r k___n_ zamanının çogunu gruplar

_çer_s_nde yer alarak geç_rd_g_n_ söylemek mümkündür.Grup Tanımı

Grup en az _k_ k___den olu_an ve _let___m _ç_nde olan ve b_rb_rler_n_ etk_leyen b_r b_rle_med_r.• Sıkı bir bağlantı kurulmuştur.

• Kendilerini grubun üyesi olarak kabul ederler.

• Başkaları tarafmdan gruba ait olarak tanımlanırlar.

• Ortak ilgi konularına ilişkin normları paylaşırlar.

• Birbirine bağlı bir rol sistemine katılırlar.

• Aym model, obje veya üstbenliklerindeki idealleri kurmuş olmanın bir sonucu olarak

kend_ler_n_ ba_kalarıyla b_r tutarlar.

• Grubu ödüllendirici bulurlar.

• Karşılıklı bağımlı hedefleri destekleyici olarak alırlar.

• Birliklerinin kollektif bir algısına sahiptirler.

• Çevreye karşı bütüncül bir tutum içinde eylemde bulunmaya yönelirlerGrubun Önem_

Güvenl_k, Sosyal gereks_n_mler, Saygınlık, Kend_n_ gerçekle_t_rme, A_d_yet ve baglanma.

Temel olarak gruplar a_agıdak_ __levler_ yer_ne get_rmek _ç_n kurulur.• Üyelerin sorunlarını çözmek,

• Sorun çözmek için üyelere yol göstermek,

• Üyelerin grup işlevlerinde yetişmelerini sağlamak,

• Grup birliğini sağlayacak ortak değer ve düzgüler (normlar) geliştirmek,

• Grubun yaşamasını sürdürmek,

• Toplu halde yaşamanın doyumunu sağlamak,

• Üyeler arasında iletişimi gerçekleştirmek,

• Üyeler üzerinde toplumsal baskı (denetim) uygulamak.

Grup _ç_nde çalı_manın faydaları:

• İşletmelerin ürün ve hizmetleri kalitesini korurken hızlı ve uygun maliyetli olarak üretmes_n_ saglar.

• Öğrenmeyi kolaylaştırır ve daha etkili kılar.

• Çapraz fonksiyonel gruplar kalite yönetiminin gelişmesine katkıda bulunurlar.

• Çapraz fonksiyonel tasarım grupları yeniden yapılanma işini üstlenirler.

• İşletme çalışanları aynı zamanda gruplar içinde faaliyet gösteriyorlarsa üretim süres _ azalab_l_r.

• Gruplar arası verimin artması dolayısıyla işletme daha yenilikçi bir hâle gelir.

• Hiyerarşik basamakları az olan basık yapılı işletmelerde eğer birimler değil de gruplar faal_yet göster_yorsa daha etk_l_ b_r _ek_lde denetlen_r, koord_ne ed_l_r ve yönet_l_r.

• Bireyler yerine grupların olduğu işletmelerde karmaşıklık daha az olacağı için bilgi yönet_m sürec_ daha ver_ml_ gerçekle_t_r_l_r.Grup Türleri

B_ç_msel gruplar:
Örgütler_n çe__tl_ gereks_nmeler_ne göre planlı ve b_l_nçl_ olarak önceden bel_rlenm__ __levler_ yer_ne get_rmek amacıyla olu_turulur.

B_ç_msel olmayan gruplar: Örgüt yapısı tarafından olu_turulmayan ancak örgüt üyeler _n_n çe__tl_ amaçlara h_zmet etmek _ç_n b_r araya gelmeler_yle olu_an gruplardır.

B_r_nc_l Gruplar: Yüz yüze _l__k_ler_n, dostluk, sevg_ baglarının yüksek oldugu gruplardır.

Ik_nc_l Gruplar: B_r_nc_l grubun dı_ında kalan gruplardır. Bu tür grup örnekler_ özel _kle sanay_le_m__, kentle_m__ toplumlarda görülmekted_r.GRUPLARIN OLUSTURULMASI (YENI KURULAN GRUPLAR)

Grup Olusturma NedenleriBenzerl_k: Örgüt _ç_ndek_ d_ger b_reyler _le benzer degerler ve özell_klere sah_p olan k___ler_n grupla özde_le_me düzeyler_n_n daha yüksek olması olagandır.Bel_rg_nl_k: Insanlar kend_ler_n_ d_ger gruplardan farklı gösteren k_ml_kler_ daha kolay fark edeb_l_rler.Statü: Insanların k_ml_kler_ kend_ler_n_ tanımlamak ve öz saygınlıklarını yükseltmek _ç_n kullanmaları neden_yle kend_ler_n_ yüksek statüye sah_p gruplarda _l__k_lend_rmeler_ anlamlıdır.Bel_rs_zl_g_ azaltma: Grup üyel_g_, b_rey_n k_m oldugunu ve dünyaya nasıl uyum saglayacagını anlamasına yardımcı olur.Güvenl_k: Genelde çalı_anlar b_rl_kte çalı_tıkları arkada_larının da kend_ler_yle aynı sorunları, _lg_ler_ ve acılar payla_tıklarını h_ssett_kler_nde daha mot_ve olurlar.Sosyal gereks_n_mler: B_reylerden en yakın on arkada_ının _sm_n_ söylemes_ _stense saydıgı _s_mler_n çogunun __ yer_nden arkada_ları oldugu görülecekt_r.Saygınlık: Sosyal k_ml_k olu_turma nedenler_nde oldugu g_b_ statü/saygınlık b_r gruba katılma nedenler_ arasında da sayılır.Kend_n_ gerçeklest_rme: Çalı_ma ya_amlarında _anslı olarak kend_n_ gerçekle_t_rme duygusuna sah_p olanlar yan_ ya_amlarının her yönüyle yetenekler_n_ son gücüne kadar kullanarak tat alan ve ba_arılı olan k___ler bunda sadece kend_ler_n_n payı olmadıgını her zaman ba_kalarının kend_ler_ne yardımcı oldugunu söylerler.A_d_yet ve baglanma: K___ler_n güvenl_k ve kend_ne saygı g_b_ gereks_n_mler_n_ tatm_n eden gruplar, aynı zamanda toplumsal gereks_n_mler_n tatm_n_n_ de saglar.Grup _ç_ kayırma grup b_reyler_n_n b_rb_rler_n_ tutması, _lt_mas geçmes_ ve arkasında durması anlamına gel_r.Demograf_k faktörler ya_, c_ns_yet, eg_t_m durumu g_b_ k___n_n kend_yle _lg_l_ faktörlerd_r.Grup Gelisiminin Asamaları

Asama Olusum:
Bu aşamada belirsizl _k mevcuttur. Bu bel_rs_zl_kler hem grubun amaçları hem de önderl_k konularıyla _lg_l_ olab_lmekted_r.

2. Asama Fırtına: Bu a_amada grup _ç_nde yüksek düzeyde çatı_ma ya_anır. Bu a_ama özetle grup _ç_ çatı_mayı _fade eder.3.Asama Düzene G_rme: Bu a_amada yakın _l__k_ler gel___r ve grup bütünlük göster _r. Ilk _k_ a_amada ya_anan hayal kırıklıkları b_r kenara bırakılarak gerçek b_r grup olurlar.

 • B_r_nc_ a_amada olu_an geç_c_ standart ve roller, yerler_n_ yen_ler_ne bırakırlar. Üçüncü
 • a_amanın özell_kler_:
 • • uyum,
 • • güven,
 • • amaca odaklanmış bir ortam,
 • • farklılıklara saygı gösterilmesi,
 • • etkili iletişim, rollerin netliği,
 • • üyeler arasında bağlılık ve
 • • hedefe ulaşma arzusu olarak sayılabilir.
4.Asama Performans Asaması: Bu a_amada yapı tam olarak fonks_yoneld_r ve üye- _er tarafından kabul ed_lm__t_r. Tüm üyeler kend_ görevler_n_n b_l_nc_nde, amaç ba_arımı _ç_n çalı_ırlar. Bu a_amadak_ gruplar, takım özell_kler_ göster_r.5. Asama Dagılma Asaması: Hem en kolay hem de en zor a_amadır. Grup üyeler_ amacıba_armı_ olmaktan dolayı k___sel tatm_n duyarlar ve bu durum k___ler üzer_nde olumlu etk_ yaratır. Aynı zamanda grup, ba_ardıklarını ve ya_adıklarını degerlend_rmek _ç_n fırsat yakalamı_ olur. Gruplar, yogun b_r çalı_ma temposundan çıktıktan sonra dagılma a_amasına ula_ırlar. Dolayısıyla b_rl_ktel_g_n sonuna gel_nm__t_r ve bu durum üyeler üzer_nde bo_- luk duygusu ve end__e yaratab_l_r. Gruptan ayrılan üyeler yen_ gruplara katılırlar.GRUP YAPISINI ETKILEYEN FAKTÖRLER

Grup Normları


Norm, b_r grup _ç_nde hang_ tür davranı_ın uygun, hang_ tür davranı_ın _se _stenmed_k oldugu bel_rten kurallar s_stem_d_r.Temel olarak normlar grup _ç_nde dört amaca h_zmet eder.

• Grubun devamlılığını ve hayatta kalmasını kolaylaştırır.

• Davranışları basitleştirir.

• Grup üyelerinin kendilerini utandıracak durumlardan kaçınmalarına yardımcı olur.

• Normlar ayrıca grubun temel değerlerini ifade etmelerine ve başka gruplardan ayrılan

yönler_n_ b_lmeler_ne yardımcı olur.Grubun Büyüklügü

çalı_malardan çıkan ortak sonuç grubun baglılıgının 10-12 k___den fazla oldugu durumlarda grup baglılıgının dü_tügüdür. Grup büyüklügü _le _lg_l_ üzer_nde durulması gereken b_r ba_ka nokta da sosyal kaytarmadır.

Sosyal kaytarma k___n_n grup _ç_nde, yalnızken gösterd_g_nden daha az çaba sarf etmes_d_r.Sosyal kaytarma k___n_n grup _ç_nde, yalnızken gösterd_g_nden daha az çaba sarf etmes_d_r.• Diğerlerinin sosyal dağılımın adil olmadığına dair inanç,

• Diğerlerini tembel ya da acemi olarak görülmesi sonucu gösterilen gayretin bilinçli olarak dü_ürülmes_,

• Sonuçlar grubun içinde bir kişiye bağlanamayacağı için kişilerin grubun toplam gayret_nden faydalanma eg_l_m_,

• Bireysel gayret ve grup sonuçları arasındaki ilişkinin belirsizliği. Grup içinde yaşanan bu sosyal kaytarmayı önlemenin de bazı yolları vardır. Onları da a_agıdak_ g_b_ sıralayab_l_r_z:

• Grup hedefi belirlemek; böylece grup ortak bir hedef doğrultusunda çaba sarf edebilir.

• Ortak sonuçlara odaklanabilmek için gruplar arası rekabeti arttırmak,

• Her kişinin diğerinin katkısını değerlendirebileceği eş düzeyli bir değerlendirme yöntem_ kullanmak,

• Yüksek motivasyona sahip ve grup içinde çalışmayı tercih eden kişiler seçmek,

• Mümkünse grup ödüllerini bireysel katkıya bağlı şekillendirmekGrup Baglılıgı

Grup baglılıgı, _nsanların a_t olma ve d_gerler_ tarafından kabul görme gereks_nmeler_nden dogmaktadır.

Baglılıgı arttıran faktörler:

• Grup üyelerinin homojen bir yapı göstermesi,

• Grubun olgun bir gelişme göstermesi,

• Grup sayısının nispeten küçük olması,

• Üyeler arasında sık etkileşimin olması,

• Grup amaçlarının açıkça belirtilmesi,

• Başarı.grup baglılıgını azaltan faktörler:• Grup üyelerinin heterojen bir yapı göstermesi,

• Grubun yeni kurulmuş olması,

• Grup üyesi sayısının çok olması,

• Grup üyelerinin fiziksel olarak birbirlerinden ayrı olması,

• Amaç birliğinin olmaması,

• Başarısızlık.baglılık düzey_ yüksek gruplarda b_reyler a_agıdak_ davranı_ ve tutumları göster_r.

• Grup amaçlarına bağlılık,

• Verilen görev ve rolleri kolay kabul etme,

• Grup normlarına kolay uyma, grup normlarını koruma ve normlardan sapan bireyler

üzer_nde baskı uygulama,

• Grup normlarına uymayanlara baskı yapma ve onları kabul etmeme,

• Gruba sadık olma,

• Gruptaki konular üzerinde istekli bir şekilde çalışma ve bu konuda motive olma,

• Diğer grup üyelerine güçlü bir biçimde yardım etmeye çalışma,

• Diğer üyelerce etkilenmeye açık olma,

• Diğerlerini dinlemeye istekli olma ve onları kabul edebilme,

• Güvende hissetme ve grup içindeki gerilimden kurtulma,

• Grup oturumlarına istekli bir şekilde katılma,

• Grupta kendini rahatça açma,

• Bir üyenin ayrılması durumunda, grubun dağılmasına karşı daha az kırılgan olma.Baglılıgın gel__t_g_ b_r grubun sonuçları

• Normlar üretkense bağlılığın geliştiği gruplar üretken olur.

• Etkileşim arkadaşça ve demokratiktir.

• Üyeler karar verirken birbirlerini etkilemeleri olasıdır.

• Üyeler diğerlerinin görüşlerini dinlemeye ve kabul etmeye isteklidirler.

• Grup adına acı ya da düş kırıklığı katlanılabilirdir.

• Dışarıdan gelen eleştiri ve saldırılara karşı savunma oluşturulur.

• Üyeler hem kendilerini hem de yaptıkları işi önemserler.

• İçsel çatışma azdır.

• Üyeler birbirlerinin başarılarıyla övünürler.Grup Içi Roller

Bel_rl_ b_r durumda b_zden ne beklend_g_ne _l__k_n görü_ümüz rol algısını olu_turmaktadır.

Bel_rl_ b_r durumda d_gerler_n_ s_z_n nasıl davranmanız gerekt_g_ne _l__k_n beklent_s_ne rol beklent_s_ den_r.K___n_n g_rd_g_ grup _ç_nde serg_led_g_ tutum ve davranı_lar onların rol k_ml_kler_n_ olu_- turur. Bu durumda k___ler _ç_nde bulundukları gruplara _l__k_n b_rçok rolü yer_ne get_rmek zorundadır.Görevsel Roller B_rlest_r_c_ Roller

• Baslatıcı • Cesaretlendirici• Bilgi sağlayıcı • Uyum sağlayıcı• Fikir sağlayıcı • Uzlaştırıcı• Koordinatör • Katılım sağlayıcı• Yönlendirici • Standart belirleyici• Değerlendirici • Yorumlayıcı• Güç sağlayıcı • İzleyici• Teknisyen

• Kayıt tutucu

GRUP IÇI DAVRANISLAR

Üyeler_n Uyma Davranısı Göstermeler_n_n NedenleriBilgi ve güven - Ters düsme korkusu - Grubun söz b_rl_g_n_n etk_s_ - Grup büyüklügünün etk_s_ - Yüz yüze olmanın etkisiGrup Iç_ Çatısma


B_rb_rler_yle _let___m _ç_nde olan b_reyler_n bulundugu her ortamda çatı_madan söz edebil_r_z.B_reyler ve gruplararası çatısmalar daha çok, çalı_ma gruplarının, kend_ norm ve standartlarını üyeler_ne ben_msetmek ve _t_razsız kabul ett_rmek _ç_n onlar üzer_nde uyguladıkları baskılardan kaynaklanan çatı_malardır.Çatı_maya g_ren grupların b_rb_rler_ _le olan _l__k_ler_nde a_agıdak_ deg__meler beklen_r.

 • Algılamaların sapması:
 • Ilet___m_n azalması
 • Olumsuz öntipleme
Grup Iç_ Ilet_s_m

Iletişim sadece yöneticinin deg_l b_r bütün olarak __letmen_n de ba_arısında rol oynayan öneml_ b_r süreçt_r.Ilet___m, b_r _ahıstan d_ger b_r şahsa olan b_lg_, ver_, tal_mat ve anlayı_ aktarmasıdır.Örgütler _let___m_n çogunlugu grup _ç_ _let___m kapsar.Her grupta _let___m yapısı farklıdır.GRUPLARDA KARAR VERME

I_letmelerde karar b_r “seç_m”_ (terc_h) _fade eder. B_rçokları arasından b_r terc_h yapma faal_yet_d_r.Yararlar Sakıncalar


• Daha fazla bilgi • Uyumluluk, diğerlerinin normlarına dayanma• Daha fazla tecrübe • Baskın üyeler• Daha fazla çözüm • Kazanma odaklı tartışmalar• Kararın kabullenilmesi • Daha uzun ve daha pahalı karar verme süreci• Kararın anlaşılması

Grup olarak karar vermede yanılgıların önlenmes_ ve daha etk_l_ ve ver_ml_ karar alınması _ç_n bazı tekn_kler uygulanır. Bunlar sırasıyla, Bey_n fırtınası, Delph_ tekn_g_, Nom _nal grup tekn_g_, Kal_te çember_ Elektron_k toplantılardır.Bey_n Fırtınası Tekn_g_

Bey_n fırtınası tekn_g_ gruplarda karar vermen_n sakıncalarında bahsett_g_m_z grup üyeler_n_n kend_ kararlarını _fade etmeler_nden çek_n_p grubun genel davranı_a uyma davranışına engel olan bir tekniktir.Bey_n fırtınası tekn_g_n_n dört temel prens_b_ vardır.

a. Bey_n fırtınasının uygulanması sürec_nde öne sürülen f_k_rler_n ele_t_r_ler_ne bel_rl

_ b_r süre müdahale ed_lmez.

b. Akıl yürütmeler desteklen_r.

c. Öne sürülen f_k_r ne kadar çoksa sonuç da o kadar olumlu olur.

d. F_k_rler_n gel__t_r_lmes_ne ve b_rle_t_r_lmes_ne bütün f_k_rler söylend_kten sonra _z_n ver_l_r.Nominal Grup TeknigiGrup üyeler_ toplantı odasında yerler_n_ almadan önce karar ver_lecek problem tahtaya yazılır. Üyelerden bu sorun hakkındak_ dü_ünceler_n_ önler_nde yer alan kagıda yazmaları _sten_r.

Her üye l_stes_n_ tamamladıktan sonra grup l_der_ her üyeden b_r f_kr_n_ grupla payla_masını _ster. Yan_ herkes sırasıyla f_kr_n_ söyler. Ve bu a_amada h_çb _r tartı_maya yer ver_lmez. Bütün f_k_rler teker teker tahtaya yazıldıktan sonra tartı_ma sürec_ ba_lar.En yüksek puanı alan görü_ veya çözüm böylece onaylanmı_ ve ortaya çıkmı_ olur.Delph_ Tekn_g_

Delph_ tekn_g_, örgütte b_r sorunun çözüm _ç_n uzman k___ler_n, yüz yüze görü_meler ve b_r arada tartı_malar yapmadan b_r konu hakkında karar vermeler_ne ve uzla_malarına olanak saglayan b_r yöntemd_r. Bey_n fırtınası gruplarının aks_ne Delph_ grubundak_ katılımcılar b_rb_rler_yle _let___m kurmaz ve b_r araya gelmezler. Bunun yer_ne b_rb_rler_yle b_lg_sayar agları ya da d_ger baglantı araçları yoluyla yazı_ırlar.• Kişisel çatışma yoktur.

• Başkalarının karizmasından etkilenme yoktur.

• Fikir önermekten çekinme yoktur.

• Fikir sahiplerinin adları gizlidir.

• Fikrini değiştirmek ve geliştirmekten utanma yoktur.

• Tartışma yönetimi için aşırı uzmanlığa gerek yoktur.Elektron_k Toplantılar

En güncel karar verme uygulaması nominal grup tekniğini karmaşık bilgisayar teknolojileri

ile harmanlayan elektronik toplantıdır. Gerekli teknoloji sağlanırsa uygulama sistemi

oldukça kolaydır. 50 k___ye kadar ula_ab_len katılımcılar her b_r_ _ç_n aga baglı b_r b_lg_sayarın

oldugu U _ekl_nde b_r masanın etrafında otururlar. Konular açıklanır ve bu k___ler

görü_ler_n_ b_lg_sayara g_rerler. Bu b_reysel ancak k_m_n tarafından yapıldıgı bel_rs_z olan

f_k_rler toplam degerlend_rmeler ekrana yansır.Kalite Çemberi

Kal_te çemberler_ herhang_ b_r __yer_n_n ver_ml_l_k, etkenl_k, kal_te g_b_ çok çe__tl_ sorunlarını görü_mek, tartı_mak ve çözümlemek amacı _le tamamen gönüllülük _lkes_ne dayalı olarak olu_turulan ve düzenl_ olarak toplanan küçük çalı_an gruplarıdır. Kal_te çemberler_ gönüllülük _lkes_ne dayalıdır. Çemberlere üye olup olmamak k_- __ler_n _steg_ne baglıdır.Kal_te çember_n_n amaçlarını:

• Toplam kalite anlayışının işletmelerde yaygınlaştırılması ve çalışanların yaptıkları

__ler_ sorun çözme anlayı_ıyla yürütmeler_n_ saglamak,

• Kurum gelişimi için her güzeyden çalışanın sürekli iyileştirme etkinliklerine katılımını

ve yaratıcı yetenekler_n_n ortaya çıkarılmasını saglamak,

• Bireylerin etkin katılımıyla yaratıcı yeteneklerin otaya çıkmasını sağlamak ve bireyler

_n k___l_k ve l_derl_k yetenekler_n_ gel__t_rmek,

• Ekip çalışmasını teşvik etmek ve sinerji yaratmak,

• Müşterilerin mal ve hizmetlere ilişkin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve

__kâyetler_ en aza _nd_rmek,

• Kurum içi iletişimi arttırmak,

• Toplam kalite yönetiminin tüm kurum çalışanları tarafından benimsenmesini sağlamak,

• Örgüt kültürünün yaratılması için toplam kalite yönetimi uygulamalarına işlerlik

kazandırmak,

• Ast-üst ilişkilerini geliştirmek.çeşitli basamaklar var:

Problem_n ortaya konulması

Sorunların saptanması

Sorunun anal_z_

Çözüm öner_ler_n_n gel_st_r_lmesi

Çözümün denenmes_

Yönet_me sunus yapılması

Yönet_m_n öner_y_ gözden geç_rmes_Kend_m_z_ Sınayalım1.
Bel_rl_ b_r amaç dogrultusunda b_r araya gelen, b_rb_rler_yle

_let___m_ olan, b_rb_r_n_ etk_leyen ve b_rb_r_ne bagımlı olan _k_

ya da daha fazla k___n_n olu_turdugu topluluga ne ad ver_l_r?

a. Grup

b. Ek_p

c. Takım

d. Organizasyon

e. I_letme2.
A_agıdak_lerden hang_s_ grup _ç_nde çalı_manın faydalarından

b_r_ deg_ld_r?

a. I_letmeler_n ürün ve h_zmetler_ kal_tes_n_ korurken

hızlı ve uygun mal_yetl_ olarak üretmes_n_ saglaması

b. Ögrenmey_ kolayla_tırıp daha etk_l_ kılması

c. Kal_te yönet_m_n_n gel__mes_ne katkıda bulunması

d. I_letmen_n daha yen_l_kç_ b_r hale gelmes_

e. Performans degerlend_rmen_n daha kolay olması3.
Örgütler_n çe__tl_ gereks_nmeler_ne göre planlı ve b_l_nçl_

olarak önceden bel_rlenm__ __levler_ yer_ne get_rmek amacıyla

olu_turulan gruplara ne ad ver_l_r?

a. Biçimsel Olmayan Gruplar

b. B_ç_msel Gruplar

c. Takım

d. B_r_nc_l Gruplar

e. Ik_nc_l Gruplar4.
Sosyal k_ml_kler k_m oldugumuzu ve d_gerler_ _le nerede

uyumlu olab_leceg_m_z_ anlamamıza yardımcı olur. Bunun

yanında sosyal k_ml_g_n b_r olumsuz yanı vardır bu da grup

_ç_ kayırmayı özend_rmes_d_r. Bazı durumlar sosyal k_ml_g_

b_rey _ç_n daha öneml_ hale get_r_r.

Yukarıdak_ b_lg_ye göre a_agıdak_lerden hang_s_ bu durumlardan

b_r_ deg_ld_r?

a. Benzerl_k

b. Bel_rg_nl_k

c. D_s_pl_n

d. Statü

e. Güvenl_k5.
Grup gel___m a_amaları a_agıdak_lerden hang_s_nde b_rl

_kte ve dogru olarak ver_lm__t_r?

a. Düzene Girme - Performans - Oluşum - Fırtına -

Dagılma

b. Düzene Girme - Oluşum - Performans - Fırtına -

Dagılma

c. Dağılma - Oluşum - Fırtına - Performans - Düzene

G_rme

d. Oluşum - Fırtına - Düzene Girme - Performans -

Dagılma

e. Oluşum - Düzene Girme - Fırtına – Dağılma -

Performans6.
Bu a_amada yakın _l__k_ler gel___r ve grup bütünlük göster

_r. Ilk _k_ a_amada ya_anan hayal kırıklıkları b_r kenara bırakılarak

gerçek b_r grup olurlar. D_ger b_r dey__le grup b_rl_g_

olu_maya ba_lar ve üyeler_n gruba a_d_yet ve baglanma duygusu

gel___r.

Yukarıda bahsed_len grup gel___m a_aması a_agıdak_lerden

hang_s_d_r?

a. Oluşum

b. Fırtına

c. Performans

d. Dagılma

e. Düzene G_rme7.
A_agıdak_lerden hang_s_ sosyal kaytarmaya neden olan

faktörlerden b_r_ deg_ld_r?

a. D_gerler_n_n sosyal dagılımın ad_l olmadıgına da_r _nanç

b. D_gerler_n_ tembel ya da acem_ olarak görülmes_ sonucu

göster_len gayret_n b_l_nçl_ olarak dü_ürülmes_

c. Sonuçlar grubun _ç_nde b_r k___ye baglanamayacagı

_ç_n k___ler_n grubun toplam gayret_nden faydalanma

eg_l_m_

d. B_reysel gayret ve grup sonuçları arasındak_ _l__k_n_n

bel_rs_zl_g_

e. B_ç_msel olamayan grupların sayıca çok olması8.
A_agıdak_lerden hang_s_ görevsel rollerden b_r_d_r?

a. Cesaretlend_r_c_

b. Tekn_syen

c. Uyum saglayıcı

d. Uzla_tırıcı

e. Katılım saglayıcı9.
Uyma, b_reyler_n dü_ünce ve davranı_larını _ç_nde bulundukları

toplumun, toplumsal yapının, b_r grubun kurallarına,

ko_ullarına uyacak b_ç_mde düzenlemes_d_r. B_reyler

uyma davranı_ını bazen o durumu kabul ed_yormu_ g_b_ serg

_lerler bazen de gerçekten o duruma kar_ı tutumlarını gel__-

t_rerek kabul ederler.

A_agıdak_lerden hang_s_ üyeler_n uyma davranı_ı göstermeler

_n_n nedenler_nden b_r_ deg_ld_r?

a. Yönet_mden ceza alma korkusu

b. Ters dü_me korkusu

c. Grubun söz b_rl_g_n_n etk_s_

d. Grup büyüklügünün etk_s_

e. Yüz yüze olmanın etk_s_10.
Örgütte b_r sorunun çözüm _ç_n uzman k___ler_n, yüz

yüze görü_meler ve b_r arada tartı_malar yapmadan b_r konu

hakkında karar vermeler_ne ve uzla_malarına olanak saglayan

karar verme tekn_g_ a_agıdak_lerden hang_s_d_r?

a. Bey_n Fırtınası Tekn_g_

b. Nom_nal Grup Tekn_g_

c. Delph_ Tekn_g_

d. Elektron_k toplantılar

e. Kal_te Çember_

1. a Yanıtınız yanlı_ _se “Grup Tanımı” konusunu yen_-

den gözden geç_r_n_z.

2. e Yanıtınız yanlı_ _se “Grubun Önem_” konusunu yen

_den gözden geç_r_n_z.

3. b Yanıtınız yanlı_ _se “Grup Türler_” konusunu yen_-

den gözden geç_r_n_z.

4. c Yanıtınız yanlış ise “Grup Oluşturma Nedenleri” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

5. d Yanıtınız yanlı_ _se “Grup Gel___m_n_n A_amaları”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

6. e Yanıtınız yanlı_ _se “Grup Gel___m_n_n A_amaları”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

7. e Yanıtınız yanlı_ _se “Grubun büyüklügü” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

8. b Yanıtınız yanlı_ _se “Grup Iç_ Roller” konusunu yen_-

den gözden geç_r_n_z.

9. a Yanıtınız yanlı_ _se “Üyeler_n Uyma Davranı_ı Göstermeler

_n_n Nedenler_” konusunu yen_den gözden

geç_r_n_z.

10. c Yanıtınız yanlı_ _se “Gruplarda Karar Verme” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

“Ünite 7”Bu ün_tey_ tamamladıktan sonra;

B_r sunumun hazırlık asamalarını tanımlayab_lecek,

B_r sunumun planlaması asamalarını sıralayab_lecek,

B_r sunumun _çer_g_n_n olusturulması asamasında yapılacak çalısmaları açıklayab

_lecek,

B_r sununun etk_l_ _let_s_m açısından basarılı olmasını saglamak _ç_n öneml_

adımları bel_rteb_lecek,

Sunum kaygısıyla basa çıkab_lmek _ç_n yapılması gerekenler_ sıralayab_lecek

b_lg_ ve becer_ler kazanacaksınız.• Sunum Bileşenleri

• Sunum Planlama

• Sunum Hazırlama

• Etkili Sunuşlar

• Sunum Kaygısı

• Sunum Provası

• İpucu Kartları

• Hedef KitleEtkili Sunuslar ve Özellikleri

SUNUMA HAZIRLIK


Sunu_lar, b_r f_k_r ya da eylem_n anla_ılmasını saglama amacına yönel_k olarak planlı b_r b_ç_mde, gerekt_g_nde görsel yardımcıların da kullanımıyla sözlü olarak gerçekle_t_r_len etk_nl_klerd_r.Sunumu Planlama:

Sunum Içer_g_n_ Hazırlama:

Sunumu Gerçeklest_rme:

SUNUMUN PLANLANMASI


Sunum planlama a_amasında, sunum amacı, yer_, süres_, d_nley_c_ özell_kler_, görsel yardımcılar g_b_ unsurları d_kkate

almak gerek_r.Sunum amacının bel_rlenmes_:

Hedef k_tlen_n özell_kler_:

Görsel yardımcıların bel_rlenmes_:Sunum Amacının Bel_rlenmes_


B_r sunum planında yapılacak ilk iş sunum amaç ve hede_er_n_n tanımlanmasıdır.

• Bilgilendirme,

• İlham verme,

• Savunma,

• Teşvik etme,

• Eğlendirme,

• İkna etme.Konunun tanımlanması: Konu, üzer_nde konu_ulan _çer_k alanıdır.

• Konuşmacı hakkında daha çok bilgi sahibi olduğu ya da kolaylıkla bilgi bulabileceg _ b_r konuyu seçmel_d_r.

• Konuşmacı ilgi duyduğu konuyu seçmelidir.

• Konuşmacı dinleyenlerin ilgi duyduğu bir konuyu seçmelidir.

• Konuşmacı duruma ve ortama uygun bir konu seçmelidir.

• Konuşmacı sunum süresine göre konuşmasını oluşturmalıdır.Hedefe karar ver_lmes_:Açık b_r hedefe sah_p olmak, sununuzun daha hede__ olmasını ve yalnızca konuyla _lg_l_ konu_maktan çok ba_arı odaklı olmasını saglar.• Açık ve kesin,

• Dikkate değer,

• Özel,

• Belli bir zamanla sınırlı,

• Gerçekçi,

• Rekabetçi,

• Katılıma yöneltici,

• Sunuma değer.Amacın bel_rlenmes_: hedef k_tlen_n mantıklı ve _lg_s_n_ çekecek b_r _ek_lde yazılmasını saglar.Hedef K_tle Özell_kler_ Hedef k_tlen_n özell_kler_ hakkında da b_lg_ sah_b_ olunması sunumun planlanması a_amasında gerekl_d_r. Çünkü d_nley_c_ özell_kler_ne göre _çer_g_n ver_lmes_ gerek_r. Sunu_

yapılacak grup konu hakkında ön b_lg_ye sah_p deg_lse öncel_kle konu hakkında yeterl_ ön b_lg_n_n ver_lmes_ gerek_r.Hedef k_tlen_n beklent_s_ önem tasımaktadır.

Hedef k_tlen_n özell_kler_n_, _ht_yaçlarını ve beklent_ler_n_ anlamak, ba_arılı b_r sunum yapmak _ç_n çok öneml_d_r.K_tlen_n özell_kler_n_, _ht_yaçlarını ve beklent_ler_n_ anlamak, basarılı b_r sunum yapmak _ç_n çok öneml_d_r.Kend_n_z_ d_nley_c_n_z_n yer_ne koymak yer_nde b_r yöntemd_r.


Hedef k_tlen_n dü_ünce ve duygularının nasıl deg__t_r_lmes_ gerekt_g_n_n bel_rleneb_lmes_ _ç_n hedef k_tlen_n anal_z ed_lmes_ gerek_r.Degerler - Grubun önem_ anla_ılmalıdır. Farklı organ_zasyonların farklı deger s_stemler _ vardır.

Iht_yaçlar - Sunum önces_nde grubun _ht_yaç duyduklarını dü_ündügü _eyler_ bulmak öneml_d_r .Kısıtlamalar - Bunlar _zley_c_ler_n yapmalarını veya b_lmekten ger_ kalmasını saglayacak şeylerd_r. Bunlar arasında a_agıdak_ alanlar bulunur:

- S_yas_: Rak_p söylemlerden destek almanız gerekm_yorsa sunumu organ_ze ederken bunu d_kkate almalısınız.

- Mal_: Ne zaman para harcanacak b_r _ey sorarsanız, d_ren__le kar_ıla_ılır.

- B_lg_: Herkes_n kend_ uzmanlık alanı vardır. D_nley_c_ler_n anlamayacakları tekn_k d_l, kısaltmalar, kısaltmalar, anlamsız kel_meler_n_ kullanmamak _ç_n d_kkatl_ olunmalıdır.

Demograf_k B_lg_ - Izley_c_n_n büyüklügü, sunumun yer_ vb. g_b_ _eyler organ_zasyonuetk_leyeb_l_r.

Öneml_ olan b_lg_y_ her k_tleye nasıl sunacagını bel_rlemekt_r.- K_tlen_n Boyutu:

- D_nley_c_ler_n Ilg_l_ Özell_kler_:

- D_nley_c_ler_n Sunusa Katılma Nedenler_:

- D_nleyenler_n Özel Iht_yaçları, Ilg_ Alanları Ve End_seler_:

- D_nleyenler_n Hal_hazırdak_ B_lg_ler_:Herkes_n mesajınızdan rahatsızlık duyup duymadıgı veya f_k_rler_n_ze katılmadıgı dü_ünülmes_ öneml_d_r.- D_nley_c_lerden Beklent_ler:

- K_tlen_n Konumu:

- Sunumcu ve D_nley_c_ Etk_les_m_:SUNUM IÇERIGININ HAZIRLANMASISunum Içer_g_n OlusturulmasıBaşlangıç noktası oluşturmak _ç_n; sunum, aynı yazılı raporlarda olu_turulan ana hatlar g_b_ kaba taslak olarak hazırlanır. Ana hatlar gözden geç_r_l_r. H_kâye tutarlı ve akıcı b_ç_mde olu_turulur. Açık ve net b_ç_mde olu_turulamayan kısımlar sunum dı_ı bırakılır.

• Birincil mesajınızı ifade eden bir cümle yazın.

• Birincil mesajınızı destekleyen gerçekleri ve fikirleri listeleyin.

• Anahtar noktaları belirleyin.

• Anahtar noktaları özetleyip sıraya koyun.

• Her anahtar noktasını destekleyen alt noktaları listeleyin.Anahtar noktalar, notlara göre sıralanır ve konuşma için gereken en önemli noktaların hangileri olduğuna karar verilir.Genell_kle f_k_rler_ h_yerar__k sıraya koymak _ç_n b_r _çer_k planı olu_turmak yaygın b_rUygulamadır.

I. ANA NOKTA

A. K_l_t nokta

1. Destekley_c_ ver_

2. Destekley_c_ ver_

B. K_l_t nokta

1. Destekley_c_ ver_

2. Destekley_c_ ver_

II. ANA NOKTA

A. K_l_t nokta

1. Destekley_c_ ver_

2. Destekley_c_ ver_

B. K_l_t nokta

1. Destekley_c_ ver_

2. Destekley_c_ ver_Kronoloj_k Düzenleme: Bu tekn_k, konunun, f_k_rler_n, olayların vb. zamanın gelişim_n_ aktarmak amacıyla kullanılmaktadır.Tar_hsel Düzenleme: Eger ana noktalar b_r dönem meydana gelen deg___kl_klerle

b_rl_kte arka plan b_lg_s_ de saglıyorsa sıralama tar_hsel yapılır.Mekansal Düzenleme: Bölge ya da yöreye dayalı çalı_maların tartı_ılması hakkında b_lg_

vermek amacıyla kullanılır.Konusal Düzenleme: Konu sosyal, pol_t_k, ekonom_k b_r yapı _ç_nde ele alınır. Konuyu

mantıksal ya da dogal b_le_enler_ne ayırır.Neden-Sonuç Il_sk_s_ne Göre Düzenleme: B_r konu ya da olayın meydana gelmes

_ne neden olan olay, durum, konu g_b_ unsurların _ncelenerek nedenler_n ortaya

çıkarılması ve çözüm öner_ler_n_n gel__t_r_lmes_ tekn_g_d_r.Il_sk_ Agları Düzenlemes_: Ik_ durum olay ya da konu arasındak_ baglantılar, __aretler

ve göstergelerle açıklanır. Konuyla _lg_l_ olarak ekonom_k göstergelere, _stat

_st_klere ve uzman açıklamalarına dayalı açıklamalar yapılır.Problem – Çözüm Düzenlemes_: Konu ya da durumun ortaya çıkmasına neden olan

problem bel_rlen_r ve hang_ çözüm yollarının etk_l_ olacagına da_r öner_ gel__t_r_l_r.Tümevarım Yöntem_ _le Düzenleme: Konu _le _lg_l_ gerçekler, olaylar ve durumlar, nedenler_, etk_ler_ ve sonuçlarıyla detaylı olarak ver_l_r. Genel b_r sonuca varab_lmek _ç_n çe__tl_ kanıtlar, rakamlar ve raporlar kullanılır.Tümevarım yöntem_ _le düzenlemede konu _le _lg_l_ gerçekler, olaylar ve durumlar, nedenler_, etk_ler_ ve sonuçlarıyla detaylı olarak ver_l_r.Alt Noktaların Bel_rlenmes_: Sunumunuzun ana noktalarını olu_turduktan sonra, destek f_k_rler gel__t_r_l_r.Içer_g_n Toplanması- Kaynak Kullanımı: B_r sunum olu_tururken yararlanılab_lecek

kaynaklar _unlar olab_l_r:• Konuşmacının deneyimi,

• Daha önce yapılmış araştırmalar,

• Yüz yüze görüşmeler,

• Kurumsal bilgiler,

• İnternet.Etk_l_ sunumların tümü, hedef k_tle _ç_n uygun olan anlamlı _çer_kler üzer_ne kuruludur.

Öneml_ b_lg_ler_ atlamaktan kaçınmak _ç_n, öncel_kle her _ey_n ayrıntılı b_r l_stes_n_

olusturulmalı
ve konusulacaklar buradan seç_lmel_d_r. Konu hakkında b_l_nenler gözden

geç_r_l_r
ve mantıklı b_r sırayla yazılır. Konu hakkında en yen_ b_lg_ler arastırılarak

b_ld_kler_n_ze eklen_r
.Ara_tırılan bütün b_lg_ler güncel ve güven_l_r olmalıdır.Etk_l_ sunumların tümü, hedef k_tle _ç_n uygun olan anlamlı _çer_kler üzer_ne kuruludur.Konu _le _lg_l_ arastırma yaparken d_nleyenler_ heyecanlandıracak, alısılmadık ve _lg_nç gerçekler ve rakamlar aranmalıdır.

Ikna ed_c_ sunumlarda, d_nleyenlere, sundugunuz ya da önerd_g_n_z _ey_ yaparlarsa elde edecekler_ faydaları özell_kle bel_rtmek gerek_r.Elde Ed_lecek Faydalar: Ikna ed_c_ sunumlarda, d_nleyenlere, sundugunuz ya da önerd_g_n_z _ey_ yaparlarsa elde edecekler_ faydaları özell_kle bel_rtmek gerek_r. Avantajlar genell_kle sununun gövdes_ne yerle_t_r_l_r. Ikna ed_c_ b_r sunum düzenlemen_n alternat_f b_r yöntem_, faydaları ana noktalar olarak kullanmanız olab_l_r. Bundan sonra sunuma ne ekleneceg_ne karar ver_l_r. Sunum _ç_n b_r düzen olu_turulduktan sonra, görsel yardımları Nerede ve nasıl kullanılacağına karar verilmelidir.Konusma Planı OlusturmaIy_ b_r konumsa planı olusturmak _ç_n g_r_s, gel_sme ve sonuç bölümler_n_n olusturarak met_n yazımı

gerçeklest_r_l_r.Açılıs Hazırlıgı Yapmak

G_r_s
bölümünde, açılı_ konu_ması yapılır sonra sunum hedef_ ver_l_r ve sey_rc_ _ç_n önem_-

ne yer ver_l_r. G_r__ bölümünde öncel_kle yapılacak sunumla _lgili

tanıtımların yapılması gerekir. Tanıtımlar iki önemli işlevden oluşur .Gerekl_ b_lg_ler_ saglamak-

D_kkat- /
D_kkat

 • çek_lmes_ a_amasında kullanılab_lecek uygulamalar _unlar olab_l_r:
 • Tekn_k arka plan:
Anekdot: / B_r anekdot, b_r noktaya d_kkat çekmek _ç_n kullanılan kısa b_r h_kayed_r.

M_zah:

Soru sormak:

Sok Anlatımlar:

Tekl__er:Etk_l_ b_r açılı_ın faydaları:• Kitlenin dikkatini çeker ve insanların yerleşmesine yardımcı olur,

• Sesi ayarlar: resmî, gayrı resmî, güler yüzlü, rahat, eğlenceli, ciddi,

• Uyum kurmaya yardımcı olur,

• Gerekli arka plan bilgisi sağlar,

• Dinleyicilere kim olduğunuzu söyler ve itibarını belirler,

• Dinleyicilerin neden orada olduğunuzu söyler,

• Ana noktanın önemini ortaya koyar (Onlara ne söyleyeceğinizi söyleyin),

• İnsanların endişelerini kabul etmenizi ve tanımlamanızı sağlar,

• Sunum içeriğinin ve biçiminin önizlemesini sağlar.Gel_sme Bölümünün Hazırlıgı Yapmak

Gel_sme ya da gövde
bölümünde _se ana noktalar sıralanır.Geç__ler, bölümden bölüme ve noktadan noktaya düzgün hareket etmen_ze yardımcı olur. Konular

arasında geç__ yaparken etk_l_ b_r baglantıyı kullanmak gerekt_g_nde bazı olgulardan, d_kkat

toplayıcılardan yararlanılab_l_r.• Kişisel deneyimler,

• Gerçekler,

• Alıntılar,

• İstatistikler,

• Gerçekler,

• Alıntılar,

• Tarihsel Öyküler,

• Örneklemeler,

• Şaşırtıcı istatistik veya olgular,

• Son haberlere referans verme,

• Anekdotlar.Kapanıs Hazırlıgı Yapmak

Sonuç
bölümünde sunumun b_r özet_ sunulmalı ve önem_ne d_kkat çek_lmel_d_r.B_r kapanıs hazırlayın. Kısa b_r sunum dah_ olsa kapanı_a _ht_yaç duyulur. Konu_-

manın öneml_ noktalarını vurgulamak _ç_n neler söyeleneceg_ not alınab_l_r.

Ana noktayı ve belk_ de ana destek noktalarını da_ma yen_den _fade ed_n. Açılı-

_ınızda, _nsanlara onlara ne anlatacagınızı söyley_n.

Sonra ne olacagını açıkça söyley_n. Onlara b_r sonrak_ adımda ne olacagını ya da

neler bekleyeb_lecekler_n_ açıklayın.

Uygunsa, harekete geçme çagrısı yapın. Insanlara ne yapmak _sted_kler_n_, neden

yapmaları ve nasıl yapmaları gerekt_g_n_ söyley_n.

Sey_rc_lere tesekkür ed_n. B_r sunum yalnızca b_r _zley_c_ oldugunda gerçekle__r.

Izley_c_lere katılımlarını ve d_kkat_n_ takd_r ett_g_n_z_ b_ld_r_n ve te_ekkürler_n_z_n

sam_m_ oldugundan em_n olun.

Üç a_ama hâl_nde sunum dosyasındaAyrıntıların Eklenmes_. Kend_n_z_ tak_p altında tutmak ve öneml_ ayrıntıları unutmamak _ç_n gerekl_ öneml_ ayrıntıları eklemen_z gerek_r. Istat_st_k g_b_ bazı ayrıntıların görsel b_r yardım kullanarak güçlend_r_lmes_ veya açıklanması gerek_r.Sunum Yardımcılarının ve Etk_nl_kler_n Dâh_l Ed_lmes_.Her Bölüm _ç_n Süre Tahm_n_. Zamanlama, ba_arılı b_r sunum _ç_n çok öneml_d_r ve tahm_n etmek zordur.Konusma Önces_ Hazırlıklar

Sunum Kartlarının Kullanımı:


B_ç_msel özell_kler_:

• 10-15 cm boyutunda olabilir.

• Kilit sözcük ve deyimlerden yararlanılır.

• Mutlaka numaralandırmak gerekir.

• Kürsüye olan bağlılığı ortadan kaldırır.

• Uzun metinlerin olmaması tek sakıncasıdır.

• Kartlar cebe ya da çantaya kolaylıkla sığabilir.Sunum Provalarının Yapılması:

• Yalnız prova yapma,

• Arkadaş ya da aileler için prova yapma,

• Görüntü ya da ses kaydedicisi önünde prova yapma,

• Gayri resmi prova yapma,

• Sunucuyla prova yapma.Konu_ma provasının yapılması,konu_ma sırasında notlarını okuma zorunlulugunu azaltacaktır.

Prova yapılmasının saglayacagı avantajlar prova yapmanın önem_n_

daha çarpıcı b_r _ek_lde ortaya koymaktadır:

• Gerektiği kadar prova yapılır.

• Yapıcı eleştirilerle sunuş geliştirilir.

• Kullanılacak alet ve görsel desteklerin kontrol edilmesine olanak sağlar.

• Takım sunuşlarında akıcılığı ve koordinasyonu arttırır.

• Konuşmanın süresi hakkında kanaat sağlar.

• Geçişleri kontrol etme olanağı sağlar.

• Konuşmayı okumak durumunda kalmamak için prova yapılır.

• Rahat hissedilene kadar en az 2-3 kere prova edilir.ETKILI ILETISIM ÖZELLIKLERI

Herhang_ b_r sunum _ç_n son hedef, _kna veya hedef k_tley_ gördükler_ veya duydukları _eyler_ temel alarak farklı dü_ünmeler_n_ veya davranmalarını saglamaktır.Kolay anlasılır kel_- meler ve karmasık olmayan cümleler kullanılmalıdır.

Güven_l_r olmayı saglayan özel _kler konunun uzmanı olmak, dürüst davranmak ve _st_krarlı olmaktır.


• Karşılıklı iletişimin sağlanması,

• Düşüncelerin hedef kitleye yöneltilmesi,

• Uyarı ve önerileri dikkate alınması,

• Yanlış anlamaların önlenmesi,

• Düşüncelerin açık ve net olarak iletilmesi,

• Delillerin sağlanması.

D_nleyenler_n konu hakkında b_lg_ sah_b_ olab_lmes_ ve anlatılanları ben_mseyeb_lmes_

_ç_n d_kkatl_ b_r sunu_un yapılması gerek_r. Bunun _ç_n; (Vural, 2007: 131)

• Düşüncenin temellerini sunulur.

• Ana fikir çerçevesinde anlatım gerçekleştirilir.

• Zamanı dikkatli kullanmak önemlidir.

• Düşünceleri plan dahilinde sunması takibini kolaylaştırır.

• Amaçları sınırlamak sunuşu kolaylaştırır.

• Sebep –sonuç ilişkinin kurulması gerekir.

• Otoritelere dayanılması ve

• Örneklerin kullanımı anlatımı destekleyecektir.SUNUM KAYGISIYLA BASA ÇIKMA

Buna layık olmadıgından korkma.

Aptalca görünme korkusu.

Konuya yabancılık.

Yeterl_ planlama ve hazırlık eks_kl_g_.

Heyecanla ba_a çıkılamadıgında ya_anab_lecek olan b_r takım genel sorunlardan söz Edilebilir.• Sıkıcı bir dil kullanma

• Dile hakimiyetsizlik,

• Konuşmayı uzatma,

• Ayrıntılara boğulma,

• Ses tonu ve konuşma hızı uygunsuzluğu,

• Sessizliği kullanma becerisinin eksikliği,

• Beden dilinin cansızlığı,

• Yetersiz ve etkisiz göz teması,

• Başarısızlık korkusu,

• Konuşmanın açık olmaması ,

• İyi hazırlanmama.

Bu sorunların üstesinden gelebilmek için şu önerilerde bulunulmaktadır (Tekinalp,

2007:79):

• Başarıya koşullanma,

• İyi konuşmacıları izleme,

• Sürekli uygulamak yapma,

• Ses gücünü geliştirme,

• Ses hızını ve yüksekliğini ayarlama,

• Ses tonunu ayarlama,

• Doğru nefes alarak sesi yönetme,

• Etkili beden dili kullanma,

• Boğaz kaslarını zorlamadan çalıştırma,

• Ana dile hakim olma,

• Mimik kullanma,

• Taklit ve ezberden kaçma.Sunum önces_nde, sunum hazırlıkları a_amasında rahatlamaya yardımcı olacak öner_- len uygulamalardan yararlanılab_l_r.

Görsellest_rme:

Med_tasyon:

Egzers_z yapma:

• Konuşmanıza çok iyi hazırlayın,

• İyi bir konuşma planı oluşturun,

• İzleyicilerinizi tanıyın,

• Ortamı kontrol edin,

• Prova yapın,

• Pozitif yaklaşım kullanın,

• Konuşmadan önce rahatlamanın yollarını keşfedin.• Endişenin nedenlerini belirleyin,

• Durumu iyileştirmek için neler yapabileceğinizi kendinize sorun, Kend_m_z_ Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. a Yanıtınız yanlı_ _se “Sunumun B_le_enler_” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

2. b Yanıtınız yanlı_ _se “Sunumun B_le_enler_” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

3. d Yanıtınız yanlı_ _se “Sunumun B_le_enler_” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

4. d Yanıtınız yanlı_ _se “Sunumun Planlanması” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

5. c Yanıtınız yanlı_ _se “Sunumun Planlanması” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

6. a Yanıtınız yanlı_ _se “Sunumun Planlanması” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

7. a Yanıtınız yanlı_ _se “Sunum Içer_g_n_n Hazırlanması”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

8. e Yanıtınız yanlı_ _se “Sunum Içer_g_n_n Hazırlanması”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

9. b Yanıtınız yanlı_ _se “Sunum Içer_g_n_n Hazırlanması”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

10. d Yanıtınız yanlı_ _se “Etk_l_ Ilet___m

• Enerjinizi sunumun planlanmasına ve uygulamasına yöneltin,

• Beklenmedik durumlar için yedek planların yapılması,

• Kendinizi iyi hissettirecek ve sağlıklı yaşamanızı sağlayacak uygulamalar yapılması.Esneme:

Gerg_nl_kten kurtulma:

Nefes alma:

Yüz kaslarını gevsetme:

D_nleyenlerle göz teması kurmak:

Sess_zl_g_n kullanılması:
Ba_lamadan önce be_ _la on san_yel_k sess_zl_ge _z_n ver_n.

Hareket ed_lmes_:

Sahne korkusunun farkına varılması:

Rahatlama:

Kend_m_z_ Sınayalım1.
Sunumun amacının bel_rlend_g_, hedef k_tle özell_kler_

ortaya konarak anal_z_n_n yapıldıgı, _let___m stratej_ler_n_n

bel_rlend_g_ ve gerekl_ görsel yardımcıların kullanımı _le _lg_l_

kararların ver_ld_g_ adım a_agıdak_ sunum b_le_enler_nden

hang_s_d_r?

a. Sunumu Planlama

b. Sunumu Inceleme

c. Sunum Stratej_s_

d. Sunumu Gerçekle_t_rme

e. Sunum Içer_g_n_ Hazırlama2.
Sunumun _çer_g_n_n bel_rlend_g_ ve kaynaklardan yararlanılarak

metn_n olu_turuldugu adım a_agıdak_ sunum b_le-

_enler_nden hang_s_d_r?

a. Sunumu Gerçekle_t_rme

b. Sunum Içer_g_n_ Hazırlama

c. Sunumu Planlama

d. Sunumu Detaylandırma

e. Sunum Stratej_s_3.
Sunum günü konu_manın yapıldıgı adım a_agıdak_lerden

hang_s_d_r?

a. Sunumu Planlama

b. Sunumu Tamamlama

c. Sunum Stratej_s_

d. Sunumu Gerçekle_t_rme

e. Sunum Içer_g_n_ Hazırlama4.
Hedef k_tlen_n a_agıdak_ hang_ özell_g_ne göre _çer_lecek

b_lg_ m_ktarı ve b_lg_n_n nasıl sunulacagına karar ver_l_r?

a. D_nley_c_ler_n sunuma katılma nedenler_

b. D_nley_c_ler_n özel _ht_yaçları

c. K_tlen_n konumu

d. K_tlen_n boyutu

e. D_nley_c_lerden beklent_ler5.
Hedef k_tlen_n a_agıdak_ hang_ özell_g_ne göre tüm grubun

aynı anda b_raraya gel_p gelemeyeceg_ kararı ver_l_r?

a. D_nley_c_ler_n hal_hazırdak_ b_lg_ler_

b. D_nley_c_ler_n özel _ht_yaçları

c. K_tlen_n konumu

d. K_tlen_n boyutu

e. D_nley_c_lerden beklent_ler6.
Hedef k_tlen_n a_agıdak_ özell_kler_nden hang_s_ne göre

d_nley_c_ler_n ya_ları ve c_ns_yetler_ g_b_ unsurlar, eg_t_m ve

kültür arka planları; __ler_, rol ve poz_syonlarının b_l_nmes_

gerek_r?

a. D_nley_c_ler_n _lg_l_ özell_kler_

b. D_nley_c_ler_n özel _ht_yaçları

c. K_tlen_n konumu

d. K_tlen_n boyutu

e. D_nley_c_lerden beklent_ler7.
A_agıdak_lerden hang_s_ _çer_k üzer_ne karar verme sürec

_nde ana noktaların sıralanma b_ç_m_nde konunun, f_k_rler

_n, olayların vb. zamanın gel___m_n_ aktarmak amacıyla

kullanılmaktadır?

a. Kronoloj_k

b. Tarihsel

c. Mekansal

d. Neden -Sonuç

e. Konusal8.
Sunum _çer_g_n_n olu_turulması sürec_nde f_k_rler_ _y_

veya kötü olarak degerlend_rmeden, çok fazla b_lg_ üret_lmes_

a_aması ne ad ver_l_r?

a. Hedef k_tle anal_z_

b. Elde ed_lecek faydalar

c. Içer_g_n toplanması

d. Içer_k üzer_ne karar verme

e. Bey_n fırtınası f_k_rler_9.
Içer_k üzer_ne karar verme sürec_nde ana noktaların sıralanma

b_ç_m_ olarak ana noktalar b_r dönem meydana gelen

deg___kl_klerle b_rl_kte arka plan b_lg_s_ de saglıyorsa sıralamaya

ne ad ver_l_r?

a. Kronoloj_k

b. Tarihsel

c. Mekansal

d. Zamansal

e. Konusal10.
A_agıdak_lerden hang_s_ _ht_yaç oldugunda daha üretken

ve etk_l_ konu_malar yapab_lmek _ç_n kullanab_lecek stratej_-

lerden b_r_ deg_ld_r?

a. Hedef_ netle_t_rme

b. Dü_ünceler_ yapılandırma

c. Zamanı yönetme

d. Tartışmaları başlatma

e. Ortak zem_n bulmaKend_m_z_ Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. a Yanıtınız yanlı_ _se “Sunumun B_le_enler_” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

2. b Yanıtınız yanlı_ _se “Sunumun B_le_enler_” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

3. d Yanıtınız yanlı_ _se “Sunumun B_le_enler_” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

4. d Yanıtınız yanlı_ _se “Sunumun Planlanması” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

5. c Yanıtınız yanlı_ _se “Sunumun Planlanması” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

6. a Yanıtınız yanlı_ _se “Sunumun Planlanması” konusunu

yen_den gözden geç_r_n_z.

7. a Yanıtınız yanlı_ _se “Sunum Içer_g_n_n Hazırlanması”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

8. e Yanıtınız yanlı_ _se “Sunum Içer_g_n_n Hazırlanması”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

9. b Yanıtınız yanlı_ _se “Sunum Içer_g_n_n Hazırlanması”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

10. d Yanıtınız yanlı_ _se “Etk_l_ Ilet___m“Ünite 8”Bu ün_tey_ tamamladıktan sonra;

B_r sunum _ç_n gerekl_ görsel yardımcıların özell_kler_n_ tanımlayab_lecek,

B_r sunum doyasında neler_n olması gerekt_g_n_ sıralayab_lecek

B_r sunumun gerçeklest_rme asamasında yapılacak çalısmaları açıklayab_lecek,

B_r sununun basarılı sunum etk_nl_kler_ ve etk_l_ konusma açısından basarılı

olmasını saglamak _ç_n öneml_ adımları bel_rteb_lecek,

Grup sunumlarının nasıl yapılacagını açıklayacak

b_lg_ ve becer_ler kazanacaksınız.• Sunum Dosyası

• Sunum Ortamı

• Görsel Yardımcılar

• Sunumun Gerçekleştirilmesi

• Slayt Tasarımı

• Metin Özellikleri

• Etkili Konuşma

• Beden Dili

• Soru-Cevap

• Kıyafet Seçimi

• İmaj Kırıcılar

• Grup SunumlarıBilginin Görsel SunumuGÖRSEL YARDIMCILARDAN YARARLANMA


F_k_r ve b_lg_ _let_s_m_n_ arttırma:

Meslek_ _lerleme fırsatlarının artısı:

Özgüven artısı:

Sunu_ dosyasının olu_turulması a_amasında mümkün oldugunca bas_t b_r d_l ve sade b_r met_n

kullanılmalıdır.Görsel Yardımcıların Özell_kler_

• Tepegöz / projektör / bilgisayar slaytları gibi görsel yardımcılar, dinleyenlerle göz

teması kurmaya yardımcı olması _ç_n kullanılmalı.

• Sadece önemli bilgileri sunmak için görsel yardımcılardan destek alınmalı.

• Profesyonelce hazırlanmalarını sağlanmalı.

• Kullanılacak görsel yardımcının kullanımı öğrenilmeli.Güçlü ve akılda kalıcı b_r sunum yapmak _ç_n b_r görsel yardımcının seç_m_ gerekl_d_r.Beyaz Tahta (Fl_pchart): Beyaz tahta, küçük gruplar _ç_n daha uygundur, hazırlaması kolaydır.

Akıllı Tahtalar (Elektron_k Beyaz Tahta)

Tepegöz:
Tepegöz kullanımın avantajları arasında kullanımının kolay olması, ı_ıklar açıkken de kullanılab_l_r olması, göster_lecek materyaller_n deg___m_n_n hızlı ve kolay gerçekle_t_r_leb_lmes_ sıralanab_l_r.

B_lg_sayar Kullanımı:

V_deo ve F_lm Kullanımı:

Autocue ya da Prompter:
Prompter (suflör) sunum cihazları Autocue firmasıyla özde _le_t_g_ _ç_n b_rb_r_n_n yer_ne geçecek b_ç_mde kullanılmaktadır.• Teknik sorunlar:

• Psikolojik sorunlar:Sunum Ortamı Tasarımı


• Sandalyeler uzun süre oturacak kadar rahat olmalı,

• Katılımcı sayısına göre sandalye sayısı ayarlanmalı,

• Oda sıcaklığı çok sıcak ve çok soğuk olmamalı,

• Yeterli havalandırma sağlanmalı,

• Aydınlatma yeterince parlak olmalı fakat çok parlak olmalı,

• Herkesin konuşmacıyı kolayca görebilmesi ve duyabilmesi sağlanmalı,

• Görseller en uzak koltuktan dahi okunabilmeli,

• Projeksiyon gibi görsel yardımcılar kullanılacaksa mutlaka düzgün çalıştığından

em_n olunmalı,

• Tuvalet, yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlar dikkate alınarak yer planı yapılmalı.Sunum ortamının _y_ düzenlenmes_, d_nley_c_ler_n d_kkat_n_ çekmek _ç_n, d_kkat dagılmasını engellemek veya azaltmak açısından öneml_d_r.Görsel Ögelerden Yararlanma

• Fotoğraflar

Çizimler:

• Animasyonlar:

• Tablolar
:

• Diyagramlar:

• Akış Şemaları

• Örgüt Şemaları:Sunum dosyalarında, görsel _çer_kler anlatımı destekl_c_ ve _kna ed_c_ b_r _let___m unusuru olarak kullanılmaldır.Duragan res_mler _ç_n d_kkate ed_lmes_ gereken özell_kler olarak _unlar sıralanab_l_r:

• Açık ve net resimlerden oluşmalıdır.

• Fotoğraflarda görüntü kalitesi yüksek olmalıdır.

• Mümkünse çizim tercih edilmelidir.SUNUM DOSYALARININ HAZIRLANMASI

PowerPoint dışında yaygın olarak kullanılan Prezi, Haiku Deck, Powtoon, Sliderocket, Keynote, Emaze listelenebilir.

B_r sunum _ç_n slaytlardan yararlanmanın _k_ hedef_ olab_l_r :

1. Çek_c_, okunaklı görsel yardımcıları olu_turmak,

2. Slayt üret_m_nde zaman ve mal_yet tasarrufu saglamak.Görselyardımcıları kullanırken d_kkat ed_lmes_ gereken b_r takım genel kurallara uyulması her türlü görsel yardımcının kullanımında hatalardan uzak kalınmasını saglayacaktır.

1. Kolay anla_ılacak kadar bas_t hâle get_r_lmel_.

2. Res_m veya yazılar açıkça görüleb_lecek kadar büyük ve anla_ılır olmalı.

3. Gerçek sunum önces_nde yeter_nce uzun süre deneme yapılmalı.

4. D_nley_c_ler_ rahatsız etmeyecek b_ç_mde, görsel yardımcıları konu_mayla baglantılı

olacak _ek_lde koord_ne ed_lmel_.

5. Görsel yardımı _çeren b_r sunumdan hemen önce, gereken tüm ek_pmanın hazır

oldugundan ve sorunsuz çalı_madıgından em_n olunmalı.Görsel yardımcılar konu_mayla baglantılı olacak _ek_lde koord_ne ed_lmel_d_r.Her görsel yardım a_agıdak_ ölçütler_ kar_ılamalıdır.

• Basitlik - Genellikle, sınırlı alt noktalı bir konu,

• Görünürlük - Tüm izleyiciler için açık ve okunabilir olmalı,

• Birlik - Diğer görsel yardımlarla ve yazılı veya sözlü kelimelerle tutarlı ve standart

olmalı,

• Kalite - Berrak, çekici ve estetik açıdan memnuniyet verici,

• Uygulanabilirlik - Uygun malzeme, imkan ve süre ile mümkün olan üretim ve sunum.Sunum dosyası olu_tururken, met_n özell_kler_ne, renklere, kullanılacak görsel ögelere d_kkat ed_l_r.Met_n M_ktarı Özell_kler_

Sunum dosyasını olu_tururken kullanılacak olan met_n m_ktarı çok öneml_d_r. Ekranda mümkün oldugunca dar kapsamlı met_n olmalıdır. Ancak _zley_c_n_n konuyu tak_p edeb _lmes_ açısından öneml_ kavramlara yer ver_lmel_d_r.Met_ndek_ tekrarı kaldırmak, slaytları b_r ana nokta _le sınırlamak, görüntünün boyutunu arttırmak ve sayısal b_lg_ler_ daha büyük ve daha net hâle get_rmek slaytların kullanılab _l_rl_g_n_ mümkün kılar.Kullanılan met_n, uzun cümleler ve paragra_ar deg_l, anahtar kel_meler ve cümlelerle sınırlı olmalıdır.Met_n paragraf hâl_nde ver_lecekse 2-3 satırı geçmeyen küçük paragra_ar olab_l_r.Yazı T_p_ Seç_m_nde D_kkat Ed_lmes_ Gereken Özell_kler

Yazı t_pler_ (fontlar) seçerken b_rtakım kısıtlamalarla kar_ıla_ılab_l_r. B_lg_sayarınızda _y_ görünen _eyler yansıda kötü görüntüleneb_l_r veya okunamayab_l_r.

Yazı t_p_: Kolay okunur b_r yazı t_p_ seç_lmel_d_r. Bunun _ç_n gözün okumaya a__na oldugu yan_ sıklıkla kullanılan yazı t_pler_n_n seç_lmes_ yer_nde olur. Ar_al, Verdana, Tahoma, Cal_br_ tırnaksız (sans ser_f) yazı t_p_d_r. Bu yazı t_pler_ slaytlarda okumayı kolayla_tırmaktadır. Times New Roman, Courier gibi tırnaklı (serif) yazı tipleri slaytlarda okumayı zorla _tırdıgı _ç_n terc_h ed_lmemel_d_r.

B_r slaytta çok sayıda farklı yazı t_p_ kullanılmamalı, sunum boyunca b_r ya da _k_ tane seç_lmel_d_r.Yazı t_p_ büyüklügü: Yazı t_p_ büyülügü 28-30 punto altında olmamalıdır.Büyük - küçük harf kullanımı: Bagırmanın b_r b_ç_m_ olarak kabul ed_ld_g_nden tüm har_er_ BÜYÜK g_rmekten kaçınılmalıdır.Slayt Tasarımlarında D_kkat Ed_lmes_ Gereken Özell_kler

Slayt Baslıkları:
Slaytların ba_lık kısmı bo_ bırakılmamalıdır. Aynı konu çerçeves_nde ba_lıklar aynı kalab_l_r gerek_rse alt ba_lıklar olu_turulab_l_r. Slaytlar arası geç__lerde bu ba_lıklar aracılıgı _le _stenen sayfaya er___m kolaylıkla saglanab_l_r.B_r k_l_t noktayı daha net b_r _ek_lde ortaya koymak _ç_n, mesajı _fade eden ba_lıklar yazılmalıdır.Slayt Geç_sler_: Sunuş için tasarlanan PPT dosyalarında sayfa içinde ya da sayfa geçişler _nde efekt kullanmak uygun deg_ld_r. Sunum sırasında ya da soru-cevap bölümünde slaytlar arasında geç__ yapmak zorunda kalınca bu efektler_n varlıgı hareket_ yava_latacaktır.

Kapanıs sayfası: PowerPoint dosyalarında sunuşlar siyah boş bir ekranla tamamlanır. Bunu engellemek _ç_n sunumun sonuna b_r kapanı_ sayfası eklenmes_ yer_nde olur. Bu kapanı _ sayfası d_nleyenlere te_ekkürü _çereb_l_r ve soru ve öner_ler _ç_n _let___m b_lg_ler_n_ze ula_ılmasını saglayab_l_r.Renk Kullanımında D_kkat Ed_lmes_ Gereken Özell_kler

Sunum dosyasını olu_tururken kullanılacak zem_n ve font renkler_n_n de seç_m_ önemli dir.Kötü renk kullanımı, görsellere üç temel b_ç_mde zarar vereb_l_r.

• Okuma güçlüğü

• Renk ilişkilerinin kötüye kullanılması

• Kültür tuzakları.

Met_n özell_kler_ açısından d_kkat ed_lmes_ gereken noktalar _öyle özetleneb_l_r:

• Her sayfada sadece bir kavram ele alınmalı.

• Hareketli metin ve sayfa akışlarından kaçınmalı.

• Madde imlerinin kullanımı: en fazla 6-8 madde ve her satırda en fazla 6 kelime.

• Süre giden adımlardan ve sıralı süreçten bahsedilmiyorsa sıralı madde imi kullanılmamalı.

• Kısa paragraflar: Ortalanarak verilmeli kenarla çok fazla yaslanmamalı.

• Aynı sayfada en çok iki farklı yazıtipi olmalı: Başlık ve açıklayıcı metin için iki

farklı yazıt_p_ seç_m_ yeterl_d_r.

• “Anahtar kelimeler” kullanılmalı: Anahtar kelimenin vurgulanması, izleyicinin

kavramı seçmes_ne ve hatırlamasına olanak saglar.

• Kapanış için teşekkür ve iletişim bilgilerini içeren bir sayfa kullanılmalı.Duragan ve Hareketl_ Görüntüler_n Kullanımı

Res_m ve met_nler_ aynı slayt _çer_nde bulundurmaya d_kkat

ed_lmel_d_r. Ik_s_n_n aynı slaytta olmasının avantajları;

• Sadece metin olan slaytlar zaman harcanan slaytlar olduğu için sadece metin olması

açısından sıkıcıdır.

• Eğer slaytta sadece resim varsa üzerinde konuşulacak şeyler konusunda hatırlatıcılara

_ht_yaç duyulab_l_r, eger açıklamalar met_n olan slaytta kaldıysa res_m olan

slaytta çok vak_t geç_remezs_n_z ve resm_n etk_s_ yeter_nce ver_lemeyeb_l_r.

• Resim ve metin bir aradaysa siz konuşurken dinleyiciler kulaklarıyla size gözleriyle

resme odaklanab_l_rler.Konu_manızı tamamlayan yüksek kal_tel_ görüntü ve graf_kler terc_h ed_lmel_d_r.Çubuk graf_klerdek_ çubuklar _ç_n ayırt ed_c_ renkler kullanılmalıdır.

Renk ve yazı t_p_, boyut g_b_ kullanımına ver_lecek önem tablolar ve _ek_ller _ç_n de geçerl_d_r.

Çok sayıda ver_n_n yer aldıgı tablo ve _ek_ller _ç_n _k_ sakıncadan söz

ed_leb_l_r.

• Çok sayıda veri yer aldığında yazı boyutları küçük olacağından izleyicilerin okuması

_ç_n çok küçük olur.

• Ayrıca veri sayısının çok olması ekranda bir slaytın kalması gereken kısa sürede

kavrayamayacak kadar çok numara _çermes_ anlamına gel_r.Görseller b_r sunuma büyük katkıda bulunab_l_r. Görseller zayıfsa, sonuçta _let___m

ba_arısını dü_üreb_l_r. Iy_ ve uygun görsellere sah_p olundugunda görseller_n saglayacagı

katkılar _unlar olacaktır: (Leech, 2004:123)

Ilg_ Çekme: Insanlar kulagın yanı sıra gözü de çeken _eylere daha çok d_kkat etmekted

_r. B_r konu_maya açık ve net görüntüler eklemek _lg_y_ yakalayab_l_r veya

yen_den canlandırab_l_r.

Anlama: I_ ve teknoloj_n_n karma_ık dogası b_lg_n_n görsel ve sözlü olarak sunulmasını

gerekt_rmekted_r. Bas_t b_lg_ler b_le, duymanın yanı sıra görüldügü takd_rde

daha _y_ kavranab_l_r ve anla_ılab_l_r.

Netl_k ve Içgörü: Tartı_malı b_r noktayı ya da sorunu açıklıga kavu_turmak _ç_n b_r

beyaz tahta veya sunum kullanılarak çözüleb_l_r.

Profesyonel Görüntü: Iy_ b_r konferansa katılan b_r sunucu, görseller_ önceden

hazırlar ve bunları etk_l_ b_r _ek_lde kullanır.

Ver_ml_l_k: Yapılan çalı_malar, aynı mesajın görseller_ kullanarak daha hızlı ve genell

_kle daha _y_ _let_leb_leceg_n_ göstermekted_r.Görseller_n kontrolü: Görseller_n_z_ yarattıktan sonra konu_manızla bunları kullanarak uygulamanız ve prova yapmanız yararlıdır.

Slaytların kontrolü: Her slaytın her kel_mes_ d_kkatl_ b_r _ek_lde okunmalı ve yazım hatalarından kaçınmalıdır.

V_deolar ve sesl_ görseller_n kontrolü: V_deolar profesyonelce olu_turulmalı veya en azından kend_ hazırladıgınız profesyonel b_r görünüm ve sese sah_p olmalıdır.

Dogru ver_ görüntüleme formunun seç_lmes_: Ver_ sunumu _ç_n, mesajınızı en _y_ tasv_r eden görsel b_ç_m_ seç_n.SUNUMUN GERÇEKLESMESI

Konu_maya ba_lamanın b_r takım _ncel_kler_nden söz ed_leb_l_r (Reca, 2010: 183):

• coşku verici bir sözle başlama : başlangıç için çarpıcı ve dikkat çekici bir cümle

kurulmalı,

• ortamı hazırlama: dikkatlerin üzerinize çekildiğinden emin olduktan sonra konuşmaya

ba_lamalı,

• daha önce tanışıyormuş gibi davranma: samimi ve içten görünmeli,

• şaka ve espriler yapma: dostça ve arkadaşça bir yaklaşım içerisine olmalı,

• konuya geçildiğinde konunun ne olduğu açıklanmalı: konu ana hatlarıyla açıklanmalı,

• konuşma nedenini belirtme: orada bulunma nedeni anlatılmalı.Konu_ma sırasında d_nley_c_ler_ d_kkat_n_ muhafaza edeb_lmek _ç_n yapılab_lecekler

_unlar olmalıdır (Vural, 2007:118):

• Üstünlük atfettirmek,

• İyimserlik yaymak,

• Güler yüzlü davranmak,

• Kendinden emin olmak,

Konu_ma st_l_ gel__t_rmek _ç_n öner_len _lkeler _unlardır (Vural, 2007: 90)

• Şahıs zamirleri kullanılmalı,

• Kısaltmalar kullanılmalı,

• Günlük kullanımdaki sözcükler tercih edilmeli,

• Kısa ama çok fazla olmayan bağlaçlar kullanılmalı,

• Argo, jargon ve akrostişlerden kaçınılmalı,

• Olumlu sözcükler kullanılmalı,

• Kısa cümleler kullanılmalı.Izley_c_lerle etk_le__m _çer_s_nde olmak _ç_n ba_vurulab_lecek yöntemler olarak _unlar

sıralanab_l_r (Olson, 1999: 83):

• Sorular sorun,

• Oylama yapın,

• Gönüllüler isteyin,

• İzleyicilerden kısa yorumlar isteyin,

• Bilmediğiniz soruları onlara yöneltin.

Iy_ b_r konu_ma yapab_lmek _ç_n genel anlamda d_kkate alınması gereken b_r takım

özell_kler vardır. Iy_ b_r konu_ma nasıl olmalıdır soruna ver_lecek cevaplar _unlardır (Yıldırım,

2009: 185):

• Yıkıcı değil yapıcıdır,

• İlginç ve değerli konuları kapsar,

• Sağlam bilgilere dayanır,

• Belli bir amaca yöneliktir,

• Sağlam bir yönetimi gerektirir,• Dinleyicilerin ilgisini çeker,

• Etkili bir ses tonuna, el ve yüz hareketlerine dayanır,

• Canlı bir dil ve üslup gerektirir,

• Aynı sözcükler sık sık kullanılmaz,

• “eee, şey, yani” gibi sözcükler yer verilmez,

• Görgü kurallarına uygun davranılır.Konusmanın Tamamlanması

Konu_ma tamamlandıgında sunumun an_den b_tt_g_ b_lg_s_ d_nleyenlere ver_lmemel_d_r.

Konu_manın sonuna gel_nd_g_ne da_r _puçları _le hazırlık yapılmalıdır.

• Sunuş olumlu bir duygu ile tamamlanmalı,

• Gerçekleşmesi beklenenlerle bağlantı kurulmalı,

• Son dakika görüşleri verilebilir,

• Sunuş süresinde bitirilmeli,

• Sunuşun özeti verilmeli,

• Yapacakları konusunda dinleyiciler teşvik edilmeli.Genell_kle konu_maların sonunda yer alan soru – cevap kısmı _u açılardan öneml_d_r

• Dinleyicilerle etkileşim yaratır.

• Yanlış anlaşılmasının giderilmesini sağlar.

• Dinleyicinin anlama düzeyi hakkında bilgi verir.

Soru - cevap kısmı genel olarak sunumun b_t_m_nde yer alır. Ara sorular yer_nde olması

açısından olumlu ancak konudan uzakla_ma açısından tehl_kel_d_r.Sorularla ba_a çıkmak _ç_n d_kkat ed_lmes_ gereken yöntemler _unlardır

• İzleyici soru sorarken düşünmeye başlanmaz soru dinlenir ve öyle düşünmeye başlanır

• Herkesin anlaması için soru tekrarlanır.

• Cevap herkese verilir.

• Cevap verirken farklı konulara dallanama yapılmaz.

• Cevaplar kısa ve öz olmalıdır.

• Tartışma birkaç soru sorarak teşvik edilebilir.

• Kibar davranılır.

• Sadece birkaç kişinin sorularla esir almasına izin verilmez.

• Her zaman saygı gösterilir.

Soru –cevap a_amasında bazen kötü durumlarla da kar_ıla_ılab_l_r. Bu durumların farkında

olmak üstes_nden geleb_lmek _ç_n hazır olmayı saglayacaktır (Tek_nalp, 2007:118-120):

• Hiç soru olmaması durumu hoş değildir. Anlayış gösterdiğinizi belirten bir konuşma

yapab_l_r ya da kend_ kend_ne sorab_leceg_n_z sorularınızı hazırlayab_l_rs_n_z.

• Yanıtını bilmediğiniz bir soru geldiğinde bilmediğinizi ifade edin.

• Cevap tatmin edici olmadığı anlaşıldığında daha sonra devam etmek istediğinizi

bel_rt_n.

• İğneleyici sorular geldiğinde soğukkanlılığı ve nezaketi muhafaza ediniz.BASARILI SUNUM ILKELERI

Konu ve Izley_c_n_n Uyumu:

B_lg_ler_ Etk_n B_r Sek_lde Düzenleme:

Dogru ve Yeterl_ B_lg_ M_ktarını Bel_rleme:

Zamanında Baslama ve B_t_rme:

Duyulmak ve Anlasılmak Üzere Konusma:

Dogru Sunum Yardımcılarının Seç_m_:

Güvenle Ilet_s_m Kurmak:

Ada_r’_n sundugu altı etk_l_ konu_ma _lkes_ vardır:

 • Açık ve Net Olun:
 • Hazırlıklı Olun:
 • • (Kim) İletişim kurmak istediğiniz kimdir?
 • • (Ne) İletmek istediğiniz nedir?
 • • (Nasıl) Mesajınızı nasıl en iyi biçimde iletebilirsiniz?
 • • (Ne zaman) İyi bir zamanlama yapılması gerekir. Konuşulacak ve sessiz kalınacak
 • zamanın b_l_nmes_ gerek_r.
 • • (Nerede) İletişimin gerçekleşeceği ortamın özelliklerinin bilinmesi gerekir.
 • • (Neden) Dinleyicilerin sizi neden dinlediğini bilmek önemlidir böylece duymak
 • _sted_kler_n_ söyleneb_l_r.


3- Sade Olun:

4- Canlı Olun:

5- Dogal Olun:

6- Kısa ve Öz Olun:


Konu_urken güçlü b_r etk_ yaratmak _ç_n _unlara d_kkat etmel_d_r (Olson, 1999:71):

• Konuşmak için beden dili kullanılmalı.

• Konuşmayı canlı tutmak için deneyimler ve özgüvenden yararlanın.

• Beden dilini bilinçli olarak kullanmayın.

• Gerginliği üzerinizden atmak için hareket etmek ve çeşitli davranışlar yapmak için

fırsat kollayın.

• Sözcükleri vurgulayın.

• Kürsünün arkasına saklanmayın.

• Yüz ifadelerinizi değiştirin.

Konusma konusunda _stekl_ oldugunuz _zlen_m_n_ ver_lmes_ uygun b_r davranıstır.

Beden D_l_n_n Kullanımı


Beden d_l_n_n kullanımı sözlere sam_m_yet katar ve kend_ne olan güven_ pek__t_r_r.

• Konuşurken göz teması kurmalı.

• Mimikler yumuşak olmalı.

• Hareketler doğal, abartısız ve saygılı olmalı.

• Neşeli görünmeli.

• Kendinize güvendiğinizi belli etmeli.

• Yüz ifadesi konuşmayı desteklemeli.

• Alçak gönüllü davranmalı.Rahatlık ve açıklık _fade eden jest ve m_m_kler_ kullanarak sunum sırasında kend_n_z_

_y_ h_ssett_g_n_z_ göstereb_l_rs_n_z (Atınta_ & Çamur, 2005: 197):

• eller açık, avuç içleri yukarı,

• düğmeleri açılmış ya da çıkartılmış ceket (erkekler için),

• göz teması kurma,

• gülümseme, öne eğilme, gevşemiş görüntü,

• eller yüzden uzakta veya arkada,

• dik duruş, ayaklar hafif açık,

• başparmaklar kemere ya da cebe asılı,

• parmak şıklatma,

• avuçini birşeye vurma.

Sakınmamız gereken m_m_k ve jestler olarak _unlar sıralanab_l_r

• sıkılı yumruk,

• kolları okşama,

• tırnak çevresindeki deriyi ısırarak koparma,

• bir cismi sıkma,

• kalem ve gözlük çerçevesini ısırma,

• oturmadan önce oturacağı yere dokunma,

• elle boğaza temas (genellikle kadınlar).Gerg_nl_klerden korunmak ve rahatlamak _ç_n _nsanların kend_ kend_ne temas ett_g_ görülmekted_r.

• Çeneye yaslanmak,

• Saçı okşamak,

• Yanağa yaslanmak,

• Ağza temas etmek,

• Şakağa yaslanmak,

• Elleri cebe sokmak,

• Kolları bedene sarmak.Kıyafet Seçimi

• Kuruma uygun olması önemlidir. Nasıl bir iş ortamında çalıştığımız dikkate almalıyız.

• Pozisyona uygunluğuna dikkat etmek gerekir. Yönetici pozisyonundaki kişilerinin

sürekl_ daha resmî g_y_nd_g_ne d_kkat etm__s_n_zd_r.

• Hedefe uygunluk önemlidir. Nasıl bir etkinliğe katılacaksanız o ortamın kurallarına

göre g_y_nmek gerek_r.

• Yaşa ve vücut yapısına uygun kıyafetler seçilmelidir.Imaj Kırıcılar

Takıntılar:
gözkırpı_tırmak, yüzük, saat vb oynamak, para _ıngırdamak, sık sık tırnak uçlarına bakmak,

b_r tutam saçı devamlı kıvırmak.

Gerg_n görünmek:

Saldırgan görünmek:

Kaba olmak:tem_zl_k unsurları:

• Saç temizliği: Saçların temiz, parlak ve kepeksiz olması önemlidir.

• Tırnak temizliği: Uzamış ve temizliği yapılmamış tırnaklar kötü bir görüntü oluşturur.

• Diş temizliği: Sağlık ve özenin göstergesi olarak kabul edilmektedir.

• Ağız temizliği: Koku yapan yiyeceklere karşı gereken temizlik yapılmalıdır

• Kulak temizliği: Özellikle saçı kısa olanların kulak içi ve dışının temiz olmasına

özen göstermel_d_r.

• Burun temizliği: Özellikle nezle ve grip gibi burun akıntısına neden olabilecek durumlarda

burun tem_zl_g_ne d_kkat etmek gerek_r.

• Yüz temizliği: Erkekler için sakal ve bıyık bakımı kadınlar için ise düzgün makyaj

bakımını d_kkate almak gerek_r.

• Vücut temizliği: Özellikle ter kokusuna karşı temiz olmak için özen gösterilmelidir.

• Kıyafet temizliği: Çorapların ve açık renk gömleklerin sıklıkla yıkanması gerekir.

• Evrak/Döküman temizliği: Gereksiz evrak atımı, bilgisayar etrafından duran eşyalar

düzens_zl_k gösterges_d_r.

• İletişim temizliği: Cümleleri, yabancı kelimelerden, argodan ve gereksiz sözcüklerden

arındırmak gerek_r.GRUP SUNUMLARI

Grup problem_ çözme prosedürler_ _öyle sıralanab_l_r.

1. Sorun net b_r _ek_lde tanımlanmı_ ve hede_er grup üyeler_n_n tamamı tarafından

ortaya konmu_ ve anla_ılmı_tır.

2. Grubun üyeler_ b_reysel ve toplu eylemler_n_ planlar. B_lg_ toplama ve görü_ sunma

sorumluluklarını böleb_l_rler.

3. B_reyler olarak ve b_r grup olarak, b_r eylem planı hazırlarlar.

4. Plan üzerinde hareket ederler ve sonuçları analiz eder.

5. Eylemler_n_n sonuçlarını degerlend_r_r ve çözümün kabul ed_leb_l_r olup olmadıgını

bel_rler.• İlk konuşmacı kısaca diğer konuşmacıları tanıtır ve konuyu açıklar.

• Her konuşmacı bir sonraki konuşmacı için geçiş cümlesi kurar : “x şimdi konun şu

yönünü ele alacak”.

• Son konuşmacı bütün sunumu özetler.

• Bir kolaylaştırıcı tüm geçişleri sağlar.

• Sunum sırasında görselleri konuşmacı dışında birinin idare edebilir.

• Uyumu sağlamak için önceden alıştırma yapılır.

• Bütün slaytların aynı formatta olmasına dikkat edilir.

• Konuşmacılar farklı araçlar kullanıyorsa, geçişlerin pürüzsüz olması için koordinasyon

saglanmalıdır.

• Soru cevap kısmında nasıl hareket edileceği önceden planlanmalıdır.Kend_m_z_ Sınayalım1.
A_agıdak_lerden hang_s_ ba_arılı b_r sunum yapmayı ögrenmenin

faydalarından biridir?

a. Çabuk ögrenme

b. Kend_n_ _spat etme

c. Sosyal çevrey_ gen__letme

d. Ba_kalarını etk_leme

e. Özgüven artı_ı2.
A_agıdak_lerden hang_s_ beyaz tahta kullanımında geçerl

_ özell_kler_nden b_r_ deg_ld_r?

a. Büyük gruplar _ç_n uygun olması

b. Büyük har_e ve okunaklı yazılması

c. Bas_t ç_z_mler terc_h ed_lmes_

d. Içer_g_n bas_t tutulması

e. Kalın uçlu kalem terc_h ed_lmes_3.
A_agıdak_lerden hang_s_ akıllı (elektron_k) tahta kullanımında

geçerl_ b_r özell_k deg_ld_r?

a. Mult_med_a unsurlarını b_rl_kte kullanma _mkânı sunar

b. Yazıların kalıcı olmaması sorun yaratır

c. Yazılanlar b_lg_sayar ekranlarında da tak_p ed_leb_l_r

d. Interakt_f kullanılab_l_r

e. D_yalog oturumları _ç_n daha uygundur4.
A_agıdak_lerden hang_s_ slayt sunumlarında kar_ıla_ılab

_lecek tekn_k sorunlardan b_r_ deg_ld_r?

a. D_züstü b_lg_sayar bozulab_l_r

b. B_lg_y_ yönetme kab_l_yet_n_ sınırlar

c. Elektr_k kes_leb_l_r

d. Kullanılan fontlar b_lg_sayarda yüklü olmayab_l_r

e. Yanlı_ dosya yüklenm__ olab_l_r5.
A_agıdak_lerden hang_s_ hareketl_ görüntüler_n kullanımında

d_kkat ed_lmes_ gereken özell_kler_nden b_r_ deg_ld_r?

a. Süres_

b. Kal_tes_

c. Destekley_c_

d. D_kkat çek_c_

e. Renkler_6.
A_agıdak_lerden hang_s_ görsel yardımcıların kullanımında

hatalardan uzak kalınmasını saglayacak özell_klerden

b_r_ deg_ld_r?

a. Kolay anla_ılacak kadar bas_t hâle get_r_lmel_

b. Res_m veya yazılar açıkça görüleb_lecek kadar büyük

ve anla_ılır olmalı

c. Gerçek sunum önces_nde yeter_nce uzun süre deneme

yapılmalı

d. Konu_madan bagımsız olacak _ek_lde koord_ne ed_lmel_

e. Gereken tüm ek_pmanın hazır oldugundan ve sorunsuz

çalı_madıgından em_n olunmalı7.
A_agıdak_lerden hang_s_ görsel yardımcıların kullanımında

kar_ılanması gereken ölçütlerden b_r_ deg_ld_r?

a. Bas_tl_k

b. Görünürlük

c. Ayrıklık

d. Kal_te

e. Uygulanabilirlik8.
A_agıdak_lerden hang_s_ met_n özell_kler_ açısından d_kkat

ed_lmes_ gereken noktalardan b_r_ deg_ld_r?

a. Her sayfada sadece b_r kavram ele alınmalı

b. Hareketl_ met_n ve sayfa akı_larından kaçınmalı

c. Kısa paragra_ar terc_h ed_lmel_

d. Aynı sayfada en çok dört farklı yazıt_p_ olmalı

e. “Anahtar kel_meler” kullanılmalı9.
A_agıdak_lerden hang_s_ renkler_n görsel efekt olarak

kullanılab_leceg_ unsurlardan b_r_ deg_ld_r?

a. D_kkat çekmek

b. Vurgu yapmak

c. Kontrast olu_turmak

d. Mood olu_turmak

e. Becer_ sunmak10.
A_agıdak_lerden hang_s_ _y_ ve uygun görsellere sah_p

olundugunda görseller_n saglayacagı katkılardan b_r_ deg_ld_r?

a. Ilg_ çekme

b. Sorun çözme

c. Netl_k ve _çgörü

d. Profesyonel görüntü

e. Ver_ml_l_k_Kend_m_z_ Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. e Yanıtınız yanlı_ _se “Görsel Yardımcılardan Yararlanma”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

2. a Yanıtınız yanlı_ _se “Görsel Yardımcılardan Yararlanma”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

3. b Yanıtınız yanlı_ _se “Görsel Yardımcılardan Yararlanma”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

4. b Yanıtınız yanlı_ _se “Görsel Yardımcılardan Yararlanma”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

5. e Yanıtınız yanlı_ _se “Görsel Yardımcılardan Yararlanma”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

6. d Yanıtınız yanlı_ _se “Sunum Dosyalarının Hazırlanması”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

7. c Yanıtınız yanlı_ _se “Sunum Dosyalarının Hazırlanması”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

8. d Yanıtınız yanlı_ _se “Sunum Dosyalarının Hazırlanması”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

9. e Yanıtınız yanlı_ _se “Sunum Dosyalarının Hazırlanması”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.

10. b Yanıtınız yanlı_ _se “Sunum Dosyalarının Hazırlanması”

konusunu yen_den gözden geç_r_n_z.
 
Üst