AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik Çıkmış Sorular

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK

11-12 ARA FİNAL BÜT
12-13 ARA FİNAL
13-14 ARA FİNAL TEK
2013-2014 BATI AVRUPA ARA -FİNAL
KONU SONU
E ALIŞTIRMA

2012-2013 BAHAR ARA SOS304U B E A D C B B E C D C E A D A C A B D E
1. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik konusundaki duyarlılığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?
A) Siyasetteki kadın varlığının artması
B) Kadın hareketi
C) Medyada kadın duyarlılığının artması
D) Sendikacılık hareketi
E) Toplumsal hareketler

2. “Toplumsal eşitsizlik kapitalizme dinamizm kazandırır” görüşü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
A) Robert Nozick
B) Gosta Esping Anderson
C) T.H. Marshall
D) J. M. Keynes
E) Friedrich A. Hayek

3. Eşitlik ve özgürlük arasındaki ilişki konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi liberal dünya görüşüne uygundur?
A) Eşitlik ve özgürlük çelişkili doğalara sahiptir.
B) Eşitlik ve özgürlüğün yurttaşlık statüsündeki soyut varlığı problemlidir.
C) Eşitlik ve özgürlük modernitenin idealleridir.
D) Eşitlik ve özgürlük, birbirini güçlendiren taleplerdir.
E) Eşitliği özgürlükle, özgürlüğü de eşitlikle ölçmek gerekir.

4. Geleneksel sosyoloji çalışmalarında toplumsal eşitsizlik konusu hangi kuramsal çerçeve içinde analiz edilmiştir?
A) Ağ toplumu kuramı
B) Toplumsal işbölümü kuramı
C) Toplumsal sınıf kuramı
D) Yapısal işlevselci tabakalaşma kuramı
E) Toplumsal eylem kuramı

5. Aşağıdakilerden hangisi Weber'in sınıf çalışmalarına yaptığı kritik katkılardan biri değildir?
A) Dikkatleri işçi sınıfı içi farklılaşmalara yöneltmiştir.
B) Sınıf bilincini sınıf mücadelesine dayandırmıştır.
C) Çoklu sınıf kavrayışını geliştirmiştir.
D) Sınıf bilincini iktisadi ölçütlerle tanımlanan sınıf konumundan bağımsızlaştırmıştır.
E) Sınıf mücadelesini iktisadi ölçütlerle tanımlanan sınıf konumundan bağımsızlaştırmıştır.
cevap anahtarı C şıkkı demiş.ancak yanıt B şıkkı olmalı.
6. Ortak yaşam tarzı ve bu yaşam tarzına bağlı tutum ve inançların müşterek kabulü durumuna ne ad verilir?
A) Güç dağılımı
B) Sınıf farkındalığı
C) Sınıf mücadelesi
D) Bilinç ölçekleri
E) Güç dengesi

7. Sınıfı toplumsal konumların olasılığa açık bir inşası olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) M. Weber
B) K. Eder
C) R. Williams
D) K. Marx
E) I. Katznelson

8. Soy ve inanç farklılıklarının örtüştüğü, günümüzde de varlığını sürdüren kast sistemi aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmektedir?
A) Endonezya
B) Pakistan
C) Çin
D) Güney Afrika Cumhuriyeti
E) Hindistan

9. Aşağıdakilerden hangisi Neo-Marksist yaklaşımları, köycü/köylücü yaklaşımlardan ayıran temel vurgulardan biridir?
A) Tarımsal sınıflar, sanayi ile karşılaştırıldığında önemli farklılıklar taşır.
B) Tarımda metalaşmamış aile emeği hâkim emek kullanma biçimidir.
C) Tarımsal ilişkiler kapitalist bir üretim formu olarak görülmelidir.
D) Tarımda kapitalist gelişmeden bahsedilemez.
E) Tarımda iki kutuplu sınıfsal yapı gerçekleşmemiştir.

10. Tarım sorunu literatürünün kapitalizm ve azgelişmişlik tartışmasıyla olan ilişkisini aşağıdaki ifadelerden hangisi en kapsamlı şekilde ifade etmektedir?
A) Kapitalizmin gelişimi tarımda kapitalistleşmeyi beraberinde getirir.
B) Tarım sorunu bir kapitalizme geçiş sorunudur.
C) Tarımda kapitalizme geçiş azgelişmişlik yaratır.
D) Tarım sorunu bir ekonomik, toplumsal ve politik geri kalmışlık sorunudur.
E) Azgelişmişlik tarımda kapitalizme geçişin önünde bir engeldir.

11. Aşağıdakilerden hangisi, kapitalizmi tanımlamak için kullanılan ayırt edici özelliklerden biri değildir?
A) Birikim, rekabet, verimlilik gibi piyasa zorunluluklarına tabi olması
B) Ücretli emekçi ve kapitalist arasındaki ilişkiye dayanması
C) Üretilen ürünlerin piyasada değiştirilmesi
D) Genişletilmiş yeniden üretim yapması
E) Artı-değere salt ekonomik ilişkiler aracılığıyla el konulması12. Aşağıdakilerden hangisi kapitalizme kendisinden önceki diğer üretim biçimleri ile kıyaslandığında ilerici bir rol atfedilmesine yol açan ilişkiler arasında yer almaz?
A) Emeğin topraktan özgürleşmiş olması
B) Üretim ve yeniden üretimin koşullarının çeşitlenmesi ve zenginleşmesi
C) Emeğin feodal bey ya da ağadan özgürleşmiş olması
D) Siyasetin toplumsal ölçeğe yayılması ve kitleselleşmesi
E) Emeğin hak ettiği değerde alınıp satılır hale gelmesi

13. Küreselleşme tartışmaları ile başlayan yeni arayışların kır sosyoloji literatürüne yansıması ile ortaya çıkan literatüre ne ad verilir?
A) Tarım ve Gıda Sosyolojisi
B) Tarım ve Devlet Sosyolojisi
C) Gıda ve Devlet Sosyolojisi
D) Gıda ve Küreselleşme Sosyolojisi
E) Tarım ve Küreselleşme Sosyolojisi

14. Büyük küreselleşme tartışmalarının küreselleşmeci ve şüpheci kampları dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Küreselleşmecilerin temel vurgularından bir tanesi uluslararası ilişkilerin öneminin devam ettiğidir.
B) Şüphecilerin temel vurgusu ulus-ötesi ilişkilerin hâkimiyetidir.
C) Şüphecilerin temel vurgularından bir tanesi ulus-devletin giderek önemini yitirmesidir.
D) Her iki kamp için de dünya, ekonomik, politik ve toplumsal açıdan birbirine daha bağlı hale gelmiştir.
E) 1990'lar ve 2000'ler başlarında hâkim pozisyon şüpheciler olmuştur.

15. 2000'li yıllarda tarım ve gıdanın politik iktisadına damgasını vuran kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neoliberalizm
B) Küçük meta üretimi
C) Azgelişmişlik
D) Küreselleşme
E) Emperyalizm
16. Aşağıdakilerden hangisi, 1980 sonrası süreçte ulus-devletin tarımsal ilişkilerin ileri ve geri bağlantılarında daha önce oynadığı rollerden geri çekilişin araçlarından biri değildir?
A) Bağımsız kurullar
B) Serbestleşme
C) Tarımsal destekler
D) Özelleştirmeler
E) Kuralsızlaşma
17. Aşağıdakilerin hangisi devlet korporatizminin özelliklerinden biri değildir?
A) Çıkarların kapsamının taraflarca pazarlık sonucunda belirlenmesi
B) Çıkar gruplarına üyeliğin devletin müdahalesine açık olması
C) Çıkar gruplarının kendiliğinden oluşmaması
D) Çıkar gruplarının devletçe oluşturulması
E) Çıkar gruplarının tepeden baskılara maruz kalması
18. Sosyal politika terimi ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde kullanılmıştır?
A) İngiltere
B) Almanya
C) Avusturya
D) Amerika Birleşik Devletleri
E) Fransa

19. Aşağıdakilerden hangisi 1974 krizinden sonra temel sorun olmaktan çıkmıştır?
A) Üretim maliyetlerinin artışı
B) Ücretlerdeki artış
C) Ekonomik büyüme
D) Tam istihdam
E) Enflasyondaki artış
20. Refah devletine denk düşen üretim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endüstriyel demokrasi
B) Taylorizm
C) Post fordizm
D) Esneklik
E) Fordizm2012-2013 BAHAR DÖNEM SONU SOS304U B E E B D D D C B B D E A E C A A C C A
1.Sosyalizm akımının eşitlik kavrayışı aşağıdakilerden hangisine daha yakındır?
A) Şartlarda eşitlik
B) Sonuçlarda eşitlik
C) Fırsatlarda eşitlik
D) Anayasal eşitlik
E) Yasalar önünde eşitlik

2. Aşağıdakilerden hangisi sınıf oluşumu kavramının temel analiz düzeylerinden biri değildir?
A) İktisadi
B) İdeolojik
C) Siyasi
D) Toplumsal
E) Fizyolojik

3. Aşağıdakilerden hangisi 1980 öncesi tarım sorunu tartışmalarında farklı teorik pozisyonların doğmasına yol açmış sorulardan biridir?
A) Tohum teknolojisinde yaşananlar toplumsal ilişkiler acısından ne mana ifade etmektedir?
B) Neoliberal gıda rejimi bağlamında küçük meta üreticilerinin sınıfsal konumu ne gibi değişiklikler göstermektedir?
C) Kapitalizm ve azgelişmişlik ilişkisi küreselleşme bağlamında ne ifade etmektedir?
D) Yeniden üretim alanının metalaşması tarımsal sınıflar acısından ne gibi sonuçlar doğurmaktadır?
E) Tarımda metalaşmamış aile emeğinin varlığını sürdürüyor olması toplumsal ilişkiler acısından ne mana ifade etmektedir?

4. Aşağıdakilerden hangisi küçük meta üreticilerinin tarım-gıda sermayesi karşısında tarihsel olarak taşıdığı bağımsızlığı neoliberal gıda rejimi bağlamında yitirmesinin araçlarından biri değildir?
A) Terminatör tohum
B) Melez tohum
C) Biyoteknoloji alanında yaşanan gelişmeler
D) Fikri mülkiyet hakları
E) Sözleşmeli çiftçilik5. Korporatizmi bir devlet biçimi olarak tanımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) L. Panitch
B) G. Lehmbruch
C) C.S. Maier
D) B. Jessop
E) C. Crouch

6. Modern ulus devlet vatandaşlık anlayışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Vatandaşlığın kurucu unsurları ulus devlet sınırları içerisinde geçerli olmak üzere haklar, katılım ve mensubiyettir.
B) "Bir siyasi cemaatin üyesi" olmaya gönderme yapan vatandaşlık pratiği, bir haklar, ödevler, güçler ve çıkarlar bütünüdür.
C) Vatandaşlık, ulus devletle sınırlı bir siyasal ve coğrafi topluluğun üyesi olmaktır.
D) Vatandaşlık, ekonomik olarak herkesin eşit olduğu ve sınıfların olmadığı bir sistemi getirmiştir.
E) Vatandaşlık, öncelikle modern ulusdevletlerin kendi sınırları içerisindeki bireylerle olan ilişkilerini tanımlayan siyasi ve hukuki bir aidiyetlik bicimi olarak anlaşılmaktadır.

7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal vatandaşlığın temel amaçlarından biridir?
A) Ulus devletin tek tipleştirici vatandaşlık anlayışına meydan okumak
B) Kapitalizme alternatif sosyalist bir yaşamın altyapısını oluşturmak
C) Kimlik politikaları acısından vatandaşlara eşit haklar sağlamak
D) Sınıf temelli eşitsizliklerin insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
E) Vatandaşlığın tüm uluslara açık olmasını sağlama

8. Vatandaşlığı soya veya kabileye dayalı olarak değil, birey temelinde kurgulayan ve bireyi içinde bulunduğu siyasal toplulukla tanımlayarak vatandaşa dönüştüren ve devletlerin kendi sınırları içerisindeki bireylerle olan ilişkilerini siyasi ve hukuki bir aidiyetlik biçimi olarak tanımlayan vatandaşlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küresel vatandaşlık
B) Antik Yunan vatandaşlığı
C) Modern vatandaşlık
D) Ekolojik vatandaşlık
E) Ulus-sonrası vatandaşlık
9. Amartya Sen'in yoksulluğa yaklaşımında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşitlik
B) Yapabilirlik
C) Sorumluluk
D) Tüketebilirlik
E) Vatandaşlık
10. I. Kentsel yerlerde yaşayanların yoksulluk riski, kırsal yerlerde yaşayanlardan fazladır.
II. Hane halkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk riski artmaktadır.
III. Eğitim durumu yükseldikçe yoksul olma riski artmaktadır.
TÜİK'in 2002'de yaptığı Yoksulluk Çalışmaları’nın sonuçlarına göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

11. Oscar Lewis'in 1961'de yayımlanan ve Amerika'daki Meksikalı göçmenler üzerine yaptığı çalışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 10 aile üzerine yapılmıştır.
B) Çocukların yoksulluk kültürünü üretmediğine dair bulgulara ulaşmıştır.
C) En alta düşen yoksulların, yoksulluktan kendi başlarına çıkabileceklerini göstermiştir.
D) Muhafazakâr bakış açısı ile yapılan yoksulluk çalışmalarında referans olarak kullanılır.
E) Yoksullar aleyhine yapılmıştır.

12. Radikal demokrasi projesini eleştiren ve bu siyasetin iddia ettiği çeşitlilik, farklılık ve çoğulcu mücadeleler ayrımsız ve yapısız çoğulculuk olmaması gerektiğini; aksine tarihsel gerçeklikleri de tanıyan, kapitalizmin sistemsel birliğini yadsımayan bir çoğulluk ve kolektif kimlikler fikri olması gerektiğini iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) A. Touraine
B) C. Offe
C) J. Habermas
D) C. Mouffe
E) E. M. Wood

13. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Postmarksizm kuramını etkileyen kuramcılardan biridir?
A) E. Gellner
B) S. Hall
C) A. Giddens
D) M. Foucault
E) D. Massey
cevap A verilmiş.içime sinmedi J konuyu okuyunca daha geniş yorum yapabilirim

14. Aşağıdakilerden hangisi Postmarksizme yöneltilen sınıfsal eleştirilerden biri değildir?
A) Radikal demokrasi, devletin eşitsizliklerin kurulması ve sürdürülmesindeki rolü ve işlevini görmezden gelerek siyasetin amacını bir kimlik kurma mücadelesine indirgemektedir.
B) Postmarksistlerin savunduğu yeni hareketler, talep ve içerik bakımından eski hareketlerden çok farklı olmadığı yönünde eleştirilmektedir.
C) Post-Marksizmin parçalı, tikel ve çoğulcu kimliklere odaklanan anlayışı toplumsal bir sistem olarak kapitalizmin kapsayıcı bütünlüğünü görememektedir.
D) Post-Marksizmin radikal demokrasi projesi, kitlelerin yönetime katılımı anlamında hiçbir şey söylemeyerek daha çok liberal demokrasisinin ötesine geçememiş bir proje olarak değerlendirilmektedir.
E) Postmarksistler, ekonomik üretim ilişkileri ve sınıf mücadelelerini siyasetin merkezine koyarak sınıf siyasetini aşırı ölçüde vurgulamışlardır.

15. Aşırı sermaye birikim krizinin yoğunlaştığı dönemlerde mekansal sınırların ortadan kaldırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emeğin sınırsız ve serbest dolaşımını sağlama zorunluluğu
B) İşsiz kitlelere yeni iş alanları yaratma zorunluluğu
C) Aşırı biriken sermayenin yeni mekanlara aktarılma zorunluluğu
D) Sermaye ve emek arasındaki çatışmayı bastırma zorunluluğu
E) Medeniyetler arası ilişkileri güçlendirme zorunluluğu16. Sanayi sonrası toplum kuramları aşağıdaki süreçlerin hangisi üzerinden tanımlanamaz?
A) Mesleki dağılımda ağırlık kafa emeğinden profesyonel ve teknik çalışmaya kaymıştır.
B) Otomizasyon ve bilgisayarlaşma on plana çıkmıştır.
C) Mesleki dağılımda ağırlık kol emeğinden profesyonel ve teknik çalışmaya kaymıştır.
D) Mal üreten ekonomiden hizmet ekonomisine geçilmiştir.
E) Bilgi, toplumun servet üreten kaynağı haline gelmiştir.
17. Hamburger zincirleri olan bir mağaza çalışanının, patates kızartmanın yanı sıra o patatesi güler yüzle sunmakla mükellef olması neyi anlatır?
A) Üretilen ürün-meta kadar o ürünün nasıl pazarlandığının da önemli olduğunu
B) Kol emeğinin önemsizleştiğini
C) Hayatın üretimi ve yeniden üretiminde emeğin temel belirleyici olmaktan çıktığını
D) Üretilen üründen ziyade o ürünün nasıl pazarlandığının önemli olduğunu
E) Çağdaş toplumda kafa emeğinin yerini bilginin almasıyla sömürünün ortadan kalktığını
18. Kapitalistlerin üretim sürecinde yarattığı mal/hizmetlerin piyasa da alıcı bulmasına ne ad verilir?
A) Pazarlama
B) Bölüşüm
C) Realizasyon (gerçekleşme)
D) Rekabet
E) Değerlenme
19. Tarım toplumlarında temel (mihver) unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zanaatkârlar
B) İşçiler
C) Toprak
D) Yöneticiler
E) Yasalar

20. Asya Tipi Üretim Tarzı teorisini hangi düşünür geliştirmiştir?
A) Karl Marx
B) Emilie Durkheim
C) Max Weber
D) Şerif Mardin
E) Adam Smith

2013-2014 BAHAR ARA SOS304U B C C D A A E C D D E E B A B E B A C D
1. Sosyal yurttaşlık kuramına belirleyici katkıyı aşağıdaki düşünürlerden hangisi yapmıştır?
A) Ian Gough
B) T. H. Marshall
C) Robert Nozick
D) Gosta Esping Anderson
E) Melvin Tumin
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyalizm akımının, toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmak maksadıyla önerdiği çözüm yollarından biridir?
A) Tam istihdamı gerçekleştirerek işsizliği ortadan kaldırmak
B) Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerine parasız erişimi sağlamak
C) Özel mülkiyeti ortadan kaldırmak
D) Ücretler arasındaki farkı ortadan kaldırmak
E) Gelir dağılımında adaleti sağlamak

3. Gosta Esping Anderson’un, metasızlaşma kavramı ile tanımladığı olgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticarileşme
B) Kendine yeterli üretim
C) Piyasadan bağımsızlaşma
D) Özelleştirme
E) Yoksullaşma

4. Hayek'e göre, özgür topluma karşı olup bireysel özgürlükleri boğan güvenlik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polisiye güvenlik
B) Sınır güvenliği
C) Sosyal güvenlik
D) Mutlak güvenlik
E) Sınırlı güvenlik
5. Sınıfı, toplumsal sınıfların olasılığa açık bir inşası olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klaus Eder
B) Eric Olin Wright
C) Max Weber
D) Karl Marx
E) Ira Katznelson
6. Aşağıdakilerden hangisi tabakalaşması sınıfsal farklılıklara dayalı toplumların özelliklerinden biridir?
A) Tabakalar arası dikey/yatay hareketlilik söz konusudur.
B) Tabakalar arası sadece dikey hareketlilik vardır.
C) Tabakalar arası sadece yatay hareketlilik vardır.
D) Tabakalar arası hareketlilik inanç farklılıklarına dayanır.
E) Tabakalar arası hareketlilik soy temelli farklılıklara dayanır.
7. Irk, milliyet, cinsiyet gibi kategorilerin sınıf konumuyla aynı ya da sınıf konumundan da daha fazla öneme sahip olabileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olasılığa Açık İnşa Olarak Sınıf Anlayışı
B) Çelişkili Sınıf Konumları Yaklaşımı
C) Çoklu Sınıf Yaklaşımı
D) Kutuplaşmacı Sınıf Yaklaşımı
E) Postmodernist Yaklaşım
8. Aşağıdaki kişilerden hangisi toplumsal sınıf çalışmalarına damgasını vurmuş iki geleneğin temsilcileridir?
A) Karl Marx ve Emilie Durkheim
B) Max Weber ve Emilie Durkheim
C) Karl Marx ve Max Weber
D) E.O.Wright ve Karl Marx
E) E.O.Wright ve Max Weber

9. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal üretimi gerçekleştiren küçük üreticilerinin karakteristik özelliklerinden biridir?
A) Üretim araçlarından ayrışmış olmak
B) Ücretli işçi temelinde üretim yapmak
C) Genişlemiş yeniden üretim yapmak
D) Metalaşmamış hane emeği kullanmak
E) Toprak kiralamak

10. Modernite içerisinde kalan sosyal bilim okullarına göre, kapitalizme geçişle birlikte tarımsal yapılarda oluşacak ikili yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçük meta üreticileri ve kapitalist çiftçiler
B) Küçük meta üreticileri ve kapitalistler
C) Küçük meta üreticileri ve sanayi proletaryası
D) Kır proletaryası ve kapitalist çiftçiler
E) Kır proletaryası ve küçük meta üreticileri

11. Aşağıdakilerden hangisi tarım sorunu tartışmalarını 1980 öncesi ve 1980 sonrası şeklinde iki temel grupta toplamamıza olanak veren kriterlerden biri değildir?
A) Yararlanılan teorik yaklaşımlar
B) Odaklanılan sorunsallar
C) Analiz düzeyi
D) Kullanılan kavramlar
E) Öne çıkan isimler

12. Kapitalizm koşullarında üretilen artı-değere kimin nasıl el koyduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kapitalist - politika yoluyla
B) Kapitalist - askeri yollarla
C) İşçi - ücret aracılığıyla
D) İşçi - yeniden üretim aracılığıyla
E) Kapitalist - ekonomi yoluyla

13. Aşağıdakilerden hangisi "büyük küreselleşme tartışması" içerisinde küreselleşmeciler olarak adlandırılan kampın farklı yanlarından biridir?
A) Bölgeselleşme
B) Çok taraflılığın yükselmesi
C) Yeni Emperyalizm
D) Uluslararasılaşma
E) Üçlüleşme

14. Aşağıdakilerden hangisi küçük meta üreticilerinin tarım-gıda sermayesi karşısında tarihsel olarak taşıdığı bağımsızlığını, neoliberal gıda rejimi bağlamında yitirmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) Melez tohumun kullanılması
B) Terminator tohumun kullanılması
C) Biyoteknoloji alanında yaşanan gelişmeler
D) Fikri mülkiyet haklarındaki düzenlemeler
E) Sözleşmeli çiftçilik uygulamaları

15. Küreselleşmenin etkisiyle yeni arayışlara yönelen böylece, kır sosyolojisi içerisinde var olan eğilimlerin görünürlük kazanmasıyla ortaya çıkan yeni literatüre ne ad verilir?
A) Tarım ve Küreselleşme Sosyolojisi
B) Tarım ve Gıda Sosyolojisi
C) Tarım ve Devlet Sosyolojisi
D) Gıda ve Devlet Sosyolojisi
E) Gıda ve Küreselleşme Sosyolojisi16. Aşağıdakilerden hangisi "yerinde proleterleşme" ya da "kendi toprağında proleterleşme" kavramını ifade etmek için kullanılan bir gelişmedir?
A) Küçük meta üreticilerinin, meta-dışı geçimlik araçlarının artışı
B) Sermayenin tarım-gıda ilişkilerini genel hareket yasaları ile nüfuzu
C) Küçük meta üreticilerinin değersizleşme koşulları
D) Sermayenin, tarım-gıda ilişkilerinin ticaret sermayesi dolaşımıyla nüfuzu
E) Çokuluslu, ulusal ve yerel sermaye gruplarının tarımsal ilişkilere nüfuzu

17. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde korporatist uygulamaları güçlü değildir?
A) Danimarka
B) Fransa
C) Almanya
D) İsveç
E) Hollanda

18. Liberal korporatizmi siyasi temsille devlet müdahalesini birleştiren bir devlet biçimi olarak gören kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jessop
B) Lehmbruch
C) Panitch
D) Maier
E) Crouch
19. Devlet korporatizmin var olduğu sistemlerde, çıkar gruplarının sivil toplum içinde kendiliğinden oluşmadığını, devletçe yaratıldığını ve tepeden inme baskılara maruz kaldığını ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marx
B) Cizre
C) Schmitter
D) Jessop
E) Keynes

20. Aşağıdakilerden hangisi kapitalist devletlerin işçi örgütlerinin korporatizasyonundaki asıl amaçlarından biri değildir?
A) Sürekli ve dengeli bir sermaye birikimi sağlamak
B) İşçi sınıfının siyasal gücünü azaltmak
C) İşçi sınıfının ekonomik gücünü azaltmak
D) İşçi sınıfının mücadele yeteneğini geliştirmek
E) İşçi sınıfını disipline etmek2013-2014 BAHAR DÖNEM SONU SOS304U B E A E B D D B A D E C C C B A E D C A
1. Robert Nozick'e göre, sosyal adaleti sağlamada servet sahibine aşağıdaki sorulardan hangisini sormak gerekir?
A) Ne kadar servet elde ettin?
B) Serveti nasıl elde ettin?
C) Serveti niçin elde ettin?
D) Serveti kimle elde ettin?
E) Serveti ne yapacaksın?

2. Aşağıdakilerden hangisi Çelişkili Sınıf Kuramı’nın temel özelliklerinden biridir?
A) Kuramın analitik ve ampirik kategorileri sadece Marksist sınıf analizlerinden beslenir.
B) Kuramın analitik ve ampirik kategorileri sadece Weberci sınıf analizlerinden beslenir.
C) Kuramın makro analiz düzeyinde sınıf konumları ve sınıf bilinci yer alır.
D) Kuramın mikro analiz düzeyinde sınıf yapısı ve sınıf oluşu yer alır.
E) Kuram soyut ve somut arasında bağlantı kuran bütünleşik bir sınıf kuramıdır.

3. Toplumsal sınıfı hem süreç, hem ilişki; hem uyum hem de çatışma olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarihsel sosyolojik perspektiften ilişkisel sınıf kavrayışı
B) Olasılığa açık inşa olarak sınıf anlayışı
C) Çelişkili sınıf konumları yaklaşımı
D) Çoklu sınıf yaklaşımı
E) Kutuplaşmacı sınıf yaklaşımı
4. Tabakalı vatandaşlık tezini ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) T. H. Marshall
B) T. P. Thompson
C) T. Faist
D) S. Castles
E) D. Lockwood
5. Modern vatandaşlık kavramının ortaya çıkmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?
A) Sanayi Devrimi
B) Fransız Devrimi
C) Feodal derebeyliklerin ortaya çıkması
D) Rönesans ve Reform hareketleri
E) Ulusal egemenlik fikrinin gelişmesi
6. Sınıf temelli eşitsizliklerin insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini eşit vatandaşlık statüsü üzerinden asgari düzeye çekme hedefiyle ortaya atılan vatandaşlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küresel vatandaşlık
B) Siyasal vatandaşlık
C) Ekolojik vatandaşlık
D) Sosyal vatandaşlık
E) Avrupa vatandaşlığı
7. Yoksulluk Yasaları ile yoksulluğu ilk kez toplumsal bir sorun olarak gündeme getiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) Almanya
C) Türkiye
D) İngiltere
E) Amerika Birleşik Devletleri

8. Tüketim ile yoksulluk arasındaki bağlantıyı kuran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) K. Marx
B) Z. Bauman
C) P. Townsend
D) A. Sen
E) T. M. Marshall

9. Dünya Bankası tarafından geliştirilen ve yoksulluk sınır ölçümlerinde en çok kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günlük 1 dolar ve altında geçinen kişilerin oranı
B) Toplumdaki işsizlik oranı
C) Toplumda düşük gelirli kitlelerin oranı
D) Toplumda yiyecek tüketimi düşük kitlelerin oranı
E) Toplumda hane halkı harcamalarının en düşük olduğu kitlenin oranı
10. Aşağıdakilerden hangisi Postmarksizmin etkilendiği kuramlardan biridir?
A) Muhafazakârlık
B) Anarşizm
C) Yapısalcılık
D) Post-Yapısalcılık
E) Göstergebilim
11. Marksizmin başlıca kavramlarını sorgulayarak, sosyalist politikayı çağdaş mücadelelerle ve yeni toplumsal hareketlerle daha ilgili hale getirerek radikalleştiren düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hardt ve Negri
B) Habermas ve Beck
C) Offe ve Touraine
D) Berger ve Luckmann
E) Laclau ve Mouffe
12. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışının nedenlerine ilişkin yapılan açıklamalardan biri değildir?
A) Teknolojik gelişmelerin ve endüstriyel büyümenin yarattığı yeni sorunların ortaya çıkması
B) Üretim yapısında esnek üretime doğru gerçekleşen değişimlerin yaşanması
C) Sendikal hareketlerin zayıflması sonucu sivil toplum söyleminin güç kazanması
D) Sınıf çatışmalarından farklı olarak ortaya çıkan yeni toplumsal çatışmaların doğması
E) Eğitimli yeni bir orta sınıfın gelişmesi
13. Radikal demokrasinin postmodern bir siyaset anlayışı olarak değerlendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devrimci bir kimlik anlayışını merkeze alması
B) Proletarya diktatörlüğünün sınıflar arası ittifakla oluşabileceğini öngörmesi
C) Çoğul kimlik ve özne konumlarını siyasetin merkezine yerleştirmesi
D) Siyasetin merkezine tek bir sınıfı yerleştirmesi
E) Sınıf politikalarıyla kimlik politikalarını birleştirerek uzlaşmacı bir demokrasi önermesi
14. Aşırı sermaye birikim krizinin yoğunlaştığı dönemlerde mekânsal sınırların ortadan kaldırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emeğin sınırsız ve serbest dolaşımını sağlama zorunluluğu
B) İşsiz kitlelere yeni iş alanları yaratma zorunluluğu
C) Aşırı biriken sermayenin yeni mekânlara aktarılma zorunluluğu
D) Sermaye ve emek arasındaki çatışmayı bastırma zorunluluğu
E) Medeniyetler arası ilişkileri güçlendirme zorunluluğu
15. Kapitalist toplumda cinsiyet, ırk, din vb. tüm bağımlılık ilişkilerini çağdaş çatışmanın kaynağı olarak değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Post-Weberci Yaklaşım
B) Post-Modernist Yaklaşım
C) Marksist Yaklaşım
D) Davranışsalcı Yaklaşım
E) Weberci Yaklaşım

16. Aşağıdakilerden hangisi sanayi sonrası toplum kuramcılarından biri değildir?
A) Karl Marx
B) Robert Nisbet
C) Daniel Bell
D) Peter Drucker
E) Alvin Tofler

17. Aşağıdakilerden hangisi Alvin Tofler’in üçüncü dalga sanayilerine atfettiği özelliklerden biridir?
A) İşçilerin karar verme süreçlerinden tümüyle dışlanmış olması
B) Sınıfı değerlendirmede sınıfın üretim araçlarıyla ilişkisinin önemini koruması
C) Kültürel sınıfın yerini bilişsel, zihinsel gücünü kullanan yeni bir proleter sınıfın alması
D) Teknolojinin, toplumsal çeşitlilik yerine tek tipliliği teşvik etmesi
E) İşçilerin karar verme süreçlerine katılımının artması

18. Sosyal bilimciler için özellikle hangi toplumlarda sınıf analizinin yapılması uygundur?
A) Geleneksel toplumlarda
B) Tarım öncesi toplumlarda
C) İlk çağ toplumlarında
D) Kapitalist sanayileşmenin yaşandığı toplumlarda
E) Sosyalist toplumlarda

19. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ve kapitalizmle geç tanışan ülkelerden biri değildir?
A) Türkiye
B) Mısır
C) Almanya
D) Hindistan
E) Arjantin

20. Sembolik alanda farklı kimlikler arasındaki eşitsizlikler aşağıdakilerden hangisinin dolayımında biçimlenir?
A) Egemenlik-baskı ilişkileri
B) Sömürü ilişkileri
C) Cinsiyet farklılıkları
D) Emek- sermaye ilişkileri
E) Mülkiyet ilişkiler

2013-2014 TEK DERS SINAVI SOS304U E C A D C C D D B D A A B E B C E E A B

1. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik konusundaki duyarlılığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?
A) Siyasetteki kadın varlığının artması
B) Medyada kadın duyarlılığının artması
C) Sendikacılık hareketi
D) Toplumsal hareketler
E) Kadın hareketi

2. Robert Nozick'e göre, sosyal adaleti sağlamada servet sahibine aşağıdaki sorulardan hangisini sormak gerekir?
A) Ne kadar servet elde ettin?
B) Serveti niçin elde ettin?
C) Serveti nasıl elde ettin?
D) Serveti kimle elde ettin?
E) Serveti ne yapacaksın?

3. Geleneksel sosyoloji çalışmalarında toplumsal eşitsizlik konusu hangi kuramsal çerçeve içinde analiz edilmiştir?
A) Yapısal işlevselci tabakalaşma kuramı
B) Ağ toplumu kuramı
C) Toplumsal işbölümü kuramı
D) Toplumsal sınıf kuramı
E) Toplumsal eylem kuramı

4. “Toplumsal eşitsizlik kapitalizme dinamizm kazandırır.” görüşü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
A) J. M. Keynes
B) Gosta Esping Anderson
C) Robert Nozick
D) Friedrich A. Hayek
E) T.H. Marshall

5. Ortak yaşam tarzı ve bu yaşam tarzına bağlı tutum ve inançların müşterek kabulü durumuna ne ad verilir?
A) Güç dağılımı
B) Sınıf mücadelesi
C) Sınıf farkındalığı
D) Bilinç ölçekleri
E) Güç dengesi

6. Sınıfı toplumsal konumların olasılığa açık bir inşası olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) M. Weber
B) R. Williams
C) K. Eder
D) K. Marx
E) I. Katznelson

7. Aşağıdakilerden hangisi 1980 öncesi tarım tartışmalarında tarımsal üretim ilişkilerine hâkim olan ve kapitalizmden farklı dürtülerle işleyen kavramlardan biridir?
A) Küçük meta üreticisi
B) Küçük burjuvazi
C) Kapitalist çiftçilik
D) Küçük köylü ekonomisi
E) Kır proletaryası
8. Bernstein’a göre, küçük meta üreticilerinin kapitalizmin genel işleyiş mekanizması içindeki durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Küçük meta üretiminin kapitalizm dışı özellikleri ağır basar.
B) Küçük meta üreticileri kendi kendini sömüren bir kategoridir.
C) Küçük meta üreticilerinin küçük burjuva özellikleri ağır basar.
D) Küçük meta üreticileri sömürülen bir kategoridir.
E) Küçük meta üretimi kapitalist bir üretim formudur.

9. 2000'li yılların tarım tartışmalarında, 1980’lerle başlayan ve günümüze kadar uzanan dönemi ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulus ötesi gıda rejimi
B) Neoliberal gıda rejimi
C) Küresel gıda rejimi
D) Ulusal gıda rejimi
E) Azgelişmiş gıda rejimi

10. Aşağıdakilerden hangisi liberal korporatizmin özelliklerinden biridir?
A) Tekelci temsil hakkı devletçe doğrudan belirlenir.
B) Örgütlerin işlevsel açıdan farklılaşması devlet tarafından sağlanır.
C) Denetim kendi içsel organlarınca sağlanır.
D) Merkezileşme, örgütlerin kendiliğinden sisteme katılması veya rekabet yoluyla silinmeleri sonucu oluşur.
E) Merkezileşme devletin doğrudan müdahalesi ile belirlenir.

11. Petrol krizinden sonra iktisat politikalarında korporatist uygulamalarının hangi amacından uzaklaşılmıştır?
A) Tam istihdam
B) Enflasyon artışı
C) Üretim maliyetleri artışı
D) Ücret artışı
E) Ekonomik büyüme

12. Vatandaşlığı soya veya kabileye dayalı olarak değil, birey temelinde kurgulayan ve bireyi içinde bulunduğu siyasal toplulukla tanımlayarak vatandaşa dönüştüren ve devletlerin kendi sınırları içerisindeki bireylerle olan ilişkilerini siyasi ve hukuki bir aidiyetlik biçimi olarak tanımlayan vatandaşlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Modern vatandaşlık
B) Küresel vatandaşlık
C) Antik Yunan vatandaşlığı
D) Ekolojik vatandaşlık
E) Ulus-sonrası vatandaşlık

13. Amartya Sen’in yoksulluğa yaklaşımında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeterlilik
B) Yapabilirlik
C) Sorumluluk
D) Tüketebilirlik
E) Vatandaşlık

14. Aşağıdakilerden hangisi refah devletinin yoksulluğu önlemek için yaptığı sosyal güvenlik politikalarına yönelik yapılan eleştiriler arasında yer almaz?
A) Sosyal yardımlarla geçimini sürdüren insanların sayısını arttırması
B) Çalışarak ekmeğini kazanma anlayışını aşındırması
C) Rekabetçilik anlayışını aşındırması
D) Yoksulluğun daha da artmasına sebep olabilmesi
E) Diğer sosyal harcama alanlarına aktarılabilecek payı azaltması
15. Yeni toplumsal hareketler gibi çoğul kimlik ve özne konumlarını siyasetin merkezine yerleştiren ve toplumsal dönüşümü devrimsel bir kopuşla değil liberal demokrasiyi derinleştirerek gerçekleştirmek isteyen siyaset anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liberal Demokrasi
B) Radikal Demokrasi
C) Post-Liberalizm
D) Muhafazakârlık
E) Post-Kapitalizm
16. Sanayi sonrası toplum kuramları aşağıdaki süreçlerin hangisi üzerinden tanımlanamaz?
A) Otomizasyon ve bilgisayarlaşma ön plana çıkmıştır.
B) Mesleki dağılımda ağırlık kol emeğinden profesyonel ve teknik çalışmaya kaymıştır.
C) Mesleki dağılımda ağırlık kafa emeğinden profesyonel ve teknik çalışmaya kaymıştır.
D) Mal üreten ekonomiden hizmet ekonomisine geçilmiştir.
E) Bilgi, toplumun servet üreten kaynağı haline gelmiştir.
17. Alvin W. Gouldner’a göre, üretim güçleri ve yönetim araçları hakkındaki teknik bilgisi sayesinde, üretim tarzı üzerinde fiili denetime sahip olan yeni sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta sınıf
B) Entelektüel yeni sınıf
C) Mavi yakalıların oluşturduğu yeni sınıf
D) Burjuvazi
E) Profesyonel elitler
18. Sömürünün kaynağında artık ürünün bulunduğu ve sınıf ilişkilerinin artık ürünü üretenler ile buna el koyanlar arasındaki gerilimden doğduğu varsayımı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir
A) Post-Marksist Yaklaşım
B) Post-Modernist Yaklaşım
C) Weberci Yaklaşım
D) Post-Weberci Yaklaşım
E) Marksist Yaklaşım
19. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ve kapitalizmle geç tanışan ülkeleri tanımlamak için kullanılan kavramlardan biri değildir?
A) İlkel toplumlar
B) Geleneksel toplumlar
C) Üçüncü dünya
D) Geri bırakılmış toplumlar
E) Sömürge toplumlar
20. Sosyal bilimciler için özellikle hangi toplumlarda sınıf analizinin yapılması uygundur?
A) Geleneksel toplumlarda
B) Kapitalist sanayileşmenin yaşandığı toplumlarda
C) Tarım öncesi toplumlarda
D) İlk çağ toplumlarında
E) Sosyalist toplumlarda

2011-2012 ARA SINAV AA DE AC EE DC BA BD CA BE DB AE ED BC CB DC

2011-2012 DÖNEM SONU BA DB DC DC EA BC ED AC CE EC DB AD EB AB AE

2011-2012 BÜTÜNLEME BD EC ED CE CD BB AC EA CA BD EC EB AD DA BA2013-2014 BATI AVRUPA ARA SOS304U D A C E D B B E C B C A A A E D E C D B
1. “Toplumsal eşitsizlik kapitalizme dinamizm kazandırır.” görüşü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
A) J. M. Keynes
B) Gosta Esping Anderson
C) Robert Nozick
D) Friedrich A. Hayek
E) T.H. Marshall
2. Gosta Esping Anderson’un, metasızlaşma kavramı ile tanımladığı olgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasadan bağımsızlaşma
B) Ticarileşme
C) Kendine yeterli üretim
D) Özelleştirme
E) Yoksullaşma

3. Hayek'e göre, özgür topluma karşı olup bireysel özgürlükleri boğan güvenlik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polisiye güvenlik
B) Sınır güvenliği
C) Mutlak güvenlik
D) Sosyal güvenlik
E) Sınırlı güvenlik
4. Robert Nozick'e göre, sosyal adaleti sağlamada servet sahibine aşağıdaki sorulardan hangisini sormak gerekir?
A) Ne kadar servet elde ettin?
B) Serveti niçin elde ettin?
C) Serveti kimle elde ettin?
D) Serveti ne yapacaksın?
E) Serveti nasıl elde ettin?
5. Aşağıdakilerden hangisi tabakalaşması sınıfsal farklılıklara dayalı toplumların özelliklerinden biridir?
A) Tabakalar arası sadece dikey hareketlilik vardır.
B) Tabakalar arası sadece yatay hareketlilik vardır.
C) Tabakalar arası hareketlilik inanç farklılıklarına dayanır.
D) Tabakalar arası dikey/yatay hareketlilik söz konusudur.
E) Tabakalar arası hareketlilik soy temelli farklılıklara dayanır.
6. Aşağıdaki kişilerden hangisi toplumsal sınıf çalışmalarına damgasını vurmuş iki geleneğin temsilcileridir?
A) Karl Marx ve Emilie Durkheim
B) Karl Marx ve Max Weber
C) Max Weber ve Emilie Durkheim
D) E.O.Wright ve Karl Marx
E) E.O.Wright ve Max Weber
7. Irk, milliyet, cinsiyet gibi kategorilerin sınıf konumuyla aynı ya da sınıf konumundan da daha fazla öneme sahip olabileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olasılığa Açık İnşa Olarak Sınıf Anlayışı
B) Postmodernist
C) Çelişkili Sınıf Konumları Yaklaşımı
D) Çoklu Sınıf Yaklaşımı
E) Kutuplaşmacı Sınıf Yaklaşımı

8. Sınıfı, toplumsal sınıfların olasılığa açık bir inşası olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eric Olin Wright
B) Max Weber
C) Karl Marx
D) Ira Katznelson
E) Klaus Eder
9. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal üretimi gerçekleştiren küçük üreticilerinin karakteristik özelliklerinden biridir?
A) Üretim araçlarından ayrışmış olmak
B) Ücretli işçi temelinde üretim yapmak
C) Metalaşmamış hane emeği kullanmak
D) Genişlemiş yeniden üretim yapmak
E) Toprak kiralamak

10. Modernite içerisinde kalan sosyal bilim okullarına göre, kapitalizme geçişle birlikte tarımsal yapılarda oluşacak ikili yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçük meta üreticileri ve kapitalist çiftçiler
B) Kır proletaryası ve kapitalist çiftçiler
C) Küçük meta üreticileri ve kapitalistler
D) Küçük meta üreticileri ve sanayi proletaryası
E) Kır proletaryası ve küçük meta üreticileri

11. Aşağıdakilerden hangisi 1980 öncesi tarım tartışmalarında tarımsal üretim ilişkilerine hâkim olan ve kapitalizmden farklı dürtülerle işleyen kavramlardan biridir?
A) Küçük meta üreticisi
B) Küçük burjuvazi
C) Küçük köylü ekonomisi
D) Kapitalist çiftçilik
E) Kır proletaryası

12. Bernstein’a göre, küçük meta üreticilerinin kapitalizmin genel işleyiş mekanizması içindeki durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Küçük meta üreticileri sömürülen bir kategoridir.
B) Küçük meta üretiminin kapitalizm dışı özellikleri ağır basar.
C) Küçük meta üreticileri kendi kendini sömüren bir kategoridir.
D) Küçük meta üreticilerinin küçük burjuva özellikleri ağır basar.
E) Küçük meta üretimi kapitalist bir üretim formudur.

13. Aşağıdakilerden hangisi "büyük küreselleşme tartışması" içerisinde küreselleşmeciler olarak adlandırılan kampın farklı yanlarından biridir?
A) Çok taraflılığın yükselmesi
B) Bölgeselleşme
C) Yeni Emperyalizm
D) Uluslararasılaşma
E) Üçlüleşme

14. 2000'li yılların tarım tartışmalarında, 1980’lerle başlayan ve günümüze kadar uzanan dönemi ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neoliberal gıda rejimi
B) Ulus ötesi gıda rejimi
C) Küresel gıda rejimi
D) Ulusal gıda rejimi
E) Azgelişmiş gıda rejimi Yaklaşım

15. Küreselleşmenin etkisiyle yeni arayışlara yönelen böylece, kır sosyolojisi içerisinde var olan eğilimlerin görünürlük kazanmasıyla ortaya çıkan yeni literatüre ne ad verilir?
A) Tarım ve Küreselleşme Sosyolojisi
B) Tarım ve Devlet Sosyolojisi
C) Gıda ve Devlet Sosyolojisi
D) Gıda ve Küreselleşme Sosyolojisi
E) Tarım ve Gıda Sosyolojisi16. Aşağıdakilerden hangisi küçük meta üreticilerinin tarım-gıda sermayesi karşısında tarihsel olarak taşıdığı bağımsızlığını, neoliberal gıda rejimi bağlamında yitirmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) Terminator tohumun kullanılması
B) Biyoteknoloji alanında yaşanan gelişmeler
C) Fikri mülkiyet haklarındaki düzenlemeler
D) Melez tohumun kullanılması
E) Sözleşmeli çiftçilik uygulamaları

17. Aşağıdakilerden hangisi liberal korporatizmin özelliklerinden biridir?
A) Tekelci temsil hakkı devletçe doğrudan belirlenir.
B) Örgütlerin işlevsel açıdan farklılaşması devlet tarafından sağlanır.
C) Denetim kendi içsel organlarınca sağlanır.
D) Merkezileşme devletin doğrudan müdahalesi ile belirlenir.
E) Merkezileşme, örgütlerin kendiliğinden sisteme katılması veya rekabet yoluyla silinmeleri sonucu oluşur.

18. Aşağıdakilerden hangisi devlet korporatizminin özelliklerinden biri değildir?
A) Tekelci temsil hakkı, devletçe tepeden inme şeklinde belirlenir.
B) Merkezileşme, devletin çok sayıda grupları ortadan kaldırmasıyla gerçekleşir.
C) Çıkarların kapsamı taraflarca pazarlık sonucunda belirlenir.
D) Gruplararası ilişkilerin düzenlenmesi süreçlerinde kasıtlı hükümet eylemleriyle gerçekleşir.
E) Zorunlu üyelik baskı veya iş yasalarıyla sağlanır.

19. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde korporatist uygulamaları güçlü değildir?
A) Danimarka
B) Almanya
C) İsveç
D) Fransa
E) Hollanda

20. Petrol krizinden sonra iktisat politikalarında korporatist uygulamalarının hangi amacından uzaklaşılmıştır?
A) Enflasyon artışı
B) Tam istihdam
C) Üretim maliyetleri artışı
D) Ücret artışı
E) Ekonomik büyüme2013-2014 BATI AVRUPA FİNAL SOS304U A C D A D E C A B B C E E E D A B B D C
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyalizm akımının, toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmak maksadıyla önerdiği çözüm yollarından biridir?
A) Özel mülkiyeti ortadan kaldırmak
B) Tam istihdamı gerçekleştirerek işsizliği ortadan kaldırmak
C) Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerine parasız erişimi sağlamak
D) Ücretler arasındaki farkı ortadan kaldırmak
E) Gelir dağılımında adaleti sağlamak

2. Aşağıdakilerden hangisi Çelişkili Sınıf Kuramı’nın temel özelliklerinden biridir?
A) Kuramın analitik ve ampirik kategorileri sadece Marksist sınıf analizlerinden beslenir.
B) Kuramın analitik ve ampirik kategorileri sadece Weberci sınıf analizlerinden beslenir.
C) Kuram soyut ve somut arasında bağlantı kuran bütünleşik bir sınıf kuramıdır.
D) Kuramın makro analiz düzeyinde sınıf konumları ve sınıf bilinci yer alır.
E) Kuramın mikro analiz düzeyinde sınıf yapısı ve sınıf oluşu yer alır.

3. Kapitalizm koşullarında üretilen artı-değere kimin nasıl el koyduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kapitalist - politika yoluyla
B) Kapitalist - askeri yollarla
C) İşçi – tüketim yoluyla
D) Kapitalist - ekonomi yoluyla
E) İşçi - yeniden üretim aracılığıyla
4. Aşağıdakilerden hangisi liberal korporatizmin özelliklerinden biridir?
A) Merkezileşme, örgütlerin kendiliğinden sisteme katılması veya rekabet yoluyla silinmeleri sonucu oluşur.
B) Tekelci temsil hakkı devletçe doğrudan belirlenir.
C) Örgütlerin işlevsel açıdan farklılaşması devlet tarafından sağlanır.
D) Denetim kendi içsel organlarınca sağlanır.
E) Merkezileşme devletin doğrudan müdahalesi ile belirlenir.

5. Tabakalı vatandaşlık tezini ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) T. H. Marshall
B) T. P. Thompson
C) T. Faist
D) D. Lockwood
E) S. Castles
6. Modern vatandaşlık kavramının ortaya çıkmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?
A) Sanayi Devrimi
B) Feodal derebeyliklerin ortaya çıkması
C) Rönesans ve Reform hareketleri
D) Ulusal egemenlik fikrinin gelişmesi
E) Fransız Devrimi
7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal vatandaşlığın temel amaçlarından biridir?
A) Ulus devletin tek tipleştirici vatandaşlık anlayışına meydan okumak
B) Kapitalizme alternatif sosyalist bir yaşamın altyapısını oluşturmak
C) Sınıf temelli eşitsizliklerin insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
D) Kimlik politikaları açısından vatandaşlara eşit haklar sağlamak
E) Vatandaşlığın tüm uluslara açık olmasını sağlamak

8. Yoksulluk Yasaları ile yoksulluğu ilk kez toplumsal bir sorun olarak gündeme getiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Almanya
D) Türkiye
E) Amerika Birleşik Devletleri

9. Amartya Sen’in yoksulluğa yaklaşımında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeterlilik
B) Yapabilirlik
C) Sorumluluk
D) Tüketebilirlik
E) Vatandaşlık
10. Aşağıdakilerden hangisi refah devletinin yoksulluğu önlemek için yaptığı sosyal güvenlik politikalarına yönelik yapılan eleştiriler arasında yer almaz?
A) Sosyal yardımlarla geçimini sürdüren insanların sayısını arttırması
B) Diğer sosyal harcama alanlarına aktarılabilecek payı azaltması
C) Çalışarak ekmeğini kazanma anlayışını aşındırması
D) Rekabetçilik anlayışını aşındırması
E) Yoksulluğun daha da artmasına sebep olabilmesi
11. Dünya Bankası tarafından geliştirilen ve yoksulluk sınır ölçümlerinde en çok kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumdaki işsizlik oranı
B) Toplumda düşük gelirli kitlelerin oranı
C) Günlük 1 dolar ve altında geçinen kişilerin oranı
D) Toplumda yiyecek tüketimi düşük kitlelerin oranı
E) Toplumda hane halkı harcamalarının en düşük olduğu kitlenin oranı
12. Yeni toplumsal hareketler gibi çoğul kimlik ve özne konumlarını siyasetin merkezine yerleştiren ve toplumsal dönüşümü devrimsel bir kopuşla değil liberal demokrasiyi derinleştirerek gerçekleştirmek isteyen siyaset anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liberal Demokrasi
B) Post-Liberalizm
C) Muhafazakârlık
D) Post-Kapitalizm
E) Radikal Demokrasi
13. Marksizmin başlıca kavramlarını sorgulayarak, sosyalist politikayı çağdaş mücadelelerle ve yeni toplumsal hareketlerle daha ilgili hale getirerek radikalleştiren düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hardt ve Negri
B) Habermas ve Beck
C) Offe ve Touraine
D) Berger ve Luckmann
E) Laclau ve Mouffe
14. Aşağıdakilerden hangisi Postmarksizmin etkilendiği kuramlardan biridir?
A) Muhafazakârlık
B) Anarşizm
C) Yapısalcılık
D) Göstergebilim
E) Post-Yapısalcılık

15. Aşağıdakilerden hangisi sanayi sonrası toplum kuramcılarından biri değildir?
A) Robert Nisbet
B) Daniel Bell
C) Peter Drucker
D) Karl Marx
E) Alvin Toffler

16. Alvin W. Gouldner’a göre, üretim güçleri ve yönetim araçları hakkındaki teknik bilgisi sayesinde, üretim tarzı üzerinde fiili denetime sahip olan yeni sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Profesyonel elitler
B) Orta sınıf
C) Entelektüel yeni sınıf
D) Mavi yakalıların oluşturduğu yeni sınıf
E) Burjuvazi

17. Sanayi sonrası toplum kuramları aşağıdaki süreçlerin hangisi üzerinden tanımlanamaz?
A) Otomizasyon ve bilgisayarlaşma ön plana çıkmıştır.
B) Mesleki dağılımda ağırlık kafa emeğinden profesyonel ve teknik çalışmaya kaymıştır.
C) Mesleki dağılımda ağırlık kol emeğinden profesyonel ve teknik çalışmaya kaymıştır.
D) Mal üreten ekonomiden hizmet ekonomisine geçilmiştir.
E) Bilgi, toplumun servet üreten kaynağı haline gelmiştir.

18. Sömürünün kaynağında artık ürünün bulunduğu ve sınıf ilişkilerinin artık ürünü üretenler ile buna el koyanlar arasındaki gerilimden doğduğu varsayımı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir
A) Post-Marksist Yaklaşım
B) Marksist Yaklaşım
C) Post-Modernist Yaklaşım
D) Weberci Yaklaşım
E) Post-Weberci Yaklaşım

19. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ve kapitalizmle geç tanışan ülkeleri tanımlamak için kullanılan kavramlardan biri değildir?
A) Geleneksel toplumlar
B) Üçüncü dünya
C) Geri bırakılmış toplumlar
D) İlkel toplumlar
E) Sömürge toplumlar

20. Sosyal bilimciler için özellikle hangi toplumlarda sınıf analizinin yapılması uygundur?
A) Geleneksel toplumlarda
B) Tarım öncesi toplumlarda
C) Kapitalist sanayileşmenin yaşandığı toplumlarda
D) İlk çağ toplumlarında
E) Sosyalist toplumlardaKONU SONU SORULARI

ÜNİTE 1 ABCDEABCDE
1. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Sosyal Adaletin Yeni Bir Evresi adını taşıyan 2011 tarihli rapora göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. Dünya nüfusunun %80’i dünya zenginliğinin sadece %30’unu paylaşıyor.
b. Dünya nüfusunun %70’i dünya zenginliğinin sadece %30’unu paylaşıyor.
c. Dünya nüfusunun %90’i dünya zenginliğinin sadece %30’unu paylaşıyor.
d. Dünya nüfusunun %80’i dünya zenginliğinin sadece %35’ini paylaşıyor.
e. Dünya nüfusunun %80’i dünya zenginliğinin sadece %40’ını paylaşıyor.

2. “Bütün insanların eşit yaratıldıkları; yaratıcıları tarafından onlara hayat, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı gibi geri alınamaz bazı haklar verildiği” görüşüne yer verilen bildirge aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1789 Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
b. 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
c. 1780 İngiliz İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
d. 1775 Alman Bağımsızlık Bildirgesi
e. 1787 İspanya İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

3. “İnsanların eşit doğduğu ve eşit yaşamaları gerektiği” görüşüne yer verilen bildirge aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1780 İngiliz İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
b. 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
c. 1789 Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
d. 1775 Alman Bağımsızlık Bildirgesi
e. 1787 İspanya İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

4. 1755’de yayımlanan İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı (1998) adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a. F.A. Hayek
b. R. Nozick
c. M. Friedman
d. J.J.Rousseau
e. R.H.Tawney
5. Açgözlüler Toplumu (1926) adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a. F.A. Hayek
b. R. Nozick
c. M. Friedman
d. J.J.Rousseau
e. R.H.Tawney
6. Neoliberalizmin felsefi temelleri için referans oluşturan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a. F. A. Hayek
b. R. Nozick
c. M. Friedman
d. R. Williams
e. M. Weber

7. Neoliberalizmin siyasi tezleri için referans oluşturan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a. F. A. Hayek
b. R. Nozick
c. M. Friedman
d. R. Williams
e. M. Weber

8. Neoliberalizmin iktisat politikaları için referans oluşturan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a. F. A. Hayek
b. R. Nozick
c. M. Friedman
d. R. Williams
e. M. Weber

9. Batılı gelişmiş kapitalist ülkelerde 1980’li ve 1990’lı yıllardaki toplumsal eşitsizlik çalışmalarını kıyaslamak bir tarzda inceleyen kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
a. I. Katznelson ve E.P. Thompson
b. E.O. Wright ve E.P. Thompson
c. R. Williams ve K. Eder
d. Y.Lemel ve H.H. Noll
e. H.H. Noll ve K. Eder

10. “Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” deyişi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a. Kapitalist ideolojik işleyişi
b. Kapitalist kültürel işleyişi
c. Kapitalist toplumsal işleyişi
d. Kapitalist devlet işleyişini
e. Kapitalist piyasa işleyişini

ÜNİTE 2 ABCDEABCDE
1. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, sanayi sonrası toplum çözümlemesinde sınıf kavramının açıklayıcı gücünün zayıfladığı görüşündedir?
a. Ana-akım sosyolojik yaklaşım
b. Marksist yaklaşım
c. Weberci yaklaşım
d. Yapısalcı yaklaşım
e. Kutuplaşması yaklaşım

2. Günümüzde halen varlığını sürdüren, inanç farklılıkları ile sınıfsal farklılıkların örtüştüğü sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sınıf sistemi
b. Kast sistemi
c. Toplumsal tabakalaşma sistemi
d. Feodal sistem
e. Modern kölelik sistemi

3. Toplumsal tabakalaşması sınıfsal farklılıklara yaslanan toplumlar ile soy ve inanç farklılıklarına yaslanan toplumlar arasındaki en önemli ayrım aşağıdakilerden hangisine dayanır?
a. Tabakalar arası sadece dikey hareketliliğin olmasına
b. Tabakalar arası sadece yatay hareketlilğin olmasına
c. Sınıfsal farklılıklarda yatay ve dikey hareketliliğin olmasına
d. Tabakalaşması soy ve inanç farklılıklarına dayanan toplumların açık toplum olmasına
e. Tabakalaşması soy ve inanç farklılıklarına dayanan toplumlarda yatay ve dikey hareketliliğin olmasına

4. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre, toplumsal sınıfları tanımlayan ölçüt, üretim araçlarının mülkiyetidir?
a. Post-modernist yaklaşım
b. Çelişkili sınıf konumları yaklaşımı
c. Çoklu sınıf yaklaşımı
d. Marksçı yaklaşım
e. Weberci yaklaşım

5. Çoklu sınıf kavrayışının kuramsal temellerini atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. K. Marx
b. E. O. Wright
c. E. P. Thompson
d. R. Williams
e. M. Weber

6. “Sınıf analizi, çelişkili sınıf konumları yaklaşımı” aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. E. O. Wright
b. K. Marx
c. E.P. Thompson
d. R. Williams
e. M. Weber

7. Üretimin merkezi öneminin kaybolarak yerini tüketime bıraktığı, diğer yandan da ileri kapitalist toplumla- rın sınışı toplumlar olmaktan çıktığına yönelik iki iddialı tez aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?
a. Kutuplaşmacı sınıf yaklaşımı
b. Post-modernist sınıf yaklaşımı
c. Çelişkili sınıf yaklaşımı
d. Çoklu sınıf yaklaşımı
e. Liberal sınıf yaklaşımı

8. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre, toplumsal gerçekliğin farklı düzeyleri arasında nedensel açıklayıcılığa dayalı bir ilişki kurmak, kaçınılmaz olarak, belirlemecilikle sonuçlanacak metodolojik bir hatadır?
a. Kutuplaşmacı sınıf yaklaşımı
b. Çelişkili sınıf yaklaşımı
c. Post-modernist sınıf yaklaşımı
d. Çoklu sınıf yaklaşımı
e. Liberal sınıf yaklaşımı

9. Aşağıdaki kişilerden hangisine göre, sınıf, toplumsal konumların olasılığa açık bir inşasıdır?
a. E.O Wright
b. E.P Thompson
c. R. Williams
d. K. Eder
e. I. Katznelson

10. Sınıf oluşumunun dört analiz düzeyde kavranması gerektiğini savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a. E.O. Wright
b. E.P. Thompson
c. K. Eder
d. R. Williams
e. I. Katznelson

ÜNİTE 3 CDAEBBEDCD
1. Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmi diğer üretim biçimlerinden ayıran karakteristik özelliklerden biri değildir?
a. Ücretli emekçi ve kapitalist ilişkiye dayanması
b. Rekabet, birikim ve verimlilik artışı gibi zorunluluklar içermesi
c. Üretilen artığa siyasi, askeri ve hukuki yollarla el konulması
d. Yaratılan artığın temel olarak sermaye birikimi için kullanılması
e. Üretici güçlerin sürekli olarak geliştirilmesi

2. Kapitalizmde artı-değerin kaynağı nedir?
a. Üretici güçlerin sürekli olarak gelişmesi
b. Kapitalistler arası rekabet
c. Kapitalistlerin birikim yapma arzusu
d. Emek gücünün kendi değerinden fazla bir değer yaratması
e. Toplumsal işbölümü ve uzmanlaşma

3. Aşağıdaki eleştirmenlerden hangisi kapitalizme geçiş bağlamında tarım sorunu tartışmalarını en iyi şekilde özetlemektedir?
a. Ücretli emek - Metalaşmamış hane emeği
b. Ücretli emek - Metalaşmamış kadın emeği
c. Ücretli emek - Köle emeği
d. Ücretli emek - Köylü emeği
e. Ücretli emek- Eviçi kadın emeği

4. Aşağıdakilerden hangisi politik ekonominin ve tarımsal sınıflar tartışmasının temel soruları arasında yer almaz?
a. Kim neyin sahibidir?
b. Kim ne üretmektedir ve ne yapmaktadır?
c. Kim ne almaktadır?
d. Kim aldığıyla ne yapıyor?
e. Kim sattığıyla ne kazanmaktadır?

5. Aşağıdakilerden hangisi 1980 öncesi tarım sorunu tartışmalarının önemli sorularından biri değildir?
a. Tarımda kapitalizmden bahsetmek mümkün müdür?
b. Ücretli emek ve yabancılaşma ilişkisi nasıl ele alınmalıdır?
c. Metalaşmamış aile emeği nasıl izah edilmelidir?
d. Metalaşmamış aile emeği ve azgelişmişlik ilişkisi nedir?
e. Köylülük analitik ve olgusal olarak anlamlı bir kategori midir?

6. Aşağıdakilerden hangisi neomarksist küçük meta üretimi tartışmalarının temel tezlerinden biridir?
a. Tarımda kapitalizmin gelişmemiş olması
b. Küçük üreticiliğin kapitalist bir üretim formu olması
c. Tarım sorunu analizinin, üretim tarzlarının eklemlenmesine odaklanması
d. Küçük üreticiler birikim yapma dürtüsü taşıması
e. Tarımsal ilişkilerin küçük köylü ekonomisi olarak görülmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi küçük meta üreticilerinin özelliklerinden biri değildir?
a. Üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulundurması
b. Geçimlik üretim ve piyasa için üretimi birleştirmesi
c. Metalaşmamış hane emeği temelinde üretim yapması
d. Basit yeniden üretim yapması
e. Harcadığı emek karşılığı ücret alması

8. Aşağıdakilerden hangisi küçük meta üreticilerinin varlığını devam ettirmesi tanımı içinde yer almaz?
a. Tarımın doğa koşullarına bağımlılığı ve tarımsal gıdanın organik karakteri
b. Küçük meta üreticilerinin siyasal direnişi
c. Üretim süreci ile emek süreci arasındaki fark
d. Kentleşme ve modernleşmenin yarattığı korku
e. Küçük meta üreticilerinin emeklerinin değersiz leşme süreçleri

9. Aşağıdakilerden hangisi tarım ve gıdanın organik karakterinden kaynaklanan ve sermayenin tarıma girişinin önünde engel teşkil eden ilişkilerden biri değildir?
a. Üretim süreci ile emek sürecinin çakışmaması
b. Gıdanın bozulabilir/çürüyebilir karakteri olması
c. Gıda ürünlerinin çeşitlenmesine olanak tanıması
d. Doğa ve iklim koşullarına bağımlı olması
e. Zararlı hastalık ve böceklerin risk yaratması

10. Aşağıdakilerden hangisi küçük meta üreticilerinin çelişkili sınıf konumunun nedenlerinden biri değildir?
a. Üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulundurması
b. Geçimlik üretim ve piyasa için üretimi birleştirmesi
c. Metalaşmamış hane emeği temelinde üretim yapması
d. Modernleşememiş olması
e. Doğrudan bir sömürüye maruz kalmamasıÜNİTE 4 BCADECADEB
1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme tartışmalarında ana pozisyonda olan küreselleşmecilerin tezlerinden biri değildir?
a. Zaman ve mekan deneyimimizde yoğunlaşma yaşanmaktadır.
b. Toplumsal düzenin temelinde uluslararası ilişkiler yatmaktadır.
c. Ulus-devlet önemini yitirmektedir.
d. Küresel bir sivil toplum oluşmaktadır.
e. Toplumlar niteliksel bir dönüşüm geçirmektedir.

2. Aşağıdakilerden hangisi tarım tartışmalarında küreselleşme tartışmaları ile birlikte ortaya çıkan eğilimlerinden biridir?
a. Tarımsal üretim ilişkilerine ağırlık verme
b. Ulus-devlet temelinde analizlere yönelme
c. Tarım-gıda ilişkilerinin bütünlüğüne vurgu yapma
d. Azgelişmişlik tartışmasını ön plana çıkartma
e. Tarım ve sanayinin ayrışan yanlarını vurgulama3. Aşağıdaki kavram eşleşmelerinden hangisi 2000’ler tarım tartışmasının kapsamını en iyi şekilde yansıtmaktadır?
a. Tarım-gıda sistemi, gıda rejimi, neoliberalizm
b. Ücretli emek, küreselleşme, köylülük
c. Küçük meta üretimi, azgelişmişlik, ulus-devlet
d. Tarım-gıda sistemi, azgelişmişlik, emperyalizm
e. Gıda rejimi, ulus-devlet, küçük meta üretimi

4. Aşağıdakilerden hangisi neoliberal gıda rejiminin karakteristik özelliklerinden biri değildir?
a. Ulus-devletin üretim, dolaşım ve tüketim ilişkilerinden geri çekilmesi
b. Biyoteknoloji ve ikamecilik alanında gelişmelerin artması
c. Çevre tahribatının artması
d. Tarım ve sanayinin ayrılması
e. Çokuluslu gıda şirketlerinin belirleyici hale gelmesi

5. Aşağıdaki tezlerden hangisi güncel tarım tartışmalarının, küçük meta üreticileri konusundaki yaklaşımını en iyi şekilde yansıtmaktadır?
a. Kapitalizmin genel işleyiş mekanizmaları içerisinde sömürülmektedir.
b. Küçük burjuvazinin bir parçasıdır.
c. Üretim sürecindeki kontrolünü artırmaktadır.
d. Çelişkili sınıf konumu kapitalist özellikler lehine çözülmüştür.
e. Sermayenin doğrudan nüfuzu sonucu işçileşmiştir.

6. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme tartışmalarında hâkim olan pozisyona verilen isimlerden biri değildir?
a. Küreselleşme teorisi
b. Küreselleşmeciler
c. Şüpheciler
d. Radikaller
e. Küreselleşme savunucuları

7. Aşağıdakilerden hangisi tarım tartışmalarında küreselleşme tartışmaları ile birlikte öne çıkan sorunsallardan biri değildir?
a. Tarımsal üretim ilişkileri
b. Ulus-ötesi oluşumlar
c. Sermaye birikiminin ulus-ötesi karakteri
d. Tarım-gıda politikaları
e. Ürün işleme, dağıtım, pazarlama ve tüketim ilişkileri

8. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası süreçte ulus- devletin üretim ve yeniden üretim ilişkilerinden “geri çekilmesinin” araçlarından biri değildir?
a. Özelleştirmeler
b. Bağımsız kurullar
c. Serbestleştirmeler
d. Artan gümrük duvarları
e. Kuralsızlaştırma ve yeniden düzenleme9. Aşağıdakilerden hangisi tarımın ileri bağlantıları arasında yer almaz?
a. Ürün işleme
b. Paketleme
c. Dağıtım
d. Tüketim
e. Girdiler

10. Aşağıdakilerden hangisi güncel tarım tartışmaları içerisinde dile getirilen küçük meta üreticilerinin işçi leştiği tezinin arkasında yatan nedenlerinden biri değildir?
a. Biyoteknoloji ve ikamecilik alanında gelişmelerin yaşanması
b. Kentleşmenin yarattığı çekim gücünün artması
c. Neoliberal serbestleştirmeler ve düzenlemelerin oluşması
d. Fikri mülkiyet hakları, gıda kalitesi ve standartları alanındaki gelişmelerin görülmesi
e. Ulus-devletin tarımın ileri ve geri bağlantılarından sermaye lehine geri çekilmesi

ÜNİTE 5 1A-2B-3C-4D-5E-6A-7B-8C-9D-10E
1. Tarihsel olarak çatışma ve uzlaşmazlığın kökenini üretici güçler ile karşılıklı ilişki tarzı arasındaki çelişkiye dayandıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a. K. Marx
b. F. Engels
c. G. Arrighi
d. JJ. Bailey
e. A. Spector

2. Refah devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Sermayenin emek açısından düzenlemelerini anlatır.
b. Sınıflar arası çıkar çatışmasını gizlemektedir.
c. Sınıf savaşımını açığa vuran bir kavramdır.
d. Neo-korporatist devletin karşısıdır.
e. Post-modern bir içeriğe sahiptir.

3. Sosyal politika kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. îlk kez 18. yüzyılda Amerika’da kullanılmıştır.
b. Ortaya çıktığı dönem sınıf savaşımlarının olmadığı bir dönemdir.
c. Doğuşundan kısa bir süre sonra, 1873’te Almanya’da Sosyal Siyaset Cemiyeti kurulmuştur.
d. Özel girişimciler tarafından geliştirilmiştir.
e. Sadece işsizleri içerir.

4. Sosyal politika evriminin ikinci dönemi hangi tarihler arasını kapsamaktadır?
a. 1930-1945
b. 1970-1980
c. 1841-1890
d. 1890-1945
e. 1945-1973
5. Sosyal politika evriminin üçüncü dönemi hangi tarihler arasını kapsamaktadır?
a. 1930-1945
b. 1970-1980
c. 1841-1890
d. 1890-1945
e. 1945-1973

6. Aşağıdakilerden hangisi korporatizmi anlatan özelliklerden biri değildir?
a. Kültürel bir sistemin işleyişidir.
b. Bir sosyal kontrol mekanizmasıdır.
c. Bir devlet biçimidir.
d. Çatışmaların yönetimidir.
e. İktisadi bir sistemin işleyişidir.
7. Aşağıdakilerden hangisi liberal korporatizminin özelliklerinden biridir?
a. Sınırlı sayıda sendikanın katılımının olması
b. Ayakta kalan örgütlerin kendiliğinden sisteme katılması
c. İşverenlerin zorunlu üye olması
d. Hiyerarşik düzende olması
e. İşlevsel açıdan sendikaların farklılaşması
8. Aşağıdakilerden hangisi devlet korporatizminin özelliklerinden biridir?
a. Devletin katılımcı demokrasiyi benimsemesi
b. Sendikaların çoğulcu temsile sahip olması
c. Devletin benzer nitelikteki grupları ortadan kaldırması
d. Yöneticilerin gönüllü üyeliğinin olması
e. Üyelerin demokratik katılımının sağlanması
9. Aşağıdakilerden hangisi Offe’ye göre, işçilerin korporatizasyonunda asıl amaçlardan biri değildir?
a. Sürekli bir sermaye birikimi sağlamak
b. Dengeli bir sermaye birikimi sağlamak
c. İşçi sınıfının siyasi gücünü disiplin ile bastırmak
d. İşçi sınıfın demokratik ve ekonomik özerkliğini yükseltmek
e. İşçi sınıfının ekonomik gücünü ücretleri aşağıya çekerek bastırmak

10. Devlet müdahalelerinin kapsamı ve hacminin genişlemesini aşağıdakilerden hangisi biçimlendirmektedir?
a. Sendikalar
b. Bireyler
c. Sektörler
d. Firmalar
e. Devlet

ÜNİTE 6 1B-2C-3D-4E-5C-6A-7A-8C-9B-10D
1. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlığın kurucu unsurları arasında sayılamaz?
a. Statü
b. Prestij
c. Sosyal haklar
d. Ait olma duygusu
e. Sorumluluk
2. Modern vatandaşlık fikrinin ortaya çıkması özellikle hangi sürecin sonunda gerçekleşmiştir?
a. İngiltere sanayi devrimi sonrasında
b. Feodal derebeyliklerin dağılarak halka toprak verilmesinin sonucunda
c. Fransız Devriminden sonra gelişen ulusal egemenlik fikrinin gelişmesi sonunda
d. Ortaçağda bilim ve sanatta gerçekleşen ilerlemelerin cemaatcilik fikrini desteklemesi sonucunda
e. Yeni yerlerin keşfedilmesi sonucu ulus-devlet sınırlarının çizilmesi sonucunda

3. Antik Yunan’da eşitsizliğin aşağıda verilenlerden hangisinden kaynaklandığı düşünülmektedir?
a. Üretim ilişkilerinden
b. Siyasal otoritenin güçlü olmasından
c. Devletin artı-değere el koymasından
d. Sosyal sınıf soy ve cinsiyetler arasındaki farkların doğal görülmesinden
e. Irka ve dine dayalı toplumsal yapının insanların ekonomik durumunu eşitsiz belirlemesinden
4. Marshall’a göre vatandaşlık sırasıyla hangi aşamalardan geçerek günümüze kadar ulaşmıştır, açıklayınız?
a. çevresel-sosyal-ekonomik
b. siyasal-çevresel-ekonomik
c. siyasal-medeni-hukuki
d. medeni-çevresel-siyasal
e. medeni-siyasal-sosyal
5. Vatandaşlığa ekonomi-politik veya Marksist perspektiften yaklaşan kuramlar, vatandaşlık eşitlik ilişkisine aşağıdaki bakış açılarından hangisiyle yaklaşmaktadır?
a. Vatandaşlık, vatandaşların siyasi ve hukuki eşitliğini sağlayan temel öğedir.
b. Demokratik vatandaşlık eşitlik görüntüsü altında kapitalist eşitsizlikleri gizlemektedir.
c. Vatandaşlık, sınıfsal uzlaşmazlıkları çözen eşitlik idealinin bir yansımasıdır.
d. Vatandaşlık, siyasal ve sosyal eşitliklerin sağlanabildiği toplumsal bir uzamdır.
e. Eşitlik ancak vatandaşlık gibi ulus içindeki tüm bireyleri kapsayıcı bir toplumsal olguyla aşılabilir.
6. Marshall’ın vatandaşlık kuramına yaptığı en büyük katkı nedir?
a. Siyasal eşitlikle ekonomik eşitsizlik arasındaki gerilimin sosyal devletle giderilebileceğini öngörmesi
b. Ekonomik eşitsizliğin ancak bir devrimle giderilebileceğini kabul etmesi
c. Vatandaşlığın ancak devrimsel sıçramalarla eşitliği getirebileceğini görmesi
d. Siyasal eşitlik ile ekonomik eşitliği ancak liberal bir devlet mekanizmasının sağlayabileceğini iddia etmesi.
e. Liberal vatandaşlık anlayışının daha fazla özgürlük getireceğini öngörmesi.
7. Aşağıdakilerden hangisi modern ulus devlet içindeki vatandaşlık anlayışı için söylendiğinde yanlış olur?
a. Vatandaşlık, ulusun içindeki bireylerin ekonomik eşitliğini sağlar
b. Siyasal olarak ulus tanımı içindeki herkese katı- lım hakkı sağlar.
c. Vatandaş, prensipte kültürel olarak homojen olduğu varsayılan bireylerden oluşur.
d. Vatandaşlık bireyle devlet arasındaki bir sözleş- me gibi algılanır.
e. Devlet bireyi farklı kimlikleriyle değil ulusun üyesi olmasıyla muhatap alır.

8. ”Vatandaşlık sadece bir burjuva olgusu değil aynı zamanda ezilenlerin de kullandığı ve ihtiyacı olan bir siyasal haklar ve özgürlükler setidir” cümlesi öncelikle aşağıdaki akımlardan hangisine ters gelmektedir?
a. Liberalizm
b. İşlevselcilik
c. Marksizm
d. Muhafazakarlık
e. Milliyetçilik

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal vatandaşlığın temel amaçlarından birisidir?
a. Ulus devletin tek tipleştirici vatandaşlık anlayışı- na meydan okumak
b. Sınıf temelli eşitsizliklerin insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
c. Kapitalizme alternatif sosyalist bir yaşamın altyapısını oluşturmak
d. Kimlik politikaları açısından vatandaşlara eşit haklar sağlamak
e. Vatandaşlığın tüm uluslara açık olmasını sağlamak

10. Vatandaşlığın İngiltere örneğini izleyerek evrimci bir bakış açısıyla medeni haklardan sosyal haklara doğru geliştiğini iddia eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Marx
b. Derrida
c. Wallerstein
d. Marshall
e. Waters

ÜNİTE 7 1A-2B-3C-4D-5E-6A-7B-8C-9D-10E
1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yoksullukla suça eğilim arasında bir ilişki kurmaktadır?
a. Tehlikeli sınıflar
b. Alttaki sınıf
c. Sınıf dışı
d. Alt sınıf
e. Çalışan yoksullar
2. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre yoksulluk toplumsal sistemin ve yapının bir doğasıdır?
a. Liberal yaklaşım
b. Marksist yaklaşım
c. Yapabilirlik yaklaşımı
d. Yoksulluk kültürü yaklaşımı
e. Post-modernist yaklaşım

3. Yoksulluğu bireysel nedenlere bağlı olarak açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisini dikkate almamaktadır?
a. Kişilerin yeteneklerini
b. Kişilerin sorumluluklarını
c. Kişilerin aldıkları ücretleri
d. Kişilerin disiplin anlayışlarını
e. Kişilerin harcamalarını
4. Yoksulluğu bireysel nedenlere bağlı olarak açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisini dikkate almaktadır?
a. Kişilerin yeteneklerini
b. Kişilerin sorumluluklarını
c. Kişilerin aldıkları ücretleri
d. Ekonomi politikaları
e. Kişilerin disiplin anlayışlarını
3 ve 4. Soruları incelemek lazım.” Yoksulluğu bireysel nedenlerle açıklamaya çalışan görüşler, kişilerin yetenekleri, sorumluluk ve disiplin anlayışı, tutumluluk derecesi ve gösterdikleri çaba gibi kendi kişisel özellikleri ile ilişkilendiren ve yoksulları hem kurban hem de neden olarak gören yaklaşım olarak özetlenebilir. Yapısal açıklama ise yoksulluğu, bireyin dışında/ötesinde, başta ekonomi politikaları olmak üzere, düşük ücret, yetersiz eğitim ve istihdam olanakları ve ayrımcılık gibi yoksulların kendi denetimleri dışındaki unsurların belirlediği sosyo-ekonomik sistemle ele almaktadır.”

5. “İnsani Gelişme Endeksi” hangi yıldan bu yana yoksulluk ölçümlerinde kullanılmaktadır?
a. 1980
b. 1985
c. 1990
d. 1995
e. 1998

5. soru Kitapta e şıkkı verilmiş .1990 olmalı” Yoksulluğun ölçülmesinde kullanılan araçlardan biri 1990’lı yıllardan bu yana uygulanan İnsani Gelişme Endeksidir. Bu ölçüm, çocuklarda beslenme oranları, çocuklarda ölüm oranları, toplumsal cinsiyet bazında gelişmeler, kaliteli suya erişim oranları ve benzeri insani gelişmeye ilişkin ölçütleri ele almaktadır.”

6. Türkiye’de 2005 yılı verilerine göre % 20’lik dilimlerin en altında yer alan nüfus grubu millî gelirin yüzde kaçını almaktadır?
a. 6.1
b. 6.0
c. 5.8
d. 5,3
e. 4,8
7. Rowntree iki yetişkin ve üç çocuktan oluşan bir aile için standart diyeti sağlayacak minimum haftalık gelir için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmıştır?
a. Görece Yoksulluk
b. Yoksulluk Sınırı
c. Mutlak Yoksulluk
d. İnsani Gelişme Endeksi
e. Beslenme Sepeti
8. Türkiye’de 2008 Hanehalkı Bütçe Anketi kapsamında yapılan yoksulluk çalışmasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Eğitim durumu azaldıkça yoksulluk riski azalmaktadır.
b. Açlık sınırında yaşayanların oranı kırda daha fazladır.
c. Hanehalkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk riski artmaktadır.
d. Kentte yaşayanların yoksulluk riski kırda yaşayanlara göre daha fazladır.
e. İnsani yoksulluk kentte daha fazladır.
9. Yurttaşlığı, bir toplumun tam üyesi olan herkese tanınan bir statü olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a. K. Marx
b. M. Weber
c. P. Townsend
d. T.H. Marshall
e. O. Lewis
10. Aşağıdaki toplumsal kesimlerden hangisi yoksulluk açısından göreli olarak daha az dezavantajlıdır? a. Kadınlar
b. Çocuklar
c. Yaşlılar
d. Engelliler
e. Düşük ücretlilerÜNİTE 8 1D-2C-3D-4C-5B-6E-7C-8E-9B-10C
1. Aşağıdakilerden hangisi eski toplumsal hareketlere örnek verilemez?
a. İşçi hareketi
b. Birinci dalga kadın hareketi
c. 20. Yüzyıl Avrupa’sındaki faşist hareketler
d. Küreselleşme karşıtı hareketler
e. Latin Amerika ve İngiltere’deki kölelerin özgürleşme hareketi

2. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketler içinde yer almaz?
a. Ekoloji Hareketi
b. Lezbiyen hareketi
c. Birinci dalga kadın hareketi
d. Barış hareketi
e. Hippi hareketi

3. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yeni toplumsal hareketleri nitelemez?
a. Sivil toplum
b. Kimlik
c. Çoğulculuk
d. Devrim
e. Post-endüstriyel toplum

4. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketleri tanımlamak için kullanılan geçerli bir ifade değildir?
a. Yeni toplumsal hareketler devrim fikriyle siyasi iktidarı hedeflyen hareketlerdir.
b. Yeni toplumsal hareketler ekonomik çıkar odaklı sınıfsal yapısı olan hareketlerdir.
c. Yeni toplumsal hareketler kimlik odaklı ve farklılaşma esasına dayalı hareketlerdir.
d. Yeni toplumsal hareketler endüstriyel toplumlarda oluşan sınıf temelli hareketlerdir.
e. Yeni toplumsal hareketler için verilecek en iyi örnek işçi sınıfı hareketidir.
SORUNUN DÜZELTİLMESİ GEREKİR.GEÇERLİ Bİ İFADEDİR DİYE SORULMALI.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yeni toplumsal hareket teorilerinden kopuş teorisine ait değildir?
a. Yeni toplumsal hareketler orta sınıf temellidir.
b. Yeni toplumsal hareketlerin talepleri eski toplumsal hareketlerden miras alınmıştır.
c. Yeni toplumsal hareketler kimlik yönelimli talepler içerir.
d. Yeni toplumsal hareketler hiyerarşik olmayan örgütlenme biçimleri ortaya koyar.
e. Yeni toplumsal hareketler merkezsiz örgütlenme biçimleri ortaya koyarlar.

6. Post-modernizm ve Post-yapısalcılık gibi çağdaş kuramlardan etkilenerek, Marksizmin sınıf ve ekonomiyi temel alan indirgemeci ve özcü yanlarını reddeden, Marksizmi liberal demokrasi ile uzlaştırmaya çalışan kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Muhafazakarlık
b. Postliberalizm
c. Çokkültürlü liberalizm
d. Postradikalizm
e. Postmarksizm


7. Aşağıdaki düşünür çiftlerinden hangisi yeni toplumsal hareketleri radikal demokrasi siyasetinin en önemli öğesi olarak düşünmüşlerdir?
a. Gramsci-Luxemburg
b. Lenin-Stalin
c. Laclau-Mouffe
d. Foucault-Derrida
e. Marx-Lenin
8. Her türden farklılığı, cinsiyet, kültür, cinsellik farkını kabul eden, bu farklılıkları onaylayan ve teşvik eden ve bu farklılıkların, farklılıklarını bastırmaksızın ya da özel gereksinimlerini yadsımaksızın demokratik bir toplulukta birleşmesi gerektiğini düşünen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir.
a. Muhafazakarlık
b. Liberalizm
c. Çokkültürlü liberalism
d. Neoliberalizm
e. Radikal demokrasi

9. Aşağıdakilerden hangisi radikal demokrasi projesini betimlemek için kullanıldığında geçersiz olur?
a. Demokratik toplum, yaşam tarzları, kültür ya da cinsel tercihlerin çeşitliliğini onaylamalıdır.
b. Emek-sermaye çelişkisi siyasetin temel mücadele alanı olmalıdır.
c. Marksizm, sınıf dışında çeşitli ve farklı mücadeleler olduğunu kabul etmelidir.
d. Demokrasinin derinleştirilme mücadelesi de siyasetin ayrılmaz parçasıdır.
e. Demokrasi mücadelesinde tüm farklı kimlikler eşit derecede önemlidir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Postmarksizme yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
a. Postmarksizm, kitlelerin yönetime katılımı anlamında bir şey söylemeyerek daha çok liberal demokrasisinin ötesine geçememiş bir proje olarak değerlendirilmektedir.
b. Postmarksizm, yeni çatışma biçimlerinin emek sermaye arasında değil devlet ve sivil toplum arasında şekillendiğini iddia etmesine rağmen, devlete ilişkin herhangi bir mücadele anlayışı ya da biçiminden söz etmemektedirler.
c. Postmarksizm toplumdaki mülkiyet ilişkilerine bağlı ekonomik ve toplumsal sömürü biçimlerine odaklanarak farklı kimlik mücadelelerini görmezden gelmektedir.
d. Siyasetin merkezine yerleştirdikleri yeni toplumsal hareketlerin değişken ve kimi zaman birbirinin karşıtı özneleri aynı politik proje içinde nasıl bir araya getirebilecekleri konusunda bir şey söylememektedir.
e. Postmarksizmin parçalı, tikel ve çoğulcu kimliklere odaklanan anlayışı sınıfsal sömürü tarafından oluşturulan fakat tüm toplumsal ilişkileri biçimlendiren toplumsal bir sistem olarak kapitalizmin kapsayıcı bütünlüğünü görememektedirÜNİTE 9 1B-2C-3A-4E-5D-6A-7B-8C-9E-10D
1. Marksist bakış açısına göre makine kullanımı ve teknolojinin gelişimi ne anlam ifade eder?
a. Sınıflar arası farklar azalmaya başlar, sınıfsız bir topluma doğru yol alınır.
b. Üretim süreci hiyerarşik bir disiplinine zorlanırken, emek ve emek süreci parçalanır.
c. Bilgi toplumuna geçiş için gerekli şartlar oluşur.
d. İdeolojiler ortadan kalkar, emek sermaye çeliş- kisi son bulur
e. Yönetici sınıf burjuvazi gücünü ve önemini yitirir.

2. Aşağıdakilerden hangisi sanayi sonrası toplum kuramlarının savlarından biri değildir?
a. Üretimin kaynağı bilgidir.
b. Sanayi ekonomisi bitmiştir.
c. Kol emeği baskın emek gücüdür.
d. İşçilerin öz yönetim gücü artmıştır.
e. Sınıflar önemini kaybetmiştir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Ernest Mandel’in Geç Kapitalizm tanımlamasına uygundur?
a. Entelektüel emek proleterleşir.
b. Zenginliğin ve değerin kaynağı bilgi olur.
c. Yöneten sınıf bilgiye hakim olan idarecilerdir.
d. Akıllı şirketler azami kâr peşinde değildir.
e. Kapitalizm sona ermektedir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Weberci yeni sınıf analizlerinin ortak yönlerinden biri değildir?
a. Sınıfı gelir açısından değerlendirir.
b. Sınıfı sosyal bilimsel gruplama yöntemi olarak niceliksel sayılara indirger.
c. Sınıfı sabit meslek yapısı açısından değerlendirir.
d. Sınıfı toplumsal statü ve otorite ilişkileri bakı- mından değerlendirir.
e. Sınıfı üretim ilişkileri ve artı değer bakımından değerlendirir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Alvin Gouldner’ın yeni sınıf tanımına uygundur?
a. Yeni sınıf aristokrasinin aksine yatırımcıdır.
b. Yeni sınıf sanayi üretimine dayalıdır.
c. Yeni sınıfın baş aktörleri sermaye ve emektir.
d. Yeni sınıf yatırımcı eski sınıfın aksine entelektüel güce sahiptir.
e. Yeni sınıf profesyonel elitlerden meydana gelmez.

6. Enformasyon toplumu kuramlarında, “imalat sanayinin yerini hizmet işlerinin aldığı” yargısı aşağıdakilerden hangi çıkarıma yol açmıştır?
a. İşçi sınıfının ortadan kalktığı.
b. Refah seviyesinin dengelendiği.
c. Bürokrasinin güçlendiği.
d. Bilgisayarlaşmanın azaldığı.
e. Üretimin azaldığı.

7. Aşağıdakilerden hangisi post-fordizmin belirleyici özelliklerindendir?
a. Emek süreci sekiz saatlik montaj hattı üretimine dayalıdır.
b. Esnek üretim sıfır saatli sözleşme yaygındır.
c. Fabrika merkezli kitlesel üretim modeline dayanır.
d. Keynesci ekonomi politikaları temel alır.
e. Emek ile sermaye arasındaki çelişki sönümlenmiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Jean Baudrillard’ın görüşünü yansıtır?
a. İşçi sınıfı üretimden gelen gücüyle dünyayı değiştirir.
b. Kapitalist, sistemde üretim ilişkileri ve artı değer sömürüsü başattır.
c. Kapitalist sistemin itici gücü, üretim değil tüketimdir.
d. İşçi sınıfı evrensel dönüştürücü güçtür.
e. Tüketim kültürünün asıl açıklayıcısı meta fetişizmi kavramıdır.

9. Karl Marx “her kapitalist açısından kendi işçileri dışında kalan bütün işçi sınıfının, tüketici olduğunu” söylerken hangi ilişkiye dikkat çekmektedir?
a. Bilgi ve zihin ilişkisine
b. Üretici ve tüketici ilişkisine
c. Mavi yakalı ve beyaz yakalı işçi ilişkisine
d. Sanayi imalatı ve tüketim toplumu ilişkisine
e. Ücretli emek ve sermaye ilişkisine

10.Bilişsel Kapitalizm tanımlaması neyi ifade eder?
a. Emeğin sermayenin boyunduruğundan kurtulduğunu.
b. İşçi sınıfı ile burjuvazi gibi ikili ayrımların önemini yitirdiğini.
c. Yönetici sınıfın enformasyon donanımı yüksek toplumsal gruplara geçtiğini.
d. Emeğin iletişimsel gücünün kapitalist işe tabi kılındığını.
e. Entelektüel yeni orta sınıfın egemen olduğunu.

ÜNİTE 10 1A-2A-3B-4B-5C-6C-7D-8D-9E-10E
1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye, Mısır, Hindistan, Arjantin gibi sanayileşme ve kapitalizm ile daha geç tanışan ülkeler için kullanılmaktadır?
a. Sonra gelişecek toplumlar
b. Barbar toplumlar
c. Geri bıraktırılmış toplumlar
d. Azgelişmiş toplumlar
e. Gelişmekte olan toplumlar
SORU HATALI GİBİ GELDİ BANA”Dünyanın belirli mekânlarında ve belirli bir zamanında sanayileşme ve kapitalizm gerçekleşirken (ingiltere, Fransa, Almanya ve benzeri), bizim gibi toplumlar (Türkiye, Mısır, Hindistan, Arjantin ve benzeri) sanayileşme ve kapitalizmle daha geç tanıştı. Bu geç tanışma sosyal bilimler için özel bir öneme sahiptir. Bu özel önemi de en çok bizim gibi toplumları tanımlamak için kullanılan kavramlara bakarak anlayabiliriz: barbar toplumlar, geleneksel toplumlar, üçüncü dünya, geri bırakılmış toplumlar, sömürge toplumlar, azgelişmiş toplumlar, gelişmekte olan toplumlar”

2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Avrupa merkezli tanımlamayı içermektedir?
a. Geleneksel toplumlar
b. İkinci Dünya toplumları
c. Gelişmiş toplumlar
d. Sanayileşmeye açık toplumlar
e. Kapitalistleşmeye açık toplumlar

3. Karl Marx, Batı dışı toplumları tanımlamak için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmıştır?
a. Geleneksel kapitalizm
b. Asya tipi üretim tarzı
c. Gelişmekte olan kapitalizm
d. Sanayileşmeye açık toplumlar
e. Kapitalistleşmeye açık toplumlar

4. Max Weber, Batı dışı toplumları tanımlamak için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmıştır?
a. Geleneksel kapitalizm
b. Patrimonyalizm
c. Gelişmekte olan kapitalizm
d. Sanayileşmeye açık toplumlar
e. Kapitalistleşmeye açık toplumlar

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sınıf ve eşitsizlik analizlerinin zorluklarından biridir?
a. Geleneksel kapitalizmin bulunması
b. Patrimonyalizmin görülmesi
c. Geç-ulus devlet ideolojisinin oluşması
d. Sanayileşmenin geç oluşmaya başlaması
e. Kapitalist ilişkilerin yerleşmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi maddi yeniden üretimin unsurlarından biridir?
a. İdeoloji
b. Kültür
c. Bölüşüm
d. Meta
e. Semboller

7. Üretim sürecinde yaratılan toplam artı değer ile alınan ücret arasındaki farka ne ad verilir?
a. Ücret değeri
b. Maaş değeri
c. Kullanım değeri
d. Artı-değer
e. Değişim değeri

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sermaye sahibi ve bileşenlerini ayırmak için kullanılan kriterlerden biri değildir?
a. Sermaye büyüklüğü
b. Pazar
c. Fonksiyon
d. Sermayenin kullanımı
e. Birikim sürecine giriş

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de geleneksel dönüşüm halindeki sınıflardan biridir?
a. Niteliksiz işçiler
b. Nitelikli işçiler
c. Yarı nitelikli işçiler
d. Sanayi işçileri
e. Zanaatkarlar

10. Aşağıdakilerden hangisi Serdal Bahçeli ve Ahmet Köse’nin Türkiye’de Hanehalkı Sınıfsal Yapı çalışmasında analiz ettiği sınıflardan biri değildir?
a. Kentli mülk sahibi sınıflar
b. Küçük burjuvazi
c. Kırsal mülk sahibi
d. Kırsal emekçiler
e. Kadın emekçilerE-ALIŞTIRMA SORULARI

ÜNİTE 1 BADBABBCAE
1-Dünya tarihinde egemenliği, dine ve soya dayandırmak yerine halk gibi evrensel ve seküler bir içeriğe kavuşturan ilk siyasal devrim aşağıdakilerden hangisidir?

İngiliz Endüstri Devrimi

Fransız Devrimi

Bolşevik Devrimi

Alman Devrimi

Amerikan Özgürlük Devrimi

2-“İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı” eseri aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

J. J. Rousseau

T. Hobbes

J. Locke

T. H. Marshall

K. Marx
3-“Açgözlüler Toplumu” adlı eserinde, bırakınız-yapsınlar, bırakınız-geçsinler deyimi ile ifade edilen kapitalizmin serbest piyasacı ilkelerini “açgözlülük etiği” olarak suçlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

K. Marx

T.H. Marshall

F. Hayek

R. H. Tawney

T. Hobbes
4-“Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik”sloganı aşağıdaki devrimlerden hangisinin temel sloganı haline gelmiştir?

İngiliz Endüstri Devrimi

Fransız Devrimi

Bolşevik Devrimi

Alman Devrimi

Amerikan Özgürlük Devrimi
5-Eşitsizliği doğal (fiziki) ve siyasal olmak üzere ikiye ayrılabileceğini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

J. J. Rousseau

K. Marx

M. Weber

R. H. Tawney

M. Tumin
6-Kapitalist toplumun, kendinden önceki toplumlardan çok daha belirgin bir biçimde sınıf esasına göre tabakalaştığını ve bu tabakalaşmanın toplumsal sınıfların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini öngören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Liberalizm

Marksizm

Yapısal işlevselcilik

İşlevselcilik

Refah devleti kuramı
7-Eşitsizlik ve tabakalaşmanın evrensel olduğunu ve yapısal olarak her toplumun kendi varlığını sürdürmek bakımından kilit işleve sahip konumlarda yer alacak kişileri bu yönde güdülerken zorunlu olarak eşitsizlik üretmek zorunda olduğunu savunan düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?

Marx ve Engels

Davis ve Moore

Hayek ve Kant

Nozick ve Friedman

Lemel ve Noll

8-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hayek’in görüşleri arasında sayılamaz?

Toplumsal eşitsizlik, kapitalizme dinamizm kazandıran bir işleve sahiptir.

Gelir ve servet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelenler, girişimciliği zedelemektedir.

Keynesçi sosyal devlet uygulamaları yenileşmeyi, inisiyatifi ve kalkınmayı sağlamıştır.

Piyasadan kaynaklanan getirilerin sahiplenilmesi ve birikim engellenmemelidir.

Dinamik bir sistem olarak kapitalizm uzun erimde herkesin yaşam standardını iyileştirecektir.
9-Aşağıdaki düşünürlerden hangisi görüşleriyle neoliberalizmin felsefi temellerini atmıştır?

F. A. Hayek

K. Marx

T. H. Marshall

M. Tumin

F. Engels
10-Kapitalist piyasa ilişkilerinin iktisadi kalkınmanın olduğu kadar bireysel özgürlüklerin de biricik teminatı olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Sosyalizm

Refah devleti yaklaşımı

Karma Ekonomi

İdealizm

Neo-liberalizm

ÜNİTE2 CDABEAEDAB
1-Kapitalizmin, kapitalist olmayan toplumsal ilişkileri ve varlıkları kendi bünyesinde eritip sermaye ilişkisinin bir parçası kılabildiği ölçüde varlığını sürdürebilen bir system olduğunu ve işçileşmenin, kapitalist gelişmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Liberalizm

Neoliberalizm

Marksizm

Keynesçi yaklaşım

Sosyal demokrasi
2-Kapitalizm içerisinde varlıkların piyasada alınır-satılır bir sermaye malı haline gelmesi süreci olarak ifade edilebilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

İşçileşme

Mülksüzleşme

Ulusallaşma

Metalaşma

Zenginleşme

3-Aşağıdakilerden hangisi Weber’in toplumsal sınıf görüşünü yansıtmaktadır?

Sınıf analizinin merkezine kültürel nedenler, statü ve güç odakları yerleştirilmelidir.

Sınıf analizinin sermaye ve işçi grupları üzerinden analiz edilmelidir.

Sınıf analizi iktisadi faktörler ve altyapısal faktörler tarafından biçimlendirilmelidir.

Sınıf analizi işçilerin mücadeleleri ve siyasal devrim gelenekleriyle birlikte düşünülmelidir.

Sınıf işçi sınıfının ve burjuvaziyi birleştiren ve ayrıştıran unsurlar üzerinden ele alınmalıdır.

4-E. O. Wright’ın sınıf kuramında bir grup insanın, elinde bulundurdukları üretim araçları, vasıf, uzmanlık gibi varlıklarla diğer insanların elde ettiği getiriler üzerinde yol açtıkları adaletsiz sonuçlar olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Metalaşma

Sömürü

İşçileşme

Sermaye birikimi

Mülksüzleşme

5-Üretimin merkezi öneminin kaybolarak yerini tüketime bıraktığını; toplumsal kimliklerin ve toplumsal sınışarın tüketim ilişkiler içinde inşa edildiğini; ve işçi sınıfının çözüldüğü ve ileri kapitalist toplumların sınışı toplumlar olmaktan çıktıkları görüşünü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Marksizm

Sosyalizm

Liberalizm

Neoliberalizm

Postmodernizm

6-İşçi sınıfının, diğer sınışarla, devletle, toplumla girdiği karşılıklı ilişkilerde oluştuğunu; ancak bu ilişkinın sadece yapısal güç/iktidar terimleriyle değil, kültürel meşruiyet terimleri ile de anlaşılmak durumunda olduğunu savunan ilişkisel sınıf anlayışının öncüsü düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

E. P. Thompson

D. Locwood

K. Eder

E. O. Wright

M. Friedmann

7-İşçi sınıfı içinde güç ya da çatışma odaklı toplum imgesine sahip olan “geleneksel işçiler” ve paraya dayalı toplum imgesine sahip olan “bireyselleşmiş işçi” tiplemesi şeklinde iki genel tipleme geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

K. Eder

E. P. Thompson

K. Marx

E. O. Wright

D. Lockwood

8-Marksist sömürü kavramını Weberci güç ilişkileri yaklaşımı içine yerleştirerek, her iki gelenek arasındaki ayırımları aşmayı amaçlayan bir kuramsal inşa stratejisi uygulayan ve “çelişkili sınıf konumları” yaklaşımının savunucusu düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

K. Eder

E. P. Thompson

K. Marx

E. O. Wright

D. Lockwood

9-Aşağıdakilerden hangisi sınıfsal yaklaşımın postmodern eleştirilerinden birisidir?

Gerek politik özneler gerekse de kolektif eylemler, toplumsal sınıf gibi yapısal pozisyonlara bakılarak anlaşılamaz.

Sınıf konumu, sınıfsal olmayan konumlara göre daha önceliklidir.

Maddi üretim ve sınıfsal mücadeleler toplumsal yaşamın en başat öğesidir.

Irk, milliyet ve cinsiyet gibi kimlik kategorilerinin toplumda herhangi bir ağırlığı yoktur.

Her şeyden önce toplumsal gerçeklik maddesel bir inşadır.

10-İnsanların önceden yapılanmış bir toplumun içine doğduğunu; bu toplumun da genellikle üretim ilişkilerinin belirlediği kanallar içinde yapılandığını ve toplumsal mücadele içinde kendilerini bir sınıf olarak keşfettiklerini iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Neoliberal yaklaşım

İlişkisel Sınıf Yaklaşımı

Çoklu sınıf yaklaşımı

Marksist yaklaşım

Liberal yaklaşım

ÜNİTE 3 BCBADCEBCB
1- Küçük meta üreticilerinin kapitalizmin genel işleyiş mekanizmaları tarafından sömürülen ücretli emek eşdeğeri olarak kavramsallaştırılması gerektiğini ve küçük meta üreticilerinin tarımsal üretim içerisinde bir artı değer yarattığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

K. Marx

H. Bernstein

M. Gibbon

S. Neocosmos

T. Skocpol

2-Üretim araçları ile belirli miktar bir sermayeyi elinde bulunduran ancak bunları bir araya getirerek üretimi gerçekleştirebilmek ve birikim yapabilmek için kendisi için çalışacak işçilere ihtiyaç duyan sınıfı ifade eden sosyolojik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Meta

Anapara

Kapitalist

İşçi

Köylü

3-Aşağıdakilerden hangisi kapitalist üretim tarzının özelliklerinden biri değildir?

Bu sistemde üretim araçlarını ve sermayeyi üretime sürecine sokarak birikim gerçekleştirenler kapitalistlerdir.

Kapitalistlerin ürettiği artı-değere piyasa ilişkileri içerisinde ücretli emekçiler tarafından el konulmaktadır.

Kapitalizm tarihin her evresinde var olmuş bir toplumsal sistem değildir.

Emekçiler, kapitaliste çalışma kapasitesini yani emek gücünü satmak durumundadır.

Kapitalist gelişme süreci zorunlu olarak işçileşme sürecini bünyesinde barındırır.

4-Büyük toprak sahiplerinin kapitalist çiftçiliğe dönüşeceği ve kendisi için çalışan köylülerin ise ücretli çalışanlara dönüşeceği beklentisi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?

Doğrusal Proleterleşme Tezi

Kapitalizmin Tasviyesi

Büyük Dönüşüm

Burjuvalaşmanın Tasviyesi

Metalaşmış Hane Tezi

5-İşçinin ertesi gün fabrikaya en azından aynı şekilde çalışabilecek durumda gelebilmesi için gerekli olan emek gücünün yeniden üretim maliyeti aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

Burjuvazi

Metalaşma

Proletarya

Ücret

Emekçi

6-Kendi geçimlik ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan üretimi gerçekleştirebileceği araçlardan yoksun olan ve bu nedenle kendisini yeniden üretebilmek için üretim araçlarını elinde bulunduran kapitaliste çalışma kapasitesini satmak durumunda olanları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Metalaşma

Köylülük

Ücretli Emekçi

Kapitalist Burjuvazi

Sanayileşme

7-Aşağıdakilerden hangisi küçük üreticilerin karakteristik özelliklerinden biri değildir?

Toprak, makine, tohum gibi üretim araçlarına büyük oranda sahip olmak.

Metalaşmamış aile emeği temelinde üretim yapmak.

Geçimlik üretim ve piyasa için üretimi bünyesinde birleştirmiş olmak.

Üretim ve yeniden üretimlerini genel olarak basit yeniden üretim şeklinde gerçekleştirmek.

Geçimini üretim ve üretimden kazanılan faiz değerleri üzerinden sağlamak.

8-Aşağıdakilerden hangisi küçük meta üreticilerinin kapitalizm tarafından düzenlenen ancak sömürülmeyen, daha ziyade kendi kendilerini istihdam eden küçük burjuvalar olduklarını savunan düşünürlerden birisidir?

H. Bernstein

S. Neocosmos

F. Engels

D. Chayanov

E. Thompson9-Kapitalizmin, kapitalist olmayan toplumsal ilişkileri ve varlıkları kendi bünyesinde eritip sermaye ilişkisinin bir parçası kılabildiği ölçüde varlığını sürdürebilen bir sistem olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Liberalizm

Sosyal Demokrasi

Marksizm

Keynesçilik

Neo-liberalizm
10-Kapitalizm öncesi ilişkilerin ya da gelişmiş bir kapitalist toplumda var olmasını beklemediğimiz ilişkilerin tarımsal ilişkiler içerisinde şu veya bu şekilde varlığını sürdürmesinden kaynaklanan bir ekonomik, toplumsal ve politik “geri kalmışlık” sorunu olarak ifade edilebilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Metalaşma Sorunu

Tarım Sorunu

Düşük Ücret Sorunu

Burjuvalaşma Sorunu

Birikim Rejimi Sorunu

ÜNİTE 4 CACDDECECD
1-Anthony Giddens’ın “toplumsal ilişkilerin, uzak yerellikleri birbirine bir şekilde bağlayarak, yerel gelişmelerin kilometrelerce ötedeki olaylar tarafından belirlenmesine neden olan (ya da tersi), dünya ölçeğinde yoğunlaşması” olarak tarif ettiği sosyolojik süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Metalaşma

Kültürel Dönüşüm

Küreselleşme

Enternasyonalizm

Neoliberalizm

2-Dünya ölçeğinde teknoloji, siyaset ve ekonomi alanında yaşanan gelişmelerin radikal sonuçlar doğurduğunu vurgulayan ve bu yeni toplum biçiminin, eskisine kıyasla daha demokratik, eşitlikçi, çelişkisiz bir toplum biçimi olduğunu savunan küreselleşme akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Radikaller

Dönüşümcüler

Neoliberaller

Şüpheciler

Modernistler

3-Küreselleşme tartışması ister ekonomi, ister kültür, isterse de siyaset alanında yapılsın tartışmanın esası aşağıdaki temel aktörlerden hangisi üzerinde odaklanmaktadır?

İşçi sınıfı

Beyaz yakalılar

Ulus-devlet

Sendikalar

Parti liderleri

4-1990’larda ulus-devletin nasıl kavramsallaştırılması gerektiğine ve tarım-gıda ilişkilerinin küresel ölçekte nasıl analiz edilebileceğine ilişkin yöntemsel ve kuramsal tartışmaları başlatan ve analizin kapsam ve içeriğinin küreselleşme süreci ile beraber ortaya çıkan yeni eğilimleri içerebilecek bir düzeye taşınması amacıyla yeni kavramlar ortaya atan yaklaşım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
A.Geleneksel sosyoloji
B.Kır Sosyolojisi
C.Marksist Tarım yaklaşımı
D.Tarım ve gıda Sosyolojisi
E.Biyomedikal Sosyoloji
5-Ulus-devletlerin ve ulusal sınırların hala önemini koruduğunu bu yüzden ulusların ötesinde değil arasında yaşanan ilişkilerin hâkim olduğu bir toplumsal yapıdan bahsederek; teknoloji, siyaset ve ekonomi alanında yaşanan gelişmelerin daha eşitlikçi ve özgürlükçü bir topluma doğru olan niteliksel bir dönüşüme neden olmadığını savunan küreselleşme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Radikaller

Dönüşümcüler

Neoliberaller

Şüpheciler

Modernistler
6-Aşağıdakilerden hangisi Ecevit’in ortaya attığı küreselleşme sonrası ortaya çıkan güncel tarım tartışmalarını temel vurguları ve odaklandıkları sorunsallardan biri değildir?

Devlet ile ilgili konular yerine sermaye birikiminin ulus-ötesi karakteri ön plana çıkartılmaya başlanmıştır.

Tarım politikaları yerine tarım-gıda politikaları kapsamında analizler yapılmaya başlanmıştır.

Tarımsal ilişkilerin sürmesi yerine tarımın sanayileşmesi vurgusu hakim hale gelmiştir.

Üretim ilişkileri yerine ürün işleme, pazarlama ve dağıtım süreçlerinin önceliği vurgulanmıştır.

Tarım alanında devlet desteklerinin gıda üretimdeki önemi yeniden vurgulanmaya başlamıştır.
7-Tarım ve gıda ilişkilerini bir bütünlük arz eden üretim, işleme, dağıtım, pazarlama, tüketim ilişkilerinin toplamı olarak gören ve tarımdaki ilişkilerinin anlaşılabilmesi için bu ilişkilerin tarımsal üretimin ileri ve geri bağlantılarını içeren bir bütünlük ve kapsamda analiz edilmesi gerektiğini savunan betimleyici çerçeve hangisidir?

Metalaşma

Küçük meta üretimi

Tarım-gıda sistemi

Gıda rejimi

Gıda endüstrileşmesi
8-Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerden itibaren dolaşıma giren Neo-liberal gıda rejiminin tarımdaki etkilerinden biridir?

Ulus-devlet tarımın ileri ve geri bağlantılarında büyük oranda daha fazla aktif hale gelmeye başlamıştır.

Küçük meta üreticiliği mülkler kazanmış daha bağımsız ve değerli hale gelmiştir.

Sözleşmeli çiftçilik dönemi sona ermiş ve işçilerin sınıfsal konumlarında ilerlemeler sağlanmıştır.

Kadın emeğinin yoğun kullanımında azalmalar meydana gelmiş ve kadınların tarımdaki etkinlikleri azalmıştır.

Gıdaların üretimi, korunması ve dolaşımı için kullanılan kimyasalların yeraltı sularında ve toprağın yapısından yarattığı tahribat artmıştır.

9-Aşağıdakilerden hangisi güncel tarım sorunu tartışmalarının küçük meta üreticilerine ilişkin temel tezleri arasında sayılamaz?

Uluslararası ticareti sınırlandıran unsurlar serbest piyasa lehine ortadan kaldırılmaktadır.

Biyoteknoloji ve ikamecilik olmak üzere tarım-gıda teknolojilerinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır.

Teknoloji alanda meydana gelen gelişmeler sayesinde mülkiyet hakları köylülerin kontrolüne geçmektedir.

Neo-liberal düzenlemelerle ayrıca güçlenen çokuluslu tarım-gıda şirketleri belirleyici bir rol oynamaktadır.

Küçük meta üreticileri sermaye karşısında meta-dışı ilişkilere girebilmeleri sayesinde koruduğu bağımsızlığını yitirmiş ve işçileşmiştir.

10-Kapitalizmi kendi tarihi içerisinde sorunsallaştırarak ele alan ve tarım ve gıda ilişkilerinin ancak kapitalizmin kendi tarihsel serüveni içerisinde ve bu geniş bağlama yerleştirilerek anlaşılabileceğine işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A.Metalaşma
B.Küçük meta üretimi
C.Tarım-gıda sistemi
D.Gıda rejimi
E.Gıda endüstrileşmesi

ÜNİTE 5 CCBDEBCAED
1-Kapitalist toplum düzeni içinde sınıf savaşımlarının nedenlerini gidermeye dönük önlemler ve politikalar öngörmek, oluşturmak ve uygulamak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Metalaşma

Sosyalleşme

Sosyal Politika

İstihdam politikası

Sosyalizm

2-Bireylere ve ailelere asgari bir gelir güvencesi veren; ‘toplumsal’ tehlikelere karşı koruyan; sosyal güvenlik olanakları sağlayan; toplumsal konumları ne olursa olsun tüm vatandaşlara eğitim, sağlık, konut gibi sosyal hizmetler alanında belirli bir standarda getiren devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Bonapartist devlet

Kapitalist devlet

Refah devleti

Liberal devlet

Radikal Demokratik devlet

3-Geniş anlamda toplum-devlet ilişkileri, dar anlamda endüstri ilişkileri sisteminin aktörlerinden işçi ve işveren örgütlerinin birbirleriyle ve hükümetler ile olan ilişkileri hangi kavramla ifade edilebilir?
A.Liberalizm
B.Korporatizm
C.Bonapartizm
D.Piyasa Ekonomisi
E.Demokrasi

4-Sosyal politikaların ve refah devletinin en gelişkin olduğu tarihsel dönem aşağıdakilerden hangisidir?

1841-1890 arası

1890-1945 arası

1915-1945 arası

1945-1973 arası

1973-2000 arası

5-Aşağıdakilerden hangisi Refah devleti uygulamalarının terkedilmesiyle gündeme gelen Asgari Geçim Devleti'nin temel özellikleri arasında sayılamaz?

Refah ve işgücü piyasası programlarında piyasanın ağırlık kazanması

Refah desteğinin miktarında ve uygunluk ölçütleri alanında kesintiler

Eğitime ve öğretime katılımda değişik baskı biçimlerinin uygulanması

Sosyal yardım politikalarına hak kazanmanın zorlaştırılması ve yardımlardan yararlananların daha fazla denetlenmesi

Mesleki eğitime ağırlık verilerek devletin eğitimdeki ağırlığının artması
6-Neo-liberal politikalar ile birlikte gündeme gelen özelleştirme politikalarının en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Ekonomik verimliliği sağlamak ne de tüketiciye daha iyi hizmet vermek

Sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için kullanabilecek olan kamu kaynaklarını özel kesime aktararak, sermayeyi güçlendirmek

Özelleştirilen kuruluşların hisselerini halka dağıtarak sosyal adaleti sağlamak.

Önemli birçok finansal kuruluşlarda ya da çok büyük yatırımcılarda toplanmış olan sermayeyi küçük sermayedarlara aktarmak

Sermayenin cezalandırılarak emeğin ödüllendirilmesi ve servetin toplumun tavanından tabanına aktarılmasına çalışmak

7-Aşağıdakilerden hangisi, kamu politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına işçi ve işveren örgütlerinin katılımının sağlaması, iktisadi bir sistemin işleyişi, devletin işçi sınıfını kontrol altında tutmak için uyguladığı bir strateji, bir sosyal kontrol mekanizması ve çatışmaların yönetimi anlamına gelecek bir kavramdır?

Meritokrasi

Demokrasi

Korporatizm

Solidarite

Komünizm

8-Çıkar guruplarının sivil toplum içinde kendiliğinden oluşmadığı, devletçe yaratıldığı ve ifade ettikleri çıkarların niteliği ve kapsamı devletçe sınırlandırıldığı ve bu guruplar tepeden inme baskılara maruz bırakıldığı korporatizm biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Otoriter korporatizm

Liberal korporatizm

Demokratik korporatizm

Meritokrarik korporatizm

Neo-liberal korporatizm

9-Aşağıdakilerden hangisi korporatist bir devlet için söylenemez?

Korporatizmde çıkarlar ayrıcalıklarla donatılmış çıkar örgütleri tarafından temsil edilirler

Grupların temsil sayıları sosyal kontrol boyutunu da içeren uzlaştırma şeklinde gerçekleşir.

Devlet çıkar örgütlerinin bazılarına yapısal ve fiili ayrıcalıklar tanır, onları koruyup gözetir.

Devlet, örgütlerin işlev alanını, temsil edeceği çıkarları, üyelerin niteliğini, liderliğin nasıl ve kimlerden oluşacağını denetlemektedir.

Korporatist devlet milli gelirin paylaşımında ve endüstri ilişkilerinde sınışararası çatışmaları derinleştirecek çatışmacı siyaset izler.

10-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sanayileşmiş kapitalist ülkelerin sosyal politika alanındaki önlemlere yönelmesini hızlandırmalarına neden olmuştur?

1789 Fransız Devrimi

1844 İngiliz Sanayi Devrimi

1918 I. Dünya Savaşı

1917 Rus Devrimi

1890 Alman Sosyal DevrimiÜNİTE 6 BBCBAEEEAD
1-Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlığın kurucu unsurları arasında değildir?

Yasal statü

Özel Alan

Haklar

Siyasal Katılım

Aidiyet Duygusu

2-Vatandaş olmanın herkese açık bir hak değil aksine bir tür imtiyaz sahibi olmak anlamını taşıdığı veyurttaş olabilmenin koşulunun ise özgür, servet sahibi ve erkek olmaya bağlı olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Rönesans

Antik Yunan

Modernite

Postmodernite

Fransız Devrimi

3-Modern vatandaşlığın kuruluşunu hazırlayan temel gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Rönesans

Reform

Fransız Devrimi

Rus Devrimi

Sanayileşme

4-Vatandaşlığın rasyonel ve özerk olduğu, siyasi katılım ve denetim yetenekleri olduğu varsayılan özgür bireyler ve onların yarattığı siyasi kurumlar üzerinde temellendiği vatandaşlık biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Ortaçağ vatandaşlığı

Modern vatandaşlık

Postmodern vatandaşlık

Antik Yunan vatandaşlığı

Roma vatandaşlığı

5-“Vatandaşlık ve Toplumsal Sınıflar” adlı eseriyle vatandaşlık konusunda önemli tespitler yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

T.H. Marshall

K. Marx

M. Weber

R. H. Tawney

M. Tumin

6-Vatandaşlığın sağladığı yasal eşitlik statüsünün sınıf eşitsizliklerini gidermediğini ve vatandaşlıkla kazanılan demokratik hakların sınırlı ve parçalı olduğuna işaret eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

T.H. Marshall

M. Weber

E.O. Wright

E.P. Thompson

K.Marx

7-Bir kişinin yasal statüsünü gösteren vatandaşlık ile bu toplumsal üyelikten doğan hakların kullanılması veya uygulanması anlamına gelen vatandaşlık ayrımını anlatan ikili kategori aşağıdakilerden hangisidir?

Evrensel ve Tikel Vatandaşlık

Geleneksel ve Modern Vatandaşlık

Homojen ve Heterojen Vatandaşlık

Kozmopolitan ve Global Vatandaşlık

Resmi ve Gerçek Vatandaşlık

8-Demokratik vatandaşlık anlayışını bir burjuva kavramı olduğunu, ve liberal vatandaşlığın eşitlik idealinin kibar görünümü altında sınıf uzlaşmazlıklarını gizlediğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Neoliberal yaklaşım

Postmodern yaklaşım

Serbest piyasa yaklaşımı

Yeni sağ yaklaşım

Ekonomi-politik yaklaşım

9-Aşağıdakilerden hangisi T.H. Marshall’a yöneltilen eleştirilerden birisidir?

Vatandaşlık haklarına doğrusal ve geri çevrilemez bir süreç olarak görmüştür.

Sosyal refah devletinin dahil edici siyasetinin yeni eşitsizlikler ve yoksunluklar üretebileceğini iddia etmiştir.

Modern toplumun vatandaşlık kurumunun sağlayacağı sosyal haklar sayesinde hiçbir zaman eşitliğe ulaşamayacağına inanmaktadır.

Vatandaşlık çerçevesinde etnik veya kültürel farklılıklara aşırı dikkat göstermektedir.

Kadın haklarını aşırı önemsemekle suçlanmaktadır.

10-Marshall onsekizinci yüzyılda ifade, düşünce ve inanç özgürlüğü ve adalet hakkı gibi bir kısım vatandaşlık haklarını aşağıdaki kategorilerden hangisiyle açıklamıştır?

Sosyal haklar

Siyasal haklar

Ekonomi hakları

Medeni Haklar

Liberal haklar

Ünite 7 ACCBADEADB
1-Özellikle modern dönemdeki yoksulluğu, kapitalist üretim biçimine bağlı olarak, bu üretim biçiminin çıktısı olarak ele alan; sermayenin emeğin üretkenliğini sürekli arttırma eğilimi ve isteğinin yoksulluğa neden olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Marksist Yaklaşım

Liberal Yaklaşım

Kültürel Yaklaşım

Mutlak Yoksulluk yaklaşımı

Göreli yoksulluk yaklaşımı

2-Yoksulluğu kişilerin yetenekleri, sorumluluk ve disiplin anlayışı, tutumluluk derecesi ve gösterdikleri çaba gibi kendi kişisel özellikleri ile ilişkilendiren ve yoksulları hem kurban hem de neden olarak gören açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

Yapısal açıklama

Ezoterik açıklama

Bireysel açıklama

Makro açıklama

Meta açıklama

3-Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun ölçülmesinde kullanılan ölçütlerden biridir?

Nüfus

Yaşanılan yer

Gelir dağılımı

Servet sahibi oranı

Sanayileşme4-Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda beslenme oranları, çocuklarda ölüm oranları, toplumsal cinsiyet bazında gelişmeler, kaliteli suya erişim oranları v.b. gelişmeleri ölçüt olarak kullanan bir yoksulluk ölçümüdür?

Gelir dağılımı

İnsani gelişim endeksi

Gelir bölüşümü

Mutlak yoksulluk oranı

Gayri Safi Milli Hasıla

5-Bir toplumda geçerli ve geleneksel olarak o toplumda belli bir zamanda toplumun üyeleri tarafından kabul edilmiş yaşam standardına göre belirlenen ve zamana, kişiye ve yere göre değiştiği düşünülen yoksulluk biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Göreli yoksulluk

Mutlak yoksulluk

Gelişmiş yoksulluk

Dışlanma

Yoksunluk

6-Yoksulluğu bireyin dışında/ötesinde başta ekonomi politikaları olmak üzere, düşük ücret, yetersiz eğitim ve istihdam olanakları ve ayrımcılık gibi yoksulların kendi denetimleri dışındaki unsurların belirlediği sosyo-ekonomik sistemle ele alan açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

Ezoterik açıklama

Bireysel açıklama

Makro açıklama

Yapısal açıklama

Meta açıklama

7-Özellikle II. Dünya Savaşının ardından uygulanarak 1970’lerin sonuna kadar benimsenen, daha çok sosyal güvenlik mekanizmalarına dayanan ve esas olarak tam istihdam ve kapsamlı bir sosyal güvenlik ağının kurulması hedefi taşıyan politikalar demeti aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanmaktadır?

Liberal devlet

Otoriter devlet

Bonapartist devlet

Hukuk devleti

Refah devleti

8-Ekonomik büyümeye dayalı kalkınma sürecine ağırlık vererek, piyasanın daha etkin işleyişini gözeten ve böylece artan gelirlerin yoksulluğu azaltacağını öngören ve piyasanın sağladığı fırsatları öne çıkaran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Neoliberal yaklaşım

Postmodern yaklaşım

Serbest piyasa yaklaşımı

Yeni sağ yaklaşım

Ekonomi-politik yaklaşım

9-Ulusal düzeyde zorunlu eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin herkese eşit olarak ulaştırılması yanında, toplumda geçerli olan standartlara uygun medeni ve kaliteli bir yaşam hakkının sosyal bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarılmasını içeren vatandaşlık hakları aşağıdakilerden hangisidir?

Siyasal haklar

Medeni haklar

Liberal haklar

Sosyal haklar

Dinamik haklar

10-Marshall, kişilerin “konuşma, düşünme ve inanç, hukuktan yararlanma, mülkiyet haklarına sahip olma ve antlaşmalar yapabilme” özgürlüklerini tanımlayan vatandaşlık haklarını aşağıdaki kategorilerden hangisiyle açıklamıştır?

Sosyal haklar

Medeni Haklar

Siyasal haklar

Ekonomi hakları

Liberal haklar

ÜNİTE 8 CCCBDDBACB
1-Özellikle feminist hareketi, ekoloji hareketini, nükleer karşıtı hareketleri, barış hareketlerini ve azınlık hareketlerini ifade etmek amacıyla kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Liberal Hareketler

Sosyalist Hareketler

Yeni Toplumsal Hareketler

Devrimci Hareketler

Reformist Hareketler

2-İmparatorluk adlı eserde, emperyalist küreselleşme döneminde toplumda yapısal değişikliklerin meydana geldiğini, buna bağlı olarak işçi sınıfının tarihsel misyonunu yitirdiğini, yerini yeni sınışara, ya da kimlik gruplarına bıraktığı iddiasında bulunan düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?

Marx ve Engels

Wright ve Poulantzas

Hardt ve Negri

Laclau ve Mouffe

Mills ve Nell

3-Günümüzde artık işçi sınıfını temel alan sınıf politikalarının sonuna gelindiği ve bunun yerini söylem yoluyla bir araya getirilmiş çeşitli toplumsal öznelerin demokratik mücadelelerinin aldığını iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Neoliberalizm

Patrimonyalizm

Postmarksizm

Marksizm

Modernizm

4-Yeni Toplumsal Hareketlerin “yeniliği aşağıdaki özelliklerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

Sınıf perspektifi olması

Kimlik temelli olması

Ekonomiye odaklanması

Devrim mücadelerine odaklanması

Siyaset ile ekonomiyi birleştirmesi

5-Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin özelliklerinden birisi değildir?

Arka planında gençlik, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ya da meslekler gibi sınıfsal yapıyı aşan farklı toplumsal statüler bulunmaktadır.

Ekonomik konulardan çok, kimlik sorunlarıyla ilgili kültürel ve sembolik meseleler şikâyetlerin sebebini teşkil etmektedir.

Grup mücadelesinden ziyade bireysel hareketlerle ifade edilmektedir.

İşçi sınıfı hareketinin uyguladığı gibi devrimi hedeşeyen ve şiddet yoluyla reformu savunur.

Yeni toplumsal hareket örgütleri bölünmüş, dağınık ve âdemi merkeziyetçi bir yapı sergilemektedirler.

6-Marksizmin başlıca kavramlarını sorgulayarak, radikal siyaseti, özcü ve otoriter olmayan ve demokratik biçimlerde yeniden düşünen ve sosyalist politikayı, yeni toplumsal hareketlerle daha ilgili hale getirerek radikalleştiren düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?

Marx ve Engels

Wright ve Poulantzas

Hardt ve Negri

Laclau ve Mouffe

Mills ve Nell

7-Aşağıdakilerden hangisi Postmarksizmin varsayımlarından birisi değildir?

Solun programını mutlak olarak sınıftan arındırma çabasındadır.

Siyaset artık sınıflar arsındaki mücadelelerin şekillendirdiği bir eylemdir.

Siyasetin merkezinde farklı kimliklerin çoğul taleplerini birbirine söylemsel olarak eklemlemeyi sağlayan hegemonya vardır.

Yeni toplumsal hareketler iktidarı ele geçirip devrim yapmak gibi bir perspektife sahip değillerdir.

Günümüz toplumlarında evrensel kimlikler ve nesnel çıkarlardan söz edilemez

8-Postmarksizmin liberal demokrasi ile sosyalist fikirleri uzlaştırmaya çalıştığı siyaset aşağıdaki kavramlardan hangisi ile anlatılmaktadır?

Radikal demokrasi siyaseti

Postmodern siyaset

Serbest piyasa siyaseti

Yeni sağ yaklaşım

Ekonomi-politik yaklaşım9-Postmarksizme göre, günümüz kapitalist-sonrası toplumsal düzende sermaye ve emek arasındaki çelişki ve sömürü ilişkilerinin yerini aşağıdaki çelişkilerden hangisi almıştır?

Birey ve yapı

Ekonomi ve sivil toplum

Devlet ve sivil toplum

Ekonomi ve toplum

Hukuk ve ekonomi

10-Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerden biri değildir?

Ekolojik hareketler

İşçi Hareketleri

Nükleer karşıtı hareketler

Kentsel hareketler

Barış HareketleriÜNİTE 9 ABAEBCCDEC
1-Toplumsal sınıfları üretim süreci içindeki yerlerine göre, üretim ilişkilerine göre değerlendiren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Marksist kuram

Postmodernist kuram

Modernist kuram

Sanayi sonrası kuram

Liberal Kuram

2-YeniToplumsal sınıfları sosyal prestij ve statü temelinde tanımlayarak kişinin sınıfsal konumunu öznel tutumlara göre değerlendiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

K. Marx

M. Weber

D. Bell

J. Urry

A. Tofşer

3-Mülkiyet sahipliğinin sanayi toplumlarında oynadığı role benzer biçimde, sanayi sonrası toplumlarda da bilgi sahipliğinin önemli bir güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, bu toplumları bilgi toplumları olarak adlandıran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

D. Bell

K. Marx

E. Thompson

R. Williams

A. Tofler

4-Günümüzde toplumsal sınıfı, üretim araçlarıyla ilişkileri bakımından değerlendirmenin mümkün olmadığını ileri sürerek, proletarya yerine bilişsel, zihinsel gücünü kullanan kogniteryayı öneren ve bilişsel yetileri ön plana çıkan bu sınıfı, kültürel sınıf olarak adlandıran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

P. Drucker

M. Weber

D. Bell

R. Williams

A.Tofler

5-Aşağıdakilerden hangisi R. Williams’ın sanayi sonrası kuramlara yönelttiği itirazlardan biridir?

Teknolojik gelişmeler çalışanların emek maliyetlerini azaltmamaktadır.

Teknolojik gelişmeler yeni istihdamlar yaratmamaktadır.

Teknolojik gelişmeler emekçilerin lehine bir süreçtir.

Teknolojik gelişmeler yapısal işsizlik probleminden ayrı değerlendirilmelidir.

Artık değer üreten emekçiler teknolojiye daha az bağımlıdır.

6-Toplumsal sınıfı dar bir bürokratik mekânla sınırlı tutarak, sınışar arası uzlaşmazlığın kaynağını, emredenler ile itaat edenler arasındaki çıkar çatışmasına indirgeyen ve sınıf ilişkilerinin temelinde denetim ya da otorite ilişkilerinin bulunduğunu kanıtlamaya çalışan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

J. Habermas

W. Mills

R. Dahrendorf

A. Giddens

A. Touraine

7-Teknokratlar sınıfının, teknisyen ya da yöneticilerden farklı olarak, devlet yönetimi veya sermayeden bağımsız hareket ettiğini ileri süren ve egemen sınıfın, enformasyonun kontrolünü elinde bulunduran teknokratlar olduğunu savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

J. Habermas

A. Tofşer

A. Touraine

A. Giddens

R. Dahrendorf

8-Aşağıdakilerden hangisi Fordist üretim biçiminin özelliklerinden birisi değildir?

Standart mamül mallarının üretimi sözkonusudur.

Kitlesel üretim ve tüketim ağırlıktadır.

İstikrarı koordine eden kapsamlı bir toplumsal örgütlenme bulunur.

İşçi tek bir görev yapmaktan daha fazla çoklu görevle çalışmaktadır.

Montaj hattına dayalı bir mekanizasyon ve Taylorist işbölümü vardır.9-Kayıt dışı, mevsimlik, geçici istihdamın egemen olduğu ev işleri, taşeron esnek ve geçici işler için kullanılan ve iş güvencesizliğinin yanı sıra genel olarak kapitalist yaşam karşısında tamamen güvencesiz olan bir sınıfı anlatmak için tercih edilen sosyolojik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Mağdurlar

Alt-sınıf

Proleterya

Kogniterya

Prekarya

10-Aşağıdakilerden hangisi Postfordist üretim biçiminin özlelliklerinden birisidir?

Kitlesel üretim ve tüketim

Örgütlenme zorunluluğu

Esneklik

Güçlü Sendikacılık

Yüksek ücretler

ÜNİTE 10 ACDADBEDC
1-Batı-Merkezli analizlerde, Batı-dışı toplumları açıklarken aşağıdakilerden hangisi bu toplumların temel özellikleri arasında sayılmamıştır ?

Serbest girişimcilerin güçlü yapısı

Devletin merkezileştirici müdahalesi

Büyük toprak mülkiyetinin olmayışı

Siyasal iktidarla doğrudan üreticiler arasında başka bir sınıfın olmaması

Güçlü bir burjuva hukukunun olması

2-Aşağıdakilerden hangisi geç kapitalistleşen ülkelerin analizi yapılırken düşülen en temel yanlışlardan biridir?

Batı-dışı toplumlara bakılırken Batı-dışı kavramların kullanılması

Dış müdahale ile kalkınma yerine içsel dinamiklere önem verilmesi

Bu toplumların kendine özgü dinamiklerine gereken önemin verilmemesi

Devlet odaklı analizler yerine sınıf odaklı analizler yapılması

Bilimsel bilginin nötr ve tarafsız olarak kullanılmaması

3-Aşağıdaki kuramcılardan hangisi, geç kapitalistleşen Türkiye toplumunun analiz ederken, analizin merkezine devleti koyan ve sınıf analizlerini devlet-toplum ikilemi ya da daha ileri bir adım atılarakdevlet-burjuvazi ikilemi üzerinden okuyan kuramcılardan birisi değildir?

Şerif Mardin

Çağlar Keyder

Ayşe Buğra

Behice Boran

Ahmet İnsel4-Weber’in patrimonyalizm kavramsal çerçevesinden hareket eden analizlerde, özellikle önem verilen ve toplum-devlet ikileminde devletin varlığını yeniden üreten bir güç olarak önem atfedilen toplumsal kesim aşağıdakilerden hangisidir?

Bürokrasi

Burjuvazi

İşçi sınıfı

Mavi Yakalılar

Aristokratlar
5-Üretim sürecinde işçinin yarattığı toplam değer ile aldığı ücret arasındaki fark sosyolojik olarak aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanmaktadır?

Meta

Değişim değeri

Kullanım değeri

Artı değer

Realizasyon
6-Doğadan elde edilen hammaddeler üzerinde işlem yapacak emek ile makinelerin bir araya gelerek insanların ihtiyacı olan yeni ürünlerin üretilmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Şeyleşme

Sanayileşme

Doğal seleksiyon

Realizasyon

Metalaşma
7-“Sosyal bilimlerin gelişmesi toplumsal değişimden bağımsız gerçekleşmez,” ifadesi aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir?

Ş. Mardin

A. İnsel

İ. Küçükömer

M. Kıray

B. Boran
8-Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin bir sonucu değildir?

Sanayileşme süreci daha önceki topluma özgü mülkiyet ilişkilerini hızla değiştirmiştir.

Nüfusun çoğunluğu zaman içinde üretim araçlarının mülkiyetinden yoksun kalmıştır.

Sanayileşme feodalizmin hiyerarşik sınıf özellikleri korunmasında katkıda bulunmuştur.

Kente göç edenler mülksüzleşmiş ve işçileşmiştir.

9-Aşağıdakilerden hangisi sınıf analizi konusunda sosyal bilimlerin temel yanlışlarından biridir?
A-
Sınıf analizlerinin üniversitelerin özgür ortamında tarafsızca yapılamaması ve nötr olmaması.
B-Sınıf analizlerinın, toplumdaki sınıfsal-bütünsel işleyişten koparmadan yapılması.
C-Topluma ait her türlü bilgi/kuramın, toplumdaki iktidar ilişkileri dolayımında biçimlendiğinin göz ardı edilmesi.
D- Sınıf kavramı toplumda din ve kültür kavramı ile birlikte ele almaması.
E-Sınıf analizlerinin sürekli eleştirel bir dil kullanması.
 
Üst