AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL Türk Vergi Sistemi Ders Özeti (Vize-Final)

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
TÜRK VERGİ SİSTEMİ

(Son 5 Yılın Çıkmış Sınav Soruları - Vize)


1. Sermayenin başkasına kullandırılması neticesinde ne elde edilir?

-İrat2. Gelir vergisinin konusu nedir?

-Gerçek kişilerin geliri3. Vergi hukukunda "öz sermaye"nin tanımı nedir?

-Aktif toplamı ile borçlar arasındaki farktır.4. Gelir kavramıyla ilgili açıklamalar:

-Gelir, "elde edilmiş" olmalıdır. Gelir, "bir takvim yılı içinde" elde edilmiş olmalıdır. Gelir, "kazanç ve iratlardan" oluşur. Vergi, gelirin safi tutarı üzerinden alınır.5. Gelir vergisine giren kazanç ve iratlarla ilgili "tahsil esası" ve "tahakkuk esası" hakkında doğru olan nedir?

- Gayrimenkul sermaye iratlarında tahsil esası geçerlidir.6. Hangisi işletme esasında vergilendirilmez?

-Limited şirketler7. Zirai kazancın bilanço esasında tespiti ilgili doğru olan nedir?

-Yasal sınırların geçilmesi durumunda isteğe bağlıdır.8. Ticari kazancın vergilendirilmesi ile ilgili yanlış olan nedir?

-Esnaf muaflığı şartlarını taşıyanlar basit usulde vergilendirilirler.9. Ticari kazancın vergilendirilmesi ile ilgili açıklamalar.

-Yasal haddin aşılması durumunda işletme hesabı esasında vergilendirilenler bilanço esasına geçerler. Yasal haddin altına düşülmesi durumunda bilanço esasında vergilendirilenler işletme hesabı esasına geçerler. Yasal haddin aşılması durumunda basit usulde vergilendirilenler işletme hesabı esasına geçerler. Yasal haddin altına düşülmesi durumunda işletme hesabı esasında vergilendirilenler basit usule geçerler.10. Hangisi ticari kazançlarda vergi matrahından indirilebilecek giderlerden biri değildir?

-Her türlü para cezaları11.Ticari kazançlarda vergi matrahından indirilebilecek giderler:

-Personel ücretleri, Tahsilde bulunan öğrenciye yeme, içme vb. ödenen paralar, İşletmede kullanılan taşıtların giderleri, İşletmeye ait telefon faturaları12. Hangisi basit usulden yararlanabilir?

- Taksiciler13. Çankaya'da serbest avukatlık yapan Bayan M, yaptığı giderden hangisini kazancından indiremez?

-Trafik cezasını14. Çankaya'da serbest avukatlık yapan Bayan M, yaptığı giderlerden hangisini kazancından indirebilir?

-Kira gideri ve kırtasiye masraflarını, İşle ilgili telefon giderlerini, İşle ilgili seyahat masraflarını, İşyerine ait elektrik parasını15. Hangisi ücretlerde muaflık, istisna, indirim kapsamında yer almaz?

-Özel inşaat işçileri16. Hangi vergisi Şubat ve Ağustos aylarında iki taksit halinde ödenir?

-Diğer ücret gelirleri17. 2012 yılında sahip olduğu konutu kiralayarak gelir elde eden mükellef gelir vergisi beyannamesini hangi tarihte verir?

-2013 yılı Mart ayında (bir yıl sonra mart ayında)18. Hangisi vergi karnesi üzerinden vergilendirilen ücretlilerden biri değildir?

-Sarraflar19. Vergi karnesi üzerinden vergilendirilen ücretliler:

-Özel hizmetlerde çalışan şoförler, Özel inşaat işçileri, Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar, Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar20. İşyeri ve ikametgâhları farklı vergi daireleri bölgesinde bulunan gelir vergisi mükellefleri, hangisinin uygun görmesi üzerine beyannamesini işyerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine verebilir?

-Maliye Bakanlığı21. İlk üç aylık bilanço kârı 100.000 Türk Lirası olan gelir vergisi mükellefi, kaç Türk Lirası geçici vergi öder?

-30.00022. Gelir vergisinde uygulanan tarife türü hangisidir?

- Artan oranlı tarife23. Özel beyannamenin verilme tarihi ne zamandır?

-Gelirin elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilmelidir.24. Kural olarak stopaja tabi olmayan gayrimenkul sermaye iradı hangisidir?

-Konut kira gelirleri25. Stopaja tabi olan gayrimenkul sermaye iradı (gelirleri):

-Arazi ve madenlerin kiralanması elde edilen gelirler, Marka, ticaret unvanının kiralanmasından elde edilen gelir, İşyeri kira gelirleri, İşletme haklarının kiralanmasından edilen gelir26. Hangisi Osmanlı Devleti döneminde yalnızca Müslüman olmayan tebaadan alınan vergidir?

-Cizye27. Hangisi Osmanlı Devleti döneminde Müslüman olan tebaadan alınan vergidir?

-Öşür28. Hangisi Türk vergi sisteminde harcamalar üzerinden alınan vergilerden değildir?

-Veraset ve İntikal Vergisi29. Hangisi ticari faaliyet değildir?

-Çiftçilik30. Bir kitapevinin ilgili yıl dönem başı bilançosuna göre aktif toplamı 50.000 Türk Lirası, borçlar toplamı 15.000 Türk Lirası, ayırdığı amortismanlar ise 5.000 Türk Lirası ise kitapevinin dönem başı öz sermayesi kaç Türk Lirasıdır?

-30.000 (50.000-15.000-5.000=30.000)31. Normal amortisman oranı %30 olduğunda, azalan bakiyeler usulüyle amortismanda uygulanacak olan oran yüzde kaçtır?

-50 (%30x2=%60 olması gerekirken En fazla %50 ayrılabilir)32. Hangisi vergilendirmede basit usulden faydalanmaz?

-Sarraf33. Basit usulde vergilendirilenler:

-Küçük esnaflar (terzi, bakkal, kasap vb)34. Aliye Hanım evde ördüğü dantel örgüleri çarşıdaki büyük tuhafiyeci dükkânına 100 Türk Lirasına satarsa, bu satış için yapılacak stopaj kaç Türk Lirasıdır?

-2 (%2 oranında)35. Pamuk tüccarı Ali Bey, ürettiği pamukları kendi tekstil atölyesinde kullanarak kıyafet üretip sattığında elde ettiği kazanç gelir türlerinden hangisinin kapsamına girer?

-Ticari kazanç36. Hayvancılıkla uğraşan bir mükellefin kazancının stopaj usulüyle vergilendirilebilmesi için en fazla kaç büyükbaş hayvanı olabilir?

-150 (büyükbaş:150, küçükbaş:750)37. Alabalık çiftliği olan Veli Bey'in 200.000 Türk Liralık balığı, borsada tescil ettirmeksizin tüccara satması halinde ödeyeceği stopaj kaç Türk Lirasıdır?

-4.000 (%2 oranında)38. Eşi ev hanımı ve iki çocuğu olan ücretli Hasan Bey'in yararlanacağı asgari geçim indirim oranı yüzde kaçtır?

-75 (yetmiş beş)39. Asgari Geçim İndirimi oranı ne oranda uygulanır?

-Çalışan (Evli-Bekâr) %50, Çalışmayan Eşe %10, (Çalışan Eşe 0), 1. ve 2. Çocuk %7,5’ar, izleyen çocuklar için %5’er.40. Brüt asgari ücretin 980 Türk Lirası olduğu 2013 yılında, iş adamı Ayhan Bey'in özel şoförünün aylık vergi matrahı kaç Türk Lirasıdır?

-24541. Hangisinin geliri serbest meslek kazançlarına bir örnek değildir?

-Eczacı42. Serbest meslek faaliyetinde ödemeler üzerinden yapılacak stopaj oranı kaçtır?

-20 (yirmi)43. Gayrimenkul sermaye iratlarına alt beyanname izleyen yılın hangi ayında verilir?

-Mart (ertesi yıl mart ayında)44. Muhtasar beyanname verme ve ödeme günleri sırasıyla:

-Ertesi ayın 23. ve 26. günleri akşamına kadar45. Mert hafta içi bir şirkette aylık 1.500 Türk Lirası maaşla güvenlik görevlisi olarak çalışmakta, hafta sonları da kafede garsonluk yaparak ayda 500 Türk Lirası kazanmaktadır. 2012 yılı beyan sınırı 25. 000 Türk Lirası ise Mert'in 2012 yılı için beyana tabi kazancı kaç Türk Lirasıdır?

-Beyana tabi kazancı bulunmamaktadır. (Çünkü beyan sınır oranına ulaşmamıştır)46. Bir gelir vergisi mükellefi 2011 yılında elde ettiği gelirler için hangi yılda beyanname verecektir?

-2012 (ertesi yıl)47. Yürürlükteki gelir vergisi tarifesinde yer alan oranlar hangileridir?

-%15, %20, %27, %3548. Gelir vergisi mükelleflerinden hangisinin geçici vergi verme yükümlülüğü yoktur?

-İşçi49. Gelir Vergisine konu olan kazanç tipi türleri hangileridir?

-Ticari Kazanç, Zirai Kazanç, Ücret, Serbest Meslek Kazancı, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar (7 tür)50. Gelir vergisinin konusuna giren kaç tür kazanç tipi vardır?

-7 (yedi)51. Özel Tüketim Vergisi Kanunu Türkiye'de hangi yılda kabul edilmiştir?

-200252. Adi komandit şirkette komandite ortakların payı kazanç türlerinden hangisi kapsamında gelir vergisine tabi tutulmaktadır?

-Ticari kazanç53. Gelir Vergisi Kanun kazanç türlerinden hangisi için tahakkuk esasını benimsemiştir?

-Ticari kazanç54. Tam olarak gelir vergisine tabi olan kimdir?

-İkametgâhı Türkiye'de olanlar55. İşletme hesabı esasına göre defter tutan ticari kazanç sahipleri hangi defteri tutmakla yükümlüdür?

-İşletme defteri56. Hangisi esnaf muaflığından yararlanır?

-Kasap57. Bir dükkânı olmaksızın gezici olarak çalışan ve çilingirlik yapan Ahmet Bey, her açtığı kapı için 20 lira kazanıyorsa, stopaj yükümlülüğü olan kişilere ait 5 kapı açtığı takdirde kendisinden yapılacak stopaj tutarı kaç lira olacaktır?

-10 (on)58. Zirai faaliyetin yapıldığı işletmeyi işleten kişiye ne ad verilir?

-Çiftçi59. Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğe göre, zirai kazanç sahiplerinin normal ödeme zamanı yerine, Kasım ve Aralık aylarında ödeme yapabilmeleri için zirai kazançlarının toplam gelirlerine oranı en yüzde kaç olmalıdır?

-75 (yetmiş beş)60. Gelir Vergisi Kanunu'nda "işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler" şeklinde tanımlanan kavrama ne ad verilir?

-Ücret61. Bir fabrikada asgari ücretle çalışan Fikret Bey bekâr olup, bakmakla yükümlü kimsesi yok ise, yararlanacağı asgari geçim indirim oranı yüzde kaç olacaktır?

-50 (elli)62. Hangisi serbest meslek kazancı hesaplanırken, gelirin elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen indirilebilecek giderler kategorisinde yer almaz?

-Seyahat giderleri63. Avukat Hakan Bey'in, indirilebilecek giderler çıkartıldıktan sonra ödemesi gereken gelir vergisi tutarı 100.000 lira olarak hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra Hakan Bey'in yıl içinde ödemiş olduğu 30.000 lira stopaj mevcuttur. Bu halde Hakan Bey'in ödeyeceği nihai toplam vergi tutarı kaç liradır?

-70.000 (100-30=70)64. Mal ve hakların hangisinin kiralanmasından elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmez?

-Hisse senetleri65. Mal ve hakların kiralanmasından elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilenler:

-Madenler, İşletme ruhsatları, Ticaret unvanı, Markalar66. Vergi alacağının, kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak, bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işleme ne ad verilir?

-Tarh67. Stopaj yoluyla alınan vergilerin ödendiği beyanname türü hangisidir?

-Muhtasar Beyanname68. Hangisi mutlak anlamda beyanname dışında kalan gelirlerden biri değildir?

-Bilgi ve beceri ön planda elde edilen serbest meslek kazançları68. Gelir vergisinde 2014 yılı gelirleri için beyanname verme sınırı kaç liradır?

-27.000 (2010-22.000, 2011-23.000, 2012-25.000, 2013-26.000, 2015-29.000, 2016-30.000, 2017-30.000)69. Sıtkı Bey'in doğum yeri Ankara, ikametgâhı Eskişehir olmakla birlikte işyerinin Kütahya, Bilecik ve Afyon'da da şubeleri varsa kural olarak Sıtkı Bey yıllık gelir vergisi beyannamesini hangi ildeki vergi dairesine vermelidir?

-Eskişehir (kural olarak ikametgâh adresinin olduğu ilde verecek)70. İşletme esasında ticari kazancın tespiti İle ilgili yanlış olan nedir?

-İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, dönem başı öz sermaye ile dönem sonu öz sermaye arasındaki müspet farktır.71. İşletme esasında ticari kazancın tespiti İle ilgili doğru olan nedir?

-Mal alım-satımı ile uğraşan işletmelerin ticari kazancının bulunmasında, dönem sonu emtia mevcudu gelir kısmına yazılır. Mal alım satımı ile uğraşan işletmelerin ticari kazancının bulunmasında, dönem içinde satın alınan emtia gider kısmına yazılır. Satılan malların bedeli hâsılat kısmına yazılır. Yapılan giderler, gider kısmında yer alır.72.
Bilanço esasına tabi ticari bir işletmenin 2014 yılı dönem başı aktif toplamı 300.000 TL, borçları ise 50.000 TL'dir. Bu durumda ticari işletmenin dönem başı öz sermayesi kaç TL'dir?

-250.000 (300-50=250)73. Gelir vergisinde mükellefiyet ile ilgili yanlış olan nedir?

-Dar mükelleflerin sadece yurt dışında elde ettikleri gelirleri vergileme kapsamındadır.74. Arazide, ekim, dikim ve bakım yapılarak mahsullerin üretilmesi faaliyetine vergi uygulamasında ne ad verilir?

-Zirai faaliyet75. Mükelleflerden hangisi kanunda öngörülen koşulları taşıması halinde basit usulden yararlanabilir?

-Şehir içi taşımacılık faaliyetinde bulunan taksiciler76. Hangisi ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmez?

-Mali müşavirlik faaliyeti77. Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçi A, 10 adet büyük baş hayvanını, ticaret borsasında tescilini yaptırarak 80.000 TL'ye satmıştır. Çiftçi A'ya ödenen para üzerinden kaç TL stopaj yapılması gerekir?

-80078. Gelir Vergisi Kanunu'na göre, çiftçinin ürettiği ürünleri bir dükkân veya mağaza açarak oraya götürüp satması durumunda elde ettiği kazanç hangi kazanç ve irat türüne girmektedir?

-Ticari kazanç79. Hangisi Cumhuriyet öncesi dönemde, elde edilen toprak ürünlerinden %10 olarak Müslüman tebaadan alınan Osmanlı dönemine ait bir vergidir?

-Öşür80. Hangisi Türk vergi sisteminde gelir üzerinden alınan vergilerden biridir?

-Kurumlar Vergisi81. Telif haklarının, sahipleri ve kanuni mirasçıları dışındaki kişiler tarafından kiralanması durumunda elde edilen gelir hangisinin kapsamında vergilendirilir?

-Gayrimenkul sermaye iradı82. Gerçek usulde vergiye tabi olan gelir vergisi mükelleflerinin 2014 yılı gelirlerini yasal olarak hangi tarihler arasında beyan etmesi gerekir?

-1-25 Mart 201583. Evli, eşi çalışmayan ve üç çocuğu olan ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi, brüt asgari ücretin yüzde kaçıdır?

-80 (seksen)84. Hangisinin ücreti stopaj usulüyle vergilendirilir?

-Özel hastane çalışanlarının85. Gelir vergisi tarifesinin başlangıç oranı nedir?

-15 (15-20-27-35)86. Devlet tahvillerinin elden çıkarılması durumunda elde edilen gelir hangi gelir türü kapsamında yer alır?

-Değer artış kazancı87. Beyan edilecek geliri 200.000 TL olan bir mükellef, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 50.000 TL bağış yapmıştır. Bu durumda, mükellefin beyannamede indirebileceği bağış tutarı kaç TL'dir?

-10.00088. Gerçek gider yöntemini tercih eden bir mükellef hangisini gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde indiremez?

-Hâsılatın yüzde 25'i89. Gerçek gider yöntemini tercih eden bir mükellef gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde indirebilecekleri:

-Gayrimenkulün önemi ile orantılı idare giderleri, Kiralayan tarafından ödenen aydınlatma giderleri, Gayrimenkule ilişkin sigorta giderleri, Kiraya verilen gayrimenkule ilişkin borçların faizleri90. Dar mükellefler hangisi için gelir elde etmeleri halinde yıllık beyanname vermek zorundadır?

-Ticari kazançlar, Gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlar91. Geçici vergi beyannamesi ne zaman verilir?

-Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar92. Hangisi zirai kazanç sahibi mükelleflere uygulanmaz?

-Asgari geçim indirimi (AGİ)93. Bir hesap döneminin başında ve sonunda işletmenin sahip olduğu mal ve eşyanın, alacakların ve borçların ayrıntılı olarak yazıldığı deftere ne ad verilir?

-Envanter defteri94. Kısaca "öz sermaye"nin tanımı nedir?

-Aktif toplamı ile borçlar arasındaki farktır95. Hayvancılıkla uğraşan bir mükellefin kazancının stopaj usulüyle vergilendirilebilmesi için en fazla kaç küçükbaş hayvanı olmalıdır?

-750 (büyükbaş:150, küçükbaş:750)96. Zirai kazançlar ile ilgili hangisi yanlıştır?

-Zirai işletmede üretilen ürünlerin işlenmesi faaliyeti, sınaî bir müessese ve genişliğinde olursa zirai kazanç konusu olur.97. Zirai kazançla ilgili açıklamalar:

-Zirai faaliyetler sonucu üretilen maddelere mahsul denir. Ziraatla uğraşan kişiye çiftçi denir. Zirai faaliyetlerden doğan kazançlardır. Zirai faaliyetin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme denir.98. Hangisi gelir vergisine konu gelirin özelliklerinden biri değildir?

-Ulusal olması99. Gelir vergisine konu gelirin özellikleri nelerdir?

-Gerçek kişilere ait olması, Kazanç ve iratlardan oluşması, Yıllık olması, Safi tutarının vergilendirilmesi100. Hangisi basit usulde vergilendirmenin şartlarından biri değildir?

-Envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifi ve özetlenmesi100. Basit usulde vergilendirmenin şartları nelerdir?

-Kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması, İş yeri emsal kira bedeli toplamının kanunda belirlenen miktarları aşmaması, Yıllık alım tutarlarının kanunda belirlenen sınırları aşmaması, Başka bir faaliyet dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması101. Hangisinden elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilir?

-Maden sularının kiralanmasından102. Kiraladığı kendi bürosunda avukatlık yapan Çiğdem Hanım bu faaliyeti dolayısıyla aşağıdaki vergilerden hangisinin mükellefi olur?

-Gelir Vergisi103. Menkul sermaye iradı sayılanlar?

-Mevduat faizleri, Her nevi hisse senetleri kâr payları, Her nevi alacak faizleri, Kurumların başkan ve üyelerine verilen kâr payları104. Gayrimenkul kiraları üzerinden yapılan stopaj oranı yüzde kaçtır?

-20 (yirmi)105. Bir gelir vergisi mükellefi 2014 yılında elde ettiği gelirin vergisini hangi yılda öder?

-2015106. Ticaretle uğraşan bir gelir vergisi mükellefi yılın ilk üç ayında elde ettiği gelir için geçici vergiyi hangi ayda öder?

-Mayıs107. Hangisi değer artış kazancına girer?

-Hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlar108. Hangisi için beyanname verme mecburiyeti vardır?

-Vergi stopajı yoluyla alınmış ücret gelirleri109. Avukat Hulki Bey'in 2015 yılı beyannameyle bildirilen toplam geliri 400.000 liradır. Çocuklarının okul masrafı için 50.000 TL harcama yapmıştır. Bu harcamasının kaç lirasını beyan ettiği gelirden indirebilir?

-40.000110. Ayten Hanım'ın doğum yeri Antalya, ikametgâhı Isparta olmakla birlikte işyerinin Burdur, Uşak ve Konya'da da şubeleri varsa kural olarak Ayten Hanım yıllık gelir vergisi beyannamesini hangi ildeki vergi dairesine vermelidir?

-Isparta (kural olarak ikametgâh adresinin olduğu ilde verecek)VİZE – FİNAL

(Çıkan-Çıkabilecek ve Kitaptaki Sorulardan)* Bazı aynı soruları birden fazla eklemiş olabilirim.111. Gelir çeşitlerinden hangisinde gelirin elde edilmesi tahakkuk esasına bağlanmıştır?

-Zirai kazanç112. Yabancı gerçek kişilerin tam mükellef sayılması için devamlı olarak bir takvim yılında kaç aydan fazla Türkiye’de oturmaları gerekir?

-6 ay113. Hangisi ticari kazancın tespit edilmesinde vergi matrahından indirilebilecek giderler arasında yer almaz?

-Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler114. Hangisi gelirin unsurları arasında yer almaz?

-Yasal Kazanç115. Kendi nam ve hesabına sürekli olarak menkul kıymet alıp satan gerçek kişinin geliri hangisine girer?

-Ticari kazanç116. İşletme Esasında Ticari Kazanç nasıl tespit edilir?

-Bir hesap dönemi içinde elde edilen hâsılat ile giderler arasındaki olumlu fark bulunarak117. Aşağıdakilerden hangisi esnaf muaflığından yararlanabilir?

-Gezici olarak milli piyango bileti satanlar118. Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçi A, ticaret borsasında tescilini yaptırarak 200.000 TL tutarında arpa satmıştır. A’ya ödenen para üzerinden ne kadar stopaj yapılacaktır?

-4,000 TL119. İncir üreten bir çiftçi bu ürünleri bir dükkânda satması durumunda elde ettiği gelir hangi kazanç veya irat türünü oluşturur?

-Ticari kazanç120. Arazisinin kullanımını başkasına bırakarak kira geliri elde eden kişinin elde ettiği gelir hangi kazanç veya irat türünü oluşturur?

-Gayrimenkul sermaye iradı121. Birey ya da ailenin toplam gelirlerinden asgari geçim seviyesini sağlayacak bölümünün düşülerek vergi dışında bırakılması hangisi ile ifade edilmektedir?

-Asgari geçim indirimi122. Hangisi menkul sermaye iradı değildir?

-Komandite ortaklara verilen kâr payı123. Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerindeki fiili hâkimiyete ne ad verilir?

-Zilyetlik124. Serbest meslek kazancı muaflığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

-Şartlardan birinin ihlal edilmiş olması muafiyetten yararlanmayı engellemez.125. Hangisi serbest meslek kazancı elde eden meslek gruplarından biri değildir?

-Diş protezciliği126. Yıllık beyanname üzerinden mükelleflere, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik AR-GE faaliyetleri için uygulanabilecek indirim tutarı ile ilgili olarak bilgilerden hangisi doğrudur?

-Araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü tutarında AR-GE indirimi uygulanır.127. Dar mükellefleri ilgilendiren gelir vergisi münferit beyannamesi hangi süre içinde verilir?

-Kazancın elde edilmesinden itibaren 15 gün içinde128. Hangileri GVK. madde 94’e göre vergi tevkifatı yapmak zorundadır?

-Ticaret Şirketleri, Kooperatifler, İş ortaklıkları, İktisadi kamu müesseseleri, Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri129. Hangisi kurumlar vergisinden muaf değildir?

-Merkez Bankası130. Hangi gelirler için yıllık beyanname verilmesi zorunludur?

-Vergisi stopaj yoluyla alınmamış ücret gelirleri131. Gelirin unsurları:

-Ticari kazanç, Menkul sermaye iradı, Serbest meslek kazancı, Diğer kazanç ve iratlar132. Menkul sermaye iratları:

-Hisse senetleri kâr payları, Repo gelirleri, Yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları, Mevduat faizleri133. Serbest meslek kazancı muaflığı ile ilgili ifadeler:

-Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmamak muaflığın şartlarından biridir. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren alametleri asmamak muaflığın şartlarından biridir. Devamlı şekilde mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmamak muaflığın şartlarından biridir. Serbest mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolmamak muaflığın şartlarından biridir.134. Hangisi kurumlar vergisinden muaftır:

-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Devlet Konservatuarları, Kamuya bağlı öğrenci yurtları, Vakıf üniversiteleri135. Gelir Vergisi Kanunu aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi için tahakkuk esasını benimsemiştir?

-Ticari kazanç136. Hangisi tam mükellef olarak gelir vergisine tabidir?

-İkametgâhı Türkiye’de olanlar137. Zirai faaliyetin yapıldığı işletmeyi işleten kişiye ne ad verilir?

-Çiftçi138. Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğe göre, zirai kazanç sahiplerinin normal ödeme zamanı yerine, Kasım ve Aralık aylarında ödeme yapabilmeleri için zirai kazançlarının toplam gelirlerine oranı en az yüzde kaç olmalıdır?

-75 (yemiş beş)139. Gelir Vergisi Kanunu’nda “işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler” şeklinde tanımlanan kavrama ne ad verilir?

-Ücret140. Bir fabrikada asgari ücretle çalışan Fikret Bey bekâr olup, bakmakla yükümlü kimsesi yok ise, yararlanacağı asgari geçim indirim oranı yüzde kaç olacaktır?

-50 (elli)141. Avukat Hakan Bey’in, indirilebilecek giderler çıkartıldıktan sonra ödemesi gereken gelir vergisi tutarı 100.000 TL olarak hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra Hakan Bey’in yıl içinde ödemiş olduğu 30.000 TL stopaj mevcuttur. Bu halde Hakan Bey’in ödeyeceği nihai toplam vergi tutarı kaç TL’dır?

-70,000142. Hangisi mal ve hakların hangisinin kiralanmasından elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmez?

-Hisse senetleri143. Hangisi mutlak anlamda beyanname dışında kalan gelirlerden biri değildir?

-Bilgi ve beceri ön planda elde edilen serbest meslek kazançları144. Sıtkı Bey’in doğum yeri Ankara, ikametgâhı Eskişehir olmakla birlikte işyerinin Kütahya, Bilecik ve Afyon’da da şubeleri varsa kural olarak Sıtkı Bey yıllık gelir vergisi beyannamesini aşağıdaki illerden hangisindeki vergi dairesine vermelidir?

-Eskişehir145. Hangi meslek grubu ticari kazancının tespitinde basit usulden yararlanabilir?

-Bakkal146. Mükellefin çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlarının bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine ilişkin beyannameye ne ad verilir?

-Yıllık beyanname147. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre cemaatlerin hukuki niteliği hangisidir?

-Vakıf148. Taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmeye ne ad verilir?

-Trampa149. Türkiye’de ilaçlar üzerine uygulanan KDV oranı yüzde kaçtır?

-8 (sekiz)150. Gemiye yüklenen mala ilişkin ticari işlemle ilgili her türlü bilgilerin yazılı olduğu kıymetli evraka ne ad verilir?

-Konşimento151. Hangi vergi türünde tarhiyata karşı dava açmadan önce idari itiraz (başvuru) yolu zorunlu olarak öngörülmüştür?

-Gümrük vergisi152. Yapılan incelemede, Osman Bey’in ithal ettiği mücevherlerin gümrük işlemlerinin yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Mücevherlerin CIF değeri 400.000 lira olduğuna göre, Osman Bey’e kesilecek usulsüzlük cezası kaç TL'dır?

-40,000153. Tütün içeren sigaralar üzerindeki ÖTV oranı yüzde kaçtır?

-69 (altmış dokuz)154. Tescil edilmiş motorlu taşıtların satış ve devirlerini yapmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

-Noterler155. Hangi mal ve hakların kiralanmasından elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilir?

-Madenler, İşletme ruhsatları, Ticaret unvanı, Markalar156. Hangisi vergilendirmede basit usulden faydalanamaz?

-Sarraf157. Hangisi zirai kazanç elde edenlere ilişkin bir vergilendirme ya da kazanç tespit etme yöntemi değildir?

-Basit Usulde Vergileme158. Bir işverene tabi olarak belirli bir iş yerinde çalışanlara hizmet karşılığı olarak verilen para ve ayınlara ne ad verilir?

-Ücret159. Hangileri vergi tevkifatı yapmak zorunda olan kişi ve kuruluşlar arasında yer alır?

-Kamu idare ve müesseseleri, İktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, Ticaret şirketleri, iş ortaklıkları160. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kurum kazançlarının tespitinde indirilebilecek giderlerden bir tanesi değildir?

-Öz sermaye üzerinden hesaplanan veya ödenen faizler161. Kurumlar vergisinin oranı kaçtır?

-%20162. Normal amortisman oranı % 30 olduğunda, azalan bakiyeler usulüyle amortismanda uygulanacak olan oran yüzde kaçtır?

-50 (elli)163. Hangisi tam mükellef ve dar mükellef kavramları hakkında yanlış bir bilgi içermektedir?

-İkametgâh ilkesi gereği tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan nedenlerle Türkiye’de alıkonulmuş veya kalmış kişiler tam mükelleftir.164. Hangisi Türk vergi sisteminde harcamalar üzerinden alınan vergilerden biri değildir?

-Veraset ve intikal vergisi165. Hangisi Türk Vergi Sisteminde gelir üzerinden alınan vergilerden biridir?

-Kurumlar Vergisi166. Hangisi ticari faaliyetlerden biri değildir?

-Gayrimenkul sahibi olmak167. Hangisi Türk Vergi Sisteminde harcamalar üzerinden alınan vergilerden biri değildir?

-Veraset ve İntikal Vergisi168. Hangisi Osmanlı Devleti döneminde yalnızca Müslüman olmayan tebaadan alınan vergilerden biridir?

-Cizye169. Hangisi ticari kazancın tespit edilmesinde vergi matrahından indirilebilecek giderler arasında yer almaz?

-Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler170. Gelir vergisine giren kazanç ve iratların isimlerinden hangisi yanlıştır?

-Gayrimenkul sair kazançlar171. Hangisi ticari kazanç sayılmaz?

-Teliflerden elde ettiği kazançlar172. Hangisi Osmanlı dönemi vergilerinden biri değildir?

-Varlık vergisi173. Hangileri Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler grubuna girmektedir?

-Katma değer vergisi, Damga vergisi, Şans oyunları vergisi174. Tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet arasındaki ayrım esas olarak aşağıdaki unsurların hangisinden kaynaklanmaktadır?

-Ülkelerin egemenlik hakları175. İkametgâhı Türkiye’de bulunanların aşağıdaki kazanç ve iratlarından hangisi vergiye tâbi tutulur?

-Türkiye’de ve yurt dışında elde ettikleri tüm kazanç ve iratlar176. Hangisi zirai kazanç elde edenlere ilişkin bir vergilendirme yada kazanç tespit etme yöntemindendir?

-Gerçek Usulde Vergileme, Stopaj Usulü ile Vergileme, İşletme Hesabı Esasına Göre Kazancın Tespit Edilmesi, Bilanço Esasına Göre Kazancın Tespit Edilmesi177. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kurum kazançlarının tespitinde indirilebilecek giderlerdendir?

-Hisse senetleri ve tahvillerin ihraç giderleri, Genel kurul toplantı giderleri, Paylı komandit şirketlerde komandite ortağın kar hissesi, AR-GE harcamaları178. Hangisi Türk vergi sisteminde harcamalar üzerinden alınan vergilerdendir?

-Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi, Özel iletişim vergisi, Banka ve sigorta muameleleri vergisi179. Hangisi Türk Vergi Sisteminde harcamalar üzerinden alınan vergilerdendir?

-Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi, Değerli Kâğıtlar Vergisi180. Hangisi ticari kazancın tespit edilmesinde vergi matrahından indirilebilecek giderler arasında yer alır?

-Personel ücretleri, İşle ilgili yapılan seyahat ve konaklama giderleri, İşletme ile ilgili ödenen vergi, resim ve harçlar, İşveren sendikalarına ödenen aidatlar181. . Gelir vergisine giren kazanç ve iratların isimleri:

-Ticari kazanç, Serbest meslek kazancı, Ücret, Diğer kazanç ve iratlar182. Hangisi Osmanlı dönemi vergilerindendir?

-Zekât, Öşür, Haraç, Cizye188. Gelir vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?

-Hem tam hem dar mükellefler189. Gelir vergisi uygulamasında hangisi tam mükellef olarak gelir vergisine tabi olmaktadır?

-İkametgâhı Türkiye’de olanlar190. Adi komandit şirkette komanditer ortakların elde ettikleri kazançlar hangi kazanç türünü oluşturur?

-Menkul sermaye iradı191. Vergi hukukunda her takvim yılı bir vergileme dönemi olarak kabul edilmiştir. Hangisi şartların varlığı halinde bu kurala istisna teşkil eder?

-İnşaat ve onarma işleriyle uğraşanlar192. Aşağıdaki gelir çeşitlerinden hangisinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmamıştır?

-Zirai kazançlar193. Hangi gelirlerin elde edilmesi, tahsil esasına dayanmaktadır?

-Zirai kazanç, Ücret194. Hangisi gelirin özellikleri arasında yer almaz?

-Gayri safi olması195. Hangisi ticari kazanç olarak vergilendirilmez?

-Telif haklarının satışı196. Hangisinin kazancı bilanço esasına göre tespit edilen mükellef değildir?

-Basit usulde vergilendirilenler197. Hangileri gelirin özellikleri arasında yer alır?

-Yıllık olması, Safi olması, Gerçek olması, Elde edilmiş olması198. Hangileri ticari kazanç olarak vergilendirilir?

-Gayrimenkul alım satımı, Menkul kıymet alım satımı, Coberlik işleri, Özel okul işletilmesi199. Hangileri kazancı bilanço esasına göre tespit edilen mükelleflerdendir?

-1. sınıf tüccarlar, Her türlü ticaret şirketleri, Yıllık alımlarının veya satışlarının tutarı yasada belirlenen miktarı aşanlar, Kendi istekleri ile bilanço usulünde vergilendirmeyi talep edenler200. Hangisi basit usulde vergilendirmenin genel veya özel şartları arasında yer almaz?

-Envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak özetlenmesi201. Hangisi ticari kazancın işletme hesabı esasına göre tespitinde gider olarak düşülemez?

-İşle ilgili ödenen gelir vergisi202. Hangisi esnaf muaflığından yararlananlarda bulunması gerekli özelliklerden biri değildir?

-Motorlu nakil vasıtası kullanma203. Hangisi ticari kazancın vergilendirilmesi ile ilgili yöntemlerden biri değildir?

-Götürü usul204. Basit usulde vergilendirilen ticari kazanç sahiplerinin gelir tespiti nasıl yapılır?

-Yeniden değerleme oranına göre205. Hangisi zirai kazanç elde edenlere ilişkin bir vergilendirme yöntemi değildir?

-Basit usulde vergileme206. Gerçek usule tabi olmayan çiftçiler nasıl vergilendirilirler?

-Sadece stopaj yoluyla207. Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçi A, ticaret borsasında tescilini yaptırarak 100.000 TL tutarında arpa satmıştır. Aya ödenen para üzerinden ne kadar stopaj yapılacaktır?

-2.000 TL208. Arazisinin kullanımını başkasına bırakarak üründen pay alan kişinin elde ettiği gelir hangi kazanç türünü oluşturur?

-Gayrimenkul sermaye iradı209. Hangilerine sahip olanlar gerçek usulde vergilendirilir?

-Bir biçerdövere sahip olanlar, Hububat ziraatında, kıraç arazinin işletme büyüklüğü ölçüsünü aşanlar210. Hangisi basit usulde vergilendirmenin genel veya özel şartları arasında yer alır?

-Kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması, İş yeri emsal kira bedeli toplamının kanunda belirlenen miktarları aşmaması, Başka bir faaliyet dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması, Yıllık alış, satış ve hâsılat tutarlarının kanunda belirlenen tutarları aşmaması211. Hangisi ticari kazancın işletme hesabı esasına göre tespitinde gider olarak düşülebilir?

-Personelin yemek giderleri, İşle ilgili seyahat giderleri, İşle ilgili kira ödemeleri, Amortismanlar212. Hangisi ticari kazancın vergilendirilmesi ile ilgili yöntemlerdendir?

-Basit usul, Bilanço esası, İşletme hesabı esası, Esnaf muaflığı213. Hangisi zirai kazanç elde edenlere ilişkin bir vergilendirme yöntemlerdendir?

-Gerçek usulde vergileme, Stopaj usulü ile vergileme, İşletme hesabı esasında vergileme, Bilanço esasında vergileme214. Hangisi safi ücrete ve vergisine ulaşmak için yapılabilecek indirimlerden biri değildir?

-Otomobil akaryakıt gideri215. Hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?

-Ticari mahiyette olması216. Telif haklarının, müellifleri tarafından kiralanması karşılığında elde edilen gelirler hangisinin kapsamındadır?

-Serbest meslek kazancı217. Hangisi serbest meslek kazançlarının tespitinde gider olarak indirilemez?

Asgari geçim indirimi-218. Gayrimenkul sermaye iratlarında götürü gider indiriminin oranı ne kadardı?

-%25219. Hangisi gayrimenkul sermaye iradı değildir?

-Ticari işletmeye dâhil aracın kiralanması karşılığında elde edilen gelir220. Vergi değeri 100.000 TL olan daireyi kiraya veren mükellefin beyan etmek zorunda olduğu en düşük yıllık kira miktarı ne kadardır?

-5.000 TL221. Hangisi menkul sermaye iradı değildir?

-Komandite ortaklara verilen kar payı222. Menkul sermaye iradı için verilen beyanname üzerinde, brüt menkul sermaye iradından yazılı giderlerden hangisi indirilemez?

-Gelir vergisi223. Öğrenci (A)’nın borsada hisse senedi alım satımı yaparak sağladığı kazanç, hangi tür kazancı oluşturur?

-Değer artış kazancı224. Hangisi safi ücrete ve vergisine ulaşmak için yapılabilecek indirimlerdendir?

-Engellilik indirimi, Sendikaya ödenen aidat, Özel şahıs sigortası primi, Asgari geçim indirimi225. Hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerindendir?

-Ticari mahiyette olmaması, Süreklilik unsuru taşıması, İhtisasa dayalı olması, İşverene tabi olmadan yapılması226. Hangisi serbest meslek kazançlarının tespitinde gider olarak indirilebilir?

-Seyahat ve ikamet giderleri, Binek otomobili giderleri, Emeklilik aidatları, İaşe ve ibate giderleri227. Hangileri gayrimenkul sermaye iradıdır?

-Motorlu araçların kiralanması karşılığında elde edilen gelir, Meskenlerin kiralanması karşılığında elde edilen gelir, Arazilerin kiralanması karşılığında elde edilen gelir, İşletme haklarının kiralanması karşılığında elde edilen gelir228. Hangileri menkul sermaye iradıdır?

-Hisse senetleri kâr payları, Repo gelirleri, Yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları, Mevduat faizleri229. Menkul sermaye iradı için verilen beyanname üzerinde, brüt menkul sermaye iradından giderlerden hangisi indirilebilir?

-Taşınır değerlerin korunması için yapılan giderler, Temettü hisselerinin tahsil giderleri, Faizlerin tahsil giderleri, Menkul kıymetler için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar230. Hangisi Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde belirlenen stopaj konuları arasında yer almamıştır?

-Alacak faizleri231. Hangi mükelleflerin stopaj yapma yükümlülüğü vardır?

-Yatırım fonu yönetenler232. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, bu verginin tarhını yapma yetkisi kural olarak hangi vergi dairesine aittir?

-Mükellefin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine233. 2015 yılında kiraladığı iş yerinden stopaj dâhil 30.000 TL tutarında kira geliri elde eden gerçek kişi A’nın beyanname verme durumu nedir?

-İkametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine beyanname vermek zorundadır234. Hangisi için beyanname verme mecburiyeti vardır?

-Vergisi stopaj yoluyla alınmamış ücret gelirleri235. Yıllık beyana tabi olan gelir vergisi kaç taksitte ödenir?

-İki taksit236. Hangisi beyanname üzerinden yapılabilen (gelir olması durumunda) indirimlerden biri değildir?

-Amortismanlar237. Hangilerinin geçici vergi (peşin vergi) ödeme yükümlülüğü vardır?

-Birinci sınıf tüccarlar, İkinci sınıf tüccarlar, Serbest meslek erbapları238. Dar mükellefleri ilgilendiren gelir vergisi münferit beyannamesi hangi süre içinde verilir?

-Gelirin elde edilmesinden itibaren 15 gün içinde239. İstanbul’da faaliyette bulunan dar mükellef gerçek kişi A'nın 2015 yılında ticari faaliyetinden sağladığı geliri yanında, bankadaki mevduatından sağladığı tevkifata tabi olmuş faiz geliri bulunmaktadır. Mükellefin gelirlerini beyan şekli hangisidir?

-Yıllık beyanname verir. Ticari kazancını beyan eder, menkul sermaye iradını beyannamesine dâhil etmez.240. Hangisi beyanname üzerinden yapılabilen (gelir olması durumunda) indirimlerdendir?

-AR-GE giderleri, Bağışlar, Zararlar, Şahıs sigorta primleri241. Hangisi kurumlar vergisinin varlık nedenlerinden biri değildir?

-Şirketleşmenin caydırılması242. Hangisi kurumlar vergisinde dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilir?

-İş merkezi ve kanuni merkezi yurt dışında olan kurum243. Hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?

-Banka şubesi244. Hangisi kurumlar vergisinden muaf değildir?

-Turizm işletmesi245. Hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan bir istisnadır?

-İştirak kazançları istisnası246. 2011 yılında dönem başı öz sermayesi 100.000 TL, dönem sonu öz sermayesi 200.000 TL olan

X AŞ’den yıl içinde 8.000 TL tutarında para çekilmiş buna karşılık 16.000 tutarında para eklenmiştir. Bu durumda şirketin 2011 yılı kurumlar vergisi matrahı kaç lira olur?

-92.000247. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre hangisi kurum kazançlarının tespitinde indirilebilecek giderlerden bir tanesi değildir?

-Yedek akçeler248. Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme ayı ne zamandır?

-Nisan ayı249. Kurumlar vergisinde geçici vergi kaçar aylık dönemler itibariyle ödenir?

-Üçer aylık250. Hangi mükellef ihracat istisnası avantajından yararlanabilir?

-Dar mükellef kurumlar251. Hangisi kurumlar vergisinin varlık nedenlerindendir?

-Kurumların kamu hizmetlerinden yararlanması, Kurumların ayrı tüzel kişiliklerinin olması, Kurumların ödeme gücü, Kurumların gelir elde etmesi252. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre hangisi kurum kazançlarının tespitinde indirilebilecek giderlerdendir?

-Kuruluş giderleri, Genel kurul toplantı giderleri, Bağışlar, Hisse senetleri ve tahvillerin ihraç giderleri253. Hangisi katma değer vergisine tabi değildir?

-İhracat yapılması254. Hangisi KDV matrahına dâhil edilmez?

-Iskontolar255. Hangisi, KDV’nin kanuni mükellefi değildir?

-Galeriden otomobil satın alan şahıs256. Hangisi, katma değer vergisinin kanuni mükellefidir?

-Malı satan257. Hangi ürünün tesliminde % 8 KDV oranı uygulanır?

-Yumurta258. Hangisi halen uygulanmakta olan katma değer vergisi oranlarından bir tanesidir?

-%1 (bir)259. Öğrenci A, 1.000 TL'ye bilgisayar satın almış, satıcı %20 ıskonto yapmıştır. A'nın ödeyeceği KDV tutarı ne kadardır? (KDV oranı %18)

-144 TL260. Hangisi katma değer vergisi istisnaları arasında yer almaz?

-Müteferrik istisna261. Katma değer vergisi mükellefleri beyannamelerini hangi tarihe kadar vermek zorundadırlar?

-İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar262. Katma Değer Vergisi mükellefi A’nın X vergilendirme döneminde alışları nedeniyle yüklendiği KDV’lerin toplamı 1 milyon’dur. A, aynı dönemde satışları nedeniyle müşterilerinden 3 milyon tutarında KDV tahsil etmiştir. A bu dönemle ilgili olarak ne kadar KDV öder?

-2 milyon TL263. Hangisi katma değer vergisine tabidir?

-Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik tarafından alıcıya devredilmesi, Her türlü sınaî, ticari, zirai ürün teslimi, Bir şeyin yapılması, taşınması, korunması gibi hizmet ifaları, Serbest meslek faaliyeti ifa edilmesi264. Hangileri KDV matrahına dâhil edilir?

-Taşıma giderleri, Sigorta gideri, Vade farkı, Komisyon gideri265. Hangisi katma değer vergisi istisnaları arasında yer alır?

-Taşımacılık istisnası, Diplomatik istisna, Petrol aramaları istisnası, Askerî amaçlı istisna266. Hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerdendir?

-Gümrük Vergisi267. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli liste (mal grubu) sayısı kaç tanedir?

-4 (dört)268. Hangisi özel tüketim vergisinin konusuna girmez?

-Traktör269. Hangisi özel iletişim vergisine tabidir?

-Telefon hizmetleri270. Hangisi banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusuna girmez?

-Bankaların kendi şubeleri arasında yaptıkları işlemler271. Banka ve sigorta muameleleri vergisi ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki kanunlardan hangisinin içinde yer almaktadır?

-Gider Vergileri Kanunu272. Harçlarda esas alman matrah ölçüsü hangisidir?

-Hem nispi hem maktu esas273. Hangisi damga vergisinin konusunu oluşturur?

-Hukuki işlemler274. Hangisi, damga vergisinin ödeme yöntemlerinden biri değildir?

-Damga pulu yapıştırılması suretiyle ödeme275. Damga vergisi muhtasar beyannamesinin en son verilme tarihi ne zamandır?

-Her ayın 23’ü276. Hangisi özel tüketim vergisinin konusuna girer?

-Sigara, Alkollü içkiler, Otomobil, Akaryakıt277. Hangisi banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusuna girer?

-Bankaların bankacılık hizmetleri, Bankaların gayrimenkul satışı, Bankaların altın alım satımı, Sigorta şirketlerinin sigortacılık işlemleri278. Hangisi, damga vergisinin ödeme yöntemlerindir?

-Kaynakta kesinti suretiyle ödeme, Basılı damga konulması suretiyle ödeme, Makbuz kesilmesi suretiyle ödeme, İstihkaktan kesinti yoluyla ödeme279. Hangisi motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmemiştir?

-Kamu iktisadi teşebbüslerine ait taşıtlar280. Taşıtlardan hangisi motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir?

-Trafik siciline kaydı yaptırılmış belediyeye ait otomobil281. Motorlu taşıtlar vergisi tarifesi hangi özelliği taşımaktadır?

-Spesifik esas282. Motorlu taşıtlar vergisinin ödeme ayları ne zamandır?

-Ocak-Temmuz283. Hangisi veraset ve intikal vergisinin konusuna girmez?

-Türk tabiiyetinde bulunan kişiden yabancıya mal intikali, Spor toto ikramiyesi kazanılması, Yabancı ülkede bulunan malın Türk tabiiyetinde bulunan kişiye intikali, Türkiye’de bulunan malın yabancıya intikali284. Zamanında beyanname verilmemesi durumunda kendi yasasıyla mükellefe ek süre hakkı tanınan vergi hangisidir?

-Veraset ve intikal vergisi285. Veraset ve intikal vergisinin ödenme süresi ne zamandır?

-Tahakkuktan itibaren 3 yılda her yıl iki eşit taksitte286. Hangisi veraset ve intikal vergisinin özelliklerinden biri değildir?

-Tek oranlı bir vergidir287. Emlak vergisi taksitlerinin ödeme ayları ne zamandır?

-Mayıs-Kasım288. Öğrenci (Ö)’nün Ankara Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde bulunan konutunun emlak vergisine esas olan matrahı 100.000 TL'dir. (Ö)’nün ödemesi gereken yıllık emlak vergisi miktarı ne kadardır?

-200 TL289. Hangisi motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulanlardandır?

-Belediyelere ait taşıtlar, Diplomatlara ait taşıtlar, Engellilerin kullandıkları özel tertibatlı araçlar, Köy tüzel kişiliğine ait taşıtlar290. Hangi taşıtlar motorlu taşıtlar vergisine tabidir?

-Trafik siciline kaydı yaptırılmış kamyon, Trafik siciline kaydı yaptırılmış motosiklet, Sivil hava vasıtaları siciline kaydı yaptırılmış helikopter, Liman siciline kaydı yaptırılmış yat291. Hangisi veraset ve intikal vergisinin konusuna girer?

-Türk tabiiyetinde bulunan kişiden yabancıya mal intikali, Spor toto ikramiyesi kazanılması, Yabancı ülkede bulunan malın Türk tabiiyetinde bulunan kişiye intikali, Türkiye’de bulunan malın yabancıya intikali292. Hangisi veraset ve intikal vergisinin özelliklerindendir?

-Artan oranlı bir vergidir, Bir servet transferi vergisidir, Miras kalan değerler üzerinden alınır, Bağışlanan değerler üzerinden alınır293. Ticari kazancın vergilendirilmesi ile ilgili ifadeler:

-Yasal haddin aşılması durumunda işletme hesabı esasında vergilendirilenler bilanço esasına geçerler. Yasal haddin altına düşülmesi durumunda bilanço esasında vergilendirilenler işletme hesabı esasına geçerler. Yasal haddin aşılması durumunda basit usulde vergilendirilenler işletme hesabı esasına geçerler. Yasal haddin altına düşülmesi durumunda işletme hesabı esasında vergilendirilenler basit usule geçerler.294. Hangileri ticari kazançlarda vergi matrahından indirilebilecek giderlerdendir?

-Personel ücretleri, Tahsilde bulunan öğrenciye yeme, içme vb. ödenen paralar, İşletmede kullanılan taşıtların giderleri, İşletmeye ait telefon faturaları295. Hangisi ücretlerde muaflık, istisna, indirim kapsamında yer alır?

-Yemek için yapılan ödemeler, Diplomatlar, Elçilik ve konsolosluk çalışanları, Özürlü çalışanlar296. Hangisi vergi karnesi üzerinden vergilendirilen ücretlilerden biri değildir?

-Özel hizmetlerde çalışan şoförler, Özel inşaat işçileri, Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar, Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar297. Hangisi vergi uygulamasında ticari faaliyet olarak değerlendirilir?

-Terzilik298. Hangisi tam mükellef olarak gelir vergisine tabi olur?

-Bir takvim yılı içinde Türkiye’de altı aydan fazla oturanlar299. Hangisi işletme hesabı esasında vergilendirilen mükelleflerin tutmakla yükümlü oldukları defterlerdendir?

-İşletme defteri300. Hangisi basit usulde vergilendirmenin şartlarından biri değildir?

-Envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifi ve özetlenmesi301. Ücretlerin vergilendirilmesi ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

-Ücret gelirleri için hiç bir zaman beyanname verme zorunluluğu yoktur.302. Hangisi serbest meslek sahibinin safi kazancı belirlenirken düşülen giderlerden biri değildir?

-Trafik cezaları303. Emsal kira bedeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

-Emsal kira bedeli esasında, beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradı yasaya göre belirlenen bedelden az olamaz.304. Münferit beyanname, kazancın elde edildiği tarihten itibaren ne kadar zaman içinde ilgili vergi dairesine verilmek zorundadır?

-15 gün305. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi vergi mükellefi değildir?

-Kollektif şirketler306. Türkiye’de telif ve patent hakkı üzerinden irat geliri elde eden ve başka geliri olmayan dar mükellef kurum X’in beyanname verme durumu nedir? (Ödemenin yapılması esnasında stopaj yapılmıştır.)

-Beyanname vermez.306. Kurumlar vergisinde matrahın tespitine ilişkin yukarıda belirtilen faaliyetlerin doğru sıralaması nasıldır?

-1. Ticari bilanço üzerinden öz sermayenin karşılaştırılması yoluyla ticari kârın bulunması, 2. Kanunen kabul edilmeyen giderlerin ticari kâra ilave edilmesi, 3. Giderler varsa ticari kardan düşülmesi, 4. İştirak kazancı varsa düşülmesi307. “Katma değer vergisinde verginin mükellefi, mal teslim eden veya hizmet ifa eden kişi olarak ifade edilir.” Burada kastedilen mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

-Kanuni Mükellef308. Hangisi katma değer vergisinin %1’lik vergi oranına tabi değildir?

-Okul defteri, silgi, kalem309. Hangisi katma değer vergisinin mükellefi değildir?

-İvazsız bir şekilde ya da veraset yoluyla mal edinen kişiler310. Hangisi katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi arasındaki farklılıklardan biri değildir?

-Birinin gelir diğerinin harcama üzerinden alınması311. Hangisi harcama vergilerinden biri değildir?

-Motorlu taşıtlar vergisi312. Hangisi özel tüketim vergisinin kabul edilmesiyle uygulamadan kalkan vergilerden biridir?

-Akaryakıt tüketim vergisi313. Hangisi servet üzerinden alınan vergilerden biridir?

-Emlak vergisi314. Hangi vergide, beyanname vermeyen mükelleflere, kendi yasasında ek süre hakkı tanınmıştır?

-Veraset ve İntikal Vergisi315. Hangisi Türk motorlu taşıtlar vergisinde "vergileme ölçüsü" olarak kullanılmaktadır?

-Aracın yaşı316. Hangisi basit usulde vergilendirmenin şartlarındandır?

-Kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması, İş yeri emsal kira bedeli toplamının kanunda belirlenen miktarları aşmaması, Başka bir faaliyet dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması, Yıllık alım tutarlarının kanunda belirlenen sınırları aşmaması317. Serbest meslek sahibinin safi kazancı belirlenirken düşülen giderler:

-Gelirin elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler, İşle ilgili olmak şartıyla seyahat ve ikamet giderleri, Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller, Kiralanan ve işte kullanılan taşıtların giderleri318. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre hangileri vergi mükellefidir?

-Anonim şirketler, Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler, İktisadî kamu kuruluşları, Limited şirketler319. Hangileri katma değer vergisinin %1’lik vergi oranına tabidir?

-Gazete ve dergi satışları, Cenaze hizmetleri, Finansal kiralama konusu makine-teçhizat teslimleri, Ticari işletmeye dâhil kullanılmış binek otomobil satışları320. Hangileri katma değer vergisinin mükellefidir?

-Mal ve hizmet ithal edenler, At yarışlarını tertipleyenler ve gösterenler, Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar, Müşterek bahis ve talih oyunlarını düzenleyenler321 Hangileri katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi arasındaki farklılıklardandır?

-Birisinin toplu muamele diğerinin yayılı muamele vergisi olması, Birisinde nispi diğerinde hem nispi hem maktu vergilemeye yer verilmesi, Birisinin genel diğerinin özel tüketim vergisi mahiyetinde olması, Birisinde malların üretilmeleri diğerinde ürünlerin teslimi ile vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi322. Hangileri harcama vergilerindendir?

-Katma değer vergisi, Gümrük vergisi, Özel tüketim vergisi, Özel iletişim vergisi323. Bilanço ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

-Bilançoda işletmenin kayıtlı sermayesi aktif tarafa yazılır.324. Hangisi sabit bir işyeri olmamasına rağmen esnaf muafiyetinden yararlanamaz?

-Pazarcı325. Hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret olarak nitelendirilemez?

-Rüşvet326. Taner hafta içi gündüzleri muhasebecinin yanında aylık 2.500 Türk Lirası, akşamları ise kafede aylık 1.500 Türk Lirası maaşla çalışmaktadır. Bunun yanı sıra hafta sonlarını da değerlendirmek isteyen Taner bir organizasyon şirketi için çalışmakta ve bu işten de ayda 1.000 Türk Lirası kazanmaktadır. 2012 yılı beyanname verme sınırı 25.000 Türk Lirasıdır. Taner’in beyan edeceği gelir tutarı kaç Türk Lirasıdır?

-60.000327. Hangi kurumlar vergisi mükelleflerinin hukuki yapısı inançlı mülkiyet esası üzerine kurulmuştur?

-Yatırım fonları328. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre sendikaların hukuki statüsü aşağıdakilerden hangisidir?

-Dernek329. Öz sermayesi 50.000 Türk Lirası K limitet şirketi ortağı Ali Bey’den 200.000 Türk Lirası borç almış ve bu borç karşılığında %10 oranında faiz ödemiştir. Bu durumda ödenen faizin kaç Türk Lirası vergi idaresi tarafından kâr payı olarak kabul edilecektir?

-5.000330. Hangisi kurumlar vergisinde indirilebilecek giderlerden biri değildir?

-Her türlü para cezaları331. Hangisi iktisadi muamele vergilerinden biri değildir?

-Damga vergisi332. 200 Türk Lirasına aldığı malı, 250 Türk Lirasına satan Ali Bey’in vergi dairesine ödeyeceği KDV kaç Türk Lirasıdır? (KDV oranı %18)

-9 (dokuz)333. Katma değer vergisinin fiili mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?

-Tüketici334. Katma değer vergisinin uygulanan genel oranı yüzde kaçtır?

-18 (on sekiz)335. Banka ve sigorta muameleleri vergisi aşağıdaki kanunlardan hangisi ile düzenlenmiştir?

-Gider Vergileri Kanunu336. Cep telefonuyla aylık 50 Türk Lirası telefon konuşması yapan bir kişinin ödeyeceği özel iletişim vergisi kaç Türk Lirasıdır?

-12,5 (on iki buçuk) (oran %25)337. Basit usulde vergilendirmenin sağladığı bazı kolaylıklar nelerdir?

-Defter tutmazlar. Vergi kesintisi yapılmaz ve muhtasar beyanname vermezler. Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz. Geçici vergi ödenmezler.338. Hangi vergi, vergi dairesi tarafından kendiliğinden tahakkuk ettirilir?

-Motorlu taşıtlar vergisi339. Babası ile birlikte Ankara’da mali müşavirlik yapan Ali’nin babası 16.10.2013 tarihinde vefat etmiştir. Ali’nin kendisine kalan mirasa ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesini aşağıdaki tarihlerden hangisine kadar vermesi gerekir?

-16.02.2014340. Stopaj yoluyla alınan veraset ve intikal vergisi oranı yüzde kaçtır?

-10 (on)341. Hangileri Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret olarak nitelendirilebilir?

-Tazminat, Zam, Avans, Prim342. Hangileri kurumlar vergisinde indirilebilecek giderlerdendir?

-Hisse senedi ihraç giderleri, Genel kurul toplantıları için yapılan giderler, İlk kuruluş giderleri, Fesih ve tasfiye giderleri343. Hangi kanunlar gümrük vergilerinde uygulanabilir?

-İdari Yargılama Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun344. Hangisi motorlu taşıtlar vergisinin kapsamında yer alır?

-Uçak, Otomobil, Kamyon, Minibüs345. Gelir vergisine giren kazanç ve iratlarla ilgili olarak "tahsil esası" ve "tahakkuk esası’’ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

-Gayrimenkul sermaye iratlarında tahsil esası geçerlidir.345. Hangisi gelir vergisine konu gelirin özelliklerinden biri değildir?

-Ulusal olması346. Hangisi işletme hesabı esasına göre defter tutanlardan biri değildir?

-Eczacı347. Hangisi sabit bir işyeri olmamasına rağmen esnaf muafiyetinden yararlanamaz?

-Pazarcı348. Hangisinin gelirleri serbest meslek kazançlarına bir örnek değildir?

-Diş protezcisi349. Hangisi telif kazançları istisnasından yararlanamaz?

-Avukat350. Doktor Mehmet Bey ilgili yılda bağlı bulunduğu hastaneden yıllık 60.000 Türk Lirası, özel muayenehanesinde baktığı hastalarından 25.000 Türk Lirası, sahibi olduğu evlerin iratlarından ise toplam 15.000 Türk Lirası gelir elde etmiştir. Mehmet Bey’in beyan etmekle yükümlü olduğu gelir vergisi matrahı kaç Türk Lirasıdır?

-40.000351. Hangi kanun gümrük vergilerinde uygulanmaz?

-Vergi Usul Kanunu352. Ticaretle uğraşan bir gelir vergisi mükellefi yılın ilk üç ayında elde ettiği gelir için geçici vergiyi hangi ayda öder?

-Mayıs353. 2005 yılında zarar eden (Anonim Şirketi bu zararını en son hangi yılın kazancından düşebilir?

-2010354. Hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir?

-Kolektif şirketler355. Kurumların tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaç gün içinde nihai tasfiye beyannamesi verilir?

-30 (otuz)356. Hangi mal teslimlerinden uygulanacak KDV oranı %8'dir?

-İlaç satışları357. Katma değer vergisi ile ilgili hangi ifade doğrudur?

-Yayılı muamele vergisidir358. Hangisi iktisadi muamele vergilerinden biri değildir?

-Damga vergisi359. Hangisi özel tüketim vergisi kapsamında yer almaz?

-Telefon konuşma ücretleri360. Hangisi değerli kâğıt olarak kabul edilen belgelerden biri değildir?

-Banka cüzdanı361. Hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerden biri değildir?

-Emlak vergisi362. Engellilik indirimi (sakatlık indirimi) oranları ne kadardır?

-Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar 1. derece, %60’ını kaybetmiş olanlar 2. derece, %40’ını kaybetmiş olanlar ise 3. derece engelli kabul edilmiştir.363. Hangisi veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleridir?

-3 yıl, Mayıs-Kasım364. Hangisi veraset ve intikal vergisinden muaf mükelleflerden biri değildir?

-Fahri konsoloslar365. Hangileri gelir vergisine konu gelirin özelliklerindendir?

-Yıllık olması, Gerçek kişilere ait olması, Safi tutarının vergilendirilmesi, Kazanç ve iratlardan oluşması366. Hangileri sabit bir işyeri olmamasına rağmen esnaf muafiyetinden yararlanabilir?

-İşportacı, Simitçi, Çilingir, Fotoğrafçı367. Hangileri telif kazançları istisnasından yararlanabilir?

-Mütercim, Heykeltıraş, Bilgisayar programcısı, Müellif368. Hangileri kurumlar vergisi mükelleflerindendir?

-İktisadi kamu kuruluşları, Vakıflara ait iktisadi işletmeler, Holdingler, Derneklere ait iktisadi işletmeler369. Hangisi iktisadi muamele vergilerindendir?

-Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi, Gümrük vergisi, Özel iletişim vergisi370. Hangisi özel tüketim vergisi kapsamında yer alır?

-Alkollü içecekler, Tütün mamulleri, Beyaz eşya, Akaryakıt371. Hangileri değerli kâğıt olarak kabul edilen belgelerdendir?

-Sürücü belgesi, Noter kâğıdı, Pasaport, Beyanname372. Hangileri harcamalar üzerinden alınan vergilerdendir?

-Damga vergisi, Gümrük vergisi, Harçlar, Özel tüketim vergisi373. Hangileri veraset ve intikal vergisinden muaf mükelleflerdendir?

-Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay Derneği, Diplomatlar, Siyasi partiler374. Osmanlı dönemi vergilerinden olan ve zirai ürünlerden alınan “aşar” vergisinin kaldırıldığı yıl hangisidir?

-1925375. Hangi meslek grubunda ticari kazancının tespitinde basit usulden yararlanabilir?

-Bakkal376. Ayşe Hanım geçirdiği bir iş kazası sonucu çalışma gücünün % 80’ini yitirdiyse sakatlık indirimden yararlanırken kaçıncı derecede sakat kabul edilecektir?

-1. (birinci)377. Mükellefin çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlarının bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine ilişkin beyannameye ne ad verilir?

-Yıllık beyanname378. Kanuni merkezi Fransa’da, iş merkezi ise İsviçre’de olan A Pastanesi Limitet Şirketi’nin İstanbul’da da şubesi bulunmaktadır. Firmanın Fransa’da elde ettiği yıllık gelir 900.000 lira, İsviçre’de elde ettiği gelir 1.200.000 lira, Türkiye’de elde ettiği gelir ise 300.000 liradır. Şu halde şirketin Türkiye’de kurumlar vergisi için beyan etmesi gereken gelir kaç liradır?

-300.000379. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre cemaatlerin hukuki niteliği nedir?

-Vakıf380. Z Anonim Şirketi’nin yılsonu ticari bilanço kârı 1.000.000 lira, kanunen kabul edilmeyen giderleri 100.000 lira, indirim ve zararlar toplamı ise 200.000 lira ise, Z Anonim Şirketi’nin safi kurum kazancı kaç liradır?

-900.000381. Kurumların yapacakları gelir vergisi stopajının oranı yüzde kaçtır?

-15 (on beş)382. Hangisi Türkiye’de özel tüketim vergisi özelliği taşıyan harcama vergilerinden biri değildir?

-Katma değer vergisi383. 100 liraya aldığı bir malı 150 liraya satan Ümit Bey’in vergi dairesine ödemesi gereken katma değer vergisi kaç liradır?

-9 (dokuz)384. Taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmeye ne ad verilir?

-Trampa385. Türkiye’de ilaçlar üzerine uygulanan KDV oranı yüzde kaçtır?

-8 (sekiz)386. Gemiye yüklenen mala ilişkin ticari işlemle ilgili her türlü bilgilerin yazılı olduğu kıymetli evraka ne ad verilir?

-Konşimento387. Hangi vergide tarhiyata karşı dava açmadan önce idari itiraz (başvuru) yolu zorunlu olarak öngörülmüştür?

-Gümrük vergisi388. Yapılan incelemede, Osman Bey’in ithal ettiği mücevherlerin gümrük işlemlerinin yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Mücevherlerin CIF değeri 400.000 lira olduğuna göre, Osman Bey’e kesilecek usulsüzlük cezası kaç liradır?

-40.000389. Tütün içeren sigaralar üzerindeki ÖTV oranı yüzde kaçtır?

-69 (altmış dokuz)390. Ahmet Bey sıfır kilometrelik yeni otomobilini 14.03.2014 tarihinde almış ve trafik siciline kaydettirmişse, Ahmet Bey’in motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti hangi tarihte başlar?

-01.01.2014391. Tescil edilmiş motorlu taşıtların satış ve devirlerini yapmaya hangisi yetkilidir?

-Noterler392. Ali Rıza Bey at yarışında oynadığı bahis sonucu 20.000 lira kazanmıştır. Bu ikramiyesi üzerinden yapılacak olan veraset ve intikal vergisi kaç liradır?

-2.000393. Hangi vergiyi belediyeler toplamaktadır?

-Emlak vergisi394. Hangileri Türkiye’de özel tüketim vergisi özelliği taşıyan harcama vergilerindendir?

-Özel tüketim vergisi, Banka ve sigorta muameleleri vergisi, Özel iletişim vergisi, Şans oyunları vergisi395. Hangisi ticari faaliyetlerden biri değildir?

-Çiftçilik396. İlgili yılda dönem sonu öz sermayesi 200.000 lira, dönem başı öz sermayesi 100.000 lira olan Mustafa Eczanesi sahibi Mustafa Bey, yıl içinde işletmenin kasasına 20.000 lira daha nakit koymuş ancak yılsonuna doğru eşine mücevher almak için kasadan 10.000 lira çekmiştir. Şu halde eczanenin yılsonundaki toplam ticari kazancı kaç liradır?

-90.000397. Bilanço ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

-Bilançoda işletmenin kayıtlı sermayesi aktif tarafa yazılır.398. Hangisi vergilendirmede basit usulden faydalanamaz?

-Sarraf399. Ayla Hanım evde yaptığı börekleri çarşıdaki lüks pastaneye 60 Türk Lirasına satması halinde bunun üzerinden ödeyeceği stopaj kaç Türk Lirasıdır?

-3 (üç)400. Basit usule tabi işletmelerin kullandıkları belgeler hangi kuruluşlar tarafından bastırılır?

-Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu401. Avukat Emre Bey bir dava nedeniyle almış olduğu 2000 Türk Liralık vekâlet ücreti üzerinden kaç Türk Lirası stopaj ödeyecektir?

-400 (dört yüz)402. Hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret olarak nitelendirilemez?

-Rüşvet403. Dar mükelleflerin sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirler üzerinden vergi alınmasını kapsayan ilke hangisidir?

-Yersellik404. Bir gelir vergisi mükellefi 2011 yılında elde ettiği gelirin vergisini hangi yılda öder?

-2012405. Hangi kurumlar vergisi mükellefinin hukuki yapısı inançlı mülkiyet esası üzerine kurulmuştur?

-Yatırım fonları406. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre sendikaların hukuki statüsü aşağıdakilerden hangisidir?

-Dernek407. Hangisi kurumlar vergisinde indirilebilecek giderlerden biri değildir?

-Her türlü para cezaları408. Hangi KDV istisnası kısmi istisna niteliğindedir?

-Sosyal ve askeri amaçlı istisnalar409. Bay E, 1500 TL’ye telefon satın almış, satıcı %30 ıskonto yapmıştır. E’nin ödeyeceği KDV tutarı ne kadardır? (KDV oranı %18)

-189 (yüz seksen dokuz)410. Hangi kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmemiştir?

-Bilançolar411. Hangisi katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi arasındaki farklılıklardan biri değildir?

-Birinin gelir, diğerinin harcama üzerinden alınması412. Hangisi özel tüketim vergisinin kabul edilmesiyle uygulamadan kaldırılan vergilerden biridir?

-Akaryakıt tüketim vergisi413.Gümrük vergisine konu olan ve henüz vergisi ödenmeyen malların korundukları yerlere ne denir?

-Antrepo414. Hangi vergi, vergi dairesi tarafından kendiliğinden tahakkuk ettirilir?

-Motorlu taşıtlar vergisi415. Bilanço ile ilgili bilgiler:

-Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak özetlenmiş halidir. Aktifteki varlıklar nakde dönüşme özelliğine ve önceliğine göre, en çok likitten, en az likide doğru sıralanır. Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark müteşebbisin öz sermayesini oluşturur. Aktif tarafında mevcutlar ve alacaklar, pasif tarafında ise borçlar gösterilir.416. Hangileri kurumlar vergisinde indirilebilecek giderlerdendir?

-Hisse senedi ihraç giderleri, Genel kurul toplantıları için yapılan giderler, İlk kuruluş giderleri, Fesih ve tasfiye giderleri417. Hangi kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir?

-Öğrencilerle ilgili kâğıtlar, Kredi kartı üyelik sözleşmeleri, Göçmenlerle ilgili kâğıtlar, Askerlerle ilgili kâğıtlar418. Hangileri katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi arasındaki farklılıklardandır?

-Birinin toplu muamele diğerinin yayılı muamele vergisi olması, Birinde nispi, diğerinde hem nispi hem maktu vergilemeye yer verilmesi, Birinin genel, diğerinin özel tüketim vergisi mahiyetinde olması, Birinde malların üretilmeleri, diğerinde ürünlerin teslimi ile vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi419. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara, hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlere ne ad verilir?

-Ücret420. Hangi kazanç ve iratlarda gelirin elde edilmesi, tahakkuk ilkesine bağlanmıştır?

-Zirai kazanç421. Dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsus olan beyannameye ne ad verilir?

-Münferit beyanname422. İşletme hesabı esasına göre ticari kazancın tespit edildiği bir işletmenin, dönem başı mal mevcudu değeri 40.000 TL; dönem sonu mal mevcudu değeri 25.000 TL; dönem içinde satın alınan malların değeri 25.000 TL ve dönem içi satış gelirleri ise 60.000 TL’dir. Bu durumda işletmenin safi kârı kaç TL’dir?

-20.000423. Öz sermayesi 200.000 TL olan X A.Ş, kurum ortaklarından 750.000 TL borç almış ve piyasa faiz oranı üzerinden % 20 oranında faiz ödemiştir. Kurumun indirebileceği faiz ödemesi kaç TL’dir?

-120.000424. Katma değer vergisi beyannamesinin ne zamana kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekir?

-Vergilendirme dönemini takip eden ayın 24.günü akşamına kadar425. Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı yüzde kaçtır?

-20 (yirmi)426. Hangisi katma değer vergisi matrahına dâhil edilmez?

-Hesaplanan katma değer vergisi427. Hangileri katma değer vergisi matrahına dâhil edilir?

-Taşıma giderleri, Vade farkı, Komisyon giderleri, Ödenen faizler428. Hangi faaliyet katma değer vergisine tabi değildir?

-Emekli olan bir kişinin, evini özel kişiye kiraya vermesi429. Hangi faaliyetlerden hangileri katma değer vergisine tabidir?

-Bir anonim şirketin yapmış olduğu kiralama hizmetleri, Avukatlık yapan bir kişinin almış olduğu avukatlık ücreti, Ticari bir işletmenin, özel kişiye yapmış olduğu araç kiralama işlemi, Ticari bir işletmenin, başka bir ticari işletmeye satmış olduğu arsa430. Kurumlar vergisinde mükellefiyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

-Kanuni merkezi Türkiye’de bulunan kurumlar tam mükelleftir.431. Hangisi Türk vergi sistemindeki genel tüketim vergisi niteliğindeki harcama vergilerinden biridir?

-Katma değer vergisi432. Hangisi kurumlar vergisinden muaf tutulan kurumlardan biri değildir?

-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası433. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan bir işyeri için uygulanacak bina vergisi oranı binde kaçtır?

-4 (dört)434. Hangileri kurumlar vergisinden muaf tutulan kurumlardandır?

-Askeri fabrikalar, Kamu kuruluşlarınca işletilen öğrenci yurtları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ceza ve ıslah evlerine ait atölyeler435. Hangisi Harçlar Kanunu’nda yer alan tapu harçlarına ilişkin istisnalardan biri değildir?

-Her türlü vakıf ve derneklerin işlemleri436. Hangileri Harçlar Kanunu’nda yer alan tapu harçlarına ilişkin istisnalardandır?

-Diplomatik işlemler, Genel ve özel bütçeli dairelerin işlemleri, Anonim şirketlerin devir işlemleri, Limited şirketlerin bölünme işlemleri437. Hangi vergi, servetin intikali nedeniyle alınmaktadır?

-Veraset ve intikal vergisi438. Gümrük vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

-Gümrük vergisinin konusunu, yurt dışına ihraç edilen eşyalar oluşturur.439. Gümrük vergisi ile ilgili ifadeler:

-Gümrük vergisinin mükellefi, ithal edilen eşyanın sahibidir. Gümrük denetlemesi dışında kalan eşyada vergiyi doğuran olay, eşyanın gümrük hattından geçirilmesidir. Gümrük vergisinde; gümrüğün denetlemesi altında bulunan eşya açısından vergiyi doğuran olay beyanname verilen hallerde beyannamenin tescil edilmesidir. Gümrük vergisinde matrah, ithal edilen eşyanın gümrük vergisini ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki normal fiyatıdır.440. Hangisi özel tüketim vergisine tabi IV sayılı listede yer alan ürünlerden biridir?

-Buzdolabı441. Hangisi özel tüketim vergisinin kabul edilmesiyle birlikte Türk vergi mevzuatından kaldırılmış vergilerden biridir?

-Akaryakıt tüketim vergisi442. Hangisi motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir?

-%90 engelli olanlar adına trafik siciline kaydı yaptırılmış otomobil443. Hangileri motorlu taşıtlar vergisine tabidir?

-Trafik siciline kaydı yaptırılmış otomobil, Sivil hava vasıtaları siciline kaydı yaptırılmış uçak, Ticari bir firma adına trafik siciline kaydı yaptırılmış kaptıkaçtı, Asgari ücretli adına trafik siciline kaydı yaptırılmış otomobil444. Ölümün Türkiye’de vuku bulduğu ve mükellefin Türkiye’de bulunduğu durumlarda, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ölüm tarihinden itibaren en geç kaç ay içinde verilmesi gerekir?

-4 (dört)445. Gelir vergisine giren kazanç ve iratlarla ilgili "tahsil esası" ve "tahakkuk esası" hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

-Gayrimenkul sermaye iratlarında tahsil esası geçerlidir.446. Hangisi işletme hesabı esasında vergilendirilmez?

-Limitet şirketler447. Telif eserlerinin sahibi veya mirasçıları dışındaki kişiler tarafından satılması durumunda, elde edilen kazanç hangi isim altında vergilendirilir?

-Diğer kazanç ve iratlar448. Zeytin tüccarı Ayhan Bey 2015 yılı ürünlerinden 500.000 TL kazanmıştır. Ayhan Bey bu yıl içinde Kızılay’a 5.000 TL, profesyonel futbol takımı altyapısı için 20.000 TL bağışta bulunmuştur. Ayhan Bey’in beyan edeceği gelir kaç TL'dir?

-485.000449. Hangi mal tesliminden uygulanacak KDV oranı % 8’dir?

-Simit450. 2005 yılında zarar eden A Anonim Şirketi, bu zararını en son hangi yılın kazancından düşebilir?

-2010451. Bir ticari işletmede aşağıdakilerden hangileri için ödenen katma değer vergisinin indirilmesi mümkündür?

-Yatırım malları452. Hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir?

-Kollektif şirketler453. KVK 12. maddesine göre, kurum ortaklarından veya ortaklarla ilişkili kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin edilerek işletmede kullanılan borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmına ne ad verilir?

-Örtülü sermaye454. Katma değer vergisinde verginin mükellefi, mal teslim eden veya hizmet ifa eden kişi olarak ifade edilir. Burada kastedilen mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

-Kanuni mükellef455. KDV beyannamesinin, vergilendirme dönemini takip eden ayın kaçıncı günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekir?

-24. (yirmi dördüncü)456. Kurumların tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaç gün içinde nihai tasfiye beyannamesi verilir?

-30 (otuz)457. Veraset ve intikal vergisi tarifesinin, veraset yoluyla intikallerde en düşük ve en yüksek oranı hangisidir?

-%1-%10458. Hangisi bina vergisinin mükellefleri arasında yer almaz?

-Rüçhan hakkına sahip olanlar459. Hangileri bina vergisinin mükellefleri arasında yer alır?

-Malik gibi tasarruf edenler, Paylı mülkiyette paydaşlar, Bina malikleri, İntifa hakkı sahibi olanlar460. Hangisi özel tüketim vergisi kapsamında yer almaz?

-Telefon konuşma ücretleri461. Hangisi değerli kâğıt olarak kabul edilen belgelerden biri değildir?

-Banka cüzdanı462. Hangisi veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleridir?

-3 yıl, Mayıs-Kasım463 Hangisi damga vergisinden istisna edilen kâğıtlardan biri değildir?

-Bilançolar464. Hangisi Türk motorlu taşıtlar vergisinde “vergileme ölçüsü” olarak kullanılmaktadır?

-Aracın yaşı465. Banka ve sigorta muameleleri vergisi aşağıdaki kanunlardan hangisi ile düzenlenmiştir?

-Gider Vergileri Kanunu466. Arazisinin kullanımını başkasına bırakarak kira geliri elde eden kişinin elde ettiği gelir aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

-Gayrimenkul sermaye iradı467. Hangisi gelir vergisine konu olan kazanç ve iratlardan biri değildir?

-Kurum kazancı468. Geçici vergi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

-Geçici verginin içinde bulunulan yılda dörder aylık kazançlar üzerinden hesaplanması gerekir.469. Hangisi safi ücrete ve vergisine ulaşmak için yapılabilecek indirimlerdin biri değildir?

-Otomobil akaryakıt gideri470. Hangisi kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir?

-Ar-Ge harcamaları471. Kurumlar vergisindeki istisnalar ve amaçlarına ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

-Özel okullar kazanç istisnası - Sermaye Piyasasını teşvik472. Kurumlar vergisi beyannamelerinde en fazla kaç yıl öncesinin zararları mahsup edilebilir?

-5 (beş)473. Kurumların, dağıtılan kâr payları üzerinden yapacakları gelir vergisi stopajının oranı yüzde kaçtır?

-15 (on beş)474. Hangisi katma değer vergisi kapsamında değildir?

-Maliki olduğu servet475. Deprem vergisi olarak bilinen ve 1999 yılından beri uygulanan harcama vergisi hangisidir?

-Özel İletişim Vergisi476. Katma değer vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğrudur?

-Katma değer vergisi bir yayılı muamele vergisidir.477. Gümrük vergisine konu olan ve henüz vergisi ödenmeyen malların konuldukları yerlere ne ad verilir?

-Antrepo478. Hangisi özel tüketim vergisi kapsamında yer almaz?

-Telefon konuşma ücretleri479. Yapılan incelemede Osman Bey’in ithal ettiği mücevherlerin gümrük işlemlerinin yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Mücevherlerin CIF değeri 400.000 TL'dir. Buna göre, Osman Bey’e kesilecek usulsüzlük cezası kaç TL'dir?

-40.000480. Türk Ticaret Kanunu’na göre; alacaklının, öncelikle İcra Dairesine başvurup iflas takibi yapmadan Ticaret Mahkemesinde iflas davası açtığı usule verilen ad hangisidir?

-Doğrudan iflas yolu481. Hangisi veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleridir?

-3 yıl, Mayıs-Kasım482. Hangisi bina vergisinin mükellefleri arasında yer almaz?

-Rüçhan hakkına sahip olanlar483. Kimler geçici vergi ödemekle yükümlüdür?

-Serbest meslek kazancı sahipleri484. Gelir vergisinde tam mükellef ve dar mükellef ayırımında esas alınan temel ölçüt hangisidir?

-Türkiye’de yerleşmiş olma485. Bir işverene bağlı olmaksızın avukatlık yapan M’nin elde ettiği kazanç türü hangisine bir örnektir?

-Serbest meslek kazancı486. Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi esnaf B'nin 2015 yılı gelirleri ile ilgili vergi ödeme ayları hangisidir?

-2016 yılı 2. ve 6. aylar487. Öz sermayesi 50.000 TL olan N Anonim Şirketi, ortağı Veli Bey’den 200.000 TL borç almış ve bu borç karşılığında %10 piyasa faiz oranı üzerinden faiz ödemiştir. Bu durumda ödenen faizin kaç TL'si vergi idaresi tarafından kâr payı olarak kabul edilecektir?

-5.000488. Spor kulüplerinin elde ettikleri maç hâsılatı, TV naklen yayın geliri, futbolcu satışı gibi gelirlerde esas alınan vergilendirme hangisidir?

-KDV489. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre sendikaların hukuki statüsü hangisidir?

-Dernek490. Su, elektrik, gaz kullanımlarında katma değer vergisini doğuran olay hangisidir?

-Bedellerinin tahakkuk etmesi491. Hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir?

-Kollektif şirketler492. 100 TL'ye aldığı KDV genel vergi oranına tabi bir malı, 150 TL'ye satan Refik Bey’in vergi dairesine ödemesi gereken katma değer vergisi kaç TL'dir?

-9 (dokuz)493. hangileri iktisadi muamele vergilerindendir?

-Gümrük vergisi, Özel tüketim vergisi, Katma değer vergisi494. Hangisi harcama vergilerinden biri değildir?

-Motorlu taşıtlar vergisi495. Ahmet Bey sıfır kilometre yeni otomobilini 18.04.2016 tarihinde almış ve trafik siciline kaydettirmiştir.

Buna göre, Ahmet Bey’in motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti hangi tarihte başlar?

-01.01.2016496. Tescil edilmiş motorlu taşıtların satış ve devirlerini yapmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

-Noterler497. Hangisinde banka ve sigorta muameleleri vergisinin yasal yükümlüleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

-Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri498. Satış, bağış gibi yollarla başkasına devredilen bina ve arazinin; devrin yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

-Devreden ve devralan müteselsilen sorumludur.499. Yıllık beyana tabi olan gelir vergisi kaç taksitte ödenir?

-İki taksit500. Hangi kanun, gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler hakkında uygulanmaz?

-Vergi Usul Kanunu


Not: İşletmenin değer kaybına uğrayan aktifleri, amortismana tabi tutulur. Kural olarak, işletmeye ait değer kaybının söz konusu olmadığı boş arsa ve araziler ise amortismana tabi tutulmaz.Not: Zirai işletmenin boyutları, sınaî bir müessese önem ve genişliğinde olursa zirai kazanç değil; ticari kazanç söz konusu olur.Not: Komandit şirketlerde sorumluluğu sınırlı olan ve olmayan ortaklar yer almaktadır. Sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer; sorumluluğu sınırsız olanlara ise komandite ortak adı verilmektedir. Paylı komandit şirkette ise komandite ortakların payı ticari kazanç olarak gelir vergisine tabi tutulmakta; komanditer ortakların payı üzerinden ise kurumlar vergisi alınmaktadır.

Not: Gelir Vergisi Kanuna göre, özel okul-hastane işletmeciliği, diş protezciliği, gayrimenkul alım-satım işleri ile devamlı uğraşanlar, coberlik gibi faaliyetlerden elde edilen gelir ticari kazanç olarak değerlendirilir.Not: Amortisman yöntemi olarak; normal amortisman, azalan bakiyeler usulü ile amortisman ve Fevkalade amortisman usulleri öngörülmüştür. Kurumlar vergisi mükellefleri ile 1. Sınıf tüccarlar azalan bakiyeler usulü ile amortisman uygulamasından yararlanabilirken, 2. Sınıf tüccarlar azalan bakiyeler usulü ile amortisman uygulamasından yararlanamamaktadırlar.Not: Basit usule tabi olan mükelleflerin geçici vergi beyannamesi ve katma değer vergisi beyannamesi verme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi mükellefleri ile gerçek usulde vergilendirilen mükellefler ise hem katma değer vergisi hem de geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüğüne sahiptirler.Not: Gayrimenkullerin ve hakların iktisap tarihinden başlayarak beş yıl (1.1.2007 tarihinden önce iktisap edilmiş olanlarda dört yıl) içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı hükmündedir.
 
Üst