AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Uluslararası Örgütler Vize Ders Çalışma Notları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 1. ÜNİTE

1.Mitrany’in ilk işlevsel örgütü hangisidir?

BM2.BM Örgütünün öncülü ?

Milletler Cemiyeti3.AB nin uluslararası örgütler alanına getirdiği YENİLİK ?

Uluslar üstülük olgusu esasında kurulmuş olması4.“KARŞILIKLI BAĞIMLILIK”?

Devletlerin İŞBİRLİĞİ sürecinde birbirlerine BAĞIMLI hale gelmeye başlamaları .5.İŞLEVSİCİLİĞİN önemli bir yazarlarından biridir?

David Mitrany6.Yeni İŞLEVSİCİLİĞİN ortaya çıkardığı bir kavramdır?

Uluslarüstülük7.Güvenlik Toplumu Teorisi’nin önemle üzerinde durduğu yaklaşım?

Güvenlik toplumunda ortak değerlere ve sorunları BARIŞÇIL yöntemlerle çözme mekanizmalarına sahip olmak esastır

8.”KARŞILIKLI BAĞIMLILIK “ ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

Askerî güç önemini yitirmektedir.

9.Hangisi “Westphalia Antlaflması” ile kurulan uluslararası sistemin özellikleri arasında YER ALMAZ?

Sömürgeciliğin hız kazanması10.Hangisi uluslararası sistem içinde etkili olan aktörlerden biri DEĞİLDİR?

HanehalklarıULUSLARARASI ÖRGÜTLER 2. ÜNİTE1. BM’nin kuruluŞunda yer alacak KURUCU ÜYELERİN BELİRLEYEN ÖLÇÜTTÜR?


ALMANYA VE JAPONYA’YA SAVAŞ İLAN EDİP/ BM BİLDİRİSİ’NE KATILMAK2.Hangisi BM Antlaflması’nın KABUL EDİLDİĞİ konferanstır?

SAN FRANCİSCO3.Hangisi BM’nin AMAÇLARI arasında yer alır?

Ekonomik ve toplumsal nitelikteki ULUSLAR ARASI SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEK4.Hangisi Güvenlik Konseyi’nin SÜREKLİ üyelerindendir?

Fransa

5.EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY’e ilişkin olarak hangisi doğrudur?

SİVİL toplum örgütleriyle ilişkileri kurar ve yürütür.6.ULUSLARARASI ADALET DİVANI’nın yargı yetkisine ilişkin hangisi doğrudur?

Sadece devletler UAD önündeki bir davada TARAF olabilirler.7.Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasıyla ilgili hangisi YANLIŞTIR?

Güvenlik Konseyi’nin 39. maddeye göre karar vermesi durumunda, üye devletlerden birine

karşı Askeri Kurmay Komitesi bir ZORLAMA operasyonu planlayıp yürütür.8.Hangisi barış güçlerinin amaçlarından biri OLAMAZ?

HUKUKA AYKIRI DAVRANIŞ İÇİNDE OLAN TARAFI Silahlarını bırakmaya ZORLAMAK9.BM çerçevesinde insan haklarının korunması için geliştirilen Yöntemlerden YANLIŞTIR?

Üye devletler bu yöntemler çerçevesinde yapılan girişimleri kabul etmek ZORUNDADIRLAR.10.Hangisi Türkiye’nin 1966 ikiz Sözleşmelere 2003 yılına kadar taraf OLMAMASINıN nedenleri ?

MEDENİ VE SİYASAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ’NİN AZINLIKLARA İLİŞKİN 27. MADDESİNE KARŞI OLMASI

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 3. ÜNİTE1.NATO’nun kurulmasında, BM Antlaşması’ndaki dayanak ?


Müflterek meşru savunma2.Kuzey Atlantik Antlaşması’na göre NATO’nun görev alanı ?

ÜYE devletlerin ülkeleri ve KUZEY ATLANTİK alanı3.Soğuk Savaş sonrasında, NATO’nun eski DOĞU BLOKU ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için?

Barış için Ortaklık4.NATO’nun STRATEJİK KONSEPTLERİNİN yürürlüğe girebilmesi için hangisinin onayı?

Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi5.BM Güvenlik Konseyi’nin yetkilendirmesi OLMADAN NATO hangisinde askeri harekat gerçekleştirilmiştir?

KOSOVA6.SSCB’nin dağılmasından sonra onun yerini alan ?

Rusya Federasyonu7.1990’larda eski Sovyet coğrafyasında güvenliğin sağlanması açısından hangisi SÖYLENEMEZ?

Uluslararası TERÖRİZM TEHDİDİNİN YOK EDİLMESİ8.KGAÖ organları kararlarını alırken ı hangisini kullanır?

OYDAŞMA9.KGAÖ’nün en üst düzey organı?

KOLEKTİF GÜVENLİK KONSEYİ10. KGAÖ üyelerinden biri değildir?

GÜRCİSTANULUSLARARASI ÖRGÜTLER 4. ÜNİTE1.Uluslararası Para Fonu üyelerine kaynaklarını KULLANDIRIRKEN ?


ŞARTLILIK POLİTİKASI2.IMF imkanlarından YARARLANMAK İSTEYEN bir ülkenin izleyeceği süreçler?

Kullanılacak imkanın (kredi) PEŞİN olarak ülkeye transfer edilmesi

3.Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

IDA ve Dünya Bankası’nın KREDİ KAYNAKLARI FARKLIDIR.

4.Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile ilgili olarak ifadelerden hangisi YANLIŞTIR

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE kamu iktisadi teflebbüsleri kurulmasını sağlar.5.Uluslararası yatırımlarda UYUŞMAZLIKLARIN çözümünde rol oynayan Dünya Bankası kuruluşu ?

ICSID6.Gelişmekte olan ülkelerde verimli özel sektör yatırımlarını teşvik etmek amacıyla kurulmuş olan Dünya Bankası Grubu üyesi ?

Uluslararası FİNANSMAN Kurumu7.OECD nas›l bir kuruluştur?

EKONOMİK FORUMDUR8.OECD Konseyi aflağıda sayılan kararlarından hangisini ALAMAZ?

Üyelere YAPTIRIM kararları9.Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaflması hangi tarihte yürürlüğe ?

10 Ocak 194810. Doha Kalkınma Gündemi ile ilgili hangisi YANLIŞTIR?

Tarım ve sanayi ürünlerinde ticaretin serbestleştirilmesi konusunda uzlaşma sağlanarak görüşmeler sona ermiştir.
 
Üst