AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Vize Ders Çalışma Notu

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
= Yönetimde Güncel Yaklaşımlar =
Ünite 1
Bilimsel gelişme:

- İnsanlıkla birlikte başlamıştır.
- Doğu Batı uygarlıkları arasında zikzak çizerek gelişmiştir.
İlkel Komünal Topluluklar:
- Anaerkil toplum yapısı vardır.
- Yönetici sınıf bulunmamaktadır.
- Egemen dünya görüşleri doğayla uyumludur.
- Kabile ve klan için yaşamaya çalışmaktadırlar.
Hayvancılık, tarımcılık ve barbarlık dönemini:
- bireyler kendileri ve aileleri için yaşamaktaydılar.
- ataerkil bir toplum yapısı vardı.
- Toplayıcılıkla değil tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamaktaydılar.
- Barbar saldırıları sonucunda da askeri bir sınıf oluşturmuşlardır.
köleci devlet dönemi:
- Ticarette parayı kullanmışlardır.
- Emek kıymetlenmiştir.
- Toplum köle sahipleri ve köleler olarak ikiye ayrılmıştır.
- Zanaatkarlar ortaya çıkmıştır.
- toprak sahipleri ve din adamları gibi üretici olmayan sınıflar da ortaya çıkmıştır.
- materyalist doğa filozofları, Sokrates'le başlayan ve 17. yüzyıla kadar hüküm süren idealizm ve rasyonalizm
egemen dünya görüşü olmuştur.
feodal devlet dönemi:
- Köleler serbest bırakılmışlardır.
- Köleler köylü sınıfa dönüşmüştür.
- Köylüler kısmen kendileri İçin üretmeye başlamışlardır.
- Ticaretle uğraşan burjuva kesimi ortaya çıkmıştır.
- 17. yy'a kadar idealizm, rasyonalizm, 17. yy'la birlikte amprizm, materyalizm ve pozitivizm egemen dünya görüşü
olmuştur.
Endüstri devrimi ve ulus devlet dönemi:
-
Fabrikalaşma ortaya çıkmıştır.
- zanaatkarlar endüstri devleti döneminde etkinliklerini yitirmeye başlamışlardır.
- Köyden kente göç olmuştur.
- Köylü sınıfı işçi sınıfına dönüşmüştür.
- İşçiler sermayedar İçin üretim yapmışlardır.
- Endüstri devriminin temellerini üç önemli gelişme oluşturmuştur.
Bunlar;
1- James Watt'ın 1765 yılında bulduğu buhar makinesiyle birlikte üretimin artması
2- Adam Smith'in "Milletlerin Zenginliği" adlı eseriyle birlikte serbest piyasa ekonomisi adını verdiği yeni bir
ekonomik model öngörülmüş ve bu modelin kapitalist sistem içindeki işleyişini ayrıntılı ortaya koyarak endüstri
devriminin iktisadi alt yapısı oluşturulmuştur.
3- Fransız ihtilali sonucunda kişiden kişiye uygulaması değişmeyen yasalara sahip olan Ulus Devlet modeli
ortaya çıkmıştır ve bu modelle birlikte demokrasi kuramı ortaya çıkmıştır. Böylece endüstri devriminin hukuki ve
siyasi alt yapısı oluşturulmuştur.
Klasik yönetim uygulamaları:
- İçinde üç ayrı alt yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar;
1- Taylor'un "Bilimsel Yönetim Yaklaşımı",
2- Foyol'un "Yönetim Süreci Yaklaşımı",
3- Weber'in "Bürokrasi Yaklaşımı", dır.
- Ortak özellikleri :
A) Katma değerin (kârın) artırılması üzerinde odaklanılmıştır.
B) Çalışanları zorlayıcı nitelik taşır.
C) Otoriter ve merkeziyetçi bir örgüt yapısına inanılmaktadır.
D) Örgüt ve çevresi arasında Önemli bir etkileşim olmadığına inanılmakladır.
1- Taylor'un "Bilimsel Yönetim Yaklaşımı":
- Görüşleri :
A) Bilimsel metod benimsenmelidir.
B) Uzmanlaşmaya gidilmelidir.
C) İşe uygun personel seçilmeli ve eğitilmelidir.
D) Teşvikli ücret sistemi uygulanmalıdır.
2- Foyol'un "Yönetim Süreci Yaklaşımı":
-yönetimi süreci beş unsura ayırarak tanımlanmıştır.
Bunlar;
1- Tahmin etmek ve planlamak : (İşletmede gelecek
görülüp eylem planı hazırlanmalıdır.)
2- Örgütlenmek : (İşletmenin eşya ve
insan yapısı oluşturulmalıdır.)
3- Yöneltmek : (Çalışanlar
faaliyete geçirilmelidir.)
4- Koordine etmek : (işletmede tüm faaliyet ve
çabalar birbirine bağlanmalı, bütünleştirilmeli ve uyumlu
hale getirilmelidir.)
5- Denetlemektir. : (Her şeyin belirlenmiş
davranış standartlarına uygun yapılıp yapılmadığı
saptanmalıdır.)
- İlkeleri:
A) işbölümü
B) Yönetim birliği
C) Yetki ve sorumluluk
D) işletmenin çıkarları her şeyden üstün tutulmalıdır.
Dolayısıyla İşletmenin çıkarları kişisel çıkarların
üstünde olmalıdır.
E) Ödüllendirme
F) Disiplin
G) görevde kalma süresinin istikrarlı olması
H) Eşitlik
I) İnisiyatif
İ) Ekip ruhu
3- Weber'in "Bürokrasi Yaklaşımı":
- Bürokrasi kırtasiye işi gerektiren işleri yerine
getirebilmek için verimli ve etkili bir uygulamadır.
- Bürokrasi üzerinde düşünülmüş kurallar nedeniyle
uygulamalar öngörülebilirdir.
- Bürokrasi yönergeler prosedürler gibi insansız
teknolojiler yardımıyla çalışanları denetleme
eğilimindedir.
- Üretilen hizmetten yararlananların hizmeti ne zaman
alacaklarını bilmesi uygulamaya olan güveni artırır.
- Yöneticilerin başarılarının objektif olarak
değerlendirmesine olanak verir.
Neo-Klasik yönetim kuramı:
- akılcı insan yaklaşımının yanında duygusal insan
yaklaşımını da kabul etmektedir.
- Neo-Klasik yönetim kuramı aynı zamanda davranışsal
yönetim olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü bu kuram
insanın Örgüt içinde nasıl davrandığını, örgüt yapısı ve
davranışların arasındaki İlişkileri irdelemiştir.
(Havrthorne araştırmaları )
Modern yönetim kuramı:
- Analiz ve sentezlerin ayrı yöntemler değil, birbirlerinin
tamamlayıcısı olduklarını ileri süren kuramdır.
Sistem yaklaşımı:
- her sistem kendi çevresinden bağımsız olarak değil,
bütünsellik anlayışı doğrultusunda çevresiyle ve kendi
alt sistemleriyle olan ilişkisi göz önünde bulundurularak
incelenmelidir.
- Sistem bir bütünü oluşturan unsurların uyumlu şekilde
faaliyette bulunmasını sağlayan işlemler bütünüdür.
- Sistemi inceleyebilmek için tek tek alt sistemlerini ve
bu alt sistemlerin sistemin tümüyle etkileşimi incelemek
gereklidir.
- İşletmede yer alan alt sistemlerin işletmenin dış
çevresiyle olan ilişkileri incelenmelidir.
- Sistem yaklaşımı biyolog Ludvvig Von Bertalanffy
tarafından öne sürülen bir yaklaşımdır.
- Sistem yaklaşımına göre alt sistemler birbirine
bağımlıdır ve aralarında bir etkileşim bulunmaktadır.
- Sistemin unsurları:
A) Girdi
B) Süreç
C) Çıktı
D) Geri bildirim
- Doğadaki tüm sistemlerin sonunda kendilerini yok
etmelerini ifade eden kavram entropidir.
- Sistemin hayatta kalmayı başarabilmesi ise negatif
entropidir.
- Sistem ile sistemin faaliyette bulunduğu çevre
arasında enerji, hammadde bilgi alışverişi olması
durumuna "açık sistem" denir.
- İşletmenin dış çevresindeki diğer sistemlerle
etkileşimin olmadığını düşünen anlayışa "kapalı sistem"
denir.
- Sistemin, bütünün parçalarının toplamından daha
fazla değer yarattığı ve daha büyük olduğunu ifade
eden kavrama “sinerji” denir.
Durumsallık yaklaşımı:
- Teknoloji ve çevre, durumsallık yaklaşımına göre
işletmenin kurumsal performansı üzerinde doğrudan
etkilidir.
Joon Woodward araştırması:
- Üretim şekli - kullanılan teknoloji – yönetim
uygulamaları - örgüt yapısı arasındaki ilişki
araştırılmalıdır.
- Bu araştırmanın amacı kurumsal performansı en çok
artıracak yönetim uygulamalarını saptayabilmektir.
- Bu araştırmayla örgüt yapısını üretimde kullanılan
teknolojiye bağlayan önemli bir durumsallık
saptanmıştır.
- Birim üretimde teknoloji çıktı özelliklidir ve müşterinin
talebi doğrultusunda tek defalık kullanılmaktadır.
- teknoloji müşterinin talebi doğrultusunda tek defalık
kullanılmaktadır. Üretim sürecinde kullanılan araç gereç
malzeme her siparişte değişmektedir ve standartlaşma
söz konusu değildir.
James Thompson araştırması:
- işletmelerde kullanılan teknolojileri sınıflandırmıştır.
A) İşletme de birbirinden bağımsız çalışan kişiler ve bölümler teknolojinin kullanılması doğrultusunda
birbirine bağlanabilmektedir.
B) Gerçekleştirilen uygulamalar teknoloji vasıtasıyla bile birbirlerine bağlanırlar.
C) Bir birimde çıktı elde edilmeden, diğer birimde üretime başlanabilmesi mümkün değildir.
D) Kullanılan teknolojiyle birlikte işletmelerde üretimde standartlaşma söz konusu olur.
E) Teknoloji doğrultusunda, gerçekleştirilen tüm uygulamaların karşılıklı olarak birbirleriyle ilişkisi olması
gereklidir.
- kullanılan teknolojilere göre yönetim uygulamalarının belirlenmesinin, örgütün yapısını belirleyen en önemli unsur
olduğunu ileri sürmüştür
NOT:
- James Thompson teknoloji ve örgüt yapısı arasında durumsallığı araştırmıştır.
- Ancak Burns, Stalker, Emety, Trist yönetim uygulamaları ve çevrenin arasındaki durumsallık İlişkisini
araştırmışlardır.
Burns ve Stalker' in araştırması:
- Örgüt yapısını mekanik ve organik olarak iki grupta sınıflandırmışlardır.
- Mekanik örgüt yapısına göre işletmede çalışanlar sürekli aynı işi yaptıkları için yaptıkları işte uzmanlaşmışlardır.
- Denetim alanı, her yöneticinin belli bir sayıda çalışanı yöneteceği doğrultusunda geniş değildir.
- Yetki ve sorumluluk örgütün üst düzey yönetiminde toplanmıştır.
- Yetki yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalmaktadır
- organik örgüt yapısı:
- Örgütte kurallar genellikle yazısızdır ve uyulmaması durumunda herhangi bir yaptırım söz konusu değildir.
- Çalışanların görev tanımları sürekli değişebilmektedir.
- İş ünitesinde çalışanları tek bir işten değil, iş ünitesinde gerçekleşen faaliyetlerin tamamından
sorumludurlar.
- Yetki ve sorumluluk örgütün tüm çalışanlarına dağıtılmıştır ve yatay iletişime önem verilmektedir.
Emery ve Trist’ in araştırması:
- Örgütsel çevreyi karmaşıklık derecesine göre, durgun çevre ve çalkantılı çevre olarak sınıflandırmışlardır.
- Çevre koşullarındaki değişikliğe uyum sağlayabilmek için yönetim uygulamaları doğrultusunda örgüt yapısının
değiştiğini söylemişlerdir.
- Durgun çevre yapısının tam rekabet piyasası gibi hiç bir zaman gerçekleşmeyecek bir ütopya olduğunu
söylemişlerdir.
- İşletmelerin birbirleriyle rekabet etmelerinin yanı sıra, rekabet alanının özelliklerinin de çevreyi etkilediğini ileri
sürmüşlerdir.
Dijital Çağ ya da bilgi çağı:
- Klasik, neoklasik, modern yönetim kuramları doğrultusunda gelişimi sürdüren yönetim düşüncesinin evrimi 2000'li
yılların başında (21. yy'ın başında) kırılma noktası olarak nitelendirebileceğimiz bir aşamaya ulaşmıştır.
- Kırılma noktasının nedeni küreselleşme ve teknolojideki gelişmelerdir.
Toplam kalite yönetimi:
- Müşteri grubunun belirlenmesinden sonra müşterilerin beklentilerini karşılayabilecek mal veya hizmetlerin
üretilmesi gerekmektedir.
- Toplam kalite yönetiminin temelinde standartlara uygunluk bulunmaktadır.
- Üretilen mal ve hizmetlerle birlikte örgütünde kalitesi artırılmalıdır.
- Çalışanların motivasyonu ve ödüllendirilmesine kadar her alanda kalitenin artırılması gerektiğini ileri sürmektedir.
- temel ilkeleri:
A) müşteri odaklılık
B) Sürekli eğitim
C) Katılımcı yönetim
D) Etkin liderlik
E) Sürekli geliştirme ve iyileştirme
Kaizyen ilkesi:
-
Japon işletmelerinin küresel pazarlardaki rekabet üstünlüklerinin temel nedenidir.
- Kaizyen işletmelerde tüm çalışanlar sorumlu ve sürekli geliştirme ve iyileştirme uygulamaları bulunmaktadır.
Altı Sigma uygulaması:
- Kaynakların doğru ve optimal kullanılmasını destekleyen bir yönetim anlayışıdır.
- Altı sigma "müşteri memnuniyeti" odaklı bir uygulamadır. Bu uygulamanın amacı kaliteyi artırmak değil müşteri
memnuniyetini sağlamaktır.
- Operasyonel iş süreçleriyle birlikte, yönetimde de iyileştirmeler öngörmektedir.
- Altı sigma uygulamasının en önemli özelliği maddi getirişinin yüksek olmasıdır.
- Kurumsal performans ve kârlılığı artıran bir uygulamadır.
Dengeli ölçüm kartı uygulaması:
- İşletmenin uzun dönemli stratejilerini çalışanların gözünde netleştirmek.
- Kurumsal performansın objektif değerlendirmesini yapmak.
- İşletmenin taşınmaz değerlerinin güncel değerlendirmesini yapmak.
- Stratejik planların geliştirilmesi doğrultusunda bilgi toplamak.
- Bölüm hedeflerinin bölüm çalışanlarına davranış standardı olarak yüklenmesini kolaylaştırmak.
Kıyaslama uygulaması:
- Kendi sektörünün en iyisi olan İşletmelerin iş süreçlerinin incelenmesi ve bu inceleme sonucunda belirlenen farkın
kapatılması için en iyisi olarak kabul edilen uygulamaların bilinçli olarak ayarlanması yoluyla işletmenin kurumsal
performansının artırılmasını sağlayabilecek sistematik süreçtir.
A) Kıyaslamaya konu olacak İş süreci ve bilgi toplama yöntemleri belirlenmelidir.
B) Elde edilen bilgiler analiz edilmelidir.
C) Yeniden düzenlenen iş sürecinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
D) Geri bildirim çerçevesinde iş süreci gözden geçirilmelidir.
E) Kıyaslama sonucunda, hatalar ve fireler en aza iner, verimlilik ve etkinlik artırılır.
Temel yetenek:

- Bir örgütü diğerlerinden farklı kılan ve rekabet üstünlüğü sağlayan, rakipleri tarafından anlaşılması ve taklit
edilmesi zor olan bilgi, beceri ve yeteneklerdir.
İşletmelerin giderek daha yaygın bir biçimde dış kaynaklardan yararlanmasının nedenleri:
- Uzmanlaşma
- Esnekiik kazanabilme
- hızlı karar alabilme
- Riski azaltabilme
- Maliyetleri
Küçülme uygulaması:
- kademe azaltma ve doğru ölçeği bulma uygulamaları "kriz yönetimi uygulamaları" olarak da bilinir.
- İşgücü maliyetinde gerçekleştirilecek azalma doğrultusunda verimlilikte artış sağlama düşüncesine
dayanmaktadır.
Personeli güçlendirme uygulaması:
- çalışanlar işin sahibi haline gelebilmektedir.
- Burada çalışanların yetkilendirmesi değil, daha güçlü hale getirilmesi hedeflenir.
Değişim mühendisliği:
- iş süreçlerinin yeniden tasarlanmasıdır.
- Değişim mühendisliği uygulaması sonrasında gereksiz iş ve süreçler ortadan kalkarak işletmede radikal bir
değişiklik yapılmış olacaktır.
yalın organizasyonlar:
- Örgüt gerek duymadığı her şeyden kurtulur.
- Sıfır hiyerarşi örgütün önemli hedeflerinden birisidir.
- Takımda yer alan kimse mükemmel değildir.
KAMPÜS AKADEMİ YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
12
- İşletmenin stratejik planları doğrultusunda her takım kendi amaçlarını belirler.
- temel amaç müşterileri beklentilerinin ötesine geçerek talep yaratabilmektir.
Öğrenen örgütler:
- değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmek için iletişim teknolojileri ve yaşanan deneyimler doğrultusunda
sürekli yeni bilgi üretimini destekleyen bir Örgüt yapısıdır.
Yenilik:
- Yaratıcı düşüncenin ürün veya hizmet olarak ticari değere dönüştürülmesine denir.
şebeke organizasyonlar:
- Üretim, pazarlama, satış, dağıtım gibi faaliyetlerin başka işletmeler tarafından gerçekleştirildiği merkezi işletmeye
denir.
işletmenin çalışanlarına yönelik sorumlulukları:
- İş yasalarına uymak
- Çalışanlar arasında din ve sosyal sınıf farklılıklarını gözetmemek
- Çalışanların sosyal haklarını gözetmek
- Ücret ve işe alımlarda adil olmak.
Güncel yönetim yaklaşımları:
- kaynak bağımlılığı, - örgütsel strateji,
- vekalet, - işlem maliyeti,
- kuramsallık, kuramları olarak sınıflandırılmaktadır.
kaynak temininde yaşanan sorunların yaratabileceği tehlikeler için alınabilecek yönetim uygulamaları:
- Konsorsiyumlar
- Stratejik ortaklıklar
- İşbirlikleri
- Yasal anlaşmalar
Örgütsel strateji kuramı:
-
temel amacı işletmenin güçlü yönlerinin fırsat olarak nasıl değerlendirilebileceği, zayıf yönlerinin piyasadaki
tehlikelerden etkilenmeyecek şeklide nasıl güçlendirileceği konusunda yöneticileri bilinçlendirmektir.
Vekalet kuramı:
- potansiyel olarak birbiriyle çatışan ve kendi çıkarları doğrultusunda davranmak isteyen hissedarlarla yöneticiler
arasında her iki tarafında tatmin olabileceği bir ilişkinin nasıl kurulabileceği sorusu üzerinde durmaktadır.
İşlem maliyeti kuramı:
- işletme tedarikçileriyle çalışanlarıyla ve müşterileriyle işlem yapar. Bu gerçekleştirilen işlemler bir maliyet
unsurudur ve yapılacak tasarruflar kurumsal performans üzerinde doğrudan etkilidir.
Kurumsal kuram:
- 1977 yılında sosyolog Philip Selznick'in , Hizmetkarlık Yaklaşımı, Yönetim Hegomanyası Yaklaşımı, Paydaşlık
Yaklaşımı gibi birden fazla yaklaşımı içeren kuramıdır.
Örgütsel ekoloji kuramı:
- Örgütleri gruplandırarak ele alan ve belirli bir çevrede faaliyette bulunan örgütler topluluğuna sosyolojik açıdan
analiz eden kuramdır.
Ünite 2
- İşletmeler, hem yaşamlarını sürdürmek hem diğer işletmelerle rekabet edebilmek hem de tüketicilerin ihtiyaçlarını
karşılamak için yeni ürün ve hizmetleri yaratma ve bunları piyasaya sürme yönünde yoğun bir çaba içindedirler.
yenilik:
- Birey ya da grup bağlamında ortaya çıkan yeni bir fikir, ürün veya uygulamaya verilen addır.
yenilik yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan koşullar:
- İşletme İçinde bulunan bireylerin dirençli olması
- İşletme içinde bulunan grupların dirençli olması
- İşletmedeki birey ve grupların daha katılımcı olması
- İşletmedeki birey ve grupların işbirlikçi yaklaşım sergilemeleri gerekmektedir
- İşletmedeki birey ve grupların yenilik süresinin etkinliğini arttırma çabası içinde olması
Majaro'nun yenilik süreci:
-
evreleri:
1. Fikir üretme
2. İzleme
3. Uygunluk
4. Uygulama
- İşletmede yeniliğin oluşması için fikir üretilmelidir.
- İzleme aşamasında yeniliğin işletme amaçlarına uygunluğu kontrol edilmelidir. Böylece işletme amaçlarına
uymayan yeniliğin ya tamamen reddedilmesi ya da yeniden gözden geçirilmesi gereklidir.
- Uygunluk aşamasında yapılan çalışmalar daha çok ticari ve teknik konuları kapsamaktadır.
- Uygulama aşamasında ticari nitelik kazanan yeniliğin sosyal sistemler içinde yayılmaya başlaması söz
konusudur.
- Sosyal sistemler içerisinde yayılması kabul gören yeniliğin hangi hızda yayılacağı uygulama evresinden sonra
gerçekleşecektir.
1- Yenilik sürecinin ilk evresi olan başlangıç evresinin aşamaları şunlardır:
- Gereksinim analizi
- Fikir üretme
- Proje planlaması
2- yenilik sürecinin uygulama evresinin aşamaları şunlardır:
- Geliştirme
- Prototip geliştirme
- Pilot uygulama
- Test etme
3- yenilik sürecinin pazarlama evresinin aşamaları şunlardır:
- Üretim
- Ulusal / uluslararası pazara nüfuz etmedir.
Bir yeniliğin özellikleri;
- Göreli avantaj
- Uygunluk
- Karmaşıklık
- Denenebilirlik
- Gözlemlenebilirliktir
1- Göreli avantaj:
- yeniliğin sağladığı faydanın sistemden sisteme farklılık göstermesidir.
- Her işletme öncelikle ortaya çıkan yeniliğin kendisine kazandırdığı tecrübeden çok sağlayacağı fayda üzerinde
yoğunlaşır.
- Ar-ge faaliyetlerinin sahip olduğu maliyetler yüksekse yeniliğin avantajı hemen sorgulanmalıdır.
- Yeniliğin sağlayacağı değişken maliyetler göz önünde bulundurulabilir.
- Yeniliğin maliyetinin düşük olması yüksek avantaj sağlayacağı anlamına gelmez. Ucuz ve niteliksiz yenilikler
yeniliği benimsemek isteyenlere hem fayda sağlamaz hem de dezavantaj yaratabilir.
- İşletmenin yenilikten kazandığı faydanın sosyal prestij, güvenilirlik gibi birden çok boyutu olabilir.
2- Uygunluk:
- Bireylerin ve sistemlerin yeniliği kabul etme ve kullanma derecesini ifade eden kavramdır.
- Yeniliğin sisteme olan uygunluk düzeyi arttıkça yeniliğin benimsenme düzeyi de artacaktır.
3- karmaşıklık:
-
Yeniliğin kullanılmasındaki ve algılanmasındaki güçlük derecesine denir.
4- denenebilirlik:
-
Bir yeniliğin deneysel ve bilimsel temellere dayandırılabilme derecesini ifade eden kavrama denir.
KAMPÜS AKADEMİ YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
15
5- Gözlemlenebilirlik:
- Yeniliğin sonuçlarının başkaları tarafından gözlemlenebilirliğinin derecesini gösteren kavrama denir.
Yenilik türleri:
- Ürün, - süreç, - örgütsel,
- yönetim, - üretim, - ticari, pazarlama
- hizmet yeniliği, dir.
Yeni bir ürünün geliştirilmesi:
-
ürün yeniliği kapsamında değerlendirilir.
- Ürün yeniliğindeki amaç kullanıcının daha işlevsel ürünler kullanmasını sağlamak ve yaşam kalitesini
yükseltmektir.
Yeni bir üretim sürecinin geliştirilmesi:
-
Yeni bir üretim sürecinin geliştirilmesi veya var olan bir üretim sürecinin oldukça farklı şekilde tasarlanmasıdır.
Örgütsel yenilik:
- örgütlerin kendi faaliyetleri kapsamında yer alan ve genel anlamda kendi örgütsel uygulamalarına yeni bir
yönetim uygulaması olduğu için bilgisayar destekli bir muhasebe sisteminin örgüte entegre edilmesi örgütsel yenilik
kapsamında değerlendirilir.
yönetim yeniliği:
- İşletmenin yönetim kademesini yakından ilgilendiren ve yönetsel anlamda yeni uygulamaların işletme içinde
kullanılması yönetim yeniliğidir.
ticari pazarlama yeniliği:
- Yeni finansal düzenlemeler
- Yeni satış yaklaşımları
- Satış kanallarındaki yeni düzenlemeler
- Tutundurma çalışmaları
hizmet yeniliği:
- Alıcılara yönelik sunulan hizmetlerdeki yeni yaklaşımlar hizmet yeniliği olarak ifade edilir.
Örneğin, bir ürünün satış sonrası hizmetindeki telefonla sunulan hizmet yönetimi yerine internet tabanlı
hizmet sunulması bu yenilik türüne verilebilecek en iyi örnektir.
Yenilik yönetimi:
- bir yeniliğin işletme İçerisinde oluşma fikrinden, piyasaya sürülme aşamasına kadar olan süreci kapsayan
faaliyetlerin, uygulamaların ve kullanılan tekniklerin bütünüdür.
- Yenilik yönelimi işletmede bulunan bütün bireylerin sorumluluğunda gerçekleşecek bir eylemdir.
- Yeniliğin pazarda kendine daha kolay yer bulması toplumların bu yeniliği benimsemeleri üzerinde etkili olacaktır.
KAMPÜS AKADEMİ YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
17
- Ortaya çıkan yeniliğin sistemler içindeki reddi veya kabulü iyi yönetilen bir yenilik sürecinden geçmektedir.
- Yeniliğin özgün olması da yeniliğin benimsenmesinde etkili olacaktır.
- Sattler'e göre:
1-stratejik, 2-örgütsel,
3-kültürel, 3- çevresel faktörler, yenilik yönetimi için önemli olan faktörlerdir.
yenilik sürecinin aşamaları:
A) Temel ve uygulamalı araştırma
B) Pazara ticari olarak girme
C) İleri düzeyde teknoloji geliştirme
D) Geliştirme ve üretim
yenilik yönetimi:
- dışsal çıktıları:
1- rekabet,
2- kâr,
3- büyüme,
4- çeşitlendirme,
5- girdi maliyetlerdir.
- faktörlerİ:
1- örgütsel faktörler:
- Örgütün yapısal değişkenlerini içermektedir.
- İşletmeler yapıları itibariyle basit yapıdan karmaşık yapıya doğru birbirlerinden farklılık gösterirler.
- İşletmelerin pazar içindeki durumları ve yaşı değiştikçe örgütsel yapı da değişecektir.
- Örgüt karmaşık bir yapı aldıkça Ar-geye daha fazla ağırlık verecektir.
- Bürokratikleşme düzeyi yüksek olan bir işletme yenilik yönetiminde daha katı davranacaktır.
2- Kültürel faktörler:
- Her işletme, hem kendisinin hem de toplumun kültürel özelliklerini ön planda tutacak bir yönetim
anlayışı benimsemelidir.
- Her işletmenin yönetim alanında kendine ait bir kültürü vardır.
- İşletme kültürüne ters düşen bir yeniliğin pazarda yüksek ilgiyle karşılanması beklenemez.
- Kültürel faktörler yenilik yönetiminin dışsal bağlamını açıklayan faktörlerden birisidir.
- İşletmeye ait kültürel özellikler İşletmenin yapmış olduğu yeniliği yansıtır özellikte olacaktır.
- İşletmelerin yenilik yönetiminde başarılı olabilmeleri için 9 önemli beceriye sahip olmaları gereklidir. Bunlar;
1- Çevreyi tanıma 2- Uyumlama 3- Elde etme
4- Türetme 5- Seçme 6- Yürütme
7- Uygulama 8- Öğrenme 9- İşletmeyi geliştirme
- Yenilik yönetimi için gerekli olan ihtiyaçların neler olduğunu belirleyebilmek önemlidir.
- Tecrübeli, sorumluluk alabilen bireylerin işletmelerde takım lideri olarak başa getirilmesi yenilik yönetimi
açısından önemlidir.
- Yeniliğin ortaya çıkmasında Ar-ge maliyetleri yüksek olabilir.
- Yenilik yönetimi işletmeler açısından bir öğrenme sürecidir.
- Hem yeniliğin kendisi hem de yenilik yönetimi zamana bağlı gerçekleşen olgudur.
- Yönetsel faaliyetlerin daha anlamlı ve açık olmasını sağlayacak yeni uygulamalar da yönetim yeniliği altında
toplanabilir.
Bir işletmenin ortak kültürü için:
1- Yeterli düzeyde liderlik kapasitesi 2- Bireylerin yenilikçi özellikte olması 3-Yakın çalışmalarının etkin
yürütülmesi
4- Motivasyonun sağlanması 5- Dışa odaklı bakış açısının olması, gereklidir.
İşletmelere ait öğrenme süreci:
- Yenilik yönetimi işletmeler açısından bir öğrenme sürecidir.
- İşletmelerin öğrenme hızları arttıkça yenilik yapma konusunda gitgide daha tecrübe sahibi olacaklardır.
- Öğrenme düzeyi düşük bir işletmenin geleceği büyük tehlikeye düşebilecektir.
- Düşük öğrenme düzeyine sahip işletmelerin ayakta kalabilmeleri için kendi içlerindeki etkileşim hızlarını
artırmaları gerekmektedir.
- İşletmeler ast-üst ilişkilerinde bürokratik yapıdan, katılımcı yapıya döndükçe öğrenme süreci olumlu etkilenecektir.
pazar araştırması:
- Bir ürün veya hizmetin hangi pazara, ne zaman, nasıl çıkarılacağı ve tutundurulabileceği üzerine yapılan
çalışmalara pazar araştırması denir.
- Pazar araştırması pazarlama fonksiyonlarının (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) en üst kapasitede
değerlendirildiği bir araştırma türüdür.
- Yenilik, sosyal sistemler içerisinde yayılım göstermeye başladığında sistemde bulunan grup, birey ve işletmelere
hangi yönden fayda sağladığı, memnun kalınan ve kalınmayan yönlerin neler olduğunun belirlenmesi pazarlama
araştırmalarının içine girmektedir.
yenilik yönetiminin faydaları:
1- İşletme içi esneklik
2- Üretkenliği artırmak
3- Bürokratik görevleri azaltmak
4- Mai ve hizmetlerin pazar boyutunu artırmak
5- Tedarikçilerle olan ilişkileri geliştirmek,
6- elektronik ticareti keşfetmek,
7- Elektronik öğrenmeyi keşfetmek
8- Gereksiz süreçleri elemek
9- Müşteri ilişkilerini güçlendirmek
10- Bilgi teknolojileri sayesinde maliyetleri azaltmak,
11- Çalışanlarla ilişkileri güçlendirmek,
12- Farklı müşteri bilgilerini birleştirmek, yenilik yönetiminin faydalarındandır.
yenilik yönetimi teknikleri: Araçları:
- Bilgi yönetimi: 1-bilgi haritalama
2-dokümanı yönetimi
- Pazar zekası: 1-Teknoloji arayışı,
2-patent analizi,
3-müşteri ilişkileri yönetimi
- Katılımcı şebeke organizasyonu 1-Takım kurma ve yönetimi,
2-Sektörel kümeleme,
3-Tedarik zinciri yönetimi
- İnsan kaynakları yönetimi 1-Uzaktan öğrenme,
2- çevrimiçi işe eleman yerleştirme,
3- yeterlik yönetimi,
-Arayüz yönetimi 1-AR-GE
2-pazarlama arayüzü
- Yaratıcılık geliştirme 1-beyin fırtınası yaklaşımı
2-zihin haritalama
- Süreç geliştirme 1-kıyaslama analizi
2-iş akışı
- Yenilik projesi yönetimi 1-proje yönetimi
2-proje portföy yönetimi
-işletme yaratıcılığı, 1-Simulasyon,
2-işletme planı çalışmaları,
Ünite 3
- II. Dünya Savaşı sırasında bilim ve teknolojideki gelişmelerle 1990'dan sonra yeni bir İş ve toplum düzeni
oluşmaya başlamıştır.
- 1990 sonrası dönemde işletmeler ve onları yönetenler değişen çevre koşullarına uyum sağlamak için tedbirler
almaya başlamışlardır.
- Bu çağ sanayi ötesi çağ olarak nitelendirilmiştir.
Sanayi devrimi:
- Sanayi devrimiyle birlikte kırsal alanlardan kentsel alanlara büyük bir göç yaşanmış ve büyük şehirler oluşmuştur.
- Üretim ve tüketim ilişkilerinde köklü değişimler yaşanmıştır.
- Büyük fabrikalar kurulmuştur.
- Fabrikaların karşısında rekabet edemeyen atölyeler yavaş yavaş kapanmaya başlamış ve sayısı azalmıştır.
- Büyük fabrikaların kurulmasıyla birlikte İşyerlerinde çalışan yüzlerce kişinin örgütlenmesiyle ilgili önemli sorunlar
ortaya Çıkmış ve bu durum ilk yönetim çalışmalarının başlamasında etkili olmuştur.
- Sanayi devriminden önceki dönemde imalat zanaat atölyelerinde usta-kalfa-çıraklar tarafından
gerçekleştirilmekteydi.
- Bu dönemde çalışanlar işleri sadece tanımlandığı şekilde yapmakla sorumlu araçlar haline getirilmiştir.
- 1990'ların başından itibaren geleneksel yönetim anlayışının yerine çağdaş bir yaklaşım olan "öğrenen örgütler"
yeni bir model olarak önerilmiştir.
Modern iş örgütlerinin sanayi çağının ilk yönetim bilimcilerinin geliştirdiği katı ilkeler çerçevesinde
yapılanmalarının sonuçları:

- Şehir hayatına uyum sağlamakta zorluk çeken insanlara ilave bir yük getirmiştir.
- Örgütlerin mekanik ve dış çevreye kapalı yapılması, değişime karşı olan zafiyetleri artırmıştır.
- Katı yönetim anlayışı çalışanlar üzerinde psikolojik olarak yükü artırmıştır.
KAMPÜS AKADEMİ YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
23
- Katı yönetim anlayışıyla birlikte Amerika'daki toplumsal bunalımın 1920'lerin sonlarında tetiklendiği ileri
sürülmüştür.
- Katı örgütlenme anlayışı insanların üzerindeki psikolojik yükü artırarak onların yabancılaşmasına yol açmıştır.
İnsan ilişkileri akımı:
- 1920'ierin ortalarında başlayan insan ilişkileri akımının daha önce vasıfsız bir araç olarak kabul edilen çalışanların
örgütler için önemini artırmıştır.
yönetim ve organizasyon alanında farklı fikirlerin gelişmesine öncülük eden gelişmeler:
- Sistem yaklaşımının bilim alanında etkili olması
- İnsan ilişkileri akımının başlaması
- Teknolojik gelişmeler
- Siyasi gelişmeler
öğrenme:
- İnsan davranışlarında değişik deneyimlerin sonucunda gerçekleşen kalıcı değişime denir.
- Farklı düzeylerde gerçekleşen bir eylemdir.
- Planlı ya da plansız gerçekleşen bir eylemdir.
- Bireyler, gruplar ya da örgütlerde gerçekleşen bir süreçtir.
- Bireysel öğrenme örgütsel öğrenmenin temelini oluşturmaktadır.
- Öğrenme gönüllü veya zorunlu olarak gerçekleştirilen bir eylemdir.
Klasik koşullanma:
- Rus bilim adamı İvan Pavlov'un geliştirdiği ilk ve en çok bilinen kuramdır.
- Pavlov'un bir köpeği kullanarak deneyler yaparken defalarca yemek vermeden önce zil çalınan köpeğin salya
salgıladığını bir süre sonra sadece zil sesi çalıp yiyecek verilmemeye başlanınca köpeğin salya salgılamasının
durduğu gözlemlenmiştir.
edimsel koşullanma:
- Skinner edimsel koşullanmayı geliştirmiştir.
- Edimsel koşullanmada önce davranış sonra uyaran gelmektedir.
Dolayısıyla başarı gösteren bir öğrenciye burs verilmesi de edimsel koşullanmaya örnek olarak
gösterilebilir.
Sosyal öğrenme:
- Bireyler farklı amaçlı toplulukların üyeleri olduklarından diğerlerini gözlemleyerek taklit etme yoluyla da
öğrenebilirler.
İş üstünde eğitim:
- Hamilik veya koçluk gibi popüler olan hizmet içi eğitim yöntemlerinin deneyimsiz çalışanların deneyimlerinin
işle ilgili davranışlarını gözlemleyerek taklit etmeleri yoluyla gerçekleşen eğitime iş üstünde eğitim denir.
Bui ve Baruch'a göre öğrenmenin sağlanabilmesi İçin 5 temel önkoşul:
1- Ekibin bağlılığı
2- Liderlik
3- Araç belirleme
4- Eğitim ve geliştirme
5- Örgüt kültürü
Ekiplerde öğrenme:
- Ekibin sahip olduğu yetenekler öğrenme sürecinin başarıya ulaşması için önemlidir.
- Örgüt kültürü yenilik yapmayı destekleyici olmalıdır.
- Örgüt kültürü hataların öğrenme için bir şans olduğunu düşünmelidir.
- Tüm üyelerin ortaklaşa bir akıl düzeyine erişmeleri gerekmektedir.
- Liderlik ekiplerde öğrenmenin sağlanabilmesi için gerekli olan önkoşullardan birisidir.
- Ekiplerde öğrenmenin sağlanması için:
1- ekibin bağlılığı
2- amaç belirleme,
3- liderlik,
4- eğitim,
5- geliştirme
6- örgüt kültürü
7- Ücret artışı , gibi koşulların sağlanması gerekir.
Örgütsel öğrenme:
- bir müdahaleye gerek kalmadan doğal bir şekilde kendiliğinden gelişen bir eylemdir.
- Argyris ve Schön 1878 yılında örgütsel öğrenmeyi hatalardan deneyim kazanmak şeklinde tanımlamıştır.
- 1981'de Hedberg örgütsel öğrenmeyi ör-güt içinde yeni yaklaşımların belirlenmesi olarak ifade etmiştir.
- 1991'de Huber örgütsel öğrenmeyi çalışanların davranışlarındaki değişime sebep olacak bilginin örgüte
aktarımıyla bağlantılı olduğunu ifade etmiştir.
- 1998'de Guns ve Anundsen örgütsel Öğrenmenin çalışanların günlük faaliyetlerinin bir bütünü olduğunu
vurgulamıştır.
- 2000'de Hadgkinson örgütsel öğrenmenin çalışanların karşılıklı öğrenmelerini sağlayacak yaklaşımların
geliştirilmesi olarak ifade etmiştir
- örgütsel öğrenme sürecinin aşamaları:
A) Bilginin kazanılması
B) Bilginin dağıtılması
C) Bilginin yorumlanması
D) Örgütsel hafıza
A) Bilginin kazanılması:
- Örgütsel öğrenme döngüsü iç ve dış kaynaklardan bilgi toplanmasıyla başlar.
- Pazar araştırması başvurulan temel kaynaklardandır.
- Örgütler performanslarını artırmak için bulundukları endüstriden elde edilen deneyimleri de kullanırlar.
- Örgütler performanslarını artırmak için kendi deneyimlerini de kullanırlar.
- Firmalar kendi deneyimlerinden kısa vadede yararlanırken, endüstriden elde ettikleri deneyimleri uzun vadede ve
çok yönlü kullanabilirler.
- Örgütler performanslarını artıracak deneyimlere:
1- kendi deneyimleri
2- bulundukları endüstriden elde edecekleri deneyimlerle, ulaşırlar.
B) Bilginin dağıtılması:
- Mesajın yönlendirilmesi örgüt içinde hangi tarafa bilgilerin ulaştırılacağıma ilgilidir.
- Mesajın gecikmesi bilgilerin ilgili tarafa zamanında ulaşıp ulaşmamasıyla ilgilidir.
- Mesajın bozulması bilgilerin niteliğini kaybetmesiyle İlgilidir.
- Mesajın, yönlendirilmesi, gecikmesi ve bozulmasının etki düzeyi örgütteki bilginin dağıtım maliyetine
bağlıdır.
- Bilginin kazanılmasından sonraki aşama kazanılan bilginin dağıtılmasıdır.
C) Bilginin yorumlanması:
-
Toplam ve dağıtılan bilgiye anlam kazandırabilmek için bilginin yorumlanması gerekmektedir.
- Bilgiyi yorumlamak için: - hikayeler,
- paradigmalar,
- kavramsal şemalara, bilginin dönüştürülmesi gerekmektedir.
Öğrenme direncin kırılması için yapılması gerekenler:
- Örgüt kültürünün değiştirilmesi
- Bilgiye erişimin kolaylaştırılması
- Çalışanların deneyimleyerek öğrenmelerini desteklemek
- Örgüt kültürünün geliştirilmesi, dir.
öğrenen örgütleri oluşturmak için gerçekleştirilen yönetim uygulamaları:
A) Stratejik liderlik
B) Çalışanlara ortak vizyon belirleme
C) Çevre ile bağlantı kurmak
D) Ortaklaşa öğrenmeyi sağlamak, tır.
KAMPÜS AKADEMİ YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
28
öğreten örgütleri oluşturan unsurlar:
a) Rehberlik eden fikirler
b) Kuramlar yöntemler
c) Alt yapıda yenilikler
- Örgütlerin başarılı olabilmesi için çevresel belirsizliğin yüksek olduğu bilişim sektöründe faaliyet
gösterenlerin daha esnek yapılanmaları gereklidir.
- Çevresel belirsizliğin düşük olduğu kereste imalathanelerinde ise daha katı yapılanmaları gereklidir.
- Öğrenen örgütler kavramı bir örgütün ulaşabileceği durumu tanımlamaktadır.
- Bazı örgütler çevresel koşullardan dolayı bilgi yoğunluklu olabilirler
- öğrenen örgütler kendiliğinden gelişen bir süreç değil yönetim uygulamaları sonucunda oluşmaktadır.
yöneticiler tarafından gerçekleştirilen uygulamalar:
- Örgütün çevre ile bağlantısının kurulması
- Ortaklaşa öğrenmeyi saptayacak bir sistemin kurulması
- Çalışanların ortak vizyon doğrultusunda güçlendirilmesi
- Örgütsel öğrenmenin stratejik liderlikle desteklenmesi
vizyon:
- İşletme için gelecekte ulaşılmak istenen durumu özetleyen ifadeye vizyon denilir.
Örgütsel öğrenmenin stratejik liderlikle desteklenmesi:
- Örgütte dinamizmi yaratacak lidere İhtiyaç vardır.
- Örgütte dinamizmi kolaylaştıracak lidere ihtiyaç vardır,
- Örgütte dinamizmi yönetecek lidere ihtiyaç vardır,
- Liderlerin görevi sadece değişimin kaynağı olmak değil aynı zamanda çalışanların öğrenme becerilerini
geliştirmektir.
- Örgüt değerlerinin liderler tarafından desteklenmesi gereklidir.
Yöneticilerin çalıştıkları işletmeleri öğrenen Örgütlere dönüştürülebilmesi İçin gerekenler:
- Öğrenmeyi mükafatlandırmalılar.
- Yapılan hatalara anlayış gösterilmeli
- en aykırı görüşlere bile saygı göstermelidirler.
- Çalışanların yenilik yapma konusunda risk alma eğilimlerini güçlendirmelidirler.
- Fikirlerin özgürce paylaşımını sağlamalıdırlar.
Günümüzde iş hayatında varolabilmek için:
- değişime uyum sağlanmalıdır.
- Eskiden sermaye ve işgücü rekabetin belirleyici unsuruyken bugün değişime uyum sağlayabilme rekabetin
belirleyici unsurudur.
Ünite 4:
İşletmelerin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için:

- Rekabet edebilmek için işbirliği yapmalı
- İşletmeler yetki sorumluluğu itibariyle çalışanlarını daha güçlü kılmalı ama aynı zamanda kontrolünü
kaybetmemelidir.
- Küreselleşebilmek için yerelleşmeli
- Kontrollerini kaybetmemeli
- Değişirken geleneklerini de koruyabilmeli
Kıyaslama tekniğini:
- alanında en iyi olan işletmeleri gözlemleyerek onların ürün, süreç veya stratejilerini anlamaya ve uygulamaya
odaklanmış bir tekniktir.
- Kıyaslama uygulamalarının ilk örnekleri 1980'lerde ortaya çıkmış, 199O'lı yıllarda da yaygın kabul gören bir
yönetim tekniği halini almıştır.
- ilk örnekleri Japonya' da "Danîotsu" terimiyle ifade edilen uygulamalarda görülmüştür.
- Modern anlamda ilk kıyaslama tekniği 1979 yılında Xerox denilen bir şirket tarafından gerçekleştirilmiştir.
- Kıyaslama işletmelerde yürütülen yönetsel denetim fonksiyonunun önemli bir aracıdır.
- Kıyaslama uygulamaları işletmelerin dış çevrelerini yakından İzleyebilmeleri için hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır.
- Kıyaslama öykünerek gelişme mantığına dayanan bir tekniktir.
- Kıyaslama yasal ve ahlaki yollardan bazı işletmelerin bazı işleri diğer İşletmeler göre nasıl daha İyi yapabildiklerini
anlama çabasıdır
- Kıyaslamada karşılaştırma belli bir konuda en iyi uygulamayı gerçekleştirdiğine inanılan bir işletme ile
yapılmaktadır.
- İşletmeler alanında en iyi olan işletmeleri örnek alıp zayıf noktalarını bu şekilde geliştirirler.
- Kıyaslama neticesinde işletmeler kendilerinin genel başarı düzeylerini yükseltebileceklerdir.
- Kıyaslama bir kalite geliştirme sürecidir.
- Kıyaslama, işletmelerin öğrenen organizasyon olabilmeleri için önemli üstünlükler sağlayan bir tekniktir.
- İlk kıyaslama girişimleri tersine mühendislik uygulamaları şeklinde ortaya çıkmıştır.
- Tersine mühendislik: rakip işletmelerin ürettiği çeşitli ürünlerin özellikleri, işlevselliği ve performansı itibariyle
kıyaslama sürecidir.
- Kıyaslamanın gelişim serüveni sırasıyla;
1- Tersine mühendislik
2- Rekabetçi kıyaslama 5- Küresel kıyaslama
3- Süreç kıyaslama 6- Temel yetenek kıyaslaması
4- Stratejik kıyaslama 7- Ağ yetenek kıyaslaması, dır.
- Son dönemde görülen eğilim başkalarından öğrenmenin yanında başkalarıyla birlikte öğrenmedir. Bu durum
kıyaslama uygulamalarının ağ düzenekleri bağlamında ele alınması sonucunu doğurmuştur.
kıyaslama sürecinin işletmelere sağlayabileceği faydalar:
- İşletmelerin performans ölçütlerini doğru bir şekilde belirleyebilmelerini sağlar.
- İşletmeleri sürekli gelişme yönünde motive eder.
- İşletmeleri bireyse! ve kurumsal gelişme yönünde motive eder.
- İşletmelerin büyüme potansiyellerini artırır.
- Rakipleriyle benzer sorunlar yaşayan işletmeler için alternatif stratejiler ve rekabet üstünlüğü sağlama yolunda,
kıyaslama önemli bir açılım sağlayabilmekte ve işletmenin büyüme ivmesini olumlu yönde etkileyebilmektedir.
Ürün odaklı kıyaslama:
- işletme başka bir üretici tarafından üretilen ürünü dikkatlice incelemekte ve kendi ürünü ile fark yaratan noktalarını
saptamaya çalışmaktadır.
kıyaslama modelinin temel uygulama aşamaları:
A) Kıyaslama sürecinin planlanması
B) Veri elde edilmesi ve analizi
C) Farklılıkların işletmeye uyarlanması
D) Yeni uygulamaların gözden geçirilmesi
E) Kıyaslama sürecinin işletme özelinde kurumsallaştırılması
kıyaslamanın başarılı olabilmesi için sürece destek olan faktörler:
A) Üst yöneticilerin sürece destek olmaları gereklidir.
B) İşletmenin tüm faaliyetleri detaylı analiz edilip, gelişme ihtiyacı olan noktalar açık şekilde tanımlanmalıdır.
C) İşletmenin örgüt kültürü yeniliğe açık olmalıdır.
D) Kıyaslama faaliyetlerine işletmenin değişik alanlarında çalışanların katılımı gereklidir.
E) Kıyaslama faaliyetlerinin tek seferlik uygulamalar değil, işletme kalite geliştirme sürecinin temel bileşeni olduğu
kabul edilmelidir.
kıyaslama tekniğinin ahlaki temellere oturtulması için gerekli olan ilkeler:
1- Yasallık ilkesi
2- Değişim ilkeleri
3- Gizlilik ilkesi
4- Kullanım ilkesi
5- Etik iletişim ilkesi
6- Hazırlıklı olma ilkesi
7- Sonlandırma ilkesi
8- Nesnellik ilkesi
9- Empati ilkesi
etiklik ilkesi:
- İşletmelerin kendilerini başka işletmelerin yerine koyabilmeleri etiklik ilkesidir.
- Bu durum bilgi paylaşımı ve davranış standartları açısından empati kurabilmeyi gerektirir.
etik iletişim:
- Kıyaslama yapılan işletmelerin getirdiği çeşitli norm ve değerlere saygılı olması gereği etik iletişim ilkesinin bir
sonucudur
sonlandırma ilkesi:
- Kıyaslama sürecinin sonunda planlamada ortaya konan hedeflerin yerine getirildiğinden emin olma sonlandırma
ilkesini ifade eder.
hazırlıklı olma ilkesi:
- Tarafların kıyaslama sürecine önem vererek toplantılara hazırlıklı gelmesi ve kıyaslama için ayrılan sürenin bu
şeklide etkin kullanılması hazırlıklı olma ilkesinin gereğidir.
yasallık ilkesi:
- Kıyaslama faaliyetleri mevcut yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmeli ve elde edilen bilgiler sonuçlar üçüncü
kişilerle paylaşılmalıdır.
gizlilik ilkesi:
- Kıyaslama sürecin taraflarına özel bir ilişki olduğu için elde edilen bilgiler ve kıyaslama sürecine dahil olan
işletmelerin adları sürecin taraflı olmayanlarla izin alınmadan asla paylaşılmamalıdır.
kullanım ilkesi:
- Kıyaslama sürecinde elde edilen kişisel bilgilerin sadece kıyaslama konusuyla ilişkili olarak kullanılması ve
kesinlikle paylaşılmaması kullanım ilkesinin bir gereğidir.
Kıyaslama ortaklığı:
- İşletmelerin kıyaslamayı işletme içinde yürütebilirler.
- İşletmeler kıyaslamayı rakiplerle yapabilirler.
- İşletmeler kıyaslamayı kendi faaliyet gösterdiği sektörün dışındaki diğer işletmelerle yapabilirler.
- İşletmeler için en uygun olanı kıyaslama ortağını öncelikle kendi iç bünyelerinde (içsel kıyaslama) aramalarıdır.
içsel kıyaslama:
- daha çok holding yapısında örgütlenmiş büyük işletmeler için geçerlidir.
- avantajları:
1- İşletmeler kendi iç bünyelerinde kıyaslama ortağını seçerlerse karar alma süreleri daha da
kısalır.
2- İşletmenin kendi yapısını en iyi kendisinin bilmesi
3- Maliyet ve zaman avantajı sağlar.
Kıyaslama da sürecinde odaklanılan konular:
- Bunlar;
1-ürün,
2- süreç
3- strateji, dir.
- Kıyaslama, işletmelerde yürütülen yönetsel denetim fonksiyonunun önemli bir bileşenidir.
işletmelerin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için gerçekleştirmeleri gereken durumlar:
- Yalınlaşmak
- İşbirliği yapmak
- Küreselleşmek için yerelleşmek
- Kontrollü olmak
- hem değişmeleri hem de geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olmaları gerekmektedir
temel yetenek:
- İşletmeyi rakiplerinden farklı kılan, İşlet-menin vizyonunu gerçekleştirmesi noktasında hayati önem taşıyan ve
rahat taklit edilemeyen bilgi ve yeteneklere temel yetenek denir.
- İşletmeler arası farklılığın ana kaynağı işletmenin sahip olduğu temel yetenek veya yeteneklerdir.
- ayırt edici Özellikleri:
A) İkame edilememe
B) Taklit edilememe
C) Kıt olma
D) Değerlilik
- temel yeteneklerin yönetimde başarılı olabilmesi için yöneticilerin üzerinde durmaları gereken faktörler:
A) Temel yetenekler tüm işletme çapında duyurulmalı
B) Örgüt yapısının temel yeteneklerle ilişkili olarak tasarlanmalı
C) Yatırımların temel yeteneklerle ilişkilendirilmesi
D) Temel yeteneğin sürekli geliştirilmesi
dış kaynak kullanımı:
- İşletmelerin normalde işletme içinden sağladıkları çeşitli kaynaklan dışarıdan tedarik etmeleri işlemine dış kaynak
kullanımı adı verilir.
- işletmelerin çeşitli tedarikçilerden yaptıkları mal ve hizmet alımları şeklinde de tanımlanabilir.
- 1980’den itibaren günümüzdeki yaygın kullanım düzeyine erişmiştir.
- Dış kaynak kullanımı uygulamalarının faaliyet alanı;
- 1980'lerde üretim süreçleri
- 1990'larda bilgi teknolojikleri
- 2000'lerde ise tüm işletmecilik fonksiyonlarını kapsayacak şekilde
genişlemiştir.
Kaynaklara dayalı yaklaşım teorisi:
- işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini işletmelerin sahip olduğu kaynak yapısının eşsizliğiyle
açıklamaktadır.
- Dış kaynak kullanımı bu yaklaşıma göre işletmelerin kaynak yapılarındaki boşlukları doldurmak adına kullandıkları
önemli bir stratejik alternatiftir.
Kaynak bağımlılığı teorisi:
- İşletmelerin rekabet faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için kritik öneme sahip bazı kaynaklara ihtiyaç duyduklarını
ve bu kaynakların çevreden temin edilebilme veya edilememe durumunun işletmecilik faaliyetlerinin
sürdürülebilirliği üzerinde belirleyici olduğunu ileri süren teoridir.
İşlem maliyeti teorisi:
- İşletmecilik süreçlerindeki her değişimi bir maliyet unsuru olarak değerlendiren ve yöneticilerin tüm değişim
ilişkilerini maliyeti en aza indirecek şekilde örgütleyeceklerini öngören teoridir.
dış kaynak kullanımında karar alacak yöneticilerin sahip olması gereken yetenekler:
- Dış kaynak kullanımı uygulamalarının başarısında hangi ürün, faaliyet veya süreçlerin dışarıdan sağlanacağına
ilişkin verilecek karar kritik bir öneme sahiptir.
A) Stratejik düşünebilme yeteneği
B) Etkili müzakere yeteneği
C) İlişki yönetimi yeteneği
D) Değişim yönetimi yeteneği
dış kaynak kullanımının olumlu yönleri:
A) Maliyet tasarrufu
B) Uzmanlık bilgisinden yararlanma
C) Esnek üretim
D) Temel yeteneklere odaklanabilirler
E) Teknolojik faaliyetleri takip edebilme
Dış Kaynak Kullanımının Olumsuz Yönleri:
A) Taşıma Giderlerinin Artışı
B) Denetim Fonksiyonunun Etkisizleşmesi
C) Kendine Rakip Yaratma
D) Çalışanlar Üzerindeki Olumsuz Etkiler
E) İşletmenin Özünü Kaybetmesi
Dış kaynak kullanımının toplumsal etkileri:
- Dış kaynak sağlayıcısı işletme ile uzun dönemli karşılıklı güven esasına dayalı ilişkiler geliştirebilir.
- Dış kaynak sağlayıcısı, İşletmenin kültürel değerlerine saygılı davranılmalıdır.
- Dış kaynak sağlayıcısı, işletmenin resmi ve dini tatillerinde üretimin sürdürülmesi gibi taleplerde bulunmamalıdır.
- Dış kaynak kullanımı çevre kirliliğine neden olan iş süreçlerinin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması olarak
değerlendirilmemeli,
- insan haklarına saygılı bir şekilde yürütülmesine özellikle dikkat edilmelidir.
- Dış kaynak kullanımı bazı ülkelerdeki ucuz çocuk işgücünün sömürülmesinin bir aracı olarak kullanılmamalı.
Küçülme:
- işletmedeki işlerin süreçlerin sistematik olarak azaltılması, yani kısaca çalışanların İşten çıkarılmasıdır.
- temel özellikleri:
A) Odak noktasının işletme çalışanları olmalı
B) Verimlilik ve etkinlik sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi
C) Küçülme süreci hem işten çıkarılan işçileri hem de işletmede çalışmaya devam eden işçileri
etkileyen oldukça zor bir süreçtir.
D) Planlı bir yönetsel çaba olması
E) İş süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılması
- Küçülme işletmeler tarafından belli bir amaca ulaşmak için yapılan planlı bir çabadır.
- Küçülmeyle birlikte işletmenin İşgücü miktarında azalış olur.
- Bazı küçülme uygulamaları işlerin yeniden tanımlanmasını sağlar.
- Küçülmede temel amaç işletmenin verimlilik düzeyinin arttırılmasıdır.
- Küçülmeyle birlikte işletmenin rekabetçiliği gelişir.
küçülme karar alan işletmelerin işletmeyle ilgili gelecek beklentileri:
A) Değişken maliyetlerin düşmesi
B) İş süreçlerindeki gereksiz bürokrasinin azalması
C) Karar alma sürecinin hızlanması
D) Örgütsel iletişimin kolaylaşması
E) Örgüt içi girişimcilik potansiyellerinin gelişmesi
küçülme sürecinin aşamaları:
1- Küçülme kararının verilmesi
2- Küçülme planının hazırlanması
3- Küçülme için gerekli bilgi paylaşımının sağlanması
4- Küçülme planının uygulanması
- Küçülme kavramına uzun dönemli bir bakış açısıyla yaklaşmalı ve süreç kısa vadeli taktiksel bir uygulama olarak
değerlendirilmemeli.
- Küçülme uygulaması önceden hazırlık yapılması gereken bir süreç olarak değerlendirilirse daha başarılı olabilir
- Küçülme sürecinin başında örgütsel değişim ihtiyaçları belirlenirken çalışanlar sürece dahil edilmelidir.
- İşletme yöneticileri küçülme sürecini soğukkanlı bir şekilde yürütmeli
- Tüm çalışanlar küçülme süreci hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilmeli
KAMPÜS AKADEMİ YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
38
1990'lı yılların Öncesinde işletmelerin verimliliğine ve etkinliğine ilişkin temel varsayımlar:
A) Büyük işletmeler daha etkili ve verimli işletmelerdir.
B) İşletmelerin performans düzeylerinin gelişiminde sürekli büyüme doğal ve arzulanan bir durumdur.
C) Uyumluluk ve tutarlılık etkili örgütlerin en temel özelliğidir.
D)İşletmelerin değişen koşullar karşısındaki esneklikleri ve uyum kabiliyetleri ancak gereğinden fazla kapasiteye
sahip olmaları İle mümkündür.
1990'lı yılların sonrasında işletmelerin verimliliğine ve etkinliğine ilişkin temel varsayımlar:
A) Büyük işletmeler gibi küçük işletmeler de etkili ve verimli olabilir.
B) İşletmelerin küçülmesi de işletmelerin performans düzeylerinin gelişiminde doğal ve karşı konulamaz bir
durumdur.
C) Çatışma ve uyumsuzluk da örgütsel hayatın doğal parçalarıdır.
D) İşletmeler sıkı maliyet kontrolleri ve tam kapasite kullanımı ile de değişen koşullara uyum sağlayabilir ve esnek
olabilir.
süreç yenileme:
- İşletmenin tüm süreçler ve bunları destekleyen bilgi akış sistemlerinin hep birlikte yeniden yapılandırılmasına
süreç yenileme denir.
- İşletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin saygınlığını artırmak, kalite, maliyet ve zaman konularında köklü değişimler
sağlayabilmek için işletmenin örgüt yapısını kullanılan tüm süreçler ve bunları destekleyen bilgi akış sistemlerinin
hep birlikte yeniden yapılandırılmasıdır.
Birinci nesil süreç yenileme:
- İşletmelerde pazarlama, finansman, insan kaynaklan gibi fonksiyonel sınırların çözülmesi ve en başından sonuna
kadar değer yaratan iş süreçlerine odaklanılması sürecidir.
İkinci nesil süreç yenileme:
-
işletmenin kurumsal sınırlarını yıkan ve iş süreçlerinin işletmeler arası ele alınmasını öngören süreçtir.
işletmeleri değişime zorlayan üç temel etken:
- Bunlar;
1- müşteriler,
2- rekabet
3- değişimdir.
Süreç yenileme:
- İşletmelerin performans Ölçütlerinde çarpıcı gelişmeler yapmak amacıyla iş süreçlerinin yeniden düşünülmesi ve
radikal bir şekilde yeniden tasarlanmalıdır.
- Süreç yenileme süreç odaklı, hırslı ve geleneksel kuralları hiçe sayan, bilgi teknolojilerinin yaratıcı bir şekilde
kullanıldığı örgütsel bir değişim tekniğidir
- Süreç yenileme işletmecilik süreçlerinde köklü ve büyük değişiklikler yapmakla ilgili bir kavramdır.
- Süreç yenileme süreçlerin yeniden tasarlanmasını gerektiren bir uygulamadır.
- Süreç yenileme süreklilik gerektiren bir uygulamadır.
Süreç yenileme uygulamalarının başarılı olabilmesi için bazı temel hususların üzerinde durulması
gerekmektedir
:
• Birçok iş tek bir sürecin çatısı altında bir araya getirilmelidir.
• işi fiilen yapanlar işe ilişkin kararlardan sorumlu hâle getirilmelidir.
• Süreçler doğal akışlarına bırakılmalıdır.
• Süreçler birçok farklı talebe cevap verebilecek çeşitlilikte tasarlanmalıdır.
• işler yapılması en mantıklı yerde gerçekleştirilmelidir.
• Denetimler ve mutabakat arayışları olabildiğince azaltılmalıdır.
• Her süreç başlangıcından bitişine dek tek bir kişinin sorumluluğuna verilmelidir.
• Hem merkeziyetçi hem de merkezkaç (hibrid) örgüt yapısının temel özelliklerini içinde barındırabilen bir örgütsel
yapı oluşturulmalıdır.
süreç yenilemenin aşamaları:
1. Aşama: Süreçlerin dökümünün yapılması
2. Aşama: Süreçlerin değer yaratma durumlarının analiz edilmesi
3. Aşama: Değer yaratmayan veya beklentileri karşılamayan süreçlerin yeniden tasarımı
Sonuç: Daha hızlı, daha kaliteli ve daha düşük maliyetli mal ve hizmet üretimi
süreç yenilemenin sonuçları:
• işletmelerde işler fonksiyonel bölümler (departmanlar) yerine, süreç ekiplerince yürütülecektir.
• işletme bünyesinde yapılması gereken işler basit görevler değil, çok boyutlu görevler bütününe dönüşecektir.
• işletme çalışanları daha fazla karar verme ve uygulama yetkisiyle donatılmış olacaktır.
• Çalışmaların yetiştirilmesi değil, çok boyutlu bir şekilde eğitilmesi gündeme gelecektir.
• Ödül ve performans değerlendirme sistemleri faaliyetlere değil, sonuca odaklı bir hâle gelecektir.
• Yöneticiler idari görevi olan denetçiler gibi davranmak yerine, çalışanları yönlendiren ve motive eden birer lider
gibi davranmaya başlayacaklardır.
• Örgüt yapısı çok kademeli, sivri yapıdan daha az kademeli basık bir yapıya dönüşecektir.
Yalınlaşma:
- Bir örgütte gereksinim duyulmayan her şeyden kurtulma sürecidir.
- Yalın kavramının Örgütleri ilgilendiren dört farklı yorumu şöyledir:
1- Yalın örgüt
2- Yalınlaşma süreci
3- Yalınlaştırma teknikleri
4- Yalın düşünme
- yalınlaştırma çabalarında dikkate alınması gereken hususlar:
1- Tüm dikkatler değer yaratan süreçler üzerinde odaklanmalıdır.
2- Yönetim işe yakın ilgi ve destek göstermelidir.
3- Örgütlerin en önemli sermayesi insan kaynaklarıdır.
4- Üst yönetim kritik faaliyetlerle ilgilenmelidir.
5- Müşteriye yakın olunmalıdır.
- Yalın üretim 1950'li yıllarda Japonya'da ortaya çıkmıştır.
- Japonya'da bu dönemde hem sermaye hem de fiziksel ortam yetersizdi. Bundan dolayı Japonlar hem sermayeyi
hem de fiziksel alanları en verimli biçimde kullanma mantığına dayalı üretim sisteminin kurulması üzerinde
yoğunlaştılar.
yalın üretim sürecini başarıyla uygulayan işletmelerin ortak özellikleri:
1- Stokların en aza indirilmesi için tam zamanlı üretim ve stok yönetimi tekniklerini kullanmışlardır.
2- Çalışanların hatasız üretim yapmalarını sağlayan sistemler tasarlamışlardır.
3- çalışanların tüm üretim sürecini bilmeleri ve birden fazla işi etkili bir şekilde yerine
getirebilmelerini sağlamıştır.
4- Fiziksel alan kullanımını en aza indirgemişlerdir.
5- Değer yaratmayan tüm faaliyetleri devre dışı bırakmışlardır.
Politik risk:
- üst yönetimin desteğinin yetersizliği işletmenin değişime karşı gösterdiği direnç ve motivasyonunun kaybedilmesi
gibi konulan içermektedir.
 
Üst