AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Türk İslam Tarihi Vize Test Soru-Cevap Örnekleri

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
TÜRK İSLÂM EDEBİYATI

1. ÜNİTE BİLMEDİKLERİM1-
Koşma, Türkü ve Şarkı gibi edebî eserlerin öncüllerine ne ad verilir?

A) Koşuk

B) Manzum

C) Ozan

D) Şair

E) Sanatkâr2- Aşağıdakilerden hangisi Derûnî dilin karşılığıdır?

A) Şair dili

B) Dini duygunun dili

C) Sanat dili

D) Mizah dili

E) Argo3- Alman düşünürü Hegel, güzel sanatları kaç gruba ayırmıştır?

A) 7

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

(Plastik sanatlar, heykel ve dekoratif sanatlar, mimari ve resimdir.)

4-
Toplumsal olaylarda kullanılan edebiyat göz önüne alındığında ölen kişilerin ardından söylenen edebi sözlere ne ad verilir?

A) Sav

B) Koşuk

C) Sagu

D) Kam

E) Bahşı

5- “Her halükârda söz, insanla yahut insandan evvel vardı ve bu söze bağlı olarak da edebiyat sanatı ortaya çıktı. Demek ki, sözlü kültür içinde gelişen edebiyat sanatının kökleri insanlık tarihi kadar eskidir.” Yukarıdaki paragrafta yapılan vurgu, hangi ilişkiye işaret etmektedir?

A) Edebiyat-Din

B) Edebiyat-Tarih

C) Dil-Tarih

D) Edebiyat-Dil

E) Tarih-Din6- I. Edebiyat dinden etkilenmiştir

II. Dinî kültür edebiyattan etkilenmiştir

III. Edebî faaliyetler dinî kaynaklıdır

IV. Edebiyata tamamen dünyevî konular hâkimdir

V. Dinî düşünce edebiyattan etkilenmiştir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslamlaşma sonrası edebî eserleri için söylenebilir?

A) Yalnız III

B) I ve III

C) I ve II

D) I, II, III ve V

E) I ve IV7- Aşağıdakilerden hangisi Sanatı öncelemekle birlikte kullandığı dil, sembol ve mazmunlarla İslâm dinine ilginin oluşmasını sağlayan eserlerden biri değildir?

A) Leylâ ve Mecnûn

B) Mantıku’t-Tayr

C) Şem ü Pervâne

D) Hüsn ü Aşk

E) Müzekki’n-Nufûs8-
Türklerde İslam öncesi edebiyat, tarihsel olarak ne şekilde nitelendirilmektedir?

A) Millî edebiyat dönemi

B) Tanzimat dönemi

C) Erken dönem

D) Orta Asya dönemi

E) Eski edebiyat dönemi9- Sosyal ve kültürel yapılarda, gözlenebilir farklılıkları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal dayanışma

B) Sosyal düzen

C) Sosyal değişme

D) Asimilasyon

E) Sosyal farklılık10- Edebiyat sanatının yegâne malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kelime

B) Din

C) Medeniyet

D) Duygular

E) Gönül11- Türklerin kabul ettikleri en eski din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şamanizm

B) Hinduizm

C) Şintoizm

D) İslam

E) Tengricilik12- Türk-İslâm Edebiyatı, İslâmlaşma sonrası edebî hayatı ifade eder. Bu edebiyat hangi eserle başlamıştır?

A) Divan-ı Lügat-it Türk

B) Gılgamış Destanı

C) Sarf-ı Türki

D) Kutadgu Bilig

E) Fecr-i Ati13- Aşağıdakilerden hangisi İslâmlaşma Öncesi Türk Edebiyatında şair kavramını karşılamaz?

A) Kam

B) Uluğ

C) Ozan

D) Bahşı

E) Oyun


2. ÜNİTE BİLMEDİKLERİM ?14-
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatını tanımak, öğrenmek ve doğru biçimde günümüze aktarmak için yapılacak araştırma ve çalışmalarda başvurulacak klasik kaynaklardan biri değildir?


A- Sufi Tabakatları

B- Tezkiretü’ş-Şuarâlar

C- Tezkire-i Hattâtîn

D- Harabât

E- Hadîkatü’l-vüzerâ15- Aşağıdakilerden hangisi Belâgat-ı Osmaniyye adlı eseri yazmıştır?

A- Namık Kemal

B- Cevdet Paşa

C- Sinan Paşa

D- Muallim Naci

E- Mehmet Akif16- Aşağıdakilerden hangisi gerçek olmayan ilimler arasında yer almaz?

A- Astronomi

B- Simya

C- Büyü

D- Astroloji

E- Fal

3. ÜNİTE BİLMEDİKLERİM ?

17-
Esas olarak hecelerin uzunluğu ve kısalığı temeline dayanan bir şiir ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kafiye

B) Redif

C) Aruz

D) Beyit

E) Mısra18- Aşağıdakilerden hangisi Türkler’in divan şiirine kazandırdığı nazım şekillerinden biridir?

A) Kıta

B) Tuyuğ

C) Gazel

D) Rubai

E) Kaside19- Bir gazelin beyitleri önüne aynı vezinde dörder mısra ilavesiyle tanzim edilen nazım şekline ne ad verilir?

A) Ta’şir

B) Müsemmen

C) Tesdis

D) Kaside

E) Müseddes20-Aşağıdakilerden hangisi bendlerle kurulan nazım şekillerindendir?

A) Mâni

B) Kaside

C) Koşma

D) Muhammes

E) Mesnevi

21- Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım şekillerinden değildir?

A- Tuyuğ

B- Kıta

C- Semaî

D- Rubaî

E- Gazel22- Divan edebiyatında kullanılan Gazel nazım şeklinin Halk edebiyatındaki karşılığı nedir?

A- Semâi

B- Varsağı

C- Koşma

D- Destan

E- Sav23- Divan edebiyatında konusu; aşk ve sevgili, sevgilinin güzelliği ve sevgiliye duyulan hasret olan nazım şekline ne denir?

A- Gazel

B- Kaside

C- Şarkı

D- Rubâi

E- Tuyuğ24- Türk edebiyatında tespit edilen ilk müstezad örnekleri hangi şaire aittir?

A- Şeyhi

B- Nesimi

C- Necati

D- Naili

E- Şeyh Galib

25- Aşağıdakilerden hangisi eski şiirin en çok kullanılan ve sevilen nazım şeklidir?

A- Gazel

B- Kaside

C- Dua

D- Söyleşi

E- Divan4. ÜNİTE BİLMEDİKLERİM ?26-
Aşağıdakilerden hangisi meani konularından değildir?

A) İsnad

B) İnşâ

C) Dilek

D) İcaz

E) Mecaz27-
Yaklaşık dokuz asırlık bir gelenek kırılarak, telif tercüme belâgat kitaplarının hazırlanmasında batılı eserlerden faydalanma adımı hangi yüzyılda atılmıştır?

A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

E) 1328-
Aşağıdakilerden hangisi teşbih söz sanatında bulunması gereken ögelerden biri değildir?

A) Benzetme türü

B) Benzeyen

C) Benzetilen

D) Benzetme yönü

E) Benzetme edatı29- “Zaman o gül gibi görmemiş zaman oldu

Gülün güzelliği dillerde destan olalı”

Yahya Kemal Beyatlı

Yukarıdaki beyitte hangi söz sanatı vardır?

A) Teşbih

B) Açık istiare

C) Telmih

D) Kinaye

E) Mecaz30- “Yuvayı yapan dişi kuştur.”

Yukarıdaki sözde hangi söz sanatı yapılmıştır?

A) Kinaye

B) Telmih

C) Teşbih

D) Mecaz

E) İstiare31-
“Deli eder insanı bu dünya Bu gece, bu yıldızlar, bu koku Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç” Orhan Veli

Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı vardır?

A) İntak

B) Kinaye

C) Teşbih

D) Tenasüp

E) Hüsn-ü Tâlil

(Anlam yönüyle birbiriyle ilgili kelimeler bir arada kullanılmış. “Gece-yıldız; ağaç-koku”)32-
Aşağıdakilerden hangisi Meani’nin konularından değildir?

A) İsnad

B) İtnab

C) Nida

D) İlham

E) Vasıl

[Meani konularının başlıcaları şunlardır: İsnad, inşa, dilek (temenni), emir, nehiy, ünlem (nida), yüklem (müsned), özne (fail, naib-i fail), cümle ve unsurları, kısaltma veya daraltma (kasr), bağlama (vasıl), ayırma (fasl), ölçülü söz söyleme (müsavat), sözü bir maksatla kısa söyleme (icaz), maksadı gereğinden fazla sözle ve uzun ifade etme (itnab) ]

33-
Yalnızca benzetilenle yapılan istiareye ne ad verilir?

A) Kapalı İstiare

B) Mürekkep İstiare

C) Mücez

D) Mana-yı Mecazi

E) Açık İstiare (İstiare-i Musarraha)34-
Bir ifadede söze destek sağlamak, onu daha kolay benimsetmek için herkesçe kabul edilmiş̧ bir başka sözü̈, özellikle “atasözünü̈ kullanma” olarak tanımlanabilecek belagat unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecâz

B) İrsâl-ı Mesel

C) İstişhad

D) İktibas

E) İnşâ35- Belâgatin size sağladığı en önemli husus aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Metinleri derinliğine anlamayı sağlar.

B) Belâgat konuları hakkında bilgi sahibi olmayı temin eder.

C) Şiirlerdeki edebi sanatları bulmamıza yardımcı olur.

D) Türk-İslâm edebiyatı metinlerini doğru okumayı sağlar.

E) Okuduğumuz şiirlerden zevk almamıza imkân sağlar.36- Klasik İslâm belâgatıyla Batı retoriğinde, mecazla birlikte ele alınmış bir sanat olarak üzerinde çok geniş bir şekilde durulan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A- Teşbih

B- İstiare

C- Mecaz

D- İrsal-i Mesel

E- Tazmin37- İktibas edilen âyet veya hadis arasındaki uygunluğun hoş bir tesir bırakması, muhatapta heyecan uyandırması ve anlamı güçlendirmesinin yanında öğüt özelliği de taşımasına ne ad verilir?

A- Tetsi

B- Müstehcen İktibas

C- Hasen İktibas

D- Ahsen İktibas

E- Terci-bend5. ÜNİTE BİLMEDİKLERİM ?

38-
Türk-İslâm edebiyatının ilk ürünlerinden olan devlet içerisinde yönetenleri ve yönetilenleri bilgilendirmeyi amaçlayan bu eserin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehnâme

B) Kutadgu Bilig

C) Divan-ı Lugatı’t Türk

D) Atabet’ül -hakâyık

E) Divân-ı Hikmet39- Gazneli Mahmud’a sunulan Şehname adlı eser kime aittir?

A) Edip Ahmet Yükneki

B) Ali Emiri Efendi

C) Kaşgarlı Mahmud

D) Yusuf Has Hacib

E) Firdevsi40-
Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam edebiyatı ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Gazneliler döneminde Türkçe yazılmış çokça eser bulunmaktadır.

B) Büyük eserlerini XI ve XII. yüzyıllarda meydana getirmiştir.

C) Anadolu’nun Türk ve İslâm yurdu olmasından sonra Türk İslâm edebiyatı varlığını burada devam ettirmiştir.

D) Türklerin İslâmiyet sonrasında meydana getirdikleri müstakil eserler Karahanlılar dönemine (840-1212) rastlamaktadır.

E) Selçuklular hâkimiyetindeki Anadolu coğrafyası, Türk edebiyatı bakımından en zayıf dönemini yaşamıştır.41- I. Kutadgu Bilig

II. Divanu Lügati’t Türk

III. Atabetü’l-hakayık

Yukarıdaki eserlerden hangisi/hangileri Yusuf Has Hacib’e aittir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız II

D) I,II, III E) I, III

42- Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig hakkında doğru bir bilgidir?

A) Eserde yer alan şiirlerin çoğu anonim mahiyette savaş ve kahramanlık şiirleridir.

B) Dilin bütün gramer özelliklerini kapsayacak şekilde sekiz ana bölümden meydana gelmektedir.

C) Türk dilleri sözlüğüdür.

D) Eserin tek nüshası Ali Emirî Efendi tarafından 1917 yılında sahaflar çarşısındaki bir kitapçıda bulunarak satın alınmıştır.

E) Devlet içerisinde yönetenleri ve yönetilenleri bilgilendirmeyi hedefleyen siyasetname türünde 6645 beyitlik bir mesnevîdir.43-
Aşağıdakilerden hangisi Divanu Lügati’t Türk hakkında yanlış bir bilgidir?

A) Eserde yer alan şiirlerin çoğu anonim mahiyette savaş ve kahramanlık şiirleridir.

B) Hakîkatler eşiği anlamına gelen eser, Edib Ahmed bin Mahmud Yüknekî tarafından yazılmıştır.

C) Türk dilleri sözlüğüdür.

D) Eserin tek nüshası Ali Emirî Efendi tarafından 1917 yılında sahaflar çarşısındaki bir kitapçıda bulunarak satın alınmıştır.

E) Dilin bütün gramer özelliklerini kapsayacak şekilde sekiz ana bölümden meydana gelmektedir.44- Aşağıdakilerden hangisi Atabetü’l-hakayık hakkında yanlış bir bilgidir?

A) Hakîkatler eşiği anlamına gelen eser, Edib Ahmed bin Mahmud Yüknekî tarafından yazılmıştır.

B) Emîr Muhammed Dâd Sipehsâlâr Bey adındaki bir hükümdara takdim edilmiştir

C) İyi huylar zikredilerek övülmekte kötü huylar da yerilmektedir

D) Medhiyyeler hariç eserin asıl kısmı mâni tarzında kafiyelenen (aaxa) dörtlükler halindedir.

E) Devlet içerisinde yönetenleri ve yönetilenleri bilgilendirmeyi hedefleyen siyasetname türünde 6645 beyitlik bir mesnevîdir.45-
Divan-ı Hikmet adlı eser kime aittir?

A) Edip Ahmet Yükneki

B) Hoca Ahmed Yesevi

C) Kaşgarlı Mahmud

D) Yusuf Has Hacib

E) Firdevsi46- Divan-ı Kebir adlı eser kime aittir?

A) Edip Ahmet Yükneki

B) Hoca Ahmed Yesevi

C) Kaşgarlı Mahmud

D) Mevlana

E) Firdevsi47- Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın eserleri arasında değildir?

A) Divân-ı Şems-i Tebrizi

B) Mesnevi

C) Fihi Ma fih

D) Mecalis-i Seb’a

E) Kitâbü’l-fevâid48-
Vahdetnâme mesnevisi ve Kaside-i Bürde tercümesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Abdurrahim-i Karahisâri

B) Kemal Ümmî

C) İbrahim Tennûrî

D) Hamdullah Hamdi

E) Yunus emre49- Yunus Emre’nin en eski takipçilerinden olan Kaygusuz Abdal lakablı şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alaaddin Gaybî

B) Yazıcıoğlu Mehmed

C) Ahmed-i Bîcân

D) Eşrefoğlu Rûmî

E) Sinan Paşa50- Aşağıdakilerden hangisi Kaygusuz Abdal’ın mensur eserlerinden biridir?

A) Dîvân

B) Gülistan

C) Mesnevîler

D) Gevhernâme

E) Dilgüşa51-
Hz. Peygamber’in doğum hadisesini konu edinen “mevlid” türünün en meşhur kaçıncı yüzyılda yazılmıştır?

A) 11 yy.

B) 12yy.

C) 13 yy

D) 14yy.

E) 15 yy.52-
Aşağıda ismi verilen mutasavvıf şairlerden hangisinde Ahmed Yesevî’nin etkisi görülmez?

A) Hacı Bektaş-ı Velî

B) Nesîmî

C) Kaygusuz Abdal

D) Yunus Emre

E) Âşık Paşa53- Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Kutadgu Bilig” isimli eserde hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve kardeşi tarafından temsil edilen özelliklerden biri değildir?

A) Adalet

B) Kahramanlık

C) Mutluluk

D) Akıl

E) Kanaat
 
Üst