AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

FİNAL Tarım Ekonomisi Vize-Final Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
Tarım Ekonomisi


 • Örümcek Ağı, tarım ürünleri piyasasında genellikle geçerli olan teoremdir.
 • Anket, tarım ekonomisi çalışmalarında, sosyal ve ekonomik olayların belirli bir kısmını incelemek amacıyla yapılan ve veri temininde kullanılan görüşmedir.
 • Bezelye, Türkiye’nin yurtiçi üretimin yurtiçi talebi karşılama derecesi en düşük sebze türüdür.
 • Maksimizasyon, belli miktar kaynak kullanarak en fazla üretimi elde etmeye denir.
 • Bina tamir-bakım masrafı, bitkisel üretimde değişen masraflardan biri değildir.
 • Tohum/fide, Gübre, Tarımsal ilaç ve Geçici işçilik, bitkisel üretimde değişen masraflardır.
 • İşletmenin bulunduğu yörenin iklimi, işgücüne etkili olan işletmeyle ilgili faktörlerden biri değildir.
 • Tarım işletmesinin büyüklüğü, Üretim deseni, Tarlaların şekil ve büyüklüğü ve Toplam sermaye ve makine sermayesinin durumu, işgücüne etkili olan işletmeyle ilgili faktörlerdir.
 • İşletme sosyal çevresi, tarım işletmelerinde gerek duyulan tarımsal kredi miktarını belirlemede öncelikle dikkate alınmaz.
 • İşletme üretim kapasitesi, İşletme sermaye yapısı, İşletmecinin risk alma yeteneği ve Ürün ve girdi piyasasının durumu, tarım işletmelerinde gerek duyulan tarımsal kredi miktarını belirlemede öncelikle dikkate alınır.
 • Yem kullanım kayıtları, tarım işletmesinde tutulacak finansal kayıtlardan ortaya çıkmaz.
 • Elde edilen gelirler, Borç kullanma, Yapılan harcamalar ve Sermaye hareketliliği, tarım işletmesinde tutulacak finansal kayıtlardan ortaya çıkar.
 • Rekabet gücünün araştırılması, finansmanın fonksiyonları arasında yer almaz.
 • Harcama kalemlerinin belirlenmesi, Harcama alanlarının planlanması, Sermaye kaynaklarının belirlenmesi ve Sermaye yapılarının karşılaştırılması, finansmanın fonksiyonları arasındadır.
 • Üretimin doğal koşullara bağlılığı, tarım sektörünün finansal açıdan desteklenmesinin temel nedenidir.
 • Et tavukçuluğu’nda likidite sorunu en azdır.
 • Hububat yetiştiriciliği, Endüstri bitkileri yetiştiriciliği, Sebzecilik ve Besicilik’te likidite sorunu fazladır.
 • Ürün yaşam eğrisi, ürünlerin piyasada kalış süresini ifade eder.
 • Psikolojik pazarlama, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak günümüze kadar etkili olmuş pazarlama anlayışlarından biri değildir.
 • Üretim, Satış, Sosyal pazarlama ve Global pazarlama, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak günümüze kadar etkili olmuş pazarlama anlayışlarıdır.
 • Tüketici harcaması, pazarlama masraflarından biri değildir.
 • Ürün hazırlama masrafı, Paketleme masrafı, Depolama masrafı ve Taşınma masrafı, pazarlama masraflarıdır.
 • Doğal kaynakların arzındaki artış hızı, insan ömrü ile karşılaştırıldığında oldukça yavaş ise bu kaynaklara,Stok kaynaklar adı verilir.
 • Teknolojik gelişmelerin gecikmeli gerçekleşmesi, kırsal alanı tanımlamada kullanılan ölçütlerden biridir.
 • Kente yakınlığı, Nüfus artış hızının yüksekliği, Genç nüfus miktarı ve Toprak varlığı, kırsal alanı tanımlamada kullanılan ölçütlerden değillerdir.
 • Sürdürülebilir net milli hasıla, sürdürülebilir kalkınma kapsamında çevresel varlıkların tahribatı ve aşınmayı da hesaba katan bir ölçüttür.
 • Tarımsal örgütlenme çalışmaları, kırsal kalkınma çalışmalarının temel hizmet alanlarından biridir.
 • Tüketim kredisinin arttırılması, Belediye hizmetlerinin etkinleştirilmesi, Köylerin birleştirilmesi ve Gençlerin kent yaşamına uyumunun sağlanması, kırsal kalkınma çalışmalarının temel hizmet alanlarından değillerdir.
 • Yerel düzeyde insanların katılımını teşvik etmek, katılımcı kırsal kalkınma yaklaşımının temel amaçlarından biridir.
 • Sorunlara merkezi yaklaşımlarla çözüm bulmak, Toplumda bireyleşmeyi dikkate almak, Özel sektöre öncelik vermek ve Bireylerin güçlenmesine daha fazla katkıda bulunmak, katılımcı kırsal kalkınma yaklaşımının temel amaçlarından değillerdir.
 • Kentsel alanlara uzaklık, Türkiye’de kırsal kalkınma çalışmalarını gerekli kılan unsurlardan biri değildir.
 • Tarım nüfusunun fazlalığı, Altyapı yetersizlikleri, İş olanaklarının sınırlı olması ve Toprak mülkiyet dağılımının dengesiz olması, Türkiye’de kırsal kalkınma çalışmalarını gerekli kılan unsurlardır.
 • Hayvan sayısındaki belirsizlik, tarım sektöründe karşılaşılan belirsizliklerden biri değildir.
 • Verim belirsizliği, Fiyat belirsizliği, Gelir belirsizliği ve Sosyal ve kurumsal belirsizlik, tarım sektöründe karşılaşılan belirsizliklerdir.
 • Kalite kontrol, tarımda mevsimlik işçilerin çalışma alanlarından biri değildir.
 • Ürün biçimi, Çapalama, Hasat ve Ürün toplama, tarımda mevsimlik işçilerin çalışma alanlarındandır.
 • Süt ineği, sabit sermayeye bir örnektir.
 • Tohum, İlaç, Yem ve Gübre, sabit sermayeye örnek değillerdir.
 • Toplam aile geliri, tarımsal gelir ile tarım dışı gelirin toplamından oluşan işletme faaliyet sonucudur.
 • Traktör, döner işletme sermayesi unsurları arasında yer almaz.
 • Akaryakıt, Tarımsal mücadele ilacı, Yem ve Gübre, döner işletme sermayesi unsurlarıdır.
 • Tarımın yapısal özellikleri, tarımsal finansmanın “ayrıcalıklı” olmasına neden olan unsurdur.
 • Aile tüketimi için kaynak oluşturmak, tarımsal kredilerin kullanım amaçları arasında yer almaz.
 • İşletmenin sermaye unsurlarını tamamlamak, Üretimde verimlilik ve kalite artışı yaratmak, İşletmelerde mevcut tesisi genişletmek ve İşletmenin teknolojik gelişimini sağlamak, tarımsal kredilerin kullanım amaçları arasındadır.
 • Sermaye devir oranı, tarım işletmelerinde gasyrisafi üretim değerinin gerçekleşen yatırım değerine bölünmesi ile ortaya çıkan değerdir.
 • Ürün tanıtımı, ürün stratejisinde alınan kararlardan biri değildir.
 • Ürün sayısı, Ürün içeriği, Rakip ürünlere göre farklılık düzeyi ve Ürün ambalajı, ürün stratejisinde alınan kararlardır.
 • Ürünün rengi, ürün fiyatlarının belirlenmesinde dikkate alınmaz.
 • Maliyet, İkame ürün fiyatları, Tüketicilerin gelir düzeyi ve Hedeflenen imaj, ürün fiyatlarının belirlenmesinde dikkate alınır.
 • Pazarlama anlayışındaki gelişmeler 5 aşamada açıklanır.
 • İşleme, yardımcı pazarlama fonksiyonlarından biri değildir.
 • Taşıma, Riskten korunma, Talep yaratma ve Ambalajlama, yardımcı pazarlama fonksiyonlarıdır.
 • Kıtlık, ekonomi biliminde bir malın miktarının insan gereksinimlerine oranla daha az olması durumudur.
 • Doğal kaynakların birincil mal niteliğinde olmaları, doğal kaynakların temel özellikleri arasında yer almaz.
 • Doğal kaynakların insan yapımı veya insan eliyle üretilmiş varlıklar olmamaları, Doğal kaynakların kendiliğinden üretken kaynaklar olmamaları, Doğal kaynakların genellikle kamu(kamusal) malı özelliğine sahip olmaları ve Doğal kaynakların orijinal varlıklar olması, doğal kaynakların temel özellikleri arasındadır.
 • Fiziksel amaçlar, kırsal kalkınma politikalarının ana amaçlarından biri değildir.
 • Örgütsel amaçlar, Sosyal amaçlar, Çevresel amaçlar ve Ekonomik amaçlar, kırsal kalkınma politikalarının ana amaçlarıdır.
 • Telafi edici ödemeler, tarımsal destekleme araçları arasında yer alır.
 • Göçün desteklenmesi, Sanayinin desteklenmesi, Özel sektörün desteklenmesi ve Doğrudan gider desteği, tarımsal destekleme araçları arasında değillerdir.
 • Hangi kurumlara öncelik verilecek?sorusu, kırsal kalkınma çalışmalarında yanıtlanması gereken sorulardan biri değildir.
 • Çalışmalar kimin ile yürütülecek?, Kurumsal sorumluluklar nelerdir?, Kaynak nereden bulunacak? ve Çalışmaların başarı ölçütü ne olacak?soruları ise, kırsal kalkınma çalışmalarında yanıtlanması gereken sorulardır.
 • Bireylerin çıkarını gözetlemek, katılımcılığın önemini belirtecek unsurlardan biri değildir.
 • Politika oluşturmak, Hedef belirlemek, İzleme ve değerlendirmede bulunmak ve Hizmetlerin maliyet etkinliğini artırmak, katılımcılığın önemini belirtecek unsurlardır.
 • Yüksek Ziraat Enstitüsü, tarım ekonomisinin Türkiye’de ilk temellerinin atıldığı öğretim kurumudur.
 • Yeterlilik derecesi, toplam arzın toplam kullanıma eşit olduğu durumdur.
 • Muz, Türkiye’nin kendine yeterlik derecesi en düşük meyve türüdür.
 • Kar, müteşebbisin üretimden elde ettiği paydır.
 • Azalan verim, tarımsal üretimde kullanılan üretim girdilerindeki artış miktarı, üretimdeki artıştan daha az oranlarda seyretmesidir.
 • Çarpan, pazarlama marj kavramlarından biri değildir.
 • Mutlak, Oransal, Brüt ve Net, pazarlama marj kavramlarıdır.
 • Tarımsal destekleme politikaları, tarım politikasının ele aldığı konulardan biridir.
 • Tarımda turizm politikaları, Tarımsal nüfus artışı politikaları, Tarımsal vergi artışı politikaları ve Tarımsal tüketim politikaları, tarım politikasının ele aldığı konulardan değillerdir.
 • İhracatın ithalatı karşılama oranı, bir ülkenin ihracat ve ithalat değerlerinin karşılaştırılmasını ifade eder.
 • Toprak bilimi, tarım ekonomisinin başlıca dallarından biri değildir.
 • Kırsal sosyoloji, Tarımsal kıymet takdiri, Tarımsal proje ve Tarımsal finansman, tarım ekonomisinin başlıca dallarıdır.
 • Kentlerin çok fazla büyütülmesi, Avrupa Birliği’nin Kırsal Kalkınma Politikasının temel ilkelerinden biri değildir.
 • Şeffaflık, Tarımın çok fonksiyonluluğu, Kırsal kalkınmaya yönlendirilen yardımlarda esneklik ve Kırsal kalkınma için entegre yaklaşımın geliştirilmesi, Avrupa Birliği’nin Kırsal Kalkınma Politikasının temel ilkeleridir.
 • Mineral kaynaklar, yenilenmeyen doğal kaynak özelliğini gösterir.
 • Su, toprak ve balıkçılık kaynakları, Bitki ve hayvan toplulukları, Dalga enerjisi ve jeotermal kaynaklar ve Güneş ve Rüzgar, yenilenmeyen doğal kaynak özelliğini göstermez.
 • Merkezden karar alma, Tarım Kanununa göre belirlenen tarım politikalarının ilkelerinden biri değildir.
 • Kurumsallaşma, Yerinden yönetim, Uluslar arası taahhütlere uyum ve Örgütlülük, Tarım Kanununa göre belirlenen tarım politikalarının ilkeleridir.
 • Amortisman, bitkisel üretimde değişen masraflardan biri değildir.
 • Tarımsal ilaç bedeli, Gübre bedeli, Tohum bedeli ve Geçici işçilik ücretleri, bitkisel üretimde değişen masraflardır.
 • Tarım ürünlerinin talep ve arz elastikiyetlerinin yüksek olması, tarımsal faaliyetin kendine özgü özelliklerinden biri değildir.
 • Tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlı olması, Azalan verim kanununun geçerli olması, Tarım kesiminde eğitim ve gelir seviyesinin düşük olması ve Tarımda risk ve belirsizlik çok olması, tarımsal faaliyetin kendine özgü özellikleridir.
 • Pazarlama felsefesi, fiyatlandırmada ön plana çıkan unsurlardan biri değildir.
 • Hedef tüketicilerin gelir düzeyleri, İkame ürün fiyatları, Maliyetler ve Yaratılmak istenen imaj, fiyatlandırmada ön plana çıkan unsurlardır.
 • Türkiye’nin tarımsal üretim değeri içinde hayvancılığın payı, %30’dur.
 • Global, günümüzde geçerli olan pazarlama anlayışıdır.
 • Miktarlarına göre tarımsal krediler, tarımsal kredilerin çeşitli açılardan sınıflandırılması arasında yer almaz.
 • Kullanım amaçlarına göre tarımsal krediler, Konularına göre tarımsal krediler, Vadelerine göre tarımsal krediler ve Teminat konularına göre tarımsal krediler, tarımsal kredilerin çeşitli açılardan sınıflandırılması arasında yer alır.
 • Otofinansman, tarım işletmelerinin bir dönem içinde elde edilen kardan harcama yapıldıktan sonra ya da işletme hisselerine göre dağıtımından sonra işletmenin kendi kendini finanse etmesidir.
 • İşletmenin işgücü varlığı, tarım sektöründe işletmelerin kredi kullanım kararları için üzerinde durulması gereken konulardan biri değildir.
 • Kredi koşulları, Kredinin miktarı ve gerek duyulan zaman, Kredinin ne için kullanılacağı ve Kredinin gerekliliği, tarım sektöründe işletmelerin kredi kullanım kararları için üzerinde durulması gereken konularıdır.
 • Ürünün piyasadaki mübadele değerinin belirlenmesi, fiyat stratejisi ile ilgilidir.
 • Ürün kayıpları, Ücret, komisyon ve çeşitli ödemeler, Ürün hazırlama ve Satış masrafı, fiyat stratejisi ile ilgili değillerdir.
 • Taşınmaz olma özelliği, arazinin tarıma elverişliliğini etkilemeyen bir faktördür.
 • Drenaj, İklim ve coğrafi konum, Toprak yapısı ve derinliği ve Verimlilik, arazinin tarıma elverişliliğini etkileyen faktörlerdir.
 • Tarımsal Danışmanlık Firmaları, tarım sektörüne kredi veren kurum ve kuruluşlardan biri değildir.
 • Tarım Kooperatifleri, Sigorta Şirketleri, Özel kişiler, aracı ve tefeciler ve Bankalar, tarım sektörüne kredi veren kurum ve kuruluşlardır.
 • Doğalgaz, yenilenemeyen doğal kaynaklardan biridir.
 • Su, Güneş enerjisi, Rüzgar ve Orman ve bitki örtüsü, yenilenebilen doğal kaynaklardır.
 • Tarımsal üretimin azaltılması, Avrupa Birliği’nde kırsal kalkınma politikaları ile ulaşılmak istenen amaçlardan biri değildir.
 • Tarım sektörünün güçlendirilmesi, Kırsal alanların rekabet gücünün artırılması, Orman sektörünün güçlendirilmesi ve Çevrenin ve kırsal mirasın korunması, Avrupa Birliği’nde kırsal kalkınma politikaları ile ulaşılmak istenen amaçlardır.
 • Entegre tarımsal mücadele uygulamalarının azaltılması, sürdürülebilir tarım için öncelikli eylemlerden biri değildir.
 • Verimli toprakların korunması, Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin entegre edilmesi, Tarımda kullanılan kimyasalların kontrolü ve Tarımın genetik kaynaklarının korunması, sürdürülebilir tarım için öncelikli eylemlerdir.
 • Teknoloji kullanımının azaltılması, kırsal kalkınmada temel hizmet alanlarından biri değildir.
 • Tarım, sağlık, eğitim hizmetleri, Pazarlama ve istihdam, Konutların iyileştirilmesi ve Tarımsal yayım, kırsal kalkınmada temel hizmet alanlarıdır.
 • Tarım, doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her türlü üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetleridir.
 • Nisbi Kar, Gayrisafi Üretim Değeri/Üretim Masrafları işleminin sonucudur.
 • Tarımsal üretim düzeyi olarak bitkisel üretim oranı %30, hayvansal üretim oranı ise, %70’tir ifadesi, Türkiye’deki tarımsal üretim ile ilgili yanlış bir ifadedir. (Doğu oranlar, bitkilerde %70, hayvanlar da ise %30’dur.)
 • Leasing, sabit varlıkların ya da yatırım mallarının özel veya tüzel kişilere sözleşme karşılığı belli bir süre için kiraya verilmesi işlemidir.
 • Çiftçinin binek otomobilini yenilemesini kolaylaştırmak, tarımsal kredinin kullanım amaçlarından biri değildir.
 • Tarım işletmelerinin eksik sermaye unsurlarını tamamlamak, Üretimde verimlilik ve kalite artışı sağlamak, Tarım işletmelerinin taşınmaz varlıklara sahip olmasını kolaylaştırmak ve Tarıma uygun teknoloji kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak, tarımsal kredinin kullanım amaçlarındandır.
 • Pazarı daraltmak, pazarlama stratejisi açısından ürün fiyatlandırmasındaki hedeflerden biri değildir.
 • Pazarda kalmak, En yüksek kara ulaşmak, Maksimum satışa ulaşmak ve Ürün-kalite liderliğini yakalamak, pazarlama stratejisi açısından ürün fiyatlandırmasındaki hedeflerdir.
 • Ziraat Fakülteleri, tarım işletmelerinin finansman kaynaklarından biri değildir.
 • Bankalar, Tarım kooperatifleri, Tefeciler ve Sigorta şirketleri, tarım işletmelerinin finansman kaynaklarıdır.
 • Sunuş-Büyüme-Olgunluk-Düşüş, Ürün Yaşam Eğrisi aşamalarıdır.
 • İnsan merkezli pazarlama, karlılık ve kurumsal sorumluluğun dengelendiği; tüketicilerin hedef kitle olarak görülmeyip içsel özellikleri olan bireyler olmasının ön plana çıkartıldığı pazarlama anlayışıdır.
 • Pazarlama kanalı, ürünlerin mülkiyetinin el değiştirdiği ve ürünlerin üretici ile tüketici arasında katettiği aşamaları içeren bir süreçtir.
 • Katılımcı kırsal kalkınma, hedef kitleye ihtiyaçlarının ne olduğu; nerede ve ne zaman kalkınma programlarını uygulayacaklarını belirleme fırsatı veren kalkınma yaklaşımıdır.
 • Yoksullukla mücadele desteği, Tarım Kanunu’nda belirtilen tarımsal desteklemelerden biri değildir.
 • Tarım sigortası ödemeleri, Doğrudan gelir desteği, Telafi edici ödemeler ve Fark ödemesi, Tarım Kanunu’nda belirtilen tarımsal desteklemelerdir.
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye’de kırsal kalkınma çalışmalarına yön vermek ve bu konuda ulusal politika önceliklerini ve konularını belirlemek amacıyla Kırsal Kalkınma Planı’nın hazırlanmasından sorumlu bakanlıktır.
 • Ekonomi ve çevre arasındaki etkileşimi açıklamak amacıyla çevrenin durumu ve gelişimi hakkında makro seviyede bilgi üretilmesi, Doğal kaynak muhasebesi ile ifade edilir.
 • Canlıların yaşam ortamı olan doğaya evrensel dilde Habitat adı verilir.
 • Atmosfer, yenilenebilir doğal kaynaklardan biridir.
 • Doğalgaz, Uranyum, Madenler ve Petrol, yenilenebilir doğal kaynaklar değillerdir.
 • Kırsal toplum, kırsal kesimde yerleşmiş olan, kendilerine özgü sosyal, ekonomik, kültürel özellikleri ve eğilimleri olan, günlük ihtiyaçlarını birbirine bağlı bir ilişkiler sistemi ile gidermeye çalışan ve büyük ölçüde kendi kendine yeterli insan topluluklarıdır.
 • Entegre tarımsal mücadele uygulamalarının sınırlandırılması, sürdürülebilir tarım için yapılması gereken öncelikli eylemlerden biri değildir.
 • Tarımın genetik kaynaklarının korunması, Su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, Marjinal araziler üzerinde tarımın etkilerinin azaltılması ve Verimli toprakların korunması, sürdürülebilir tarım için yapılması gereken öncelikli eylemlerdir.
 • Değişen masraf, üretim hacmine bağlı olarak yapılan masraflardır.
 • Gayrisafi üretim değeri, tarım işletmelerinde tutulan fiziki kayıtlardan biri değildir.
 • Çiftlik haritası, Üretim kayıtları, İşgücü kayıtları ve Yem kullanım kayıtları, tarım işletmelerinde tutulan fiziki kayıtlardır.
 • Türkiye’de tarım arazileri son kullanım sınırına ulaştığından tarım arazilerini artırarak üretimi yükseltmek mümkün değildir. Bu bakımdan, birim alandan elde edilen ürün verimliliği artırılmalıdır.
 • Likidite, işletmenin nakde çevirilebilecek varlıklara sahip olma gücüdür.
 • Global pazarlama, 1980’lerden sonra önem kazanarak günümüzde de geçerli olan pazarlama anlayışıdır.
 • Toprak, yenilenebilir doğal kaynaklardan biridir.
 • Kömür, Petrol, Doğalgaz ve Uranyum, yenilenebilir doğal kaynaklar değillerdir.
 • Sürdürülebilir tarım, günümüz kuşağının besin maddesi talepleri karşılanırken gelecek kuşakların söz konusu gereksinimlerini karşılama haklarını ellerinden almayacak tarım yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.
 
Üst